Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0057
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde, som ændret ved bekendtgørelse nr. 115 af 5. februar 2013, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 92/57/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser, EF-Tidende 1992, nr. L 245, side 6, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/30/EF af 20. juni 2007, EU-Tidende 2007, nr. L 165, side 21.«

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 15 a, stk. 4, § 20, stk. 2, § 20 a, stk. 2, § 39, stk. 1, § 43 og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til lovens § 73:«

3. § 32 affattes således:

»§ 32. Stoffer og materialer, der er giftige, ætsende og eksplosive samt andre stoffer og materialer nævnt i bilag 3 skal opbevares på et egnet og aflåst sted.«

4. Som bilag 3 indsættes bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Arbejdstilsynet, den 18. december 2015

Peter Vesterheden

/ Bent Horn Andersen


Bilag 1

»Bilag 3

Forskrifter for afmærkning af beholdere og rørsystemer

Liste over stoffer og materialer, som skal opbevares på et egnet og aflåst sted, jf. § 32

Stoffer og materialer, der er mærket med mindst ét af følgende symboler eller GHS-piktogrammer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP-forordningen):

- GHS06, dødningehoved og korslagte knogler,

- GHS05, ætsning,

- GHS01, eksploderende bombe,

eller mærket med mindst én af følgende faresætninger, jf. CLP-forordningen:

- H220 Yderst brandfarlig gas,

- H222 Yderst brandfarlig aerosol,

- H224 Yderst brandfarlig væske og damp,

- H225 Meget brandfarlig væske og damp,

- H228 Brandfarligt fast stof,

- H242 Brandfare ved opvarmning,

- H250 Selvantænder ved kontakt med luft,

- H260 Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde,

eller der er klassificeret, jf. CLP-forordningen, inden for en eller flere af følgende fareklasser og kategorier, med en eller flere af følgende faresætninger:

- specifik målorgantoksiske ved en enkelt eksponering, kategori 1,

H370 Forårsager organskader <evt. med angivelse af berørte organer>

- reproduktionstoksicitet, kategori 1 A eller 1 B,

H360 Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn

- carcinogenicitet, kategori 1 A eller 1 B,

H350 Kan fremkalde kræft

- kimcellemutagenicitet, kategori 1 A eller 1 B,

H340 Kan forårsage genetiske defekter.«

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 92/57/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser, EF-Tidende 1992, nr. L 245, side 6, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/30/EF af 20. juni 2007, EU-Tidende 2007, nr. L 165, side 21.