Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om planlægning og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

(Udvidelse af fleksboligordningen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015, som ændret ved § 1 i lov nr. 179 af 24. februar 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 36, stk. 1, nr. 9, indsættes efter »overstiger 250 m2«: », jf. dog stk. 6«.

2. I § 36, stk. 1, indsættes efter nr. 10 som nyt nummer:

»11) Genoptagelse af helårsbeboelse af boliger, som midlertidigt har været anvendt til fritidsformål i henhold til et af kommunalbestyrelsen meddelt samtykke i medfør af lov om midlertidig regulering af boligforholdene.«

Nr. 11-15 bliver herefter nr. 12-16.

3. I § 36, stk. 1, nr. 15, der bliver nr. 16, ændres »nr. 14« til: »nr. 15«.

4. I § 36, stk. 2, 1. pkt., ændres »stk. 1, nr. 3, 12 og 13« til: »stk. 1, nr. 3, 13 og 14«.

5. I § 36, stk. 3, ændres »stk. 1, nr. 12« til: »stk. 1, nr. 13«.

6. I § 36, stk. 4, ændres »stk. 1, nr. 12 og 13« til: »stk. 1, nr. 13 og 14«.

7. I § 36 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Medmindre kommunalbestyrelsen ved samtykket bestemmer andet, finder stk. 1, nr. 9, ikke anvendelse på boliger, hvor anvendelsen på grundlag af et meddelt samtykke efter lov om midlertidig regulering af boligforholdene kan veksle mellem helårsbeboelse og fritidsbeboelse.«

§ 2

I lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 1. juli 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 50, stk. 2, udgår »af boligens ejer« og »af den samme ejer«.

2. I § 50, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Kommunalbestyrelsen kan meddele bindende forhåndssamtykke.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2016.

Givet på Marselisborg Slot, den 29. december 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Troels Lund Poulsen