Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bekendtgørelsens område og definitioner
Kapitel 2 Almindelige bestemmelser om tilladelse til varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg
Kapitel 3 Regler for etablering af og afledning fra et varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg
Kapitel 4 Egenkontrol
Kapitel 5 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg

I medfør af § 7 a, stk. 1, og § 19, stk. 5, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler for kommunalbestyrelsens meddelelse af tilladelse til etablering og drift af varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg, afledning samt egenkontrol med sådanne anlæg.

Stk. 2. Bekendtgørelsens regler skal sikre, at grundvandskvaliteten i magasinet bevares, og at der ikke er fare for forurening af vandforsyningsanlæg.

§ 2. Ved varmeindvindingsanlæg forstås anlæg, der indvinder grundvand, som anvendes som varmemedium i et lukket system, hvorefter det nedkølede grundvand afledes til jorden gennem nedsivningsanlæg eller injiceres til grundvandsmagasinet.

§ 3. Ved grundvandskøleanlæg forstås anlæg, der indvinder grundvand, som anvendes som kølemedium i et lukket system, hvorefter det opvarmede grundvand injiceres til grundvandsmagasinet.

§ 4. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på anlæg, der etableres efter reglerne i lov om anvendelse af Danmarks undergrund.

Kapitel 2

Almindelige bestemmelser om tilladelse til varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg

§ 5. Varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg må ikke etableres og benyttes, førend kommunalbestyrelsen har meddelt tilladelse efter lovens § 19 i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. En tilladelse skal indeholde vilkår i overensstemmelse med reglerne i §§ 8-14 og §§ 16-22, jf. dog §§ 15 og 23.

Kapitel 3

Regler for etablering af og afledning fra et varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg

§ 6. Ved ansøgning om tilladelse skal ansøger over for kommunalbestyrelsen dokumentere, at følgende forudsætninger er opfyldt:

1) Der indvindes fra og injiceres til det samme grundvandsmagasin.

2) Der er udført undersøgelser, der tilvejebringer oplysninger om

a) grundvandsmagasinets geologi og udstrækning (horisontalt såvel som vertikalt),

b) grundvandsmagasinets hydrauliske egenskaber, herunder hydraulisk kontakt med andre magasiner,

c) grundvandsmagasinets hydrogeologiske forhold,

d) grundvandsmagasinets kemi og mikrobiologi og

e) grundvandsmagasinets hydrotermiske egenskaber.

Stk. 2. En ansøgning skal endvidere indeholde oplysninger, som dokumenterer, at der ikke er risiko for, at de stoffer, der anvendes i forbindelse med forbrugskredsløbet, kan forurene grundvandet, og at kravene i §§ 8 og 9 er opfyldt.

§ 7. Tilladelse til afledning fra varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg må kun gives, hvis det ud fra en forud foretaget modellering vurderes, at

1) den enkelte afledning i forbindelse med tidligere tilladte afledninger fra grundvandskøleanlæg til samme grundvandsmagasin ikke medfører en sådan opvarmning af grundvandsmagasinet, at grundvandstemperaturen i de bestående anlæg til vandindvinding til brug for vandforsynings- eller grundvandskøleanlæg stiger med mere end 0,5 grader C, og

2) grundvandsressourcen i områder med særlige drikkevandsinteresser efter en periode på 10 år efter driftsstop vil være anvendelig til vandindvinding til brug for vandforsyning.

§ 8. Det skal sikres ved anlæggets tekniske udformning, at der ikke ved afledning er risiko for grundbrud.

§ 9. Anlægget skal være et lukket system uden vandbehandling og uden mulighed for indtrængning af atmosfærisk luft.

§ 10. Der må ikke ske blanding af grundvand og væske i forbrugskredsløbet (varme- eller kølekredsløbet).

Stk. 2. Ethvert varmeindvindings- og grundvandskøleanlæg skal være forsynet med et trykovervågningssystem.

Stk. 3. Ethvert varmeindvindings- og grundvandskøleanlæg skal være forsynet med sikkerhedsanordninger, som stopper grundvandsindvindingen og grundvandsafledningen i tilfælde af lækage i varme- eller køleveksleren.

§ 11. Ethvert varmeindvindings- og grundvandskøleanlæg skal være forsynet med en hane til udtagning af prøver af det vand, der indvindes og afledes.

§ 12. Ethvert varmeindvindings- og grundvandskøleanlæg skal være forsynet med temperaturmålere ved indløbet af grundvandet og når vandet forlader de opvarmede eller afkølede komponenter. Afledningsboringerne skal være forsynet med temperaturmålere med automatisk dataopsamling.

§ 13. Ved afledning fra varmeindvindingsanlæg til nedsivningsanlæg eller via boring til grundvandsmagasinet må afløbstemperaturen ikke være under 2 grader C gennemsnitligt over en måned.

§ 14. Ved afledning fra grundvandskøleanlæg via boring til grundvandsmagasinet må afløbstemperaturen ikke overstige 25 grader C, og gennemsnitligt over en måned må afløbstemperaturen maksimalt ligge på 20 grader C.

§ 15. Kommunalbestyrelsen kan skærpe eller fastsætte yderligere krav for etablering af og afledning fra anlægget ud fra hensyn til grundvandsmagasinet og nedstrømsliggende vandforsyningsboringer.

Kapitel 4

Egenkontrol

§ 16. Tre måneder efter anlæggets ibrugtagning og derefter en gang årligt skal anlæggets ejer efter kommunalbestyrelsens anvisning foretage en analyse af det vand, der afledes fra anlægget, for indhold af de stoffer, der kan opløses fra de vandberørte dele af anlægget.

§ 17. Inden ibrugtagelse af anlægget skal anlæggets ejer få foretaget analyser af vandet i grundvandsmagasinet, som vandet oppumpes fra og injiceres til. Analyseprogrammet fastsættes af kommunalbestyrelsen for det enkelte anlæg. Temperaturmåling skal altid indgå i analyseprogrammet. Analyserne skal udføres af laboratorier eller institutioner, der er akkrediteret af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

§ 18. En gang årligt skal anlæggets ejer rapportere de automatisk opsamlede temperaturmålinger, som foretages efter § 12 til kommunalbestyrelsen.

§ 19. En gang årligt skal anlæggets ejer rapportere om grundvandsmængderne, som oppumpes fra og injiceres til grundvandsmagasinet til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Måling af indvindings- og afledningsmængderne skal ske med en måleranordning, hvis karakter til enhver tid kan bestemmes af kommunalbestyrelsen.

§ 20. Måle- og analyseresultater efter §§ 16 og 17 skal indsendes til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Anlæggets ejer skal lade måle- og analyseresultaterne opbevare i mindst 10 år.

§ 21. Et varmeindvindings- eller grundvandskøleanlæg skal en gang årligt ved anlægsejerens foranstaltning efterses af en sagkyndig i varmeindvindings- og grundvandskøleanlæg efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelser.

§ 22. Ejeren og brugeren af et anlæg skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord og grundvand.

Stk. 2. Hvis ejeren eller brugeren konstaterer eller får begrundet mistanke om, at anlægget er utæt, eller at vandets afledningstemperatur er overskredet, jf. §§ 13 og 14, skal kommunalbestyrelsen straks underrettes.

§ 23. Kommunalbestyrelsen kan i tilladelsen skærpe vilkårene eller stille yderligere vilkår for egenkontrol samt overvågning af grundvandsmagasinet fra anlægget.

Kapitel 5

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1206 af 24. november 2006 om varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg ophæves.

Stk. 3. Verserende sager om varmeindvindingsanlæg, herunder klagesager, færdigbehandles efter reglerne i bekendtgørelse nr. 450 af 21. august 1984.

Stk. 4. Overtrædelse af bestemmelser efter bekendtgørelse nr. 450 af 21. august 1984 om afledning af afkølet vand fra varmeindvindingsanlæg, straffes efter de gældende regler.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 15. december 2015

P.M.V.
Paolo Perotti

/ Oluf Engberg