Den fulde tekst
L 97
Forslag til lov om ændring af lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner og retsplejeloven. (Ændring af betingelserne for retshjælp og indførelse af klageadgang til Procesbevillingsnævnet).
Af justitsministeren (Søren Pind (V)).
Lovf som fremsat 16/12 15
Fremsat skr 16/12 15
1.beh 22/1 16
Betænkning 25/2 16
2.beh 1/3 16
Lovf som vedt 3/3 16
3.beh 3/3 16
Lov nr 263 af 16. marts 2016
Ordførere: (1.beh) Trine Bramsen (S), Peter Kofod (DF), Preben Bang Henriksen (V), Pernille Skipper (EL), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), Josephine Fock (ALT), Emrah Tuncer (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Søren Pape Poulsen (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Søren Pind).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med lovforslaget er at supplere det gældende kriterium, hvorefter retshjælp ydes i sager, hvor regeringen er anmodet om retlige bemærkninger, med et yderligere kriterium om, at klager skal have rimelig grund til at føre klagesagen. Det foreslås, at det fortsat er Civilstyrelsen, der som første instans skal træffe afgørelse i sagerne og dermed vurdere, om det nye kriterium er opfyldt. Som noget nyt foreslås der indført en klageadgang til Procesbevillingsnævnet, således at afslag på retshjælp vil kunne indbringes for en uafhængig instans. Den foreslåede lovændring omfatter alle internationale individuelle klageadgange, som Danmark har tiltrådt.
Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. april 2016.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 91 (S, DF, V, LA, ALT, KF), imod stemte 18 (EL, RV, SF), hverken for eller imod stemte 0.