Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og lov om offentlige veje m.v.

(Udvidelse af adgangen til udpegning af kommissarier og formænd for taksationskommissioner og overtaksationskommissioner)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008, som ændret ved § 142 i lov nr. 1520 af 27. december 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 4, 2. pkt., og § 7, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »kandidateksamen«: »eller tilsvarende juridiske kvalifikationer af betydning for varetagelse af hvervet«.

§ 2

I lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. foretages følgende ændring:

1. I § 105, stk. 2, 2. pkt., og § 106, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »kandidateksamen«: »eller tilsvarende juridiske kvalifikationer af betydning for varetagelse af hvervet«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2016.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Marselisborg Slot, den 29. december 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Hans Christian Schmidt