Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Finanslove og tillægsbevillingslove er ikke indlagt i retsinformation.dk, men er kundgjort i Lovtidende B.
Bevillingslovene findes endvidere i en mere tilgængelig form på Moderniseringsstyrelsens netsted.