Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse i sag 32.2015

afsagt af Tvistighedsnævnet den 3. december 2015

A¬v/advokat Klara Hoffritz, HK¬

mod¬

B, nu under tvangsopløsning¬

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Jesper Schäfer Munk (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget fagleder Tina Lambert Andersen, udpeget af Dansk Industri, og faglig sekretær Claus Olsen, udpeget af HK. ¬

Mellem klageren, A, født den 25. maj 1976, og indklagede, B, blev den 26. maj 2011 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle kontoruddannes med speciale i administration med uddannelsesperiode fra den 1. juni 2011 til den 31. maj 2014. ¬

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn mv. og pension. ¬A har ved sin faglige organisation, HK Privat, ved klageskrift modtaget den 12. juni 2015 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 48.057,82 kr. til hende og 63.552,36 kr. til hendes pensionsordning med procesrente fra indlevering af klageskriftet til Tvistighedsnævnet.

¬Påstanden vedrører efterbetaling af løn, feriegodtgørelse, betaling for feriefridage og beløb til fritvalgskonto for hele uddannelsesperioden med i alt 38.057,82 kr. og efterbetaling af pensionsbeløb med i alt 63.552,36 kr. samt godtgørelse i henhold til ansættelsesbevisloven med 10.000 kr.

Klageskriftet og indkaldelse til mødet i Tvistighedsnævnet blev i juli 2015 forkyndt for indklagede, der efter anmodning om opløsning sendt til Retten i X, skifteretten, den 14. oktober 2015, nu er under tvangsopløsning. ¬

Sagen blev den 1. december 2015 mundtligt forhandlet i Tvistighedsnævnet, hvor indklagede ikke gav møde. ¬

Sagsfremstilling

Af uddannelsesaftalens punkt 8 fremgår, at månedslønnen udgør 19.500 kr. Om den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet er anført: ”HK”. ¬

Eleven blev i henhold lønsedlerne alene aflønnet med 19.400 kr. om måneden. ¬

Eleven fortsatte sin ansættelse hos indklagede efter uddannelsesaftalens udløb indtil den 31. juli 2014. Ved brev af 15. december 2014 rejste HK over for indklagede krav om betaling af løn mv. på i alt 163.519,17 kr. Indklagede bestred kravet i mail af 16. december 2014 til HK, navnlig under henvisning til at virksomheden ikke var overenskomstdækket. ¬

Efter yderligere korrespondance mellem parterne blev der den 19. maj 2015 afholdt forligsmøde i Uddannelsesnævnet, hvor indklagede ikke gav møde. ¬

Retsgrundlag

Af erhvervsuddannelseslovens § 55 fremgår bl.a.:

”Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af aftalen.

Stk. 2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. ”¬

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at hun fik kontakt til indklagede gennem nogle russiske bekendte. Virksomheden beskæftigede dengang omkring 90 russisktalende personer med reparation af transformerstationer og lignende, men man planlagde også at begynde produktion. Uddannelsesaftalen blev udfyldt af chefen for økonomiafdelingen sammen med en repræsentant for skolen. Det var dem, der fastsatte lønnens størrelse. Hun protesterede ikke over, at lønnen blev udbetalt med et for lavt beløb, fordi hun var bange for at skabe en konflikt. ¬

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Ad efterbetalingskrav

HK har ved sagens indbringelse for Tvistighedsnævnet anført, at det er Landsoverenskomsten for kontor og lager mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat HK Handel, der er den for uddannelsesområdet gældende overenskomst. Tvistighedsnævnet bemærker hertil, at også Industriens Funktionæroverenskomst kan betegnes som en kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet, jf. erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2. Valget af overenskomst har imidlertid ikke betydning for elevens krav i denne sag, og Tvistighedsnævnet har derfor ikke fundet anledning til at tage stilling til, hvilken af de to overenskomster, der er gældende for A’s uddannelsesforhold. ¬

Herefter, og idet kravene på efterbetaling af løn mv. og pension er opgjort i overensstemmelse med de nævnte overenskomster, tages elevens efterbetalingskrav til følge. ¬

Ad godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

Tre voterende udtaler:

Uddannelsesaftalen led af en mangel, idet det ikke var konkretiseret, hvilken overenskomst der var gældende for uddannelsesområdet. Herefter, og idet virksomheden ikke har gjort indsigelse mod størrelsen af godtgørelsen efter ansættelsesbevisloven, tages elevens påstand herom til følge. ¬

To voterende udtaler:

Selvom der ikke er gjort indsigelse herimod, finder vi, under hensyn til at uklarheden ikke har givet anledning til konkret tvist, at godtgørelsen bør udmåles til et lavere beløb. ¬

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet. ¬

T h i b e s t e m m e s:¬

B, nu under tvangsopløsning, skal inden 14 dage til A betale 48.057,82 kr. og til hendes pensionsordning betale 63.552,36 kr. med procesrente fra den 12. juni 2015. ¬