Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 91-15 om jobafklaringsforløb - uarbejdsdygtighed - bred vurdering - særlige tilfælde - stationær - sygedagpenge

Resumé:

Jobafklaringsforløb

En sygedagpengemodtager, som er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, og som ikke kan få forlænget sygedagpengene efter reglerne i sygedagpengeloven, har ret til at få et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse ved ophør af sygedagpengene.

Personer, der på første fraværsdag ville have haft ret til sygedagpenge fra kommunen, men er omfattet af tidsbegrænsningen om udbetaling af sygedagpenge i 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder, har også ret til at få et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Uarbejdsdygtighed

Vurderingen af uarbejdsdygtighed efter reglerne om jobafklaringsforløb følger reglerne om uarbejdsdygtighed i sygedagpengeloven. Vurderingen er således den samme.

Uarbejdsdygtighed efter sygedagpengeloven omfatter både fuld og delvis uarbejdsdygtighed. Det samme er derfor tilfældet i forhold til jobafklaringsforløb.

Vurderingen af uarbejdsdygtigheden skal som udgangspunkt foretages i forhold til beskæftigelsen før sygemeldingen.

Efter tre måneders sygefravær skal vurderingen af uarbejdsdygtigheden foretages efter en bred vurdering. Det betyder efter praksis, at uarbejdsdygtigheden skal vurderes i forhold til de arbejdsområder, som pågældende på baggrund af sin uddannelse eller arbejdserfaring ville kunne varetage eventuelt efter en kortere oplæring.

I særlige tilfælde kan udgangspunktet om, at den brede vurdering skal foretages efter tre måneder, fraviges. Kommunen kan fravige 3 måneders-reglen, hvis der er særlige grunde, der taler for at anlægge en bred vurdering på et tidligere eller senere tidspunkt i sygefraværsperioden. Ved bedømmelsen heraf kan der blandt andet lægges vægt på, om den sygemeldte fortsat er ansat på den arbejdsplads, hvorfra sygemeldingen skete, og om den pågældende kan forventes at kunne vende tilbage til sit hidtidige arbejdsområde.

Kommunen skal træffe afgørelse om ophør af jobafklaringsforløbet, når borgeren ikke længere kan anses for at være fuld eller delvis uarbejdsdygtig efter sygedagpengeloven.

Jobafklaringsforløbet skal også ophøre, selvom borgeren stadig er uarbejdsdygtig, hvis helbredstilstanden er stationær, og kommunen vurderer, at borgeren ikke er berettiget til revalidering, ressourceforløb eller visitation til fleksjob eller førtidspension.

I sag nr. 1 fandt Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, at hensynet til at bevare borgerens ansættelsesforhold kunne begrunde, at udgangspunktet om en bred vurdering af hans arbejdsdygtighed kunne fraviges, idet der var udsigt til, at han inden for kort tid ville kunne vende tilbage til sit hidtidige arbejde. Vurderingen af borgerens uarbejdsdygtighed skulle derfor foretages i forhold til hans beskæftigelse før sygemeldingen. Da borgeren ikke kunne genoptage sit arbejde, idet det indebar tunge løft, måtte borgeren anses for fortsat uarbejdsdygtig. Kommunen kunne derfor ikke træffe afgørelse om ophør af jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

I sag nr. 2 fandt Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, at borgeren fortsat var uarbejdsdygtig, idet hans helbredstilstand ikke kunne anses for stationær. Kommunen kunne derfor ikke træffe afgørelse om ophør af jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

I sag nr. 3 fandt Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, at borgeren fortsat var uarbejdsdygtig efter en bred vurdering af hendes uarbejdsdygtighed. Kommunen kunne derfor ikke træffe afgørelse om ophør af jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Lovgivning:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats – lovbekendtgørelse nr. 807 af 1. juli 2015 – § 68 d, stk. 1

Lov om sygedagpenge – lovbekendtgørelse nr. 938 af 12. august 2015 – § 7

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagerne principielt for at afklare, hvornår kommunen kan træffe afgørelse om ophør af jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse med henvisning til, at borgeren ikke er uarbejdsdygtig.

2. Reglerne

Det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 68 d, stk. 1, at en sygedagpengemodtager, som er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, jf. § 7 i lov om sygedagpenge, og som ikke kan få forlænget sygedagpengene efter § 27 i lov om sygedagpenge, har ret til at få et jobafklaringsforløb ved ophør af sygedagpengene. Tilsvarende gælder for en person, der på første fraværsdag ville have haft ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis personen ikke var omfattet af tidsbegrænsningen i § 24, stk. 1, i lov om sygedagpenge, jf. § 24 a i lov om sygedagpenge.

Det fremgår af lov om sygedagpenge § 7, stk. 1, at retten til sygedagpenge er betinget af, at en person er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Afgørelsen af, om en person anses for uarbejdsdygtig, sker på grundlag af en samlet vurdering af sygdommen og dens indvirkning på den sygemeldtes arbejdsevne.

Det fremgår af lov om sygedagpenge § 7, stk. 3, at vurderingen af en persons uarbejdsdygtighed som udgangspunkt skal foretages i forhold til beskæftigelsen før sygemeldingen. Efter 3 måneders sygefravær skal vurderingen ske på grundlag af den sygemeldtes uddannelses- og beskæftigelsesområde, medmindre der er særlige grunde, der taler for andet med hensyn til tidspunktet for vurderingen.

Det fremgår af lov om sygedagpenge § 7, stk. 5, at sygedagpengene ophører helt eller delvis den dag, hvor lønmodtageren eller den selvstændige erhvervsdrivende er helt eller delvis arbejdsdygtig, uanset om den pågældende genoptager arbejdet eller raskmelder sig, jf. dog § 53, stk. 2. Sygedagpengene kan ophøre tidligere, når den sygemeldtes helbredstilstand er stationær og kommunen efter en individuel, konkret vurdering af personens arbejdsevne skønner, at den sygemeldte ikke er berettiget til revalidering, ressourceforløb eller visitation til fleksjob eller førtidspension.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

32-15: om betingelserne for ophør af sygedagpenge på grund af stationær helbredsstilstand.

D-23-08 og 161-10: om bred vurdering af uarbejdsdygtigheden.

4. Den konkrete afgørelse

Sag 1:

2015-4116-13850

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over A Kommunes afgørelse truffet den 16.2.2015.

Resultatet er:

Du har fortsat ret til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse efter den 18.2.2015

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Kommunen vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Vi vurderer, at vurderingen af din uarbejdsdygtighed skal foretages i forhold til din beskæftigelse før sygemeldingen.

Vi vurderer således, at der er grundlag for at fravige udgangspunktet om, at vurderingen af din arbejdsevne efter tre måneders sygefravær skal ske på grundlag af dit uddannelses- og beskæftigelsesområde.

Du blev sygemeldt den 14.7.2014 fra dit arbejde på en fabrik.

Kommunen traf den 29.1.2015 afgørelse om ophør af sygedagpenge og overgang til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, da kommunen vurderede, at du ved revurderingstidspunktet fortsat var uarbejdsdygtig og ikke opfyldte betingelserne for forlængelse af udbetalingen af sygedagpenge. Du klagede ikke over kommunens afgørelse.

Vi har lagt vægt på, at det fremgår af statusattest af 26.1.2015 fra XX, at du den 12.7.2014 pådrog dig et brud i højre kraveben i forbindelse med et scooteruheld. Du blev opereret den 5.11.2014. Det fremgår, at du skal ses til kontrol igen i midten af februar 2015, hvor man håber, at der er heling i bruddet, så du kan påbegynde fuld belastning. Prognosen burde være god, og når bruddet er helet fuldt, kan du formentlig bruge skulderen frit. Indtil da kan du arbejde, men der vil være skånehensyn i forhold til arbejde med tunge løft.

Kommunen har ikke indhentet oplysninger om kontrollen i februar 2015.

Vi har også lagt vægt på, at dit arbejde på fabrikken indebærer tunge løft.

Vi har desuden lagt vægt på, at din arbejdsgiver den 6.2.2014 har oplyst over for kommunen, at arbejdsgiver ikke har mulighed for at tilbyde dig et arbejde, der opfylder dine skånebehov, men at du er velkommen til at genoptage dit arbejde, når du er fuld arbejdsdygtig igen.

Vi har også lagt vægt på, at du i din klage over kommunens afgørelse har oplyst, at du tidligst vil være stand til at genoptage dit arbejde på fabrikken om to uger.

Vi vurderer, at du ikke kan genoptage dit arbejde, da det indebærer tunge løft.

Vi vurderer også, at hensynet til at bevare dit ansættelsesforhold kan begrunde, at udgangspunktet om en bred vurdering af din uarbejdsdygtighed kan fraviges, idet der er udsigt til, at du inden for kort tid vil kunne vende tilbage til dit hidtidige arbejde.

Vi bemærker, at vi ikke ved denne afgørelse har taget stilling til, hvor længe efter den 18.2.2015 du har ret til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Efter reglerne har en sygedagpengemodtager, som er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, og som ikke kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesreglerne i lov om sygedagpenge, ret til at få et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse ved ophør af sygedagpengene.

Retten til sygedagpenge er betinget af, at en person er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Afgørelsen af, om en person anses for uarbejdsdygtig, sker på grundlag af en samlet vurdering af sygdommen og dens indvirkning på den sygemeldtes arbejdsevne.

Vurderingen af en persons uarbejdsdygtighed skal som udgangspunkt foretages i forhold til beskæftigelsen før sygemeldingen. Efter 3 måneders sygefravær skal vurderingen ske på grundlag af den sygemeldtes uddannelses- og beskæftigelsesområde, medmindre der er særlige grunde, der taler for andet med hensyn til tidspunktet for vurderingen.

Sag 2:

2015-4116-02339

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over A Kommunes afgørelse truffet den 18.11.2014.

Resultatet er:

Du har fortsat ret til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse efter den 24.11.2014

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Kommunen vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, herunder at din helbredstilstand ikke kan anses for stationær.

Du blev sygemeldt den 19.8.2013. Kommunen traf den 17.10.2014 afgørelse om ophør af sygedagpenge og overgang til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, da kommunen vurderede, at du ved revurderingstidspunktet fortsat var uarbejdsdygtig og ikke opfyldte betingelserne for forlængelse af udbetalingen af sygedagpenge.

Vi har lagt vægt på, at det fremgår af statusattest af 25.6.2014 fra din praktiserende læge, at du lider af fedme (BMI 49 og vægt 155,6 kg). Du lider også af slidgigt i hofter og knæ, vand i ben og forhøjet blodtryk. Det fremgår, at du er henvist til diætist ved medicinsk ambulatorium i håb om vægttab, og at du for få uger siden er startet med slankemedicin. Væsentligt vægttab er helt afgørende for, om du kan stå eller gå mere end 50 meter. Der er behandlingsmuligheder i form af vægttab og eventuelt gastric bypass operation. En sådan operation forudsætter et vægttab på 8 pct. ved kostomlægning.

Vi har også lagt vægt på, at det fremgår af journaloplysninger fra medicinsk ambulatorium, at du den 2.7.2014 vejede 155,6 kg. Ved kontrol den 14.8.2014 vejede du 138,7 kg. Det fremgår, at du ønsker at bevare vægttabet, og at der aftales en ny tid til opfølgning den 11.9.2014. Det fremgår også, at det aftales, at det skal undersøges, om en gastric bypass operation er den mest hensigtsmæssige løsning.

Vi har desuden lagt vægt på, at din praktiserende læge ved mulighedsattest af 24.10.2014 og ved telefonisk samtale med kommunen den 5.11.2014 har oplyst, at du er i gang med vægttab i forhold til gastric bypass operation, men at tidsperspektivet for en operation forventes at strække sig på ubestemt tid, da vægttabet går langsomt, og at du har taget et kilo på. Det fremgår desuden, at du bør sidde ned og skal undgå at gå mere end 40-50 meter, da du er gangbesværet pga. overvægt og har smerter i højre hofte, knæ og ankler.

På den baggrund vurderer vi, at din helbredstilstand ikke kan anses for stationær. Vi vurderer således, at der fortsat er behandlingsmuligheder for din overvægt, herunder en gastric bypass operation, som du er i gang med at tabe dig til. Der er derfor fortsat behandlingsmuligheder, der kan medføre en bedring af din arbejdsevne.

Det forhold, at din praktiserende læge ved telefonisk samtale med kommunen den 5.11.2014 har oplyst, at din helbredsmæssige tilstand for nuværende er stationær og må forventes at være det minimum 26 uger endnu, kan ikke i sig selv føre til en ændret vurdering af sagen.

Vi bemærker, at vi ikke ved denne afgørelse har taget stilling til, hvor længe efter den 24.11.2014 du har ret til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Vi bemærker, at vi den 4.12.2015 har stadfæstet kommunens afgørelse af 17.10.2014 om, at du ikke opfylder betingelserne for forlængelse af udbetalingen af sygedagpenge.

Efter reglerne har en sygedagpengemodtager, som er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, og som ikke kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesreglerne i lov om sygedagpenge, ret til at få et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse ved ophør af sygedagpengene.

Retten til sygedagpenge er betinget af, at en person er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Afgørelsen af, om en person anses for uarbejdsdygtig, sker på grundlag af en samlet vurdering af sygdommen og dens indvirkning på den sygemeldtes arbejdsevne.

Udbetalingen af sygedagpenge ophører helt eller delvis den dag, hvor den sygemeldte er helt eller delvis arbejdsdygtig, uanset om den pågældende genoptager arbejdet eller raskmelder sig.

Udbetalingen af sygedagpenge kan ophøre tidligere, når den sygemeldtes helbredstilstand er stationær og kommunen efter en individuel, konkret vurdering af personens arbejdsevne skønner, at den sygemeldte ikke er berettiget til revalidering, ressourceforløb eller visitation til fleksjob eller førtidspension.

Der er tale om en helbredsmæssig stationær tilstand, når 1) den eller de behandlende læger ikke finder behov for yderligere diagnostik, 2) lægerne vurderer, at tilstanden er fyldestgørende behandlet, og 3) der er gået den tid, lægen har angivet for, at behandlingens fulde virkning kan bedømmes.

Det fremgår af principafgørelse 32-15, at kommunen ikke kan standse sygedagpengeudbetalingen alene med den begrundelse, at den sygemeldte vil kunne stille sig til rådighed på det ordinære arbejdsmarked på deltid. Det er en forudsætning, at den helbredsmæssige tilstand er stationær, og at det er afklaret, at den sygemeldte ikke har behov for revalidering, ressourceforløb eller visitation til fleksjob eller førtidspension.

Sag 3:

2015-4116-07983

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over A Kommunes afgørelse truffet den 28.11.2014.

Resultatet er:

Du har fortsat ret til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse efter den 30.11.2014

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Kommunen vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom efter en bred vurdering af din uarbejdsdygtighed.

Du blev sygemeldt den 20.1.2014 fra dit arbejde som socialrådgiver. Kommunen traf den 27.8.2014 afgørelse om ophør af sygedagpenge og overgang til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, da kommunen vurderede, at du ved revurderingstidspunktet fortsat var uarbejdsdygtig og ikke opfyldte betingelserne for forlængelse af udbetalingen af sygedagpenge.

Vi har lagt vægt på, at det fremgår af statusattest af 19.6.2014 fra speciallæge i reumatologi og idrætsmedicin, at du lider af fibromyalgi og kroniske non maligne smerter. Du har smerter i bevægeapparatet i form af primært muskelsmerter. Du er i medicinsk behandling og går til fysioterapi og deltager i kursus i mindfulness med henblik på smertehåndtering. Selv om dit arbejde som sagsbehandler ikke er fysisk belastende, og der er mulighed for at hvile undervejs i hele arbejdsdagen, vil du ikke kunne arbejde på fuld tid.

Vi har også lagt vægt på, at det fremgår af psykiatrisk speciallægeerklæring af 17.7.2014, at du lider af en behandlingskrævende depression af moderat til svær grad, og at dit funktionsniveau er klart nedsat.

Vi har desuden lagt vægt på, at det fremgår af notat af 20.8.2014 fra behandlende speciallæge i psykiatri, at du har gode og dårlige perioder, og at du selv i dine gode perioder ikke magter at komme op på fuld arbejdsfunktion.

Vi har ligeledes lagt vægt på, at det fremgår af notat af 1.9.2014 fra din praktiserende læge, at du har en kronisk smerteproblematik, og at du ikke kan vende tilbage til arbejdsmarkedet på normale vilkår.

På den baggrund vurderer vi, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at du ikke er uarbejdsdygtig.

Det fremgår af kommunens afgørelse, at du på møde i rehabiliteringsteamet den 19.11.2014 har oplyst, at du er i stand til at varetage dit arbejde på normale vilkår.

Vi bemærker, at uanset om det lægges til grund, at du på møde i rehabiliteringsteamet den 19.11.2014 har oplyst, at du er i stand til at varetage dit arbejde på normale vilkår, kan dette ikke i sig selv føre til en ændret vurdering af sagen.

Kommunen har i sin afgørelse lagt vægt på, at du bør kunne varetage arbejde eventuelt på deltid. Vi bemærker i den forbindelse, at der i relation til retten til jobafklaringsforløb ikke skal skelnes mellem fuld og delvis uarbejdsdygtighed. Det betyder, at en borger, der er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom – det være sig helt eller delvis – har ret til jobafklaringsforløb.

Vi bemærker, at vi ikke ved denne afgørelse har taget stilling til, hvor længe efter den 30.11.2014 du har ret til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Vi bemærker, at vi den 26.10.2015 stadfæstede kommunens afgørelse af 27.8.2014 om, at du ikke opfylder betingelserne for forlængelse af udbetalingen af sygedagpenge.

Efter reglerne har en sygedagpengemodtager, som er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, og som ikke kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesreglerne i lov om sygedagpenge, ret til at få et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse ved ophør af sygedagpengene.

Retten til sygedagpenge er betinget af, at en person er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Afgørelsen af, om en person anses for uarbejdsdygtig, sker på grundlag af en samlet vurdering af sygdommen og dens indvirkning på den sygemeldtes arbejdsevne.

Vurderingen af en persons uarbejdsdygtighed skal som udgangspunkt foretages i forhold til beskæftigelsen før sygemeldingen. Efter 3 måneders sygefravær skal vurderingen ske på grundlag af den sygemeldtes uddannelses- og beskæftigelsesområde, medmindre der er særlige grunde, der taler for andet med hensyn til tidspunktet for vurderingen.