Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00889

Erhvervsfisker får ikke behandlet klage over indslag om lystfiskeri

TV 2 Fyn bragte et indslag om elfiskeri. En erhvervsfisker klagede blandt andet med den begrundelse, at han som erhvervsfisker og licensbetaler har en personlig og erhvervsmæssig interesse i sagen. Pressenævnet afviser at behandle klagen, da erhvervsfiskeren ikke er omtalt i indslaget og derfor ikke har retlig interesse.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Klagen til Pressenævnet er indgivet af [Klager] personligt. Henset til, at [Klager] hverken direkte eller indirekte personligt er nævnt i indslaget om elfiskeri, kan han ikke anses for at have en sådan retlig interesse, at der er grundlag for at behandle klagen. Det forhold, at han er fisker og licensbetaler, kan ikke føre til et andet resultat. Klagen afvises herefter, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

[Klager] har klaget over indslaget ”FYN LIVE: EL-FISKERI” bragt den 18. november 2015 på TV 2 FYN, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

Af indslaget fremgår følgende:

”Speak: […] Arbejdet udføres i flere tilfælde af frivillige. Vandpleje Fyn, der er en sammenslutning af de fynske lystfiskerforeninger, har en såkaldt ’grusbande’ […]. Mens det er Vandpleje Fyn og kommunen, der hver har bidraget med 10.000 kroner. […]”

[Klager] har til støtte for klagen blandt andet anført, at han som erhvervsfisker og licensbetaler både har en personlig og erhvervsmæssig interesse i sagen. Klagen indgiver han på egne vegne og ikke på vegne af en forening.

[Klager] har videre anført, at han kan dokumentere, at indslaget er vildledende. TV 2 FYN omtaler et lystfiskeriprojekt, der helt åbenlyst er støttet i strid med gældende EU-regler. EU-midlerne skulle i stedet støtte det erhvervsmæssige fiskeri. Ved omtalen støtter TV 2 FYN misbruget. Pressenævnet har ved kendelse af 20. august 2015 i sag nr. 15-70-00814, kendelse af 20. august 2015 i sag nr. 15-70-00822 og ved kendelse af 18. september 2015 i sag nr. 15-70-00850 fundet, at han ikke har retlig interesse i projektet. Det er han fortsat uenig i.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Klagen til Pressenævnet er indgivet af [Klager] personligt. Henset til, at [Klager] hverken direkte eller indirekte personligt er nævnt i indslaget om elfiskeri, kan han ikke anses for at have en sådan retlig interesse, at der er grundlag for at behandle klagen. Det forhold, at han er fisker og licensbetaler, kan ikke føre til et andet resultat. Klagen afvises herefter, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.