Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på Beskæftigelsesministeriets område

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2016 af satserne efter følgende love:

1) Lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 18. februar 2015, som senest ændret ved lov nr. 1000 af 30. august 2015.

2) Lov om aktiv socialpolitik, kap. 10 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015

3) Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 10 af 12. januar 2015, som senest ændret ved lov nr. 1000 af 30. august 2015.

4) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 21. januar 2015

5) Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 1095 af 7. oktober 2014, som senest ændret ved lov nr. 999 af 30. august 2015.

Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de 5 nævnte love, som pågældende tabel angår.

2. Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2016, medmindre andet er anført ved den enkelte tabel.

Vejledningen afløser vejledning nr. 11235 af 9. december 2015 om regulering pr. 1. januar 2016 af

satser på Beskæftigelsesministeriets område.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 17. december 2015

Morten Binder

/ Kasper Håkansson


Bilag 1

indholdsfortegnelse

 
Lov om individuel boligstøtte
TABEL 1: Individuel boligstøtte – boligydelse
TABEL 2: Individuel boligstøtte – boligsikring
TABEL 3: Individuel boligstøtte – diverse satser
 
Lov om aktiv socialpolitik
TABEL 4: Aktiv socialpolitik – efterlevelseshjælp
 
Lov om social pension – førtidspension
TABEL 5: Førtidspension
TABEL 6: Førtidspension – fradragsbeløb og nedsættelse
TABEL 7: Førtidspension – bidrag til ATP og SUPP
 
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. – førtidspension før 1.1.2003
TABEL 8: Førtidspension før 1.1.2003 – pension, invaliditetsydelse, tillæg
TABEL 9: Førtidspension før 1.1.2003 – varmetillæg
TABEL 10: Førtidspension før 1.1.2003 – fradragsbeløb og nedsættelse
TABEL 11: Førtidspension før 1.1.2003 – bidrag til ATP og SUPP
 
Lov om social pension – folkepension
TABEL 12: Folkepension
TABEL 13: Folkepension – varmetillæg
TABEL 14: Folkepension – tillæg efter overgangsbestemmelser
TABEL 15: Folkepension – fradragsbeløb og nedsættelse
TABEL 16: Folkepension – opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent
 
Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
TABEL 17: Børnetilskud
TABEL 18: Børnebidrag
 

Sats-tabeller

TABEL 1: Individuel boligstøtte – boligydelse
 
kr. årlig
1.
Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov § 8, stk. 4)
21.600
2.
Formuegrænserne for formuetillæg (lov § 8 a, stk. 1)
 
 
- 10 pct. af formue over laveste grænse
808.800
 
- 20 pct. af formue over højeste grænse
1.617.600
3.
Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (lov § 10, stk. 2)
 
 
- varme
82,50
 
- varmt vand
26,25
 
- elforbrug
62,25
4.
Standardbeløb pr. kvadratmeter til: (lov § 10, stk. 3)
 
 
- vandafgift
13,75
 
- vandafledningsafgift
20,00
5.
Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov § 10, stk. 4):
 
 
- ved lejers vedligeholdelsespligt
62,25
 
- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt
31,00
6.
Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov § 10, stk. 5)
31,75
7.
Maksimumsbeløb for årlig leje (lov § 14, stk. 1)
86.200
8.
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov § 17, stk.1, nr. 4)
12.400
9.
Tillægget til boligudgiften (§ 21, stk. 1)
6.500
10.
Indkomstgrænse (lov § 21, stk. 1, 1. pkt.)
153.600
11.
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2., 3. og 4. barn (lov § 21, stk. 1, 2. pkt.)
40.500
12.
Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov § 21, stk. 2)
16.200
13.
Maksimal årlig boligydelse (lov § 23, stk. 1)
45.480
14.
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov § 24 d, stk. 2)
28.600
15.
Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber (lov § 24 e, stk. 3)
15.168
16.
Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån (lov §§ 33 og 34)
3.336
 

TABEL 2: Individuel boligstøtte – boligsikring
 
kr. årlig
1.
Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov § 8, stk. 4)
20.000
2.
Formuegrænserne for formuetillæg (lov § 8 a, stk. 1)
 
 
- 10 pct. af formue over laveste grænse
750.100
 
- 20 pct. af formue over højeste grænse
1.500.300
3.
Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (lov § 10, stk. 2)
 
 
- varme
76,50
 
- varmt vand
24,25
 
- elforbrug
57,75
4.
Standardbeløb pr. kvadratmeter til: (lov § 10, stk. 3)
 
 
- vandafgift
12,75
 
- vandafledningsafgift
18,50
5.
Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov § 10, stk. 4)
 
 
- ved lejers vedligeholdelsespligt
57,75
 
- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt
28,75
6.
Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov § 10, stk. 5)
29,25
7.
Maksimumsbeløb for årlig leje (lov § 14, stk. 1)
79.900
8.
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov § 17, stk. 1, nr. 4)
11.500
9.
Indkomstgrænse (lov § 22, stk. 1, 1. pkt.)
142.500
10.
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2., 3. og 4. barn (lov § 22, stk. 1, 2. pkt.)
37.500
11.
Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov § 22, stk. 2)
24.000
12.
Maksimal årlig boligsikring (lov § 23, stk. 1)
42.180
13.
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov § 24 d, stk. 2)
26.600
14.
Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber (lov § 24 e, stk. 3)
14.064
15.
Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån (lov §§ 33 og 34)
3.096
     

TABEL 3: Individuel boligstøtte – diverse satser
 
kr. årlig
pct.
1.
Grænsebeløb for beboerindskudslån (lov § 56)
   
 
- lejligheder
231.815
-
 
- enkeltværelser
157.021
-
 
- tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4. barn
40.500
-
2.
Kompensationsordning1)
177.900
-
3.
Indkomstgrænsen for rente- og afdragsfrihed for beboerindskudslån ydet før 19932)
237.200
-
4.
Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. byfornyelse)3)
13.100
-
5.
Opregulering af personlig indkomst ved årsomregning af boligstøtte (lov § 8, stk. 2)
   
 
Førtidspension (alle ordninger)
 
1,1
 
Folkepension
 
1,4
 
Andre
 
2,0
       

1) Jf. § 83 i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 2, stk. 4, i lov nr. 1218 af 27. december 2003.

2) Jf. § 51, stk. 2, 2. pkt., jf. § 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte.

3) Jf. § 25, stk. 9, i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 5, nr. 3, og § 9 i lov nr. 1235 af 27. december 2003.

TABEL 4: Aktiv socialpolitik – efterlevelseshjælp
 
kr.
Ydelser (lov § 85 a) 1)
 
1.
Engangsbeløb ved årsindtægt under kr. 234.895
14.268
2.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 234.895 – 249.576
12.841
3.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 249.577 – 264.257
11.414
4.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 264.258 – 278.938
9.986
5.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 278.939 – 293.619
8.558
6.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 293.620 – 308.300
7.135
7.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 308.301 – 322.981
5.707
8.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 322.982 – 337.662
4.282
9.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 337.663 – 352.343
2.853
10.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 352.344 – 367.020
1.428
Beregningsgrundlag (lov § 85 a) 1)
11.
I årsindtægten indgår 30 pct. af formue(rettigheder) over
146.806

1) Jf. bekendtgørelse nr. 553 af 28. april 2015.

TABEL 5: Førtidspension
 
kr. årlig
kr. mdl.1)
1.
Førtidspension, enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 8)
heraf udgør førtidspensions pensionstillæg
217.464
59.556
18.122
4.963
2.
Førtidspension, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 8)
heraf udgør førtidspensions pensionstillæg
184.848
51.180
15.404
4.265
   

1) Det månedlige beløb er beregnet efter der årige beløb er afrundet til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12, jf. lov § 49, stk. 4.

TABEL 6: Førtidspension – fradragsbeløb og nedsættelse
   
kr. årlig
pct.
Fradragsbeløb ved opgørelse af indtægtsgrundlaget
1.
Fradrag i indtægten hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 9)
185.388
-
2.
Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 11)
365.100
-
3.
Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 11)
241.400
-
4.
Fradrag, enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 10)
74.300
-
5.
Fradrag, gifte/samlevende (lov § 49, stk. 1, nr. 10)
117.700
-
Nedsættelse
6.
Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 32 c, stk. 1)
-
30
7.
Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget, ægtefælle/samlever har ret til pension, (lov § 32 c, stk. 1)
-
15
Minimumsbeløb
8.
Minimumsbeløb for udbetalt pension, enlige, 1/40 af førtidspensionen, (lov § 32 c, stk. 2)
5.436
-
9.
Minimumsbeløb for udbetalt pension, andre, 1/40 af førtidspensionen, (lov § 32 c, stk. 2)
4.620
-

TABEL 7: Førtidspension – bidrag til ATP og SUPP1)
 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33 a)
1.128
94
2.
Obligatorisk ATP-bidrag, statens andel (lov § 33 a)
2.268
189
3.
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33 b)
2.004
167
4.
Frivilligt SUPP-bidrag, statens andel (lov § 33 b)
4.020
335

1) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.

 
TABEL 8: Førtidspension før 1.1.2003 – pension, invaliditetsydelse, tillæg
 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Grundbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 1)
72.756
6.063
2.
Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 48, stk. 1, nr. 3)
75.576
6.298
3.
Pensionstillæg, andre (lov § 48, stk. 1, nr. 3)
36.516
3.043
4.
Invaliditetsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 7)
35.484
2.957
5.
Invaliditetsydelse (lov § 48, stk. 1, nr. 8)
35.712
2.976
6.
Erhvervsudygtighedsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 9)
48.816
4.068
7.
Førtidsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 10)
18.564
1.547
8.
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager forhøjet almindelig førtidspension (lov § 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.)
16.920
1.410
9.
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension (lov § 48, stk. 1, nr. 11, 2. pkt.)
35.484
2.957
10.
Bistandstillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 12)
37.080
3.090
11.
Plejetillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 13)
74.004
6.167
12.
Reelt enlige, fik invaliditetsydelse og bistands-/plejetillæg i december 1993 (lov § 61)
40.260
3.355
13.
Ægteskabstillæg1)
9.672
806
14.
Tillæg pr. 0,1 procentpoint i kommune- og kirkeskatteprocent over 31 pct., enlige (lov § 62)
59
-
15.
Tillæg pr. 0,1 procentpoint i kommune- og kirkeskatteprocent over 31 pct., andre (lov § 62)
34
-
16.
Formuegrænse, helbredstillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 14)
82.600
-
 

1) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

TABEL 9: Førtidspension før 1.1.2003 – varmetillæg
 
Gift/samlevende
Årlig
Enlig
Årlig
1.
Egenbetaling ved varmetillæg (lov § 17, stk. 1)1)
7.350 kr.
4.900 kr.
Grænser for varmetillæg (lov § 17, stk. 1) 1)
2.
¾ af udgifterne (beregningsgrundlag)
(7.351-14.200 kr.)
(4.901-14.200 kr.)
3.
½ af udgifterne (beregningsgrundlag)
(14.201-18.800 kr.)
(14.201-18.800 kr.)
4.
¼ af udgifterne (beregningsgrundlag)
(18.801-23.300 kr.)
(18.801-23.300 kr.)
5.
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen udover to
7.000 kr.
7.000 kr.
Petroleumstillæg
6.
Petroleumstillæg, pr. liter (lov § 17, stk. 3)2)
262,5 øre
262,5 øre
Husholdningsfradrag
7.
Husholdningsfradrag ved el (bkg. § 17, stk. 3)
4.800
3.700
8.
Husholdningsfradrag ved gas (bkg. § 17, stk. 3)
900
800

1) Jf. kap. 5 i bekendtgørelse nr. 1199 af 12. november 2014.

2) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2014 og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011.

 
TABEL 10: Førtidspension før 1.1.2003 – fradragsbeløb og nedsættelse
 
kr. årlig
pct.
Fradragsbeløb ved opgørelse af indkomstgrundlaget
1.
Fradrag ved grundbeløb, enlig (lov § 48, stk. 1, nr. 2)
310.000
-
2.
Fradrag ved grundbeløb, gift (lov § 48, stk. 1, nr. 2)
210.400
-
3.
Fradrag i indtægt hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist, på halvdelen af dennes indtægt op til en indtægtsgrænse (lov § 48, stk. 1, nr. 4)
214.100
-
4.
Fradrag ved pensionstillæg, enlig (lov § 48, stk. 1, nr. 5)
68.400
-
5.
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende (lov § 48, stk. 1, nr. 5)
137.300
 
6.
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig (lov § 48, stk. 1, nr. 6)
19.700
 
7.
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende (lov § 48, stk. 1, nr. 6)
39.000
 
Nedsættelse
8.
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 1)
-
60
9.
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)
-
30,9
10.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)
-
16
11.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)
 
32
12.
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. lov § 26, stk. 2, nedsættelse i pct.
af indtægtsgrundlag (lov § 29, stk. 2)
 
32
13.
Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 983 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 3)
-
1
14.
Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 487 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 3)
-
1
Minimumsbeløb
15.
Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet) (lov § 29, stk. 4)
1.824
 
       

TABEL 11: Førtidspension før 1.1.2003 – bidrag til ATP og SUPP1)
 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Frivilligt ATP-bidrag, pensionistens andel (lov § 32)
1.128
94
2.
Frivilligt ATP-bidrag, statens andel (lov § 32)
2.268
189
3.
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33)
2.004
167
4.
Frivilligt SUPP-bidrag, statens andel (lov § 33)
4.020
335

1) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.

TABEL 12: Folkepension
 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 1)
72.756
6.063
2.
Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 3)
76.788
6.399
3.
Pensionstillæg, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 3)
37.632
3.136
4.
Den supplerende pensionsydelse (lov § 72 d, stk. 1)
16.600
-
5.
Tillæg pr. 0,1 procentpoint i kommune- og kirkeskatteprocent over 31 pct., enlige (lov § 72c)
59
-
6.
Tillæg pr. 0,1 procentpoint i kommune- og kirkeskatteprocent over 31 pct., andre (lov § 72c)
34
-
7.
Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse (lov § 49, stk. 1, nr. 7 og § 72d, stk.2)
82.600
-
       

TABEL 13: Folkepension – varmetillæg
 
Gift/samlevende
Årlig
Enlig
Årlig
1.
Egenbetaling ved varmetillæg (lov § 14, stk. 2)1)
7.350 kr.
4.900 kr.
Grænser for varmetillæg (lov § 14, stk. 2) 1)
2.
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(7.351-14.200 kr.)
(4.901-14.200 kr.)
3.
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(14.201-18.800 kr.)
(14.201-18.800 kr.)
4.
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(18.801-23.300 kr.)
(18.801-23.300 kr.)
5.
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen udover to
7.000
7.000
Petroleumstillæg
6.
Petroleumstillæg, pr. liter (lov § 14, stk. 3)2)
262,5 øre
262,5 øre
Husholdningsfradrag
7.
Husholdningsfradrag ved el (bkg. § 17, stk. 3)
4.800
3.700
8.
Husholdningsfradrag ved gas (bkg. § 17, stk. 3)
900
800

1) Jf. kap. 6 i bekendtgørelse nr. 1200 af 12. november 2014.

2) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2014, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011.

 
TABEL 14: Folkepension – tillæg efter overgangsbestemmelser
 
kr. årlig
kr. mdl.
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, enlige kvinder (lov § 69, stk. 1)
1.
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 65 år
1.320
110
2.
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 67 år
2.820
235
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, ikke enlige kvinder (lov § 69, stk. 2)
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, alle (lov § 69, stk. 2)
3.
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 70 år
3.996
333
4.
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 72 år
5.712
476
Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 – 1/1-84 (lov § 69, stk. 3) 1)
5.
Opsættelse 1/2 år
3.636
303
6.
Opsættelse 1 år
7.272
606
7.
Opsættelse 1 1/2 år
10.908
909
8.
Opsættelse 2 år
14.556
1.213
9.
Opsættelse 2 1/2 år
18.192
1.516
10.
Opsættelse 3 år
21.828
1.819
Diverse tillæg
11.
Invaliditetstillæg (lov § 71)
7.860
655
12.
Husligt bistandstillæg (lov § 72)
13.116
1.093
13.
Ægteskabstillæg2)
9.672
806

1) Venteydelsen er i tabellen beregnet efter grundbeløbet for en pensionist.

2) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

TABEL 15: Folkepension – fradragsbeløb1) og nedsættelse
 
kr. årlig
pct.
Fradragsbeløb
1.
Fradrag ved grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 2)
310.000
-
2.
Fradrag i indtægt hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist, på halvdelen af dennes indtægt op til en indtægtsgrænse (lov § 49, stk. 1, nr. 4)
214.100
-
3.
Fradrag ved pensionstillæg, enlig (lov § 49, stk. 1, nr. 5)
68.400
-
4.
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlev. (lov § 49, stk. 1, nr. 5)
137.300
-
5.
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig (lov § 49, stk. 1, nr. 6)
19.700
-
6.
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende (lov § 49, stk. 1, nr. 6)
39.000
-
7.
Fradrag ved den supplerende pensionsydelse, enlig (lov § 72 d, stk. 3)
19.700
-
8.
Fradrag ved den supplerende pensionsydelse, gifte/samlevende (lov § 72 d, stk. 3)
39.000
-
Nedsættelse
9.
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 31, stk. 1)
-
30
10.
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 2)
-
30,9
11.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 31, stk. 2)
-
16
12.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 31, stk. 2)
 
32
13.
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. lov § 29, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 31, stk. 2)
 
32
14.
Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 983 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 3)
-
1
15.
Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 487 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 3)
-
1
Minimumsbeløb
16.
Minimumsbeløb for udbetalt pension, 1/40 af grundbeløb (lov § 31, stk. 4)
1.824
-
17.
Minimumsbeløb for den supplerende pensionsydelse, pr. pensionist (lov § 72 d, stk. 5)
200
 

1) Ved opgørelsen af indkomstgrundlaget for beregning af pensionstillæg og personlig tillægsprocent kan der i et kalenderår forlods fradrages op til 60.000 kr. i indtægter ved personligt arbejde. Beløbet reguleres ikke.

TABEL 16: Folkepension – opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent1)
År/Md.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
65
232
231
231
230
229
228
227
227
226
225
224
223
66
223
222
221
220
220
219
218
217
216
216
215
214
67
213
213
212
211
210
209
209
208
207
206
206
205
68
204
203
203
202
201
200
200
199
198
197
197
196
69
195
194
194
193
192
191
191
190
189
188
188
187
70
186
186
185
184
183
183
182
181
181
180
179
178
71
178
177
176
176
175
174
173
173
172
171
170
170
72
169
168
168
167
166
165
165
164
163
163
162
161
73
160
160
159
158
158
157
156
156
155
154
154
153
74
152
151
151
150
149
149
148
147
147
146
145
145
75
144
143
143
142
141
141
140
139
139
138
137
137
76
136
136
135
134
134
133
132
132
131
130
130
129
77
128
128
127
126
126
125
125
124
123
123
122
121
78
121
120
120
119
118
118
117
117
116
115
115
114
79
114
113
113
112
111
111
110
110
109
109
108
107
80
107
                     

1) Tabellen viser middellevetider i måneder beregnet på dødelighedserfaringerne i 2013/2014 (for kvinder og mænd under ét). De angivne middellevetider anvendes til beregning af venteprocenten i 2016. Lodret: Personens alder i hele år. Vandret: Personens alder udover det angivne hele antal år, opgjort i måneder. Der henvises til lovens § 15 e, stk. 4, og § 8 i bekendtgørelse nr. 560 af 30. maj 2013.

TABEL 17: Børnetilskud
   
kr. årligt
kr. kvartal
kr. én gang
1.
Ordinært børnetilskud (lov § 2)
5.432
1.358
-
2.
Ekstra børnetilskud (lov § 3)
5.536
1.384
-
3.
Særligt børnetilskud, grundbeløb (lov § 4, stk. 3)
13.884
3.471
-
4.
Særligt børnetilskud, tillæg (lov § 4, stk. 5)
1.800
450
-
5.
Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb (lov § 4, stk. 2)
27.768
6.942
-
6.
Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg (lov § 4, stk. 4)
3.600
900
-
7.
Flerbørnstilskud (lov § 10a)
8.956
2.239
-
8.
Adoptionstilskud (lov § 10b)
-
-
51.583
9.
Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre (lov § 10c, stk.1)
7.132
1.783
-
10.
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, enlig forsørger (lov § 10c, stk. 5)
142.800
-
-
11.
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger (lov § 10c, stk. 6)
214.100
-
-

TABEL 18: Børnebidrag
   
kr. årligt
kr. halvår
kr. måned
kr. én gang
1.
Normalbidrag til børn, grundbeløb (lov § 14, 3. pkt.)
13.884
6.942
1.157
-
2.
Normalbidrag til børn, tillæg (lov § 14, 4. pkt.)
1.800
900
150
-
3.
Normalbidrag ved fødsel (lov § 15)
-
-
-
795
4.
Normalbidrag omkring fødsel (lov § 15)
-
-
1.385
-
 

Redaktionel note
  • Der er den 18. december 2015 foretaget en redaktionel ændring af 18/12 2015 i tabel 3: individuel boligstøtte – diverse satser. I punkt 4. – Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. Byfornyelse) er satsen rettet fra 13.300 kr. til 13.100 kr