Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0072
 
32009L0073
 
32012L0027
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om energivirksomheders oplysning af forbrugere om energiforbrug og fakturering1)

I medfør af § 6 a, stk. 4, § 72 a, stk. 9, § 78, stk. 7 og 8, og § 88 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november 2013, som ændret ved lov nr. 1498 af 23. december 2014 og lov nr. 577 af 4. maj 2015, § 14, stk. 2, og § 50 i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1331 af 25. november 2013, som ændret ved lov nr. 1498 af 23. december 2014, og § 2 a, § 28 a, stk. 3, og § 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1307 af 24. november 2014, som ændret ved lov nr. 1498 af 23. december 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 436 af 11. maj 2012 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på energivirksomheder.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Distributionsvirksomhed: En naturgas- eller varmedistributionsvirksomhed, jf. nr. 6 og 7.

2) Elhandelsvirksomhed: Virksomhed, der sælger elektricitet.

3) Energivirksomhed: En elhandels- eller distributionsvirksomhed, jf. nr. 1 og 2.

4) Forbruger: En slutforbruger, som aftager og forbruger leveret energi.

5) Elforbruger: En slutforbruger, som aftager og forbruger leveret elektricitet.

6) Naturgasdistributionsvirksomhed: Enhver fysisk eller juridisk person, der varetager transport af naturgas via lokale eller regionale ledningsnet med henblik på levering til forbrugere, jf. § 6, nr. 2 og 4, i lov om naturgasforsyning.

7) Varmedistributionsvirksomhed: En virksomhed, som har til formål at levere energi i form af opvarmet vand, damp eller andre brændbare gasarter end naturgas til forbrugere med henblik på bygningers opvarmning eller forsyning med varmt brugsvand, jf. § 28 a, stk. 2, i lov om varmeforsyning.

Information om energiforbrug m.v. til forbrugere

§ 3. Energivirksomheder skal sikre, at de forbrugere, som virksomheden har et kundeforhold til, årligt får information om udviklingen i deres forbrug af energi fra energivirksomheden. Informationen skal indeholde:

1) oplysning om det seneste års energiforbrug,

2) sammenligning med de tre foregående års energiforbrug og

3) sammenligning med energiforbruget i tilsvarende forbrugerkategorier, i det omfang der foreligger et relevant sammenligningsgrundlag. Sammenligningen skal ske ved indplacering af forbrugeren på en relativ skala for forbrug, der viser bedste praksis.

Stk. 2. Energivirksomheden meddeler informationen til forbrugerne elektronisk eller på anden måde samtidig med udsendelsen af fakturaen for den senest afsluttede forbrugsperiode. Hvis informationen ikke udsendes sammen med fakturaen, skal fakturaen indeholde oplysning om, hvorledes informationen bliver meddelt forbrugeren.

§ 4. Elhandelsvirksomheder skal mindst én gang årligt på en gennemsigtig og forståelig måde oplyse de elforbrugere, som virksomheden har et kundeforhold til og som hovedsagelig handler udenfor deres erhverv, om udviklingen i priser og gebyrer, der berører forbrugeren, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Elhandelsvirksomheder skal fremsende oplysninger om faktisk målt forbrug og fakturering i medfør heraf for fjernaflæste aftagenumre til de enkelte elforbrugere, som virksomheden har et kundeforhold til, som minimum fire gange om året og senest 2 måneder efter udgangen af en 3-månedersperiode, jf. § 72 a, stk. 3, i lov om elforsyning.

§ 5. Elhandelsvirksomheder sikrer i forhold til de elforbrugere, som virksomheden har et kundeforhold til, at elforbrugeren uden beregning kan indhente information i datahubben om forbruget på eget aftagenummer, jf. § 72 b, stk. 3, i lov om elforsyning.

§ 6. Elhandelsvirksomheder må ikke fra elforbrugerne opkræve særskilt betaling for fremsendelse af fakturaer.

Stk. 2. Elhandelsvirksomheder skal tilbyde elforbrugerne at fremsende fakturaer elektronisk.

Tilsyn m.v.

§ 7. Energistyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af §§ 3 og 5. Energitilsynet fører tilsyn med overholdelsen af §§ 4 og 6.

Stk. 2. Energivirksomheder skal efter anmodning meddele Energistyrelsen og Energitilsynet fornødne oplysninger til dokumentation af forhold, som omfattes af denne bekendtgørelse.

Straf

§ 8. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, som overtræder bestemmelserne i §§ 3-6.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2016.

Stk. 2. I det omfang en elhandelsvirksomheds opfyldelse af forpligtelsen i § 3, stk. 1, nr. 2, forudsætter, at elhandelsvirksomheden giver elkunden information om kundens forbrug i 2012, gælder forpligtelsen kun for så vidt denne data er tilgængelig via datahubben.

Energistyrelsen, den 16. december 2015

Martin Hansen

/ Marie Hindhede

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF, EU-Tidende 2012, nr. L 315, side 1, som ændret ved Rådets direktiv 2013/12/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 141, side 28, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 211, side 55, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 211, side 94.