Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0024
 
32004L0037
 
Links til øvrige EU dokumenter
32006R1907
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Område mv.
Kapitel 2 Forbud
Kapitel 3 Substitution
Kapitel 4 Arbejdspladsvurdering
Kapitel 5 Foranstaltninger
Kapitel 6 Foranstaltninger på baggrund af arbejdspladsvurderingen
Kapitel 7 Forhåndsgodkendelser, anmeldelser mv.
Kapitel 8 Revision, dispensation og klage
Kapitel 9 Straf
Kapitel 10 Ikrafttræden
Bilag 1 Stoffer og materialer jf. § 1
Bilag 2 Arbejdsprocesser jf. § 1
Bilag 3 Regler for mærkning efter § 25, § 26, stk. 4 og § 38
Bilag 4 Oplysninger om arbejdsgange, -processer og metoder m.v., jf. § 45
Bilag 5 Afvigelser fra forbudet
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer1)

I medfør af § 15 a, stk. 4, § 17, stk. 3, § 22, stk. 1, § 35, stk. 1, § 39, § 40, § 41, nr. 1, § 43, § 49, § 49 a, stk. 1-3, § 49 c, § 57, § 63, stk. 1 og 2, og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til lovens § 73:

Kapitel 1

Område mv.

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter arbejde med, herunder fremstilling, anvendelse og håndtering af, samt udsættelse på arbejdspladsen for:

1) De stoffer og materialer, der fremgår af bilag 1.

2) Materialer, der indeholder 0,1 % eller mere af disse stoffer, medmindre andet er angivet ud for det enkelte stof i bilag 1.

3) Arbejdsprocesser, der er optaget i bilag 2.

4) De mutagener og materialer med indhold heraf, der fremgår af bilag 1.

Stk. 2. I det omfang, det er angivet i bilag 1 ud for det enkelte stof, omfatter bekendtgørelsen tillige:

1) Materialer, der indeholder mindre end 0,1 % af det pågældende stof.

2) Arbejdsprocesser, der afgiver et sådant stof.

Stk. 3. Stoffer og materialer omfattet af stk. 1 og 2 anses for at være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed.

§ 2. Bekendtgørelsen gælder også for arbejde omfattet af § 2, stk. 2, i lov om arbejdsmiljø, og arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver.

Stk. 2. Dog gælder følgende bestemmelser kun for arbejde, der udføres for en arbejdsgiver: § 6, § 9, kapitel 4, § 15, 16, stk. 1, § 23, § 24, § 28, § 31, § 32, § 34, stk. 6, § 35, stk. 1 og 2, §§ 38-46.

§ 3. Undtaget fra bekendtgørelsen er arbejde omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer indeholdende syntetiske mineralfibre.

§ 4. Bekendtgørelsen indeholder supplerende regler til bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser), bekendtgørelsen om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø og bekendtgørelsen om arbejdets udførelse.

Stk. 2. Bekendtgørelsens regler gælder, medmindre andet følger af afsnit VII i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) m.v. med senere ændringer (REACH-forordningen), om godkendelse af stoffer, som er optaget på bilag XIV, eller af forordningens afsnit VIII om begrænsninger for fremstilling, markedsføring og anvendelse af stoffer og blandinger, for hvilke forordningens bilag XVII indeholder en begrænsning.

Stk. 3. Bilag 1 indeholder henvisninger til REACH-forordningens bilag XIV og XVII, hvor det er relevant.

Kapitel 2

Forbud

§ 5. Fremstilling og anvendelse af stofferne, materialerne og arbejdsprocesserne er ikke tilladt i det omfang det fremgår af bilag 1 og 2.

§ 6. Arbejde med stofferne, materialerne og arbejdsprocesserne må ikke udføres i den ansattes hjem i det omfang det fremgår af bilag 1 og 2.

Kapitel 3

Substitution

§ 7. Et stof eller materiale må ikke anvendes, hvis det efter §§ 13-14 i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) kan fjernes eller erstattes af et stof, materiale eller en proces, som ikke er farligt eller er mindre farligt.

§ 8. Erstatning skal foretages, uanset at påvirkningerne fra de farlige stoffer og materialer er ubetydelige.

Stk. 2. Såfremt brugen af et erstatningsstof- eller materiale vil medføre ikke uvæsentlige forskelle i tekniske egenskaber eller udgifter, skal der foretages en samlet afvejning af de tekniske og økonomiske konsekvenser over for de sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn.

Stk. 3. Hvis erstatning ikke kan foretages efter stk. 2 eller undlades, fordi en samlet afvejning efter stk. 2 viser, at brugen af et erstatningsstof eller -materiale vil medføre urimelige merudgifter for arbejdsgiveren, skal dette på forlangende dokumenteres overfor Arbejdstilsynet.

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder kun stoffer, materialer og processer, som ikke er mærket med ”*” i bilag 1 og 2.

§ 9. Virksomhedens arbejdsmiljøorganisation skal inddrages i vurderingen af, om erstatning kan foretages efter §§ 7-8.

Kapitel 4

Arbejdspladsvurdering

§ 10. Hvis der findes stoffer og materialer omfattet af denne bekendtgørelse, eller der er risiko for udsættelse for sådanne stoffer og materialer på arbejdspladsen, skal der i arbejdspladsvurderingen efter bekendtgørelsen om arbejdets udførelse tillige indgå følgende vurderingselementer:

1) Stofferne og materialernes farlige egenskaber,

2) alle eksponeringsveje, fx optagelse i eller gennem huden,

3) eksponeringsgraden, -typen og varigheden,

4) omstændighederne ved arbejdet med sådanne stoffer og materialer, herunder mængden,

5) virkningen af de forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes,

6) hvor det er muligt, de konklusioner, der kan drages af foretagne arbejdsmedicinske undersøgelser,

7) grænseværdier fastsat af Arbejdstilsynet, og

8) leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.

Stk. 2. Ved vurderingen efter stk. 1 skal eventuelle sikkerheds- og sundhedsmæssige virkninger for særligt følsomme risikogrupper overvejes. I overvejelserne skal bl.a. indgå, om der er mulighed for, at disse arbejdstagere ikke beskæftiges i områder, hvor de kan komme i kontakt med stoffer og materialer omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Reparationsarbejde, vedligeholdelsesarbejde o.l. i virksomheden, der kan forudses at give anledning til væsentlig påvirkning fra stoffer og materialer eller som kan forringe sikkerheden og sundheden af andre grunde, selv om der er truffet tekniske foranstaltninger, skal medtages i arbejdspladsvurderingen.

Stk. 4. Hvis arbejdet indebærer risiko for påvirkning fra flere farlige stoffer eller materialer, skal der foretages en samlet vurdering af risikoen.

Stk. 5. Vurderingen skal tillige indeholde en fortegnelse over de farlige stoffer og materialer, der bruges på arbejdspladsen med henvisning til de relevante sikkerhedsdatablade. Arbejdsgiveren skal sikre, at de ansatte har adgang til fortegnelsen.

§ 11. Arbejdsgiveren skal fra leverandøren eller fra andre let tilgængelige kilder skaffe yderligere oplysninger, der er nødvendige for arbejdspladsvurderingen.

§ 12. Vurderingen efter § 10 skal fornyes regelmæssigt og under alle omstændigheder ved enhver ændring i forholdene, der kan få indvirkning på arbejdstagernes udsættelse for farlige stoffer og materialer.

§ 13. Arbejdet med de stoffer, materialer og arbejdsprocesser omfattet af denne bekendtgørelse skal planlægges og tilrettelægges under hensyn til arbejdspladsvurderingen efter § 10, og det skal herunder sikres, at der om nødvendigt træffes sådanne særlige foranstaltninger, som angivet i kapitel 6.

§ 14. Arbejdsgiveren skal efter anmodning fra Arbejdstilsynet give de oplysninger, der er lagt til grund for arbejdspladsvurderingen, jf. §§ 10-13.

Kapitel 5

Foranstaltninger

Arbejdspladsbrugsanvisninger

§ 15. Arbejdspladsbrugsanvisninger, som udarbejdes til de ansatte efter § 23 i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser), skal foruden de heri nævnte oplysninger oplyse om, at arbejde med stoffet eller materialet kan udgøre en kræftrisiko. Arbejdspladsbrugsanvisninger for materialer skal tillige oplyse om navnene på stofferne. Der skal anvendes de navne, hvormed stofferne og materialerne betegnes i bilag 1.

Stk. 2. Arbejdspladsbrugsanvisningerne efter stk. 1 skal oplyse om eventuelle forholdsregler efter § 37.

Instruktion og uddannelse

§ 16. Udover den instruktion, der skal gives, efter § 18 i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, skal arbejdsgiveren sørge for, at der gives oplysninger om

1) den potentielle sundhedsrisiko, herunder den risiko, som tobaksrygning medfører,

2) de foranstaltninger, der skal træffes for at forebygge udsættelse,

3) de foranstaltninger, der skal træffes med hensyn til personlig hygiejne,

4) de foranstaltninger, der træffes med hensyn til rengøring

5) anvendelse af beskyttelsesudstyr og beskyttende arbejdstøj, og

6) de foranstaltninger, som arbejdstagerne, herunder redningsmandskabet, skal træffe i tilfælde af uheld og til forebyggelse af uheld.

Stk. 2. Arbejde med stofferne, materialerne og arbejdsprocesserne må i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, kun udføres af personer, der har fået særlig instruktion om sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer og foranstaltninger i forbindelse med arbejdet, foretaget af særligt sagkyndige personer. Hvis virksomheden ikke selv råder over den særlige sagkundskab, skal der indhentes ekstern særlig sagkundskab.

Stk. 3. Arbejde med stofferne, materialerne og arbejdsprocesserne må i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, indtil uddannelsen efter § 17 er gennemført, kun udføres af personer, der har fået særlig instruktion om de sikkerheds- og sundhedsmæssige fuldt forsvarlige udførelse af arbejdet af personer, der har gennemgået den pågældende uddannelse, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

§ 17. Arbejde med stofferne, materialerne og arbejdsprocesserne må i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, kun udføres af personer, der er i besiddelse af de nødvendige uddannelses- og kvalifikationskrav efter bekendtgørelsen om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Arbejdsprocesser

§ 18. Der skal anvendes arbejdsprocesser, arbejdsmetoder og værktøj, der udelukker eller begrænser udvikling af dampe og støv, dannelse af røg og aerosoler m.v. samt sprøjt og stænk fra stofferne og materialerne så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling.

§ 19. For stoffer, materialer og arbejdsprocesser, som i bilag 1 og 2 er mærket med ” * ” skal arbejdet foregå i lukkede anlæg, hvis det ikke er teknisk muligt at erstatte stoffet, materialet eller arbejdsprocessen med ikke farlige eller mindre farlige stoffer, materialer eller arbejdsprocesser.

Stk. 2. Hvis det ikke er teknisk muligt at anvende et lukket system, skal det sikres, at udsættelsen nedsættes til et så lavt niveau, som det er teknisk muligt, og unødig påvirkning skal undgås.

Stk. 3. Fastsatte grænseværdier skal overholdes, jf. bekendtgørelsen om grænseværdier for stoffer og materialer.

§ 20. Arbejdsprocesser, hvori stoffer eller materialer indgår, må kun foregå i lukkede anlæg eller på anden måde, der hindrer frigørelse af stofferne eller materialerne, således at enhver påvirkning herfra udelukkes, i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2.

Stk. 2. Hvis det ikke er teknisk muligt at opfylde stk. 1, skal stofferne og materialerne fjernes fuldstændigt fra udviklingsstedet.

Stk. 3. Hvis det ikke er teknisk muligt fuldstændigt at fjerne stofferne og materialerne, skal egnede personlige værnemidler anvendes.

§ 21. Arbejde med stoffer, materialer og arbejdsprocesser må kun udføres på arbejdspladser, som er effektivt adskilt fra andre arbejdspladser, i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2. Kun beskæftigede, hvis arbejde gør det nødvendigt, må have adgang til disse områder.

Grænseværdier og måleprogrammer

§ 22. Unødig påvirkning skal undgås, og fastsatte grænseværdier skal overholdes, jf. bekendtgørelsen om arbejdets udførelse § 16, og bekendtgørelsen om grænseværdier for stoffer og materialer.

§ 23. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der i kontrollen med arbejdsmiljøet efter kapitel 5 i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse indgår måleprogrammer i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2.

Stk. 2. Måleprogrammerne skal være anerkendt af direktøren for Arbejdstilsynet.

Foranstaltninger ved øget risiko

§ 24. De ansatte skal hurtigst muligt underrettes om unormale driftsforhold og om ethvert uheld, der kan medføre en øget risiko for påvirkning fra stofferne eller materialerne eller fra arbejdsprocesserne.

Stk. 2. De ansatte skal hurtigst muligt underrettes om årsagerne til den unormale udsættelse, jf. stk. 1, og om de foranstaltninger, der er eller vil blive truffet til afhjælpning af situationen.

Stk. 3. Så længe den øgede risiko er til stede, må der inden for det pågældende område kun beskæftiges personer i det omfang, det er nødvendigt for genoprettelsen af normale forhold. Den øgede risiko for påvirkning af stofferne eller materialerne eller fra arbejdsprocesserne må ikke være konstant for den enkelte ansatte og skal begrænses til det strengt nødvendige.

§ 25. Ved aktiviteter, herunder ved vedligeholdelse af produktionsanlæg, hvor det må forudses, at der vil være øget udsættelse for stoffer, materialer eller arbejdsprocesser, og hvor det ikke er muligt at træffe yderligere tekniske foranstaltninger, skal der benyttes personlige værnemidler, og varigheden af udsættelsen skal begrænses mest muligt.

Tekniske anlæg og ventilationssystemer

§ 26. Hvis det ikke kan hindres, at der sker udvikling af luftforurening fra stoffer og materialer, herunder luftforurening fra arbejdsprocesser, skal der:

1) for arbejde på faste arbejdssteder anvendes procesudsugning, der så vidt muligt fjerner forureningen på det sted, hvor den udvikles, jf. § 35, stk. 1, i bekendtgørelsen om indretning af faste arbejdssteders indretning, og

2) for andet arbejde så vidt muligt anvendes procesudsugning, der er egnet til at fjerne forureningen på det sted, hvor den udvikles.

§ 27. Recirkulation af udsuget luft med indhold af stofferne eller materialerne må ikke finde sted, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for udsuget luft, der stammer fra arbejde og arbejdsprocesserne omfattet af § 35, stk. 5 og stk. 6, i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning.

Stk. 3. Stk. 1 gælder endvidere ikke for arbejdsprocesser omfattet af bekendtgørelsen om bygge- og anlægspladser og bekendtgørelsen om skiftende arbejdssteders indretning, hvor den udsugede luft er effektivt renset og kommer fra arbejdsprocesser, hvor der dannes eller frigives stoffer og materialer.

Stk. 4. Undtagelserne nævnt i stk. 3 gælder ikke for udsuget luft, der stammer fra arbejde med stoffer og materialer omfattet af bilag 1 og arbejdsprocesser omfattet af bilag 2.

§ 28. Tekniske anlæg og ventilationssystemer, der anvendes ved arbejde med stofferne eller materialerne skal forsynes med kontrolanordninger, der angiver og alarmerer ved utilstrækkelig funktion.

Stk. 2. I tilknytning til overvågningen skal der være udarbejdet instruktion, der angiver hvilke forholdsregler, der skal følges ved unormale driftsforhold og ved uheld.

Håndtering, skiltning og mærkning, affald mv.

§ 29. Arbejdspladser, hvor der arbejdes med disse stoffer, materialer eller arbejdsprocesser og områder, hvor der er risiko for udsættelse for disse stoffer og materialer, skal være afgrænset og mærket med passende advarsels- og sikkerhedsskiltning, herunder med skilte om rygeforbud, i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2.

§ 30. Beholdere, emballager og installationer, herunder rør, der indeholder stoffer og materialer, skal være mærket i overensstemmelse med bekendtgørelsen om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning § 4, stk. 2, nr. 6, jf. bilag 8, og der skal anbringes klart synlige advarselsskilte.

§ 31. Arbejdsgiveren skal, sørge for, inden stofferne eller materialerne tages i anvendelse på virksomheden, at emballagen er forsynet med mærkning efter reglerne i bilag 3, i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2.

§ 32. Arbejdsgiveren skal træffe foranstaltninger til sikker opbevaring, håndtering og transport af stoffer og materialer, navnlig ved anvendelse af hermetisk lukkede beholdere, som er mærket entydigt og på klart synlig måde.

§ 33. Affald, der indeholder stofferne eller materialerne skal samles, opbevares og bortskaffes i egnede lukkede beholdere, eller hvor dette ikke er praktisk muligt på anden betryggende måde. Beholdere m.v. skal være mærket, som angivet i bilag 3.

Personlige værnemidler

§ 34. Ved arbejde omfattet af denne bekendtgørelse skal der anvendes egnede personlige værnemidler, hvis arbejdet ikke på anden måde kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Stk. 2. Personlige værnemidler må ikke bæres under spisepauser.

Stk. 3. Personlige værnemidler skal opbevares adskilt fra andet tøj.

Stk. 4. Når personlige værnemidler skal til destruktion eller rengøring, skal de opbevares og bortskaffes i lukket emballage, mærket som angivet i bilag 3.

Stk. 5. Rengøring af personlige værnemidler skal foregå særskilt med udstyr egnet til formålet.

Stk. 6. For brugen af personlige værnemidler ved det omhandlede arbejde gælder i øvrigt bestemmelserne i bekendtgørelsen om brug af personlige værnemidler.

Velfærdsforanstaltninger mv.

§ 35. Hvis der er risiko for udsættelse for stoffer, materialer og arbejdsprocesser, skal der være bade-, vaske- og toiletfaciliteter, jf. bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning, bekendtgørelsen om skiftende arbejdssteders indretning og bekendtgørelsen om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder.

Stk. 2. Hvis der er risiko for udsættelse for stoffer, materialer og arbejdsprocesser, som er mærket med ” * ” i bilag 1 og 2, skal der være særskilte opbevaringssteder til henholdsvis arbejdstøjet, herunder personlige værnemidler, og det normale tøj.

Stk. 3. Bade- og omklædningsfaciliteterne skal i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, omfatte 2 adskilte omklædningsrum henholdsvis for tøj og arbejdstøj indrettet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning. Dette gælder også, når arbejdet ikke udføres for en arbejdsgiver.

§ 36. Der skal træffes hygiejneforanstaltninger, navnlig regelmæssig rengøring af gulve, vægge og andre overflader.

§ 37. I arbejdslokaler eller områder, hvor der er risiko for forurening fra stofferne og materialerne, må der ikke ryges, spises eller drikkes, ligesom opbevaring af tobak, mad og drikkevarer ikke må finde sted.

Arbejdsmedicinske undersøgelser

§ 38. Arbejdsgiveren skal i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, sikre, at ansatte før udsættelsen for stoffer, materialer eller arbejdsprocesser og herefter med regelmæssige mellemrum har adgang til at få foretaget en arbejdsmedicinsk undersøgelse efter reglerne herfor i bekendtgørelsen om arbejdsmedicinske undersøgelser efter lov om arbejdsmiljø.

Kapitel 6

Foranstaltninger på baggrund af arbejdspladsvurderingen

Arbejdsprocesser

§ 39. Hvis der efter arbejdspladsvurderingen i kapitel 4 er risiko for arbejdstagerens sikkerhed eller sundhed, skal udsættelsen for stoffer, materialer og processer undgås.

§ 40. I det omfang, det fremgår af arbejdspladsvurderingen efter kapitel 4, at der er risiko for arbejdstagerens sikkerhed eller sundhed, skal arbejde med stoffer, materialer og arbejdsprocesser, som ikke er omfattet af §§ 19 og 20, foregå i lukkede anlæg.

Stk. 2. Hvis det ikke er teknisk muligt at anvende et lukket system, sikrer arbejdsgiveren, at arbejdstagernes udsættelse nedsættes til et så lavt niveau, som det er teknisk muligt, og unødig påvirkning skal undgås.

Stk. 3. Fastsatte grænseværdier skal overholdes, jf. bekendtgørelsen om grænseværdier for stoffer og materialer.

Stk. 4. Hvis arbejdspladsvurderingen efter kapitel 4 viser, at der er risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed, skal arbejdsgiveren efter anmodning give Arbejdstilsynet de oplysninger som er angivet i bilag 4.

§ 41. I det omfang, det følger af arbejdspladsvurderingen efter kapitel 4, at der er risiko for arbejdstagerens sikkerhed eller sundhed, må arbejde med disse stoffer, materialer og arbejdsprocesser, som ikke er omfattet af § 21, kun udføres på arbejdspladser, som er effektivt adskilt fra andre arbejdspladser. Kun beskæftigede, hvis arbejde gør det nødvendigt, må have adgang til disse områder.

Måleprogrammer

§ 42. I det omfang, det følger af arbejdspladsvurderingen efter kapitel 4, at der er risiko for arbejdstagerens sikkerhed eller sundhed, og det ikke er omfattet af § 23, skal arbejdsgiveren sørge for, at der i kontrollen med arbejdsmiljøet efter kapitel 5 i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse indgår måleprogrammer.

Stk. 2. Måleprogrammerne skal være anerkendt af direktøren for Arbejdstilsynet.

Håndtering, skiltning mv.

§ 43. I det omfang, det følger af arbejdspladsvurderingen efter kapitel 4, at der er risiko for arbejdstagerens sikkerhed eller sundhed, skal arbejdspladser og områder, der ikke er omfattet af § 29, hvor der arbejdes med disse stoffer, materialer eller arbejdsprocesser eller er risiko for udsættelse for disse stoffer og materialer, være afgrænset og mærket med passende advarsels- og sikkerhedsskiltning, herunder med skilte om rygeforbud.

Velfærdsforanstaltninger

§ 44. I det omfang, det følger af arbejdspladsvurderingen efter kapitel 4, at der er risiko for arbejdstagerens sikkerhed eller sundhed, skal bade- og omklædningsfaciliteterne ved arbejde med stoffer, materialer og arbejdsprocesser, som ikke er omfattet af § 35, stk. 2 og 3, omfatte 2 adskilte omklædningsrum henholdsvis for tøj og arbejdstøj indrettet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning.

Arbejdsmedicinske undersøgelser mv.

§ 45. Arbejdsgiveren skal føre en ajourført liste over de ansatte, der efter arbejdspladsvurderingen i kapitel 4 vurderes at kunne være udsat for risiko ved disse stoffer, materialer eller arbejdsprocesser. Hvis det er muligt, skal listen indeholde en angivelse af påvirkningen.

Stk. 2. De ansatte har adgang til de oplysninger, der for deres egen person er indført i listen. De ansatte og deres repræsentanter inden for virksomheden har adgang til de kollektive og anonyme oplysninger i listen.

Stk. 3. På forlangende skal listen, jf. stk. 1, udleveres til Arbejdstilsynet.

Stk. 4. Oplysningerne om den enkelte ansatte skal opbevares i 40 år efter, at risikoen er ophørt. Ved virksomhedsophør skal listen sendes til Arbejdstilsynet.

§ 46. Arbejdsgiveren skal sikre, at ansatte, der vurderes efter arbejdspladsvurderingen i kapitel 4 at kunne være udsat for risiko for påvirkning fra disse stoffer, materialer eller arbejdsprocesser, og som ikke er omfattet af § 38, har adgang til før udsættelsen og herefter med regelmæssige mellemrum at få foretaget en arbejdsmedicinsk undersøgelse efter reglerne herfor i bekendtgørelsen om arbejdsmedicinske undersøgelser efter lov om arbejdsmiljø.

Kapitel 7

Forhåndsgodkendelser, anmeldelser mv.

§ 47. Fremstilling og anvendelse af stofferne, materialerne og arbejdsprocesserne må i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, ikke finde sted uden godkendelse fra Arbejdstilsynet, jf. dog § 4, stk. 2, og § 48, stk. 3.

§ 48. Ansøgning om godkendelse, jf. § 47, skal ske i elektronisk form eller i papirform til Arbejdstilsynet og indeholde oplysning om følgende:

1) påtænkt anvendelse og vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene ved arbejdet, jf. kapitel 4,

2) med hvilken begrundelse stoffet, materialet eller arbejdsprocessen ikke kan erstattes af et mindre farligt stof, materiale eller arbejdsproces,

3) eventuelle tekniske anlæg og processer og

4) nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Stk. 2. Arbejdstilsynet kan forlange supplerende oplysninger til brug for godkendelsen.

Stk. 3. Godkendelse af aktivstoffer og koncentrationsgrænse i bekæmpelsesmidler foretages af miljømyndighederne, jf. reglerne i forordning 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

§ 49. Såfremt Arbejdstilsynets afgørelse ikke er meddelt ansøgeren senest 3 måneder efter, at ansøgningen er modtaget i Arbejdstilsynet, kan stoffet, materialet eller arbejdsprocessen umiddelbart fremstilles eller tages i brug.

Stk. 2. Tidsfristen regnes fra det tidspunkt, hvor tilstrækkelig dokumentation foreligger, jf. § 48.

§ 50. Den, der har opnået godkendelse efter § 47, skal underrette Arbejdstilsynet om ændringer i de pågældende arbejdsprocesser m.v., som kan indebære fare for sikkerhed og sundhed.

§ 51. Arbejdsgange, arbejdsprocesser og -metoder m.v. skal i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, anmeldes til Arbejdstilsynet, hvor arbejdsprocessen m.v. agtes påbegyndt eller foregår, jf. dog § 4, stk. 2.

Stk. 2. Anmeldelsen efter stk. 1 skal ske i elektronisk form eller i papirform og indeholde de oplysninger, som er angivet i bilag 4.

§ 52. Ethvert uheld, der kan medføre risiko for, at personer udsættes for sundhedsfare ved påvirkninger fra stofferne og materialerne eller fra arbejdsprocesserne, skal meddeles til Arbejdstilsynet i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2.

Stk. 2. Meddelelsen skal omfatte beskrivelse af uheldet, herunder navnene på de pågældende stoffer og materialer, samt oplysninger om udslippets mængde.

Stk. 3. Meddelelsen skal omfatte en angivelse af den mulige årsag til uheldet samt en redegørelse for, hvordan lignende uheld kan imødegås for fremtiden.

Kapitel 8

Revision, dispensation og klage

§ 53. Den i bilag 1 og 2 fastsatte regulering revideres hvert andet år efter indstilling fra direktøren for Arbejdstilsynet og efter forhandling med Arbejdsmiljørådet.

§ 54. Direktøren for Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt, og i det omfang, det er foreneligt med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF, om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer, og det er foreneligt med REACH-forordningen med senere ændringer og CLP-forordningen.

Stk. 2. For de stoffer og materialer, der er nævnt i bilag 5, kan dispensation kun gives til de der nævnte formål. Ansøgningen skal indeholde de i bilag 5 nævnte oplysninger.

§ 55. Arbejdstilsynets afgørelser kan påklages efter § 81 i lov om arbejdsmiljø.

Kapitel 9

Straf

§ 56. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år den, der:

1) overtræder §§ 5-47 og §§ 50-52,

2) ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen, eller

3) tilsidesætter vilkår for godkendelser eller tilladelser i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 2. For overtrædelse af §§ 5-47 og §§ 50-52 kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 10

Ikrafttræden

§ 57. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 282 af 8. september 1961 om forbud mod anvendelse af methylchlorid (klormethyl) i køleanlæg og om ændring af bekendtgørelse om indretningen og brugen af køleanlæg.

2) Bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Arbejdstilsynet, den 18. december 2015

Peter Vesterheden

/ Bent Horn Andersen


Bilag 1

Stoffer og materialer jf. § 1

Bilag 1 består af 2 afsnit: Afsnit A og Afsnit B.

Afsnit A indeholder en specifik oplistning af stoffer og materialer.

Afsnit A er opdateret med nye stoffer og processer, som IARC har vurderet som kræftfremkaldende i gruppe 1, 2A eller 2B i vol. 93-97, og nye stoffer på den harmoniserede liste over farlige stoffer fra 30. og 31. tilpasning, som er klassificeret som kræftfremkaldende i kategori 1A, 1B eller 2 samt kimcellemutagene i kategori 1A eller 1B.

Afsnit B indeholder en henvisning til CLP-forordningen.

Et stof kan være omfattet af bekendtgørelsen i kraft af både afsnit A og afsnit B. Hvis dette er tilfældet, er det de særlige bestemmelser og procentangivelse i afsnit A, der gælder.

I afsnit A er der under enkelte stoffer som en serviceoplysning indsat en henvisning til REACH-forordningens bilag XIV for godkendelse af stoffet og materialer med indhold af stoffet samt en henvisning til bilag XVII om begrænsninger for visse anvendelser af stoffet og materialer med indhold af stoffet. Med hensyn til den fulde ordlyd i en anvendelsesbegrænsning og evt. undtagelser hertil henvises til REACH-forordningen. Det er teksten i REACH-forordningen, der er gældende og har retsvirkning. Anvendelser, der er godkendt efter REACH artikel 56, jf. bilag XIV, eller omfattet af en anvendelsesbegrænsning efter REACH artikel 67, jf. bilag XVII, skal ske i overensstemmelse med betingelserne i godkendelsen eller anvendelsesbegrænsningen, samtidig med at arbejdsmiljøreglerne herunder kræftreglerne gælder ved siden af REACH. Bilaget er opdateret med hensyn til godkendelser i bilag XIV og anvendelsesbegrænsninger i bilag XVII den 2. september 2014 uden at være en udtømmende oplistning. Bilaget opdateres med nyere henvisninger samtidig med den næste revision af bilag 1 og 2. For evt. nyere godkendelsesordninger og anvendelsesbegrænsninger henvises til de til enhver tid gældende bilag XIV og bilag XVII i REACH-forordningen.

Bekendtgørelsen gælder både ved arbejde med stoffer og materialer og ved arbejdsprocesser omfattet af bekendtgørelsens kapitel 1, men også ved udsættelse på arbejdspladsen for sådanne stoffer og materialer opført på bilag 1. For nogle af stofferne på bilag 1 afsnit A er der anført, at bekendtgørelsens bestemmelser gælder ved ”anden udsættelse” end arbejde med de pågældende stoffer, i enkelte tilfælde kan udsættelsen være præciseret som arbejde i forurenet jord eller som slibning, nedrivning, ophugning, svejsning og/eller varmebehandling. Der skal gøres opmærksom på, at udsættelse på arbejdspladsen for stoffer, hvor der ikke er anført ”anden udsættelse” i bilag 1, også er omfattet af denne bekendtgørelse.

Afsnit A

Kolonnen »CAS.nr.« angiver et stofs identifikationsnummer i Chemical Abstract Service. Til stofgrupper og stoffer, der forekommer i flere isomere former, kan der være knyttet flere CAS-numre. Listens angivelse af CAS-numre er vejledende og ikke altid udtømmende. Optagelsen i kræftlisten i bilag 1 afsnit A er knyttet til navnet og ikke til det eller de anførte CAS-numre.

»|« foran et stof betyder, at der er ændringer i forhold til bilag 1 i bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1175 af 11. oktober 2007.

Kolonnen »stof« angiver stofferne på nedenstående liste.

»*« i kolonnen »særlig anmærkning« angiver, at stoffet og materialet er omfattet af kræftdirektivet 2004/37/EF og af bestemmelserne i denne bekendtgørelse, herunder § 19 og § 35, stk.2, men ikke § 8.

Kolonnen »procentindhold i materialer« fastsætter den procent af stoffet, et materiale skal indeholde, for at materialet omfattes af bekendtgørelsen.

I kolonnen »særlige bestemmelser« er der en angivelse af en eller flere af følgende bestemmelser: §§ 5-6, § 16, stk. 2-3, § 17, § 20, § 21, § 23, § 29, § 31, § 35, stk.3, § 38 og §§ 47-52 i bekendtgørelsen for stoffet og materialet eller konkrete anvendelser af stoffet og materialet. Ud over de angivne bestemmelser gælder de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen og arbejdsmiljølovgivningen i øvrigt for arbejde med det pågældende stof eller materiale – for stoffer med en »*« i kolonnen »særlig anmærkning« gør tilsvarende sig gældende, herunder § 19 og § 35, stk. 2, men ikke § 8.

Er der ingen angivelse i denne kolonne for stoffet eller materialet eller en konkret anvendelse heraf, gælder de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen og arbejdsmiljølovgivningen i øvrigt tilsvarende.

I kolonnen er der endvidere en henvisning til evt. godkendelsesordninger og anvendelsesbegrænsninger for stoffet eller den nævnte anvendelse af stoffet i bilag XIV og bilag XVII i REACH-forordningen. Arbejde med stoffer til anvendelser omfattet af bilag XIV og XVII skal ske i overensstemmelse med REACH, samtidig med at arbejdsmiljøreglerne herunder kræftreglerne gælder ved siden af REACH. Ved arbejde med andre anvendelser af disse stoffer og udsættelse heraf gælder de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen og arbejdsmiljølovgivningen i øvrigt ligeledes.

I kolonnen »uddybende bemærkninger og begrænsninger« præciseres det, i hvilket omfang de angivne særlige bestemmelser skal finde anvendelse på stoffet/materialet. Endvidere fastsættes eventuelle begrænsninger i bekendtgørelsens anvendelse på stoffet/materialet.

CAS.nr.
|
Stof
Særlig anmærkning
Procentindhold i materialer
Særlige bestemmelser
Uddybende bemærkninger og begrænsninger
53-96-3
 
2-AAF
 
0,1
   
97-56-3
 
AAT, se Azofarvestoffer (CI Solvent Yellow 3)
       
26148-68-5
 
A-α-C
 
0,1
   
75-07-0
 
Acetaldehyd
 
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
1
§ 20
Aromastoffer.
0,1-1
 
0,1
§§ 47-50
Rengøringsmidler.
1
§§ 47-50
Anden anvendelse.
0,1-1
 
   
Anden udsættelse.
16568-02-8
 
Acetaldehyd-N-formyl-N-methylhydrazon, se Gyromitrin
       
60-35-5
 
Acetamid
 
0,1
   
2832-40-8
 
Acetamid, N-(4-((2-hydroxy-5-methylphenyl)azo) phenyl)-, se Azofarvestoffer (CI Disperse Yellow 3)
       
224635-63-6
 
Acetophenon, reaktionsprodukt med formaldehyd, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre
 
0,1
   
53-96-3
 
2-Acetylaminofluoren, se 2-AAF
       
79-06-1
|
Acrylamid
*
 
Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 60
Anvendelse i injektions- og fugemidler
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anvendelse af injektions- og fugemidler samt anden anvendelse.
   
Arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
107-13-1
 
Acrylonitril
*
0,1
   
23214-92-8
 
Adriamycin
*
0,1
   
3688-53-7
 
AF-2
 
0,1
§§ 47-50
 
1162-65-8
1165-39-5
1402-68-2
6795-23-9
7220-81-7
7241-98-7
 
Aflatoxiner
*
0,1
   
15972-60-8
 
Alachlor
 
0,1
§§ 47-50
 
309-00-2
 
Aldrin
 
0,1
§§ 47-50
 
85535-84-8
 
Alkaner, C10-13-, chlor, se Chloralkaner, C10-13
       
94-59-7
 
5-Allyl-1,3-benzodioxol, se Safrol
       
107-05-1
 
Allylchlorid
 
0,1
§ 20,
§ 29, § 16, stk.2, § 51, § 52
Industriel brug.
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
106-92-3
 
Allylglycidylether
 
0,1
   
60-09-3
 
p-Aminoazobenzen, se Azofarvestoffer (CI Solvent Yellow 1)
       
97-56-3
 
o-Aminoazotoluen, se Azofarvestoffer (CI Solvent Yellow 3)
       
92-67-1
 
4-Aminobiphenyl
*
0
§ 5
Forbuddet gælder ikke, hvis stoffet er til stede i et stof eller materiale i form af urenheder, biprodukter eller som bestanddel af spildprodukter, og koncentrationen af stoffet er mindre end 0,1 vægtprocent. Risikovurdering er kun aktuel, når anvendelsen er tilladt.
   
4-Aminobiphenyl, salte heraf
*
0
§ 5
214353-17-0
|
1-(2-amino-5-chlorphenyl)-2,2,2-trifluor-1,1-ethandiol, hydrochlorid [indeholdende ≥ 0.1 % 4-chloranilin (EC No 203-401-0)]
*
0,1
   
77094-11-2
 
2-Amino-3,4-dimethylimidazo-(4,5-f)quinolin, se MelQ
       
77500-04-0
 
2-Amino-3,8-dimethylimidazo-(4,5-f)quinolin, se MelQx
       
62450-06-0
 
3-Amino-1,4-dimethyl-5 H-pyrido (4,3-b)indol, se Trp-P-1
       
67730-10-3
 
2-Aminodipyrido(1,2-a: 3’,2’-d) imidazol, se Glu-P-2
       
132-32-1
|
3-Amino-9-ethyl carbazol
*
0,1
   
399-95-1
 
4-Amino-3-fluorphenol
*
0,1
   
67730-11-4
 
2-Amino-6-methyldipyrido(1,2-a:3’,2’-d)imidazol, se Glu-P-1
       
76180-96-6
 
2-Amino-3-methylimidazo(4,5-f)-quinolin, se IQ
       
105650-23-5
 
2-Amino-1-methyl-6-phenylimidazo(4,5-b)pyridin, se PhIP
       
68006-83-7
 
2-Amino-3-methyl-9 H-pyrido (2,3-b)indol, se MeA-α-C
       
62450-07-1
 
3-Amino-1-methyl-5 H-pyrido (4,3-b)indol, se Trp-P-2
       
712-68-5
 
2-Amino-5-(5-nitro-2-furyl)-1,3,4-thiadiazol
 
0,1
§§ 47-50
 
26148-68-5
 
2-Amino-9 H-pyrido(2,3-b)indol, se A-α-C
       
61-82-5
 
Amitrol
 
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
7789-09-5
 
Ammoniumchromat, se Chromforbindelser, hexavalente
       
29081-56-9
|
Ammoniumheptadecafluoroctansulfonat
 
0,1
   
29081-56-9
|
Ammonium perfluoroctansulfonat, se Ammoniumheptadecafluoroctansulfonat
       
62-53-3
 
Anilin
 
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
 
I trykfarver.
§ 20
Industriel brug.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
   
Anilin, salte heraf
 
0,1
   
90-04-0
 
o-Anisidin
*
0,1
   
   
o-Anisidin, salte heraf
 
0,1
   
1309-64-4
1317-98-2
12412-52-1
 
Antimontrioxid
 
0,1
§ 51
Anvendelse af brandhæmmende maling, lim, fugemasse o.lign.
 
Produktion af brandhæmmende maling, lim, fugemasse o.lign.
§§ 47-50
Produktion af plastgranulat, compoundering o.lign.
 
Anvendelse af plastgranulater o.lign. Arbejdsprocesser, hvorved der ikke kan ske en udsættelse for antimontrioxid, er dog ikke omfattet af bekendtgørelsens bestemmelser.
 
Plastfolier o.lign., som ved videreforarbejdning ikke frigør antimontrioxid, er ikke omfattet af bekendtgørelsen.
§ 5
Anden anvendelse.
 
Slibning, nedrivning, ophugning og anden udsættelse.
65996-91-0
90640-80-5
|
Anthracenolie
*
 
Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 31, e) og f)
Træbehandling og anvendelse af behandlet træ.
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Slibning, nedrivning og ophugning, arbejde i forurenet jord samt anden udsættelse.
65996-92-1
90640-81-6
90640-82-7
90640-86-1
91995-14-1
91995-15-2
91995-16-3
91995-17-4
91995-42-5
91995-51-6
91995-52-7
92061-92-2
101316-49-8
122070-78-4
 
Anthracenolier, andre, der opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende kategori 1B eller kimcellemutagen kategori 1B
*
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Slibning, nedrivning, ophugning, arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
86-88-4
 
ANTU
 
0,1
§§ 47-50
 
140-57-8
 
AramitR
 
0,1
§§ 47-50
 
313-67-7
475-80-9
 
Aristolochiasyre
*
0,1
   
64742-03-6
64742-04-7
64742-05-8
64742-11-6
691995-78-7
 
Aromatiske ekstrakter af råoliedestillater defineret ved EINECS-numrene 265-102-1, 295-341-7, 265-111-0, 265-103-7 og 265-104-2
*
0,1
   
7440-38-2
 
Arsen
 
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§ 20
Medicinalindustri o.lign.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
 
Nedrivning og anden udsættelse.
1303-28-2
|
Arsenpentoxid
*
0,1
Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 19
Anvendelse
mod tilvoksning med mikroorganismer, planter eller dyr på skibsskrog mm.
til behandling af industrivand
til træbeskyttelse og anvendelse af behandlet træ.
0,1
Se REACH forordning bilag XIV, nr. 9
 
0,1
§ 20
Videnskabelig forskning og udvikling.
0,1
§ 47-50
Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
   
Slibning, nedrivning, ophugning og anden udsættelse.
7778-39-4
|
Arsensyre
*
0,1
§ 20
Til 22. august 2017: Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Til 22. august 2017: Anden anvendelse.
0,1
Se REACH forordning bilag XIV, nr. 24
Gælder fra 22. august 2017.
0,1
§ 20
Fra 22. august 2017: Videnskabelig forskning og udvikling.
0,1
§§ 47-50
Fra 22. august 2017: Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
   
Slibning og nedrivning.
Anden udsættelse.
   
Arsensyre, salte heraf
*
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
1327-53-3
|
Arsentrioxid
*
0,1
Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 19
Anvendelse
mod tilvoksning med mikroorganismer, planter eller dyr på skibsskrog mm.
til behandling af industrivand
til træbeskyttelse og anvendelse af behandlet træ.
0,1
Se REACH forordning bilag XIV, nr. 8
 
0,1
§ 20
Videnskabelig forskning og udvikling.
0,1
§ 20
Andre anvendelser i biocidholdige produkter.
0,1
§ 47-50
Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
   
Slibning, nedrivning, ophugning og anden udsættelse.
 
|
Arsen, andre uorganiske forbindelser, dog undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag
 
0,1
Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 19
Anvendelse
mod tilvoksning med mikroorganismer, planter eller dyr på skibsskrog mm.
til behandling af industrivand
til træbeskyttelse og anvendelse af behandlet træ
 
Kunstnerfarver.
 
Produktion af malevarer.
§§ 47-50
Malearbejde.
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Nedrivning, slibning, ophugning og anden udsættelse.
12001-28-4
12001-29-5
12172-73-5
77536-66-4
77536-67-5
77536-68-6
132207-32-0
|
Asbest
*
0
Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 6 og asbestbekendtgørelsen
 
1912-24-9
|
Atrazin
 
0,1
§§ 47-50
Anvendelse, herunder som bekæmpelsesmiddel.
   
Arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
492-80-8
 
Auramin
 
0,1
   
   
Auramin, salte heraf
 
0,1
   
320-67-2
 
Azacitidin
*
0,1
   
115-02-6
 
Azaserin
 
0,1
   
446-86-6
 
Azathioprin
*
0,1
   
151-56-4
 
Aziridin, se Ethylenimin
       
103-33-3
 
Azobenzen
*
0,1
   
 
|
Azofarvestoffer, som ved spaltning af azogruppen kan fraspalte visse aromatiske aminer, se også Benzidin-baserede azofarvestoffer, 4,4’-Bi-o-toluidin-baserede azofarvestoffer og o-Dianisidin-baserede azofarvestoffer:
   
Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 43.
Anvendelse i tekstil- og lædervarer, som kan komme i direkte berøring med hud eller mundhule.
118658-99-4
|
Cartasol Yellow M-GL
konc.
*
0,1
§§ 47-50
Anden anvendelse
   
Anden udsættelse.
6459-94-5
|
CI Acid Red 114
 
0,1
§§ 47-50
Anden anvendelse
   
Anden udsættelse.
85136-74-9
|
CI Disperse Orange 149
*
0,1
§§ 47-50
Anden anvendelse
   
Anden udsættelse.
3564-09-8
|
CI Ponceau 3 R
 
0,1
§§ 47-50
Anden anvendelse
   
Anden udsættelse.
2646-17-5
|
CI Solvent Orange 2
 
0,1
§§ 47-50
Anden anvendelse
   
Anden udsættelse.
60-09-3
|
CI Solvent Yellow 1
*
0,1
§§ 47-50
Anden anvendelse
   
Anden udsættelse.
97-56-3
|
CI Solvent Yellow 3
*
0,1
§§ 47-50
Anden anvendelse
   
Anden udsættelse.
   
Azofarvestoffer, andre:
       
3761-53-3
 
CI Acid Red 26
 
0,1
§§ 47-50
Anvendelse
   
Anden udsættelse.
2832-40-8
 
CI Disperse Yellow 3
 
0,1
§§ 47-50
Anvendelse
   
Anden udsættelse.
6358-53-8
 
CI Solvent Red 80
 
0,1
§§ 47-50
Anvendelse
   
Anden udsættelse.
60-11-7
 
CI Solvent Yellow 2
 
0,1
§§ 47-50
Anvendelse
   
Anden udsættelse.
842-07-9
 
CI Solvent Yellow 14
 
0,1
§§ 47-50
Anvendelse
   
Anden udsættelse.
164058-22-4
 
Solaminlichtblau VRGL 133
*
0,1
§§ 47-50
Anvendelse
   
Anden udsættelse.
   
Bariumchromat, se Chromforbindelser, hexavalente
       
1344-38-3
 
Basisk blychromat, se Chromforbindelser, hexavalente (Blychromater, øvrige)
       
154-93-8
 
BCNU
*
0,1
   
17804-35-2
 
Benomyl
*
0,1
   
98-87-3
 
Benzalchlorid, se α-Chlorerede toluener
       
56-55-3
|
Benz(a)anthracen
*
 
Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 50, c)
I blødgøringsolier til fremstilling af dæk og dækdele.
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Nedrivning, ophugning, arbejde i forurenet jord (se også bilag 2) og anden udsættelse.
71-43-2
|
Benzen
*
0,1
§ 20
Påfyldning og tømning af tankbiler og tankanlæg med motorbenzin.
For anden tankning af motorbenzin samt reparation og vedligeholdelse af benzinmotorer m.v. gælder dog kun de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen.
§ 20,§ 29, § 31, § 16, stk. 2, § 51, § 52
Industriel brug.
§ 20
Videnskabelig forskning og udvikling.
Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 5. nr. 1 og 3
Anvendelse i legetøj eller dele af legetøj samt anden anvendelse.
   
Arbejde i forurenet jord, nedrivning, ophugning og anden udsættelse.
51085-52-0
 
Benzenamin, 2-methyl-5-nitro-, monohydrochlorid
 
0,1
   
615-28-1
 
1,2-Benzendiamin, dihydrochlorid, se o-Phenylendiamin dihydrochlorid
       
92-87-5
 
Benzidin
*
0
§ 5
Forbuddet gælder ikke, hvis stoffet er til stede i et stof eller materiale i form af urenheder, biprodukter eller som bestanddel af spildprodukter, og koncentrationen af stoffet er mindre end 0,1 vægtprocent. Risikovurdering er kun aktuel, når anvendelsen er tilladt.
   
Benzidin, salte heraf
*
0
§ 5
 
|
Benzidin-baserede azofarvestoffer:
*
 
Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 43.
Anvendelse i tekstil og lædervarer, som kan komme i direkte berøring med hud eller mundhule.
1937-37-7
|
CI Direct Black 38
(teknisk vare)
*
0,1
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
2602-46-2
|
CI Direct Blue 6
(teknisk vare)
*
0,1
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
72-57-1
|
CI Direct Blue 14
(teknisk vare)
*
0,1
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
2429-74-5
|
CI Direct Blue 15
(teknisk kvalitet)
*
0,1
§§ 47-50
Anden anvendelse
   
Anden udsættelse.
16071-86-6
|
CI Direct Brown 95
(teknisk vare)
*
0,1
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
573-58-0
|
CI Direct Red 28
*
0,1
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
 
|
Øvrige benzidin-baserede
azofarvestoffer, dog
undtagen sådanne nævnt
i bilag VI til CLP-forordnin-
gen uden en klassificering
som kræftfremkaldende.
*
0,1
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
205-99-2
|
Benzo(b)fluoranthen
*
 
Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 50, e)
I blødgøringsolier til fremstilling af dæk og dækdele
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Nedrivning, ophugning, arbejde i forurenet jord (se også bilag 2) og anden udsættelse.
205-82-3
|
Benzo(j)fluoranthen
*
 
Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 50, f)
I blødgøringsolier til fremstilling af dæk og dækdele
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Nedrivning, ophugning, arbejde i forurenet jord (se også bilag 2) og anden udsættelse.
207-08-9
|
Benzo(k)fluoranthen
*
 
Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 50, g)
I blødgøringsolier til fremstilling af dæk og dækdele
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Nedrivning, ophugning, arbejde i forurenet jord (se også bilag 2) og anden udsættelse.
271-89-6
 
Benzofuran
 
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
50-32-8
|
Benzo(a)pyren
*
 
Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 50, a)
I blødgøringsolier til fremstilling af dæk og dækdele
0,01
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Nedrivning, ophugning, arbejde i forurenet jord ( se også bilag 2) og anden udsættelse.
192-97-2
|
Benzo(e)pyren
*
 
Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 50, b)
I blødgøringsolier til fremstilling af dæk og dækdele
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§ 20, § 29
Anden anvendelse.
   
Nedrivning, ophugning, arbejde i forurenet jord ( se også bilag 2) og anden udsættelse.
100-44-7
 
Benzylchlorid, se α-Chlorerede toluener
       
98-87-3
 
Benzylidendichlorid, se α,α-Dichlortoluen
       
1694-09-3
 
Benzylviolet 4B, se CI Acid Violet 49
       
7440-41-7
 
Beryllium
*
0,1
   
   
Berylliumforbindelser, med undtagelse af aluminiumberylliumsilicater
*
0,1
   
   
Berylliumforbindelser, aluminiumberylliumsilicater
*
0,1
   
88-32-4
121-00-6
25013-16-5
 
BHA
 
0,1
   
90-41-5
 
(1,1’-Biphenyl)-2-amin
 
0,1
   
92-67-1
 
(1,1’-Biphenyl)-4-amin, se 4-Aminobiphenyl
       
91-95-2
|
Biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamin
*
0,1
   
101-77-9
 
Bis(4-aminophenyl)methan, se 4,4’-Methylendianiline
       
08225-03-2
 
7-[[4,6-Bis[(2-aminopropyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-(2-methoxyphenylazo)naphthalensulfonsyre, monoformiat
*
0,1
   
3296-90-0
 
2,2-Bis(brommethyl)propan-1,3-diol
 
0,1
   
151882-81-4
|
4,4’-Bis(N-carbamoyl-4-methylbenzensulfonamid)diphenylmethan
 
0,1
   
111-44-4
 
Bis(2-chlorethyl)ether, se 2,2’-Dichlordiethylether
       
494-03-1
 
N,N-Bis(2-chlorethyl)-2-naphthylamin, se Chlornaphazin
       
154-93-8
 
1,3-Bis(2-chlorethyl)nitrosourinstof, se BCNU
       
505-60-2
 
Bis(2-chlorethyl)sulfid
*
0,1
§§ 47-50
 
542-88-1
 
Bis(chlormethyl)ether
*
0,1
   
 
|
(6,6'-Bisdiazo-5,5',6,6'-tetrahydro-5,5'dioxo)[methylen bis (5-(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1napthyl sulfonyloxy)-6-methyl-2-phenylen] di (napthalen-1-sulfonat)
 
0,1
   
90-94-8
 
4,4’-Bis(dimethylamino) benzophenon
*
0,1
   
101-90-6
 
1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy)benzen, se Diglycidylresorcinolether
       
   
4-[[Bis-(4-fluor-phenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazol, blanding med 1-[[bis-(4-fluorphenyl)methylsilyl] methyl]-1H-1,2,4-triazol, se Blanding af: 4-[[bis-(4-fluorphenyl) methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazol; 1-[[bis-(4-fluorphenyl)methylsilyl] methyl]-1H-1,2,4-triazol
       
85509-19-9
 
Bis(4-fluorphenyl)(methyl) (1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)silan, se Flusilazol
       
2784-94-3
 
N’,N’-Bis(2-hydroxyethyl)-N-nitro-p-phenylendiamin, se HC Blue No. 1
       
10039-54-0
|
Bis(hydroxylammonium) sulfat; hydroxylaminsulfat (2:1)
 
0,1
   
119-93-7
 
4,4’-Bi-o-toluidin, se o-Tolidin
       
   
4,4’-Bi-o-toluidin, salte heraf, se o-Tolidin, salte heraf
       
 
|
4,4’-Bi-o-toluidin-baserede azofarvestoffer, dog undtagen sådanne nævnt i bilag VI til CLP-forordningen uden en klassificering som kræftfremkaldende.
*
 
Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 43.
Anvendelse i tekstil og lædervarer, som kan komme i direkte berøring med hud eller munddele.
0,1
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
   
Bitumenekstrakter, damp- og luftraffinerede
 
0,1
   
   
Blanding af: 4-[[bis-(4-fluorphenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazol; 1-[[bis-(4-fluorphenyl)methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazol
 
0,1
   
 
|
Blanding af: 2,2'-[(3,3'-dichlor[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl) bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)]-3-oxo-butanamid; 2-[[3,3'-dichlor-4'[[1[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-N-(2-methylphenyl)-3-oxo-butanamid; 2-[[3,3'-dichlor-4'-[[1[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-N-(2-carboxylphenyl)-3-oxo-butanamid
 
0,1
   
 
|
Blanding af: diester af 4,4’-methylenbis[2-(2-hydroxy-5-methylbenzyl)-3,6-dimethylphenol] og 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonsyre (1:2); triester af 4,4’-methylenbis[2-(2-hydroxy-5-methylbenzyl)-3,6-dimethylphenol] og 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonsyre (1:3)
 
0,1
   
 
|
Blanding af: dimethyl (2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonat; diethyl (2-(hydroxymethylcarbabamoyl)ethyl)phosphonat; methylethyl (2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonat
 
0,1
   
   
Blendur I VP KU 3-4519 med ELINCS-nr. 421-550-1
*
0,1
   
9041-93-4
11056-06-7
67763-87-5
 
Bleomyciner
 
0,1
   
301-04-2
1335-32-6
6080-56-4
 
Blyacetat
 
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Håndtering af elektronik og anden udsættelse.
6080-56-4
 
Blyacetat, trihydrat, se Blyacetat
       
598-63-0
1319-46-6
|
Blycarbonat
   
Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 16.
Anvendelse i maling.
0,1
§ 5
Anvendelse af maling.
§ 16, stk.2, § 51
Galvaniske processer.
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Slibning, nedrivning, arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
7758-95-4
 
Blychlorid
 
0,1
§ 20
Industriel brug.
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
1344-37-2
7758-97-6
12656-85-8
 
Blychromat, se Chromforbindelser, hexavalente (Blychromat)
       
1344-38-3
18454-12-1
 
Blychromater, øvrige, se Chromforbindelser, hexavalente (Blychromater, øvrige)
       
12656-85-8
 
Blychromatmolybdatsulfatrød, se Chromforbindelser, hexavalente (Blychromat)
       
1344-38-3
 
Blychromat, basisk, se Chromforbindelser, hexavalente (Blychromater, øvrige)
       
18454-12-1
 
Blychromat oxid, se Chromforbindelser, hexavalente (Blychromater, øvrige)
       
1309-60-0
 
Blydioxid
 
0,1
§ 20
Industriel brug.
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
   
Blyforbindelser, uorganiske, som ikke er nævnt andetsteds i dette bilag.
 
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
598-63-0
1319-46-6
 
Blyhvidt, se Blycarbonat
       
7784-40-9
 
Blyhydrogenarsenat
*
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
10190-55-3
 
Blymolybdat
 
0,1
§ 20
Industriel brug.
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Slibning, nedrivning, ophugning og anden udsættelse.
1317-36-8
 
Blymonoxid
 
0,1
§ 20
Industriel brug.
 
Maling, lim, bindemidler, udfyldningsmidler, glasurer, emaljer o. lign.
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Slibning, nedrivning, ophugning og anden udsættelse.
1314-41-6
 
Blymønje
 
0,1
 
Maling.
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Slibning, nedrivning, ophugning og anden udsættelse.
10099-74-8
 
Blynitrat
 
0,1
§ 16, stk.2, § 51
Galvaniske processer.
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
1335-25-7
 
Blyoxid (uspec.)
 
0,1
 
Maling.
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Slibning, nedrivning, ophugning og anden udsættelse.
7446-27-7
15845-52-0
 
Blyphosphat
 
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Slibning, nedrivning og anden udsættelse.
1335-32-6
 
Blysubacetat
 
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
7446-14-2
15739-80-7
|
Blysulfat
 
0,1
Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 17
Anvendelse i maling.
§ 5
Anvendelse af maling.
§ 20
Industriel brug.
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Slibning, nedrivning, og anden udsættelse.
1344-37-2
 
Blysulfochromatgul, se Chromforbindelser, hexavalente (Blychromat)
       
13814-96-5
 
Blytetrafluorborat
 
0,1
§ 16, stk.2, § 51
Galvaniske processer.
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
75-27-4
 
Bromdichlormethan
 
0,1
   
74-96-4
 
Bromethan
 
0,1
   
593-60-2
 
Bromethen, se Vinylbromid
       
158894-67-8
|
1-Brom-2-methylpropylpropionat
 
0,1
   
138526-69-9
 
1-Brom-3,4,5-trifluorbenzen
 
0,1
   
68476-32-4
68476-33-5
68553-00-4
92045-14-2
 
Brændselsolier defineret ved EINECS-numrene 271-384-7, 270-675-6, 270-674-0 og 295-396-7
*
0,1
 
se også Fyringsolier, tunge
68476-30-2
68476-31-3
 
Brændselsolier defineret ved EINECS-numrene 270-671-4 og 270-673-5
*
0,1
 
se også Fyringsolier, tunge
68476-34-6
94114-58-6
94114-59-7
 
Brændstoffer defineret ved EINECS-numrene 270-676-1, 302-695-9 og 302-694-3
 
0,1
 
se også Dieselbrændstof til marinemotorer
106-99-0
 
1,3-Butadien
*
0,1
   
   
Butan, der indeholder 0,1% 1,3-butadien
*
0,1
   
55-98-1
 
1,4-Butandioldimethansulfonat, se Myleran
       
96-29-7
 
2-Butanonoxim
 
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
0,1
 
Fremstilling af bekæmpelsesmidler, malevarer, lime, fugemasser o.lign.
5
§ 5
Anvendelse af maling, lakker, lime, fugemasser, imprægneringsmidler, træbeskyttelsesmidler o.lign.
1-5
§ 51
0,1-1
 
1
§§ 47-50
Anden anvendelse.
0,1-1
 
   
Slibning, nedrivning, arbejde i forurenet jord. og anden udsættelse.
81-14-1
|
4'-tert-Butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetophenon, se Moskusketon
       
2426-08-6
 
1-Butyl(2,3-epoxy-1-propyl) ether
 
0,1
   
106-88-7
 
1,2-Butylenoxid, se 1,2-Epoxybutan
       
2426-08-6
 
n-Butylglycidylether, se 1-Butyl (2,3-epoxy-1-propyl)ether
       
88-32-4
121-00-6
25013-16-5
 
tert-Butyl-4-methoxyphenol, se BHA
       
2312-35-8
 
2-(4-tert-Butylphenoxy)cyclohexyl-2-propynylsulfit, se Propargit
       
81-15-2
 
5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen, se 1-(1,1-Dimethylethyl)-3,5-dimethyl-2,4,6-trinitrobenzen
       
3068-88-0
 
ß-Butyrolacton
 
0,1
   
7440-43-9
|
Cadmium
*
 
Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 23 nr. 8-11
Anvendelse i loddemidler.
Anvendelse i smykker, bijouteri og hårpynt.
0,1
§ 5
Anvendelse af loddemidler.
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
 
Slibning, nedrivning, ophugning og anden udsættelse.
10108-64-2
|
Cadmiumchlorid
*
 
Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 23 nr. 1 og 4
Anvendelse i plastmaterialer.
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
542-83-6
|
Cadmiumcyanid
   
Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 23 nr. 5-7
Cadmiering af udstyr og maskiner til:
- levnedmiddelproduktion, landbrug, køling og frysning
- trykning og bogbinderi
samt
Cadmiering af udstyr og maskiner til produktion af:
- husholdningsredskaber, møbler og sanitære installationer
- centralvarme- og luftkonditioneringsanlæg
- papir og karton, tekstil og beklædning,
- redskaber til industriel håndtering, landevejs- og landbrugs-
køretøjer, rullende jernbanematerial
- skibe mm.
0,1
§ 5
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
7790-79-6
 
Cadmiumfluorid
 
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
17010-21-8
 
Cadmiumfluorosilikat
 
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
4464-23-7
 
Cadmiumformiat
 
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
7790-80-9
 
Cadmiumiodid
 
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
1306-19-0
|
Cadmiumoxid
*
 
Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 23 nr. 5-7
Cadmiering af udstyr og maskiner til:
- levnedmiddelproduktion, landbrug, køling og frysning
- trykning og bogbinderi
samt
Cadmiering af udstyr og maskiner til produktion af:
- husholdningsredskaber, møbler og sanitære installationer
- centralvarme- og luftkonditioneringsanlæg
- papir og karton, tekstil og beklædning,
- redskaber til industriel håndtering, landevejs- og landbrugs-
køretøjer, rullende jernbanematerial
- skibe mm.
Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 23 nr. 1 og 4
Anvendelse i plastmaterialer, herunder vinylchloridprodukter og copolymere.
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
10124-36-4
 
Cadmiumsulfat
*
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
1306-23-6
6-57-4
58339-34-7
|
Cadmiumsulfid
*
 
Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 23 nr. 1-4
Anvendelse i plastmaterialer, malinger og lakker.
0,1
§ 51
Anvendelse af farver til keramiske produkter/glasvarer m.m.
 
Kunstnerfarver.
 
Produktion af farver.
§ 5
Anden anvendelse.
 
Slibning, nedrivning og anden udsættelse.
12656-57-4
58339-34-7
|
Cadmiumsulfoselenid
*
 
Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 23 nr. 1-4
Anvendelse i plastmaterialer, malinger og lakker.
0,1
§ 51
Anvendelse af farver til keramiske produkter/glasvarer m.m.
 
Kunstnerfarver.
 
Produktion af farver.
§ 5
Anden anvendelse.
   
Slibning og nedrivning.
Anden udsættelse.
   
Cadmium, andre uorganiske forbindelser
 
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
13765-19-0
 
Calciumchromat, se Chromforbindelser, hexavalente
       
8001-35-2
 
Camphechlor, se Polychlorerede camphener
       
2425-06-1
 
Captafol
*
0,1
§§ 47-50
 
133-06-2
 
Captan
 
0,1
§§ 47-50
 
6804-07-5
 
Carbadox
*
0,1
   
63-25-2
 
Carbaryl
 
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
10605-21-7
 
Carbendazim
*
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
0,1
 
Fremstilling af bekæmpelsesmidler, malevarer, lime, fugemasser o.lign.
5
§ 5
Anvendelse af maling, lakker, lime, fugemasser, imprægneringsmidler, træbeskyttelsesmidler o.lign.
1-5
§ 51
0,1-1
 
1
§§ 47-50
Anden anvendelse.
0,1-1
 
   
Slibning, nedrivning, arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
1333-86-4
 
Carbon black
 
0,1
 
Carbon black og støvformige materialer med indhold af respirabelt carbon black 0,1% er omfattet.
   
Carbon black-ekstrakter
 
0,1
   
97722-04-8
 
Carbonhydrider, C26-55, aromatrige
*
0,1
   
492-80-8
 
4,4’-Carbonimidoyl-bis (N,N-dimethylanilin), se Auramin
       
   
4,4’-Carbonimidoyl-bis (N,N-dimethylanilin), salte heraf, se Auramin, salte heraf
       
56-23-5
 
Carbontetrachlorid, se Tetrachlormethan
       
   
Carrageenan, degraderet
 
0,1
   
118658-99-4
 
Cartasol Yellow M-GL konc., se Azofarvestoffer
       
13010-47-4
 
CCNU
*
0,1
   
107-20-0
 
Chloracetaldehyd
 
0,1
   
85535-84-8
 
Chloralkaner; C10-13
 
1
§§ 47-50
Metalforarbejdning.
0,1-1
 
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
0,1
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Nedrivning, ophugning og anden udsættelse.
95-06-7
 
2-Chlorallyl-N,N-diethyl-dithiocarbamat, se Sulfallat
       
305-03-3
 
Chlorambucil
*
0,1
   
56-75-7
 
Chloramphenicol
*
0,1
   
106-47-8
 
p-Chloranilin
*
0,1
   
5216-25-1
 
p-Chlorbenzotrichlorid, se 1-Chlor-4-(trichlormethyl)benzen
       
126-99-8
 
2-Chlor-1,3-butadien
 
0,1
   
57-74-9
5103-71-9
5103-74-2
5566-34-7
12789-03-6
 
Chlordan
 
0,1
§§ 47-50
 
143-50-0
 
Chlordecon
 
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
 
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
77439-76-0
 
3-Chlor-4-(dichlormethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanon
 
0,1
   
6164-98-3
 
Chlordimeform
 
0,1
§§ 47-50
 
19750-95-9
 
Chlordimeformhydrochlorid
 
0,1
§§ 47-50
 
107-30-2
 
Chlordimethylether
*
0,1
   
115-28-6
 
Chlorendinsyre
 
0,1
   
51594-55-9
 
(R)-1-Chlor-2,3-epoxypropan
*
0,1
   
   
Chlorerede C12-paraffiner (ca. 60% chloreret)
 
0,1
 
Køle-smøremidler, malinger og lime.
§ 20
Industriel brug.
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Nedrivning, ophugning og anden udsættelse.
   
α-Chlorerede toluener:
       
98-87-3
 
Benzalchlorid
 
0,1
   
100-44-7
 
Benzylchlorid
*
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§ 20
Industriel brug.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
98-07-7
 
Trichlormethyl-
benzen
*
0,1
§§ 47-50
 
75-00-3
 
Chlorethan
 
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
107-20-0
 
2-Chlorethanal, se Chloracetaldehyd
       
13010-47-4
 
1-(2-Chlorethyl)-3-cyclo-hexyl-1-nitrosourinstof, se CCNU
       
75-01-4
 
Chlorethylen, se Vinylchlorid
       
40722-80-3
|
(2-Chloroethyl)(3-hydroxypropyl)ammonium chlorid
*
0,1
   
13909-09-6
 
1-(2-Chlorethyl)-3-(4-methylcyclohexyl)-1-nitrosourinstof, se 1-Methyl-CCNU
       
2040-90-6
|
2-Chlor-6-fluorphenol
*
0,1
   
3327-22-8
|
(3-chlor-2-hydroxypropyl) trimethylammonium chlorid . . . %
 
0,1
   
74-87-3
 
Chlormethan, se Methylchlorid
       
107-30-2
 
Chlormethylmethylether, se Chlordimethylether
       
513-37-1
 
1-Chlor-2-methylpropen
 
0,1
   
494-03-1
 
Chlornaphazin
*
0,1
§§ 47-50
 
100-00-5
 
1-Chlor-4-nitrobenzen
 
0,1
   
67-66-3
|
Chloroform
 
0,1
Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 32, nr. 1
Anvendelse i åbne systemer.
§ 20, § 29, § 31, § 16, stk. 2, § 51, § 52
Industriel brug.
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse af materialer, hvor stoffet indgår som opløsningsmiddel.
   
Arbejde i forurenet jord og anden udsættelse. .
126-99-8
 
Chloropren, se 2-Chlor-1,3-butadien
       
54749-90-5
 
Chlorozotocin
*
0,1
   
150-68-5
 
3-(4-Chlorphenyl)-1,1-¬dimethylurinstof, se Monuron
       
140-41-0
 
3-(4-Chlorphenyl)-1,1-dimethyl-uronium-trichloracetat, se Monuron-TCA
       
95-83-0
 
4-Chlor-o-phenylendiamin
 
0,1
   
   
4-Chlor-o-phenylendiamin, salte heraf
 
0,1
   
133855-98-8
 
cis-(. PM.)-1-((3-(2-Chlorphenyl)-2-(4-fluorphenyl)oxiranyl) methyl)-1H-1,2,4-triazol, se Epoxiconazol
       
107-05-1
 
3-Chlorpropen, se Allylchlorid
       
101-21-3
|
Chlorpropham
 
0,1
§ 20, § 31, § 16, stk. 2, § 52
Anvendelse som bekæmpelsesmiddel. Ved opblanding, ved udbringning og ved sprøjtning m.v. vil foranstaltninger almindeligvis bestå i anvendelse af personlige værnemidler.
§ 20, § 31, § 16, stk. 2, § 51, § 52
Fremstilling af bekæmpelsesmidler.
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
         
Anden udsættelse.
107-05-1
 
3-Chlorpropylen, se Allylchlorid
       
1897-45-6
 
Chlorthalonil
 
0,1
§ 20, § 31, § 16, stk. 2, § 52
Anvendelse af bekæmpelsesmidler. Ved sprøjtning udendørs, ved blanding m.v. og ved reentry vil foranstaltninger almindeligvis bestå i anvendelse af personlige værnemidler.
§ 31, § 16, stk.2, § 52
Anvendelse af antifouling maling, indeholdende stoffet som biocid.
§ 20, § 31, § 16, stk. 2, § 51, § 52
Fremstilling af malevarer og bekæmpelsesmidler.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
95-69-2
 
4-Chlor-2-toluidin
*
0,1
   
3165-93-3
 
4-Chlor-2-toluidin-hydrochlorid
 
0,1
   
6164-98-3
 
N’-(4-Chlor-o-tolyl)-N,N-dimethyl-formamidin, se Chlordimeform
       
19750-95-9
 
N’-(4-Chlor-o-tolyl)-N,N-dimethyl-formamidin-hydrochlorid, se Chlordimeformhydrochlorid
       
5216-25-1
 
1-Chlor-4-(trichlormethyl)benzen
*
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
 
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
84332-86-5
 
Chlozolinat
 
0,1
   
   
Chromforbindelser, hexavalente, herunder bl.a.:
       
7789-09-5
|
Ammoniumdichro-
mat
*
0,1
§ 20
Til 21. september 2017: Laboratoriearbejde.
§ 5
Til 21. september 2017: Anden anvendelse.
0,1
Se REACH forordning bilag XIV, nr. 20
Gælder fra 21. september 2017.
0,1
§ 20
Fra 21. september 2017: Videnskabelig forskning og udvikling.
0,1
§ 5
Fra 21. september 2017: Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
   
Anden udsættelse.
10294-40-3
 
Bariumchromat
 
0,1
   
1344-37-2
7758-97-6
12656-85-8
|
Blychromat
*
0,1
Se REACH bilag XIV, nr. 10-12
 
0,1
§ 20
Videnskabelig forskning og udvikling.
0,1
§ 5
Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
   
Slibning, nedrivning, ophugning og anden udsættelse.
1344-38-3
18454-12-1
 
Blychromater, øvrige
 
0,1
§ 51
Reparationsmaling af biler, busser, skibe, fly, containere, entrepenørmaskiner, traktorer, kraner og lignende store konstruktioner.
§ 5
Om- og nylakering af biler, busser, skibe, fly, containere, entrepenørmaskiner, traktorer, kraner og lignende store konstruktioner.
 
Produktion af malevarer.
 
Anvendelse af mærke- og signalfarver.
 
Glasurer, emaljer og pigmenter på keramiske produkter, tegl, klinker m.m.
 
Glasurer, emaljer og pigmenter på kunst og kunsthåndværk.
§ 5
Trykfarver.
§§ 47-50
Produktion af plastgranulat, compoundering o.lign.
§§ 47-50
Anvendelse af plastgranulater, plastfolier o.lign.
§ 20
Laboratoriearbejde.
§ 5
Anden anvendelse.
   
Slibning, nedrivning, ophugning og anden udsættelse.
13765-19-0
 
Calciumchromat
*
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Rustbeskyttende maling, lim og fugemasse.
§ 5
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
24613-89-6
|
Chrom(III)chromat
*
0,1
§ 16, stk.2, § 51
Til 22. januar 2019: Galvaniske processer.
§ 20
Til 22. januar 2019: Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Til 22. januar 2019: Anden anvendelse.
0,1
Se REACH bilag XIV, nr. 28.
Gælder fra 22. januar 2019.
0,1
§ 20
Fra 22. november 2019: Videnskabelig forskning og udvikling
0,1
§§ 47-50
Fra 22. november 2019: Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
   
Arbejde i forurenet jord.
Anden udsættelse.
14977-61-8
 
Chrom(VI)dichlorid-
dioxid
*
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
7738-94-5
|
Chromsyre
*
0,1
Se Chromforbindelser, øvrige hexavalente forbindelser
Til 21. september 2017: Se Chromforbindelser, øvrige hexavalente forbindelser
0,1
Se REACH forordning bilag XIV, nr. 17
Gælder fra 21. september 2017.
0,1
§ 20
Fra 21. september 2017: Videnskabelig forskning og udvikling.
0,1
§ 5
Fra 21. september 2017: Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
   
Anden udsættelse.
1333-82-0
|
Chromtrioxid
*
0,1
§ 16, stk.2, § 51
Til 21. september 2017: Chromatering og andre galvaniske processer.
§ 16, stk.2, § 51
Til 21. september 2017: Fremstilling af katalysatorer.
 
Til 21. september 2017: Anvendelse af katalysatorer.
§§ 47-50
Til 21. september 2017: Genindvinding/regenerering af brugte katalysatorer.
§ 20
Til 21. september 2017: Imprægneringsmidler.
 
Til 21. september 2017: Anvendelse af imprægneret træ.
§ 20
Til 21. september 2017: Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Til 21. september 2017: Anden anvendelse.
Se REACH forordning bilag XIV, nr. 16
Gælder fra 21. september 2017.
0,1
§ 20
Fra 21. september 2017: Videnskabelig forskning og udvikling.
0,1
§ 20
Fra 21. september 2017: Biocidholdige produkter
0,1
§§ 47-50
Fra 21. september 2017: Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
   
Arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
13530-68-2
|
Dichromsyre
*
0,1
Se Chromforbindelser, øvrige hexavalente forbindelser
Til 21. september 2017: Se Chromforbindelser, øvrige hexavalente forbindelser
0,1
Se REACH forordning bilag XIV, nr. 17
Gælder fra 21. september 2017.
0,1
§ 20
Fra 21. september 2017: Videnskabelig forskning og udvikling.
0,1
§ 5
Fra 21. september 2017: Andre undtagelser fra afsnit VII om godkendelse i REACH bilag XIV.
   
Anden udsættelse.
7789-00-6
|
Kaliumchromat
*
0,1
§ 16, stk.2, § 51
Til 21. september 2017: Galvaniske processer.
§ 20
Til 21. september 2017: Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Til 21. september 2017: Anden anvendelse.
0,1
Se REACH forordning bilag XIV, nr. 21
Gælder fra 21. september 2017.
0,1
§ 20
Fra 21. september 2017: Videnskabelig forskning og udvikling.
0,1
§§ 47-50
Fra 21. september 2017: Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
   
Arbejde i forurenet jord.
Anden udsættelse.
7778-50-9
|
Kaliumdichromat
*
0,1
§ 16, stk.2, § 51
Til 21. september 2017: Galvaniske processer.
§§ 47-50
Til 21. september 2017: Udfyldningsmidler.
§ 20
Til 21. september 2017: Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Til 21. september 2017: Anden anvendelse.
0,1
Se REACH forordning bilag XIV, nr. 19
Gælder fra 21. september 2017.
0,1
§ 20
Fra 21. september 2017: Videnskabelig forskning og udvikling.
0,1
§§ 47-50
Fra 21. september 2017: Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
   
Arbejde i forurenet jord.
Anden udsættelse.
7775-11-3
|
Natriumchromat
*
0,1
§ 20
Til 21. september 2017: Afrensning o.lign.
§ 20
Til 21. september 2017: Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Til 21. september 2017: Anden anvendelse.
0,1
Se REACH forordning bilag XIV, nr. 22
Gælder fra 21. september 2017.
0,1
§ 20
Fra 21. september 2017: Videnskabelig forskning og udvikling.
0,1
§§ 47-50
Fra 21. september 2017: Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
   
Anden udsættelse.
10588-01-9
|
Natriumdichromat
*
0,1
§ 20
Til 21. september 2017: Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Til 21. september 2017: Anden anvendelse.
0,1
Se REACH forordning bilag XIV, nr. 18
Gælder fra 21. september 2017.
0,1
§ 20
Fra 21. september 2017: Videnskabelig forskning og udvikling.
0,1
§§ 47-50
Fra 21. september 2017: Andre undtagelser fra REACH. Bilag XIV
   
Anden udsættelse.
7789-12-0
|
Natriumdichromat,
dihydrat
*
0,1
§ 16, stk.2, § 51
Til 21. september 2017: Galvaniske processer.
§ 20
Til 21. september 2017: Afrensning o.lign.
§ 20
Til 21. september 2017: Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Til 21. september 2017: Anden anvendelse.
0,1
Se REACH forordning bilag XIV, nr. 18
Gælder fra 21. september 2017.
0,1
§ 20
Fra 21. september 2017: Videnskabelig forskning og udvikling.
0,1
§§ 47-50
Fra 21. september 2017: Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
   
Arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
 
|
Oligomere af chromsyre og
dichromsyre
*
0,1
Se Chromforbindelser, øvrige hexavalente forbindelser
Til 21. september 2017: Se Chromforbindelser, øvrige hexavalente forbindelser
0,1
Se REACH forordning bilag XIV, nr. 17
Gælder fra 21. september 2017.
0,1
§ 20
Fra 21. september 2017: Videnskabelig forskning og udvikling.
0,1
§ 5
Fra 21. september 2017: Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
   
Anden udsættelse.
7789-06-2
|
Strontiumchromat
*
0,1
§§ 47-50
Til 22. januar 2019: Rustbeskyttende maling, lim og fugemasse.
§ 51
Til 22. januar 2019: Produktion og reparation af fly og flydele.
§ 5
Til 22. januar 2019: Anden anvendelse.
0,1
Se REACH bilag XIV, nr. 29.
Gælder fra 22. januar 2019.
0,1
§ 20
Fra 22. januar 2019: Videnskabelig forskning og udvikling
0,1
§§ 5
Fra 22. januar 2019: Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
   
Slibning, ophugning og anden udsættelse.
11103-86-9
49663-84-5
|
Zinkchromat
*
0,1
§ 20, § 29, § 21, § 35, stk. 3, § 16, stk. 2, § 51, § 52
Til 22. januar 2019: Fremstilling af zinkchromatholdig maling ud fra zinkchromatpulver.
§ 16, stk. 2
Til 22. januar 2019: Fremstilling af zinkchromatholdig maling ud fra zinkchromatpasta.
§ 20
Til 22. januar 2019: Anvendelse i produkter, hvor tilstedeværelsen er nødvendig for at opnå tilstrækkelig vedhæftning på hård aluminium, og til båndlakering, hvis der er risiko for aerosoldannelse. Er der ikke risiko for aerosoldannelse gælder dog kun de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen.
§ 16, stk. 2, § 51
Til 22. januar 2019: Fremstilling af katalysatorer.
 
Til 22. januar 2019: Anvendelse af katalysatorer.
§§ 47-50
Til 22. januar 2019: Genindvinding/regenerering af brugte katalysatorer.
§ 51
Til 22. januar 2019: Produktion og reparation af fly og flydele.
§ 5
Til 22. januar 2019: Anden anvendelse.
0,1
Se REACH bilag XIV, nr. 30-31.
Gælder fra 22. januar 2019.
0,1
§ 20
Fra 22. januar 2019: Videnskabelig forskning og udvikling
0,1
§§ 5
Fra 22. januar 2019: Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
   
Slibning, ophugning og anden udsættelse.
13530-65-9
15930-94-6
 
Zinkchromat
*
0,1
§ 20, § 29, § 21, § 35, stk. 3, § 16, stk. 2, § 51, § 52
Fremstilling af zinkchromatholdig maling ud fra zinkchromatpulver.
§ 16, stk.2
Fremstilling af zinkchromatholdig maling ud fra zinkchromatpasta.
§ 20
Anvendelse i produkter, hvor tilstedeværelsen er nødvendig for at opnå tilstrækkelig vedhæftning på hård aluminium, og til båndlakering, hvis der er risiko for aerosoldannelse. Er der ikke risiko for aerosoldannelse gælder dog kun de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen.
§ 16, stk.2, § 51
Fremstilling af katalysatorer.
 
Anvendelse af katalysatorer.
§§ 47-50
Genindvinding/regenerering af brugte katalysatorer.
§ 51
Produktion og reparation af fly og flydele.
§ 5
Anden anvendelse.
   
Slibning, ophugning og anden udsættelse.
   
Chromforbindelser, øvrige hexavalente forbindelser
*
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Rustbeskyttende maling, lim og fugemasse.
§ 16, stk.2, § 51
Galvaniske processer.
§ 16, stk.2, § 51
Fremstilling af katalysatorer.
 
Anvendelse af katalysatorer.
§§ 47-50
Genindvinding/regenerering af brugte katalysatorer.
§ 5
Anden anvendelse.
   
Slibning, nedrivning og ophugning, arbejde i forurenet jord, samt anden udsættelse.
14977-61-8
 
Chrom(VI)dichloriddioxid, se Chromforbindelser, hexavalente
       
14977-61-8
 
Chrom(VI)oxidchlorid, se Chromforbindelser, hexavalente (Chrom(VI)dichloriddioxid)
       
1333-82-0
 
Chromtrioxid, se Chromforbindelser, hexavalente
       
117-10-2
 
Chrysazin, se Dantron
       
218-01-9
|
Chrysen
*
 
Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 50, d)
I blødgøringsolier til fremstilling af dæk og dækdele
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Nedrivning, arbejde i forurenet jord (se også bilag 2) og anden udsættelse.
3761-53-3
 
CI Acid Red 26, se Azofarvestoffer
       
6459-94-5
 
CI Acid Red 114, se Azofarvestoffer
       
1694-09-3
 
CI Acid Violet 49
 
0,1
   
569-61-9
 
CI Basic Red 9
*
0,1
   
548-62-9
 
CI Basic Violet 3
 
0,1
   
1937-37-7
 
CI Direct Black 38 (teknisk vare), se Benzidin-baserede azofarvestoffer
       
2602-46-2
 
CI Direct Blue 6 (teknisk vare), se Benzidin-baserede azofarvestoffer
       
72-57-1
 
CI Direct Blue 14 (teknisk vare), se Benzidin-baserede azofarvestoffer
       
2429-74-5
 
CI Direct Blue 15 (teknisk kvalitet), se Benzidin-baserede azofarvestoffer
       
16071-86-6
 
CI Direct Brown 95 (teknisk vare), se Benzidin-baserede azofarvestoffer
       
573-58-0
 
CI Direct Red 28, se Benzidin-baserede azofarvestoffer
       
2475-45-8
 
CI Disperse Blue 1
*
0,1
   
85136-74-9
 
CI Disperse Orange 149, se Azofarvestoffer
       
2832-40-8
 
CI Disperse Yellow 3, se Azofarvestoffer
       
68168-89-0
 
CI Pigment Black 25, se Nikkel, andre forbindelser der kan klassificeres som Carc1, Carc2, kræftfremkalende kategori 1A eller 1B.
       
12656-57-4
 
CI Pigment Orange 20, se Cadmiumsulfid og Cadmiumsulfoselenid
       
1344-38-3
 
CI Pigment Orange 21, se Chromforbindelser, hexavalente (Blychromater, øvrige)
       
12656-85-8
 
CI Pigment Red 104, se Chromforbindelser, hexavalente (Blychromat)
       
58339-34-7
 
CI Pigment Red 108, se Cadmiumsulfid og Cadmiumsulfoselenid
       
598-63-0
1319-46-6
 
CI Pigment White 1, se Blycarbonat
       
13463-67-7
1317-70-0
1317-80-2
|
CI Pigment White 6, se Titandioxid
       
1344-37-2
 
CI Pigment Yellow 34, se Chromforbindelser, hexavalente (Blychromat)
       
68610-24-2
 
CI Pigment Yellow 157, se Nikkel, andre forbindelser der kan klassificeres somkræftfremkalende kategori 1A eller 1B.
       
2646-17-5
 
CI Solvent Orange 2, se Azofarvestoffer
       
6358-53-8
 
CI Solvent Red 80, se Azofarvestoffer
       
60-09-3
 
CI Solvent Yellow 1, se Azofarvestoffer
       
60-11-7
 
CI Solvent Yellow 2, se Azofarvestoffer
       
97-56-3
 
CI Solvent Yellow 3, se Azofarvestoffer
       
842-07-9
 
CI Solvent Yellow 14, se Azofarvestoffer
       
65322-65-8
 
CIB R634
 
0,1
   
59865-13-3
79217-60-0
 
Ciclosporin
*
0,1
   
142891-20-1
|
Cinidon ethyl
 
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
15663-27-1
 
Cisplatin
*
0,1
   
6358-53-8
 
Citrus Red No. 2, se Azofarvestoffer (CI Solvent Red 80)
       
7440-48-4
 
Cobalt
 
0,1
se Cobaltforbindelser, øvrige
se Cobaltforbindelser, øvrige
71-48-7
 
Cobaltacetat
*
0,1
se Cobaltforbindelser, øvrige
se Cobaltforbindelser, øvrige
513-79-1
 
Cobaltcarbonat
*
0,1
se Cobaltforbindelser, øvrige
se Cobaltforbindelser, øvrige
7646-79-9
 
Cobaltdichlorid
*
0,1
se Cobaltforbindelser, øvrige
se Cobaltforbindelser, øvrige
10141-05-6
 
Cobaltnitrat
*
0,1
se Cobaltforbindelser, øvrige
se Cobaltforbindelser, øvrige
1307-96-6
 
Cobaltoxid
 
0,1
se Cobaltforbindelser, øvrige
se Cobaltforbindelser, øvrige
10124-43-3
 
Cobaltsulfat
*
0,1
se Cobaltforbindelser, øvrige
se Cobaltforbindelser, øvrige
1317-42-6
 
Cobaltsulfid
 
0,1
se Cobaltforbindelser, øvrige
se Cobaltforbindelser, øvrige
   
Cobaltforbindelser, øvrige
 
0,1
§ 51
Anvendelse af pulver/på støvende form.
§ 16, stk.2, § 51
Fremstilling af katalysatorer.
 
Anvendelse af katalysatorer.
§§ 47-50
Genindvinding/regenerering af brugte katalysatorer.
§ 16, stk.2, § 51
Galvaniske processer.
§ 51
Anvendelse af malevarer, farver til keramiske produkter/porcelæn, trykfarver m.m.
Ved anvendelse af <10% cobaltforbindelse som sikkativ i maling, trykfarver m.m. gælder dog kun de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen.
Ved anvendelse af <10% cobaltoctoat i polyester gælder dog kun de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen.
 
Kunstnerfarver.
 
Produktion af malevarer, trykfarver m.m.
§§ 47-50
Produktion af plastgranulat, compoundering o.lign.
 
Anvendelse af metallegeringer, plastgranulat o.lign.
Arbejdsprocesser, hvorved der ikke kan ske en udsættelse for cobalt eller cobaltforbindelser, er dog ikke omfattet af bekendtgørelsens bestemmelser.
 
Plastfolier o.lign., som ved forarbejdning ikke frigør cobalt eller cobaltforbindelser, er ikke omfattet af bekendtgørelsen.
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Slibning, nedrivning, ophugning, arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
331-39-5
 
Coffeinsyre
 
0,1
   
573-58-0
 
Congo Red, se Benzidin-baserede azofarvestoffer (CI Direct Red 28)
       
8001-58-9
|
Creosot
*
 
Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 31, a)
Træbehandling og anvendelse af behandlet træ.
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
0,1
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Slibning, nedrivning, arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
61789-28-4
90640-84-9
|
Creosotolie
*
 
Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 31, b) og d)
Træbehandling og anvendelse af behandlet træ.
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
0,1
§ 5
Anden anvendelse.
   
Slibning, nedrivning, arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
70321-79-8
70321-80-1
90640-85-0
92061-93-3
122384-77-4
 
Creosotolier, andre, der opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende kategori 1B
*
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§ 5
Anden anvendelse.
   
Slibning, nedrivning, arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
120-71-8
 
p-Cresidin
 
0,1
§§ 47-50
 
   
p-Cresidin, salte heraf
 
0,1
§§ 47-50
 
14464-46-1
 
Cristobalit, se Krystallinsk siliciumdioxid
       
14901-08-7
 
Cycasin
 
0,1
§§ 47-50
 
   
Cyclohexylamin, reaktionsprodukt med acetophenon, formaldehyd, methanol og eddikesyre, se Acetophenon, reaktionsprodukt med formaldehyd, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre
       
50-18-0
6055-19-2
 
Cyclophosphamid
*
0,1
   
60-11-7
 
DAB, se Azofarvestoffer (CI Solvent Yellow 2)
       
4342-03-4
 
Dacarbazin
 
0,1
   
1596-84-5
|
Daminozid
 
0,1
§ 20, § 31, § 16, stk. 2, § 52
Anvendelse af bekæmpelsesmidler. Ved opblanding, ved udbringning og ved sprøjtning udendørs m.v. og ved reentry vil foranstaltninger almindeligvis bestå i anvendelse af personlige værnemidler.
§ 20, § 31, § 16, stk. 2, § 51, § 52
Fremstilling af bekæmpelsesmidler.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
117-10-2
 
Dantron
 
0,1
   
20830-81-3
 
Daunomycin
 
0,1
   
50-29-3
|
DDT
 
0,1
§§ 47-50
Anvendelse.
   
Arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
62-73-7
 
DDVP, se Dichlorvos
       
613-35-4
 
N,N’-Diacetylbenzidin
*
0,1
§§ 47-50
 
2303-16-4
 
Diallat
 
0,1
§§ 47-50
 
615-05-4
 
2,4-Diaminoanisol, se 4-Methoxy-1,3-benzendiamin
       
   
2,4-Diaminoanisol, salte heraf, se 4-Methoxy-1,3-benzendiamin, salte heraf
       
91-95-2
|
Diaminobenzidin, se Biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamin
       
101-80-4
 
4,4’-Diaminodiphenylether
 
0,1
§§ 47-50
 
   
4,4’-Diaminodiphenylether, salte heraf
 
0,1
§§ 47-50
 
101-77-9
 
4,4’-Diaminodiphenylmethan, se 4,4’-Methylendianilin
       
   
4,4’-Diaminodiphenylmethan, salte heraf, se 4,4’-Methylendianilin, salte heraf
       
95-80-7
25376-45-8
 
Diaminotoluen
*
0,1
   
   
2,4-Diaminotoluen, salte heraf
 
0,1
   
119-90-4
 
o-Dianisidin
*
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
   
o-Dianisidin, salte heraf
*
0,1
   
 
|
o-Dianisidin-baserede azofarvestoffer, dog undtagen sådanne nævnt i bilag VI til CLP-forordningen uden en klassificering som kræftfremkaldende.
*
 
Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 43.
Anvendelse i tekstil- og lædervarer, som kan komme i direkte berøring med hud eller mundhule.
0,1
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
1303-28-2
 
Diarsenpentaoxid, se Arsenpentoxid
       
1327-53-3
 
Diarsentrioxid, se Arsentrioxid
       
334-88-3
 
Diazomethan
*
0,1
   
226-36-8
 
Dibenz(a,h)acridin
 
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Nedrivning, arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
224-42-0
 
Dibenz(a,j)acridin
 
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Nedrivning, arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
53-70-3
|
Dibenz(a,h)anthracen
*
 
Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 50
I blødgøringsolier til fremstilling af dæk og dækdele
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Nedrivning, arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
194-59-2
 
7 H-Dibenzo(c,g)carbazol
 
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Nedrivning, arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
192-65-4
 
Dibenzo(a,e)pyren
 
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Nedrivning, arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
189-64-0
 
Dibenzo(a,h)pyren
 
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Nedrivning, arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
189-55-9
 
Dibenzo(a,i)pyren
 
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Nedrivning, arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
191-30-0
 
Dibenzo(a,l)pyren
*
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Nedrivning, arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
96-12-8
 
1,2-Dibrom-3-chlorpropan
*
0,1
§ 20
Laboratoriearbejde.
§§ 47-50
Anden anvendelse.
   
Anden udsættelse.
106-93-4
 
1,2-Dibromethan
*
0,1
§§ 47-50
 
69094-18-4
 
2,2-Dibrom-2-nitroethanol
 
0,1
   
96-13-9
 
2,3-Dibrom-1-propanol
*
0,1
   
924-16-3
 
N,N-Dibutylnitrosoamin, se N-Nitrosodibutylamin
       
7572-29-4
 
Dichloracetylen
 
0,1
   
2303-16-4
 
S-2,3-Dichlorallyldiisopropylthiocarbamat, se Diallat