Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32009R0436
 
32009R0606
 
32013R1308
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområdet
Kapitel 2 Behandlinger
Kapitel 3 Vinbetegnelsen
Kapitel 4 Ind- og udgangsbøger
Kapitel 5 Straffebestemmelser
Kapitel 6 Ikrafttrædelse mv.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilvirkning af vin1)

I medfør af § 17, stk. 1, § 37, stk. 1, § 49, stk. 1, og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområdet

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter regler om beskyttelse, kontrol samt bestemmelser om mærkning af vin.

Kapitel 2

Behandlinger

§ 2. De behandlinger, der er omhandlet i del I, afsnit D, punkt 4, i bilag VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, samt i Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009 af 10. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår kategorier af vinavlsprodukter, ønologiske fremgangsmåder og restriktioner i forbindelse hermed, skal anmeldes til fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Anmeldelsen, jf. stk. 1, skal ske i overensstemmelse med art. 12 og 13, samt bilag I D, punkt 5, i Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009 af 10. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår kategorier af vinavlsprodukter, ønologiske fremgangsmåder og restriktioner i forbindelse hermed.

§ 3. De behandlinger, der er omhandlet i del I, afsnit D, punkt 1, i bilag VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, kan foretages i flere arbejdsgange, hvis en sådan fremgangsmåde giver et bedre slutprodukt.

Kapitel 3

Vinbetegnelsen

§ 4. De i bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter anførte kategorier af vinavlsprodukter er forbeholdt de deri anførte produkter og skal i alle handelsled benyttes som betegnelse for produkterne.

Stk. 2. Udover de i stk. 1 nævnte kategorier, kan betegnelsen “vin” anvendes, hvis

1) den er ledsaget af navnet på en frugt i form af et sammensat navn til at markedsføre produkter, der er fremstillet ved gæring af andre frugter end druer, eller

2) den er en del af et sammensat navn.

Stk. 3. Enhver forveksling med produkter, der svarer til vinkategorierne i stk. 1, skal undgås.

Kapitel 4

Ind- og udgangsbøger

§ 5. I henhold til art. 38, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2009 af 26. maj 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår fortegnelsen over vindyrkningsarealer, de obligatoriske anmeldelser og indsamlingen af oplysninger til overvågning af markedet, dokumenter, der ledsager vinprodukter ved transport, og ind- og udgangsbøger i vinsektoren, kan ind- og udgangsbøger for handlende, der ikke foretager nogen af de behandlinger, som er nævnt i art. 41, stk. 1, i førnævnte forordning, eller nogen ønologisk behandling, bestå af samtlige ledsagedokumenter.

Kapitel 5

Straffebestemmelser

§ 6. Med bøde straffes den, der overtræder § 4.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller for andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kap. 5.

Kapitel 6

Ikrafttrædelse mv.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 385 af 9. april 2010 om tilvirkning af vin ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 7. januar 2016

Esben Egede Rasmussen

/ Charlotte Kessy Jensen

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1308/2013/EU af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 671, Kommissions forordning (EF) nr. 436/2009 af 26. maj 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår fortegnelsen over vindyrkningsarealer, de obligatoriske anmeldelser og indsamlingen af oplysninger til overvågning af markedet, dokumenter, der ledsager vinprodukter ved transport, og ind- og udgangsbøger i vinsektoren, EU-Tidende 2009, nr. L 128, side 15, og Kommissions forordning (EF) nr. 606/2009 af 10. juli 2009, om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår kategorier af vinavlsprodukter, ønologiske fremgangsmåder og restriktioner i forbindelse hermed, EU-Tidende 2009, nr. L 193, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.