Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang og kompetence m.v. på det familieretlige område

(Ankestyrelsen som familieretlig klagemyndighed m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7. oktober 2014, som ændret ved § 1 i lov nr. 1525 af 27. december 2014 og § 1 i lov nr. 530 af 29. april 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 18, stk. 1, 1. pkt., og stk. 5, 1. pkt., § 23, stk. 4, 1. pkt., og § 29 b, stk. 1, 1. pkt., ændres »social- og indenrigsministeren« til: »Ankestyrelsen«.

2. I § 19, stk. 2, 2. pkt., ændres »social- og indenrigsministeren eller den, han bemyndiger dertil« til: »Ankestyrelsen«.

3. I § 29, stk. 2, og § 39, stk. 2, ændres »Social- og indenrigsministeren« til: »Ankestyrelsen«.

4. I § 29 b indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. I sager efter § 9 kan statsforvaltningens sagsbehandling påklages til Ankestyrelsen.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

5. Efter § 29 c indsættes i kapitel 4:

»§ 29 d. Ved Ankestyrelsens behandling af sager efter denne lov finder kapitel 9 og §§ 68 og 70 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område anvendelse.«

§ 2

I børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1097 af 7. oktober 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 a, stk. 3, nr. 1, ændres »§ 27 a, stk. 2,« til: »§ 27 a, stk. 1,«.

2. I § 33, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om behandlingen af klager over statsforvaltningens sagsbehandling, jf. § 35, stk. 2.«

3. I § 33, stk. 2, 1. pkt., ændres »social- og indenrigsministeren« til: »Ankestyrelsen«.

4. I § 35 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. I sager efter kapitel 2, 4 og 5 kan statsforvaltningens sagsbehandling påklages til Ankestyrelsen. Ved Ankestyrelsens behandling af klager efter 1. pkt. finder kapitel 9 og §§ 68 og 70 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område anvendelse.«

§ 3

I forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved § 2 i lov nr. 1525 af 27. december 2014, § 1 i lov nr. 270 af 25. marts 2015 og § 3 i lov nr. 530 af 29. april 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 21 a ændres »social- og indenrigsministeren« til: »Ankestyrelsen«, og »§ 29, stk. 3,« ændres til: »§ 29, stk. 4,«.

2. I § 29, stk. 4, og § 38 ændres »social- og indenrigsministeren« til: »Ankestyrelsen«.

3. I § 41, stk. 1, ændres »social- og indenrigsministeren, jf. dog stk. 2-4« til: »Ankestyrelsen, jf. dog stk. 2, 3 og 5«.

4. I § 41 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. I sager om forældremyndighed eller barnets bopæl, som kan indbringes for retten efter § 37, § 39, stk. 2, § 40 eller § 46, stk. 2, kan statsforvaltningens sagsbehandling påklages til Ankestyrelsen.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

5. I § 41, stk. 4, 4. pkt., der bliver stk. 5, 4. pkt., ændres »Social- og indenrigsministeren« til: »Ankestyrelsen«.

6. Efter § 41 indsættes før overskriften før § 42:

»§ 41 a. Ved Ankestyrelsens behandling af sager efter denne lov finder kapitel 9 og §§ 68 og 70 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område anvendelse.«

§ 4

I lov om børns forsørgelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 7. oktober 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 1, 2. pkt., ændres »tarv« til: »bedste«.

2. To steder i § 20 og i § 21, stk. 4, ændres »social- og indenrigsministeren« til: »Ankestyrelsen«.

3. § 21, stk. 1, affattes således:

»Statsforvaltningens afgørelser efter denne lov kan påklages til Ankestyrelsen. Ved Ankestyrelsens behandling af klager efter 1. pkt. finder kapitel 9 og §§ 68 og 70 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område anvendelse.«

4. I § 21, stk. 2, 2. pkt., ændres »Social- og indenrigsministeren« til: »Ankestyrelsen«.

5. I § 21, stk. 3, udgår »statsforvaltningens«.

§ 5

I lov om opkrævning af underholdsbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 7. oktober 2014, foretages følgende ændringer:

1. § 23 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Statsforvaltningens afgørelser efter denne lov kan påklages til Ankestyrelsen. Ved Ankestyrelsens behandling af klager efter 1. pkt. finder kapitel 9 og §§ 68 og 70 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område anvendelse.«

2. § 23 b, nr. 3, affattes således:

»3) fastsætte regler om behandling af sager om indsigelser mod eksistensen af krav efter § 1, stk. 2, om behandling af sager efter § 20 og om behandling af klager over afgørelser truffet af statsforvaltningen.«

§ 6

I lov om ægteskabets retsvirkninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1135 af 20. oktober 2014, foretages følgende ændringer:

1. To steder i § 9 a og i § 52 a, stk. 4, ændres »social- og indenrigsministeren« til: »Ankestyrelsen«.

2. § 52 a, stk. 1, affattes således:

»Statsforvaltningens afgørelser efter denne lov kan påklages til Ankestyrelsen. Ved Ankestyrelsens behandling af klager efter 1. pkt. finder kapitel 9 og §§ 68 og 70 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område anvendelse.«

3. I § 52 a, stk. 2, 2. pkt., ændres »Social- og indenrigsministeren« til: »Ankestyrelsen«.

4. I § 52 a, stk. 3, udgår »statsforvaltningens«.

§ 7

I lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1096 af 7. oktober 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, 1. pkt., ændres »social- og indenrigsministerens« til: »Ankestyrelsens«.

2. I § 21, stk. 2, § 58 a, stk. 1, 1. pkt., og § 58 b, stk. 1, og to steder i § 58 c ændres »social- og indenrigsministeren« til: »Ankestyrelsen«.

3. I § 23, stk. 3, 1. pkt., ændres »social- og indenrigsministeren eller den, han bemyndiger dertil,« til: »Ankestyrelsen«.

4. I § 58 a, stk. 1, 2. pkt., udgår »samt«, og efter »§ 43, stk. 3« indsættes: », og afgørelser om at afvise at behandle en sag om separation eller skilsmisse efter § 43 a, stk. 2«.

5. I § 58 a, stk. 2, 2. pkt., ændres »Social- og indenrigsministeren« til: »Ankestyrelsen«.

6. I § 58 a indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. I sager om separation eller skilsmisse, som kan indbringes for retten efter § 43 eller § 43 a, stk. 2, kan statsforvaltningens sagsbehandling påklages til Ankestyrelsen.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

7. To steder i § 58 a, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., udgår »statsforvaltningens«.

8. I § 58 a, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »social- og indenrigsministeren« til: »Ankestyrelsen«.

9. I § 58 b, stk. 2, indsættes efter »kapitel 1«: », herunder om klagers behandling«.

10. Efter § 58 d indsættes i kapitel 5 a:

»§ 58 e. Ved Ankestyrelsens behandling af sager efter denne lov finder kapitel 9 og §§ 68 og 70 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område anvendelse.«

§ 8

I navneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1098 af 7. oktober 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, udgår »og bekendtgør en gang årligt, hvilke navne der ikke er beskyttede efter denne bestemmelse«.

2. I § 2, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Ankestyrelsen bekendtgør en gang årligt, hvilke navne der ikke er beskyttede efter stk. 1.«

3. I § 6, stk. 2, 1. pkt., ændres »social- og indenrigsministeren« til: »Ankestyrelsen«.

4. I § 6, stk. 2, 2. pkt., og § 14, stk. 1, ændres »Social- og indenrigsministeren« til: »Ankestyrelsen«.

5. § 21, stk. 1, affattes således:

»Afgørelser om navngivning og navneændring efter denne lov kan påklages til Ankestyrelsen. Ved Ankestyrelsens behandling af klager efter 1. pkt. finder kapitel 9 og §§ 68 og 70 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område anvendelse.«

§ 9

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 8. september 2015, som ændret ved § 37 i lov nr. 994 af 30. august 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 18 indsættes efter »børn og unge-udvalg, der«: »afgiver indstillinger om adoption uden samtykke til Ankestyrelsen, jf. § 68 f i lov om social service, og«.

2. I § 50, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Derudover træffer Ankestyrelsen afgørelse i sager, i det omfang det fastsættes ved lov.«

3. I § 50, stk. 3, indsættes efter »til«: »Adoptionsnævnet,«.

4. I § 52 a indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ankestyrelsen træffer afgørelse uden medvirken af beskikkede medlemmer i sager efter adoptionsloven, børneloven, forældreansvarsloven, lov om børns forsørgelse, § 23 a, stk. 2, i lov om opkrævning af underholdsbidrag, lov om ægteskabets retsvirkninger, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, navneloven og § 56 a, stk. 4, i udlændingeloven, jf. dog § 52 c, stk. 1.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

5. I § 52 a, stk. 3, som bliver stk. 4, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-3«.

6. I § 52 c, stk. 1, indsættes efter »§ 52 a, stk. 1«: »eller 3«.

7. I § 59 a, stk. 6, ændres »§ 52 a, stk. 3,« til: »§ 52 a, stk. 4,«.

8. I § 76, 2. pkt., indsættes efter »jobcentrene«: »samt i statsforvaltningen og hos personregisterførerne«.

9. Efter § 77 indsættes:

»§ 78. Social- og Indenrigsministeriet kan anmode Ankestyrelsen om at gennemgå de afgørelser, som kommunerne, statsforvaltningen eller personregisterførerne har truffet efter adoptionsloven, børneloven, forældreansvarsloven, lov om børns forsørgelse, § 2, 2. pkt., og § 20 i lov om opkrævning af underholdsbidrag, lov om ægteskabets retsvirkninger, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, navneloven og § 56 a, stk. 1 og 3, i udlændingeloven.«

10. I § 80, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Dette gælder dog ikke ved Ankestyrelsens indsats med at koordinere praksis i sager efter adoptionsloven, børneloven, forældreansvarsloven, lov om børns forsørgelse, § 2, 2. pkt., og § 20 i lov om opkrævning af underholdsbidrag, lov om ægteskabets retsvirkninger, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, navneloven og § 56 a, stk. 1 og 3, i udlændingeloven.«

§ 10

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1255 af 16. november 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 448 b, 1. pkt., ændres »social- og indenrigsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil,« til: »Ankestyrelsen«.

2. I § 450, stk. 2, ændres »social- og indenrigsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil« til: »Ankestyrelsen«.

3. I § 996 a, 1. pkt., ændres »social- og indenrigsministeren eller den, han har bemyndiget til at anlægge sag om omstødelse,« til: »Ankestyrelsen«.

§ 11

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1499 af 11. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. § 56 a, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Statsforvaltningens afgørelser efter stk. 1 og 3 kan påklages til Ankestyrelsen. Ved Ankestyrelsens behandling af klager efter 1. pkt. finder kapitel 9 og §§ 68 og 70 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område anvendelse.«

2. I § 56 a, stk. 5, udgår »statsforvaltningens«, og efter »stk. 1-4« indsættes: », herunder om klagers behandling«.

3. I § 56 a, stk. 6, nr. 6, ændres »statsforvaltningen« til: »den myndighed, der efter § 13 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning skal prøve ægteskabsbetingelserne,«.

§ 12

Loven træder i kraft den 1. januar 2016.

§ 13

Stk. 1. Sager, der er under behandling hos social- og indenrigsministeren efter en af de i §§ 1-8, 10 og 11 nævnte love, hvor Ankestyrelsen efter denne lovs ikrafttræden behandler sådanne sager, og hvor sagerne ikke er færdigbehandlet ved lovens ikrafttræden, færdigbehandles af Ankestyrelsen.

Stk. 2. Anmodning om genoptagelse af afgørelser, herunder afgørelser om aktindsigt og afgørelser om sagsbehandlingen, der er truffet af social- og indenrigsministeren i sager efter en af de i §§ 1-8, 10 og 11 nævnte love, og hvor Ankestyrelsen efter denne lovs ikrafttræden træffer afgørelse i sådanne sager, indgives til og behandles af Ankestyrelsen.

Stk. 3. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse på alle andre former for henvendelser i de sager, der er nævnt i stk. 2.

Stk. 4. Anmodning om aktindsigt i sager, som social- og indenrigsministeren har behandlet efter en af de i §§ 1-8, 10 og 11 nævnte love, og hvor Ankestyrelsen efter denne lovs ikrafttræden behandler sådanne sager, indgives til og behandles af Ankestyrelsen.

§ 14

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. §§ 1-7 og 11 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Stk. 3. §§ 1-4, 7, 8 og 11 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karen Ellemann