Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, lov om kommunale og regionale valg og lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v.

(Anmeldelse af kandidatlister, afskaffelse af pligt til opstilling til kommunale og regionale valg, åbningstid på valgdagen, frister for brevstemmeafgivning m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 369 af 10. april 2014, som ændret ved § 1 i lov nr. 312 af 29. marts 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 29 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Valgstyrerformanden skal sørge for, at der umiddelbart inden og under valghandlingen, jf. § 46, og ved den efterfølgende stemmeoptælling, jf. § 68, stk. 1, til enhver tid er et tilstrækkeligt antal valgstyrere til stede på afstemningsstedet til, at der kan sikres en hensigtsmæssig afvikling af valghandlingen og stemmeoptællingen. Der skal dog altid være et flertal af de udpegede valgstyrere til stede på afstemningsstedet under valghandlingen og den efterfølgende stemmeoptælling. Valgstyrerne skal rette sig efter valgstyrerformandens anvisninger. Alle valgstyrerne skal være til stede ved underskrivningen af afstemningsbogen, jf. § 70, 1. pkt.«

2. I § 31, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Valgstyrere og tilforordnede vælgere har pligt til at gøre sig bekendt med deres opgaver og give fremmøde før valgdagen på kommunalbestyrelsens forlangende med henblik på at modtage den fornødne instruktion m.v.«

3. I § 31, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »virksomhed i forbindelse med valget«: », herunder for eventuel instruktion før valgdagen af valgstyrere og tilforordnede vælgere om deres opgaver, jf. stk. 1, 2. pkt«.

4. § 33 a, stk. 4, 3. pkt., ophæves.

5. I § 42 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Kandidatanmeldelserne, jf. § 33 a, partiernes meddelelse om godkendelse af kandidater, jf. § 37, og anmeldelse om opstillingsform, jf. § 41, må ikke gøres offentligt tilgængelige, før anmeldelsesmyndigheden har udsendt fortegnelserne over de opstillede kandidater i vedkommende storkreds, jf. stk. 3.«

6. § 46, stk. 1, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Afstemninger, der finder sted på arbejdsdage, begynder kl. 8, jf. dog stk. 2, og fortsætter til kl. 20, og så længe der endnu derefter indfinder sig vælgere for at stemme. Afstemninger, der finder sted på lørdage eller søndage og andre helligdage, begynder kl. 9 og fortsætter til kl. 20, og så længe der endnu derefter indfinder sig vælgere for at stemme.«

7. I § 46 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. For øerne Agersø, Anholt, Askø, Avernakø, Barsø, Birkholm, Bjørnø, Baagø, Drejø, Egholm, Endelave, Fejø, Femø, Fur, Hjarnø, Hjortø, Lyø, Mandø, Nekselø, Omø, Orø, Sejerø, Skarø, Strynø, Tunø, Venø og Aarø kan kommunalbestyrelsen, såfremt der på den pågældende ø ligger et afstemningssted, på et møde senest 15 dage før valgdagen træffe afgørelse om, at afstemningen på øen først begynder kl. 9, uanset om afstemningen finder sted på en arbejdsdag. Hvis 15·-dagen før valgdagen er en lørdag eller en søndag eller anden helligdag, fremrykkes fristen for kommunalbestyrelsens afgørelse til den umiddelbart foregående søgnedag, som ikke er en lørdag.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

8. I § 56 ændres »næstsidste« til: »tredjesidste«.

9. I § 56 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på mindst et af de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme, jf. § 53, holde åbent for brevstemmeafgivning som minimum i tidsrummet kl. 9-16 den sidste dag, hvor der kan brevstemmes.«

10. I § 58, stk. 4, ændres »næstsidste« til: »tredjesidste«.

11. I § 65, stk. 1, 1. pkt., ændres », om nødvendigt dagen før valgdagen« til: »inden afstemningens begyndelse og om nødvendigt 1 eller 2 dage før valgdagen«.

12. I § 65, stk. 2, nr. 6, ændres »§ 56« til: »§ 56, stk. 1«.

13. I § 99, stk. 1, indsættes efter »på afstemningsdagen«: »og forberedelsen hertil«, og efter »reglerne i« indsættes: »§ 44 og«.

14. I § 100, stk. 4, ændres »3 måneder« til: »6 uger«, og »næstsidste« ændres til: »tredjesidste«.

§ 2

I lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 368 af 10. april 2014, som ændret ved § 2 i lov nr. 312 af 29. marts 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 24 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Kandidatlisterne, herunder oplysninger om de enkelte kandidater og kandidatlisternes opstillingsform, jf. § 19, og deres anmeldelse af valgforbund, jf. § 21, må ikke gøres offentligt tilgængelige, før bekendtgørelsen i Statstidende, jf. stk. 1, har fundet sted.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

2. I § 25, stk. 1, indsættes efter »på valgdagen«: »og forberedelsen hertil«, og efter »reglerne i« indsættes: »§ 44 og«.

3. I § 26, stk. 2, 1. pkt., ændres »3 måneder« til: »6 uger«, og »næstsidste« ændres til: »tredjesidste«.

§ 3

I lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 363 af 2. april 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 ændres »25 dage« til: »46 dage«, og »22 dage« ændres til: »43 dage«.

2. § 5 affattes således:

»§ 5. Ingen kan opstilles til valg uden at have givet sit samtykke hertil.«

3. I § 6 a, 2. pkt., ændres »1. september« til: »1. august«.

4. I § 13, stk. 1, ændres »8 uger« til: »13 uger«.

5. I § 16 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Valgstyrerformanden skal sørge for, at der umiddelbart inden og under valghandlingen, jf. § 52, og ved den efterfølgende stemmeoptælling, jf. § 74, stk. 1, til enhver tid er et tilstrækkeligt antal valgstyrere til stede på afstemningsstedet til, at der kan sikres en hensigtsmæssig afvikling af valghandlingen og stemmeoptællingen. Der skal dog altid være et flertal af de udpegede valgstyrere til stede på afstemningsstedet under valghandlingen og den efterfølgende stemmeoptælling. Valgstyrerne skal rette sig efter valgstyrerformandens anvisninger. Alle valgstyrerne skal være til stede ved underskrivningen af afstemningsbogen, jf. § 76, stk. 1, 1. pkt.«

6. I § 18, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Valgstyrere og tilforordnede vælgere har pligt til at gøre sig bekendt med deres opgaver og give fremmøde før valgdagen på kommunalbestyrelsens forlangende med henblik på at modtage den fornødne instruktion m.v.«

7. I § 18, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »virksomhed i forbindelse med valget«: », herunder for eventuel instruktion før valgdagen af valgstyrere og tilforordnede vælgere om deres opgaver, jf. stk. 1, 2. pkt«.

8. § 19, stk. 2, 2.-4. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Til kommunalbestyrelsesvalg i Aarhus, Odense og Aalborg Kommuner er mindsteantallet af stillere dog 50, i Københavns Kommune dog 150.«

9. § 19, stk. 3, 2. og 3. pkt., ophæves.

10. § 19, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Valgbestyrelsen fritager efter anmodning de kandidatlister, der ved sidste kommunalbestyrelsesvalg henholdsvis regionsrådsvalg opnåede repræsentation i kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet, og som tirsdagen 9 uger før valgdagen fortsat er repræsenteret i kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet, for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere, jf. § 19, stk. 2 og 3.«

11. I § 20, stk. 1, 2. pkt., ændres »25 dage« til: »46 dage«, og »22 dage« ændres til: »43 dage«.

12. I § 22, stk. 1, ændres »8 uger« til: »13 uger«, og i stk. 1, nr. 3, ændres »fristen for indlevering af kandidatlister« til: »fristerne for tidligste og seneste indlevering af kandidatlister, jf. § 23, stk. 1, 1.-3. pkt.,«.

13. I § 23, stk. 1, 1. pkt., ændres »4 uger« til: »7 uger«.

14. I § 23, stk. 1, 2. pkt., ændres »6 uger« til: »9 uger«.

15. I § 23, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Kandidatlister, der i henhold til § 19, stk. 4, ønsker at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere, skal dog være indleveret til formanden for valgbestyrelsen senest kl. 12 tirsdagen 9 uger før valgdagen og tidligst tirsdagen 11 uger før valgdagen.«

16. Efter § 23 indsættes:

»§ 23 a. Kandidatlistens ledelse skal senest samtidig med indlevering af kandidatlisten meddele formanden for valgbestyrelsen, hvilken repræsentant for listen der er legitimeret til at udøve kandidatlistens beføjelser i forbindelse med indlevering og tilbagekaldelse af kandidatlisten samt anmeldelse af og tilbagetrækning fra liste- og valgforbund, og som valgbestyrelsen i øvrigt kan rette henvendelse til som kontaktperson vedrørende kandidatlisten. Repræsentanten kan være stiller for eller kandidat på listen eller ingen af delene. Den angivne repræsentant anses for legitimeret over for valgbestyrelsen, indtil kandidatlistens ledelse afgiver meddelelse om en ny repræsentant til valgbestyrelsens formand. Kandidatlistens ledelse skal i forbindelse med meddelelse om en ny repræsentant give oplysning om dennes navn, bopæl og kontaktoplysninger.«

17. I § 24, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »Kandidatlisten skal«: »være underskrevet af de enkelte kandidater og«.

18. I § 24 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Kandidatlisten skal være underskrevet af kandidatlistens repræsentant, jf. § 23 a, og indeholde oplysning om repræsentantens navn, bopæl og kontaktoplysninger.«

19. I § 25, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:

»Kandidatlister, der i henhold til § 19, stk. 4, er fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere, skal dog ikke indeholde underskrifter fra stillere.«

20. § 25, stk. 2, 3. pkt., ophæves.

21. § 25, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes som stk. 3-5:

»Stk. 3. Stillerne tiltræder ved deres underskrift, at den pågældende kandidatliste stiller op til kommunalvalget henholdsvis regionalvalget med de på underskrifttidspunktet anførte kandidater og den anførte listebetegnelse, jf. § 24 a.

Stk. 4. Kandidatlistens repræsentant, jf. § 23 a, godkender ved sin underskrift de på kandidatlisten anførte kandidater, såfremt kandidatlisten er fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere, jf. § 19, stk. 4.

Stk. 5. Kandidatlistens repræsentant, jf. § 23 a, kan efterfølgende foretage ændringer i kandidaternes rækkefølge, ændre i kandidatlistens opstillingsform, jf. § 24, stk. 2, og slette en eller flere kandidater fra kandidatlisten, inden kandidatlisten indleveres til formanden for valgbestyrelsen.«

22. I § 26, 1. pkt., ændres »af alle stillere i forening« til: »af kandidatlistens repræsentant, jf. § 23 a,«, og »22 dage« ændres til: »43 dage«.

23. I § 26 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. En kandidat kan ikke trække sit tilsagn om at virke som kandidat tilbage, efter at kandidatlisten er indleveret til valgbestyrelsen.«

24. Efter § 26 indsættes efter overskriften før § 27:

»§ 26 a. Efter udløbet af fristen for indlevering af kandidatlister, der i henhold til § 19, stk. 4, ønsker at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere, jf. § 23, stk. 1, 3. pkt., skal valgbestyrelsen senest kl. 12 tirsdagen 8 uger før valgdagen meddele kandidatlisten, om valgbestyrelsen fritager kandidatlisten for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere.«

25. I § 27, stk. 1, 1. pkt., ændres »fristen for indlevering af kandidatlister« til: »fristerne for seneste indlevering af kandidatlister, jf. § 23, stk. 1, 1. og 3. pkt.,«, og »§§ 20 og 23-25« ændres til: »§§ 19, 20 og 23-25«.

26. I § 27, stk. 2, 1. pkt., ændres »24 dage« til: »45 dage«, og »kontaktpersonen« ændres til: »kandidatlistens repræsentant, jf. § 23 a,«.

27. I § 27, stk. 2, 2. pkt., ændres »22 dage« til: »43 dage«, og efter »ny kandidatliste« indsættes: », jf. dog stk. 3«.

28. I § 27, stk. 2, 4. pkt., ændres »kontaktpersonen« til: »kandidatlistens repræsentant, jf. § 23 a«.

29. I § 27 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Formanden for valgbestyrelsen kan afvise at modtage kandidatlister, der åbenbart ikke er gyldige, jf. §§ 19, 20 og 23-25.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

30. § 29 affattes således:

»§ 29. En kandidat, der ikke ved sin underskrift på kandidatlisten har givet sit tilsagn om at virke som kandidat, skal slettes af kandidatlisten.«

31. § 30 affattes således:

»§ 30. Ingen kan være kandidat på mere end én kandidatliste. En kandidat, der har underskrevet flere kandidatlister, kan ikke anses for kandidat på nogen af kandidatlisterne.«

32. I § 31, stk. 4, ændres »kontaktpersonen« til: »kandidatlistens repræsentant, jf. § 23 a«.

33. I § 34, stk. 3, 2. pkt., ændres »alle stillere og kandidater på kandidatlisten« til: »kandidatlistens repræsentant, jf. § 23 a«.

34. I § 40, stk. 1, 1. pkt., ændres »22 dage« til: »43 dage«.

35. I § 40, stk. 1, 2. pkt., ændres »alle de stillere, der har underskrevet kandidatlisten, og af alle kandidater på kandidatlisten« til: »kandidatlistens repræsentant, jf. § 23 a«.

36. § 40, stk. 2, ophæves.

37. I § 41, stk. 1, 2. pkt., ændres »22 dage« til: »43 dage«.

38. I § 41, stk. 1, 3. pkt., ændres »kandidatlistens stillere og kandidater, jf. dog stk. 2« til: »kandidatlistens repræsentant, jf. § 23 a«.

39. § 41, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

40. I § 43 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Kandidatlisterne, herunder oplysninger om de enkelte kandidater og kandidatlisternes opstillingsform, jf. §§ 23-25, deres anmodning om bogstavbetegnelse, jf. § 34, og deres anmeldelse af liste- og valgforbund, jf. §§ 37 og 38, må ikke gøres offentligt tilgængelige, før bekendtgørelsen efter stk. 1 af de godkendte kandidatlister har fundet sted.«

41. I § 44, stk. 1, 2. pkt., ændres »alle de stillere, der har underskrevet kandidatlisten« til: »kandidatlistens repræsentant, jf. § 23 a«.

42. I § 48, stk. 2, ændres »fristen for indlevering af kandidatlister, jf. § 23« til: »fristerne for seneste indlevering af kandidatlister, jf. § 23, stk. 1, 1. og 3. pkt«.

43. I § 52, stk. 1, 1. pkt., ændres »kl. 9« til: »kl. 8, jf. dog stk. 2,«.

44. I § 52 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. For øerne Agersø, Anholt, Askø, Avernakø, Barsø, Birkholm, Bjørnø, Baagø, Drejø, Egholm, Endelave, Fejø, Femø, Fur, Hjarnø, Hjortø, Lyø, Mandø, Nekselø, Omø, Orø, Sejerø, Skarø, Strynø, Tunø, Venø og Aarø kan kommunalbestyrelsen, såfremt der på den pågældende ø ligger et afstemningssted, på et møde senest 15 dage før valgdagen træffe afgørelse om, at afstemningen på øen først begynder kl. 9.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

45. I § 62, 1. pkt., ændres »lørdagen« til: »fredagen«.

46. I § 62, 2. pkt., ændres »den 3. tirsdag i august måned i valgåret« til: »tirsdagen 6 uger før valgdagen«.

47. I § 62 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på mindst ét af de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme, jf. § 59, holde åbent for brevstemmeafgivning som minimum i tidsrummet kl. 9-16 den sidste dag, hvor der kan brevstemmes.«

48. I § 64, stk. 3, ændres »lørdagen« til: »fredagen«.

49. I § 71, stk. 1, 1. pkt., ændres », om nødvendigt dagen før valgdagen« til: »inden afstemningens begyndelse og om nødvendigt 1 eller 2 dage før valgdagen«.

50. I § 71, stk. 2, nr. 6, ændres »§ 62« til: »§ 62, stk. 1«.

§ 4

I lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1291 af 8. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 2, 4. pkt., ændres »§ 25, stk. 3,« til: »§ 23 a«.

2. I § 11, stk. 2, 4. pkt., ændres »§ 25, stk. 3,« til: »§ 23 a«.

§ 5

Loven træder i kraft den 1. april 2016.

§ 6

§ 1 finder anvendelse på folketingsvalg, der udskrives fra og med den 1. april 2016, og på folkeafstemninger, der afholdes fra og med den 1. juli 2016.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karen Ellemann