Den fulde tekst
L 94
Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love. (Indførelse af register over reelle ejere).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Lovf som fremsat 16/12 15
Fremsat skr 16/12 15
1.beh 15/1 16
Betænkning 11/2 16
Lovf optrykt efter 2.beh 25/2 16 Tillæg H
2.beh 25/2 16
Lovf som vedt 1/3 16
3.beh 1/3 16
Lov nr 262 af 16. marts 2016
Ordførere: (1.beh) Erik Christensen (S), Hans Kristian Skibby (DF), Torsten Schack Pedersen (V), Pelle Dragsted (EL), Villum Christensen (LA), Nikolaj Amstrup (ALT), Ida Auken (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF).
Ministre: (1.beh) transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget medfører, at selskaber og andre tilsvarende juridiske personer fremover får pligt til at indhente og opbevare oplysninger om deres reelle ejere, det vil sige de fysiske personer, der i sidste instans ejer eller kontrollerer virksomheden, samt til at registrere disse oplysninger i Erhvervsstyrelsens register.
Lovforslaget lægger op til fuld offentlighed om oplysningerne om de reelle ejere, ligesom det er tilfældet for oplysningerne om legale ejere i Det Offentlige Ejerregister. Erhvervs- og vækstministeren får hjemmel til at udstede nærmere regler om de tekniske forhold vedrørende registrering og offentliggørelse af oplysninger om de reelle ejere.
For at sikre tilstrækkelig sikker identifikation af de virksomheder, som skal registrere reelle ejere, indføres en ny pligt i CVR-loven for virksomheder, som ikke allerede er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, til at registrere en række grundoplysninger. Dette betyder bl.a., at en række interessentskaber, kommanditselskaber og fonde, som i dag ikke som udgangspunkt er registreringspligtige, fremover vil skulle grundregistreres og registrere reelle ejere.
Lovforslaget skal sikre, at Danmark lever op til sine internationale forpligtelser, og skabe øget gennemsigtighed i danske virksomheders ejerstruktur, således at det fremover bliver sværere at sløre ejerskabet af en virksomhed gennem indviklede selskabskonstruktioner. Forslaget skal desuden bidrage til at styrke bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering og at dæmme op for misbrug af selskabs- og skattelovgivningen og for skatteunddragelse.
Lovforslaget gennemfører den del af aftalen om en styrket indsats mod skattely på erhvervsområdet, der vedrører etableringen af et register over reelle ejere af selskaber og fonde m.v. Aftalen blev indgået den 19. december 2014 mellem den daværende regering (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti.
Lovforslaget gennemfører desuden dele af fjerde hvidvaskdirektiv (EU-direktiv 2015/849 af 20. maj 2015).
Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 99 (S, DF, V, EL, ALT, RV, SF, KF), imod stemte 8 (LA), hverken for eller imod stemte 0.