Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre love

(Tilskud til fjernundervisning m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 777 af 10. juni 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 30 indsættes som stk. 12:

»Stk. 12. Uanset stk. 1-3 kan der på de årlige finanslove fastsættes særskilte takster for fjernundervisning, herunder at der ved fjernundervisning ikke ydes tilskud til dækning af institutionernes lokaleforsyningsudgifter.«

2. I § 43, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 11 i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer« til: »revisorloven«.

3. I § 48, stk. 4, indsættes efter »stk. 1«: »med fradrag for tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte«.

4. I § 52, stk. 1, 3. pkt., ændres »standser deres betalinger« til: »taget under rekonstruktionsbehandling«.

5. § 60 ophæves.

§ 2

I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 776 af 10. juni 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 15 indsættes som stk. 10:

»Stk. 10. Uanset stk. 2 og 3 og § 19, stk. 1 og 2, kan der på de årlige finanslove fastsættes særskilte takster for fjernundervisning, herunder at der ved fjernundervisning ikke ydes tilskud til dækning af institutionernes erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer.«

2. I § 19, stk. 1, indsættes efter »uddannelserne«: », jf. dog § 15, stk. 10«.

3. I § 27, 1. pkt., ændres »§ 11 i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer« til: »revisorloven«.

4. I § 30, 2. pkt., ændres »standser deres betalinger« til: »tages under rekonstruktionsbehandling«.

§ 3

I lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse nr. 768 af 9. juni 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 39 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Uanset stk. 1 kan der på de årlige finanslove fastsættes særskilte takster for fjernundervisning.«

§ 4

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 16. juni 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Der kan yderligere gennemføres ordninger, hvorefter dele af skoleundervisningen kan tilrettelægges som fjernundervisning efter regler fastsat i medfør af § 4, stk. 1.«

2. I § 19 indsættes som stk. 12:

»Stk. 12. Uanset stk. 1 kan der på de årlige finanslove fastsættes særskilte takster for fjernundervisning, jf. § 2, stk. 4.«

3. § 35, stk. 1, nr. 1, litra c, affattes således:

»c) Øvrige rammer for skoleundervisningens indhold, herunder rammer for skoleundervisning tilrettelagt som fjernundervisning.«

§ 5

I lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 4. juni 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Uanset stk. 1-3 kan der på de årlige finanslove fastsættes særskilte takster for fjernundervisning, herunder at der ved fjernundervisning ikke ydes tilskud til dækning af institutionernes bygningsudgifter.«

2. I § 23, stk. 1, 4. pkt., ændres »§ 11 i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer« til: »revisorloven«.

3. I § 25, stk. 1, 3. pkt., ændres »standser deres betalinger« til: »tages under rekonstruktionsbehandling«.

§ 6

I lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 64 af 26. januar 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 6 indsættes som stk. 13:

»Stk. 13. Uanset stk. 1, 2 og 5 kan der på de årlige finanslove fastsættes særskilte takster for fjernundervisning ved uddannelser og uddannelsesaktiviteter, der udbydes efter denne lov, herunder at der ved fjernundervisning ikke ydes tilskud til dækning af institutionernes udgifter til bygningsdrift.«

§ 7

Loven træder i kraft den 1. januar 2016.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ellen Trane Nørby