Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Fremgangsmåden ved oprettelse af en fri grundskole, der ønsker statstilskud
Kapitel 2 Øvrige betingelser for tilskud
Kapitel 3 Tilskudsberettigende elever
Kapitel 4 Skolernes indberetning til brug for tilskudsudbetalingen
Kapitel 5 Særlige tilskud
Kapitel 6 Udbetaling af tilskud m.v.
Kapitel 7 Kommunale bidrag
Kapitel 8 Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt sygeundervisning
Kapitel 9 Forskellige regler
Kapitel 10 Ikrafttrædelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v.

I medfør af § 3, stk. 1, § 5, stk. 9, § 8, stk. 3, § 10, stk. 1, § 11, stk. 2 og 3, § 11 a, stk. 3, § 14, stk. 2, § 15, stk. l og 3, § 18, stk. 4, § 20, § 24, stk. 1, § 26, stk. 3, og § 37, stk. 5, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 786 af 15. juni 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Fremgangsmåden ved oprettelse af en fri grundskole, der ønsker statstilskud

§ 1. Anmeldelse af en fri grundskole, der ønsker statstilskud, foretages ved at indsende følgende til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling:

1) Et anmeldelsesskema med oplysning om de forhold, der er anført på skemaet.

2) Depositum på 30.000 kr., der indbetales i to rater på 20.000 kr. og 10.000 kr.

3) Skolens vedtagne vedtægt til godkendelse, jf. lovens § 5, stk. 1 og 3.

4) Et skema med oplysninger om de forhold, der er anført på skemaet, samt dokumentation for at skolens bygninger er godkendt af de stedlige bygnings- og brandmyndigheder til skole- og undervisningsformål. Skemaet skal være underskrevet af de tegningsberettigede efter skolens vedtægt.

Stk. 2. Skemaerne, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 4, udfærdiges af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og findes på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hjemmeside www.uvm.dk.

§ 2. Det er en betingelse for at modtage tilskud, at anmeldelsesmaterialet er Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i hænde senest på følgende datoer:

1) 15. august året forud for det skoleår, for hvilket skolen ønsker tilskud: Anmeldelsesskema og 1. rate af depositum på 20.000 kr., jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og 2.

2) 1. februar forud for det skoleår, for hvilket skolen ønsker tilskud: Vedtægt og 2. rate af depositum på 10.000 kr., jf. § 1, stk. 1, nr. 2 og 3.

3) 1. juni forud for det skoleår, for hvilket skolen ønsker tilskud: Oplysningsskema med bilag, jf. § 1, stk. 1, nr. 4.

Stk. 2. Depositum tilbagebetales til skolen, når det i forbindelse med indberetning til tilskudsberegningen i september måned er konstateret, at skolen opfylder mindsteelevtalskravet i lovens § 19. Der beregnes ikke renter af det indbetalte beløb.

Stk. 3. Modtager skolen ikke tilskud for det skoleår, der er betalt depositum for, tilfalder depositum statskassen, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Hvis en skole, der ikke vil kunne opnå tilskud for det skoleår, som depositummet er indbetalt for, genanmeldes for det følgende skoleår under iagttagelse af fristen i stk. 1, kan det i forvejen indbetalte depositum genanvendes, hvis begge rater var rettidigt indbetalt. Depositum kan dog højst genanvendes to gange.

§ 3. Det er en betingelse for at modtage tilskud til en skole med kostafdeling, der er omfattet af lovens § 5, stk. 5, at budgettet for skolens første kalenderår viser, at udgiften til alle løbende ydelser til bygninger og arealer pr. årselev, der er sengeplads til, og pr. årselev, der alene er dagelev, ikke vil overstige de beløb, der er fastsat på de årlige finanslove. I beregningen kan maksimalt indgå det antal dagelever, der er tilmeldt skolen den 1. juli det første år med kostafdeling. De løbende ydelser omfatter: Renter, bidrag, provision m.v. af og ordinære afdrag på kreditforenings-, pengeinstitut- og pensionskasselån, lån i andelskasser og lignende, sælgerpantebreve og eventuelle andre pantebreve, leje af bygninger og arealer samt ejendomsskatter og pligtig brandforsikring på ejendommen. Heri kan fradrages renteindtægter fra bunden kapital og lignende, renter af og afdrag på etableringslån til udgifter pålagt af offentlig myndighed.

Kapitel 2

Øvrige betingelser for tilskud

§ 4. En fri grundskole må ikke erhverve bygninger og arealer med henblik på udlejning, bortset fra tjeneste- og lejeboliger til skolens ansatte.

§ 5. Det er en betingelse for at få tilskud, at skolen ved elevbetaling eller på anden måde tilvejebringer en rimelig egendækning af skolens driftsudgifter. Ansattes betaling for kost, lys og varme m.v. og lejeindtægter for ansattes leje af bolig kan ikke medregnes i egendækningen. Mindstegrænsen for egendækningen eksklusiv forældrebetaling for skolefritidsordning er 1/8 af det gennemsnitlige tilskud pr. årselev, jf. lovens § 10, stk. 3 og 4.

Stk. 2. Det er en betingelse for at få tilskud til skolefritidsordning, at der opkræves forældrebetaling for eleven, og at eleven ikke har fået nedslag i skolepengebetalingen som følge af indmeldelsen i skolefritidsordningen.

Stk. 3. Opkræves skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning fælles, skal det fremgå af opkrævningen, hvor stor en andel der vedrører hver af de to betalinger.

§ 6. Et lejeforhold, herunder leasingforhold, er af uvæsentligt omfang, jf. lovens § 5, stk. 9, og § 24, stk. l, 5. pkt., hvis lejen udgør 2,0 pct. eller derunder af skolens samlede ejendomsudgifter inklusiv prioritetsrenter og afskrivning på bygninger inkl. installationer.

Kapitel 3

Tilskudsberettigende elever

§ 7. Antallet af elever pr. 5. september året før finansåret opgøres efter de attesterede elevfortegnelser, der nævnes i lovens § 37, stk. 3. Hertil lægges elever, der efter lov om Det Centrale Personregister ikke skal registreres i CPR (diplomatbørn m.v.), og grønlandske elever.

Stk. 2. For at en elev skal indgå i opgørelsen efter stk. 1, skal følgende betingelser være opfyldt:

1) Elever i børnehaveklasse skal være fyldt 5 år inden den 1. oktober i skoleåret, og skolen antager, at eleven vil kunne følge undervisningen i børnehaveklassen med henblik på at gå i 1. klasse året efter. Elever i 1. klasse skal være fyldt 6 år inden den 1. oktober i skoleåret.

2) Eleven må ikke være fyldt 18 år ved skoleårets begyndelse, medmindre den frie grundskole har indgået aftale med en kommune om undervisning af eleven.

3) Eleven skal være indmeldt i den frie grundskole før den 5. september og faktisk have fulgt undervisningen før eller senest den 5. september bortset fra fravær på grund af sygdom og andet fravær med gyldig grund.

4) Eleven må ikke gå i børnehaveklasse for anden gang, medmindre det er særligt begrundet, og forældrene skriftligt har samtykket i, at eleven går to gange i børnehaveklasse.

5) Forældremyndighedens indehavere eller en af forældemyndighedens indehavere skal bo i Danmark eller være dansk statsborger eller have haft opholdstilladelse i Danmark i mere end 5 år. Dette gælder dog ikke:

a) Elever, der ikke skal registreres i CPR, og grønlandske elever, jf. stk. 1.

b) Udenlandske elever, der har fået opholdstilladelse med henblik på at følge undervisningen i en dansk skole som led i en udveksling.

c) Elever, som i medfør af EU-retten eller EØS-aftalen er berettiget til at indgå i opgørelsen.

d) Elever, der er kommet til Danmark som asylansøgere uden deres forældre og efterfølgende har fået opholdstilladelse i medfør af udlændingeloven.

Stk. 3. Hvis en elev, der er indmeldt i en fri grundskole efter skoleårets start og inden den 5. september, skal medtages i opgørelsen efter stk. 1, skal skolen kunne dokumentere, at den har modtaget flyttebevis fra elevens tidligere skole, eller at den har sendt en kopi af elevens skriftlige indmeldelse med angivelse af første skoledag til elevens tidligere skole. Kopien skal være elevens tidligere skole i hænde senest den 5. september kl. 12. Hvis den 5. september er en lørdag eller søndag, skal kopien være elevens tidligere skole i hænde senest den førstkommende mandag kl. 12.

§ 8. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan godkende, at der til skoler med kostafdeling både for grundskoleelever og gymnasieelever gives tilskud til kostafdelingen, selv om mindsteelevtalskravet i lovens § 13, stk. 2, for grundskolekostelever ikke er opfyldt. Det er dog en forudsætning, at det samlede antal årskostelever er mindst 18.

Kapitel 4

Skolernes indberetning til brug for tilskudsudbetalingen

§ 9. Skolen skal efter anvisning fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling indsende oplysninger til brug for beregning af forskud og tilskud til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Bestyrelsen er ansvarlig for, at oplysningerne er opgjort i overensstemmelse med gældende regler herom. Oplysningerne skal være kontrolleret og attesteret af revisor. Ministeriet fastsætter frister for indsendelse af oplysningerne.

Kapitel 5

Særlige tilskud

Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for skoler, der ikke har et beregningsgrundlag

§ 10. For skoler, der ikke har et beregningsgrundlag for tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i finansåret, fastsætter ministeriet et beregningsgrundlag, jf. lovens § 11 b, stk. 1.

Stk. 2. Beregningsgrundlaget fastsættes på grundlag af det samlede antal elever, der i løbet af finansåret opfylder betingelserne i lovens § 11 b, stk. 2. En elev indgår i beregningen med 1/12 for hver måned, eleven opfylder betingelserne, jf. lovens § 11 b, stk. 2.

Stk. 3. For skoler, der ikke har et beregningsgrundlag, og som havde et individuelt fastsat beregningsgrundlag for tilskud i det foregående finansår, udgør antallet af elever i det foregående finansår, der opfylder betingelserne i lovens § 11 b, stk. 2, og som fortsætter på skolen i finansåret, beregningsgrundlaget for finansåret. I beregningen tæller hver elev for en elev.

Tilskud til skolefritidsordninger

§ 11. Tilskuddet til skolefritidsordning beregnes som tilskuddet pr. årselev, der er fastsat på finansloven, gange antallet af årselever.

Stk. 2. Antallet af årselever beregnes som indbetalt forældrebetaling og tilskud i henhold til § 14, stk. 2, 2. pkt., i skoleåret divideret med halvdelen af det tilskud pr. årselev til skolefritidsordning, der er fastsat på finansloven året før finansåret. I forhold til tilskudsberegningen kan antallet af årselever dog ikke overstige antallet af elever ved skolefritidsordningen den 5. september året før finansåret.

Tilskud til personlig assistance og til hjælpemidler

§ 12. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (styrelsen) administrerer tilskud til personlig assistance og til hjælpemidler til elever i tilfælde, hvor der er et særligt behov herfor, jf. lovens § 11, stk. 1, nr. 1, litra b) og c). Ansøgning om tilskud skal indgives digitalt til styrelsen. Meddelelser fra styrelsen om bevilget tilskud sker digitalt.

Stk. 2. Til ansøgning om tilskud til personlig assistance vedlægges dokumentation for behovet for personlig assistance i form af udtalelse fra pædagogisk psykologisk rådgivning i skolekommunen eller fra anden faglig sagkyndig person. Desuden vedlægges der en udtalelse fra skolen, der redegør nærmere for, hvordan den personlige assistance tænkes anvendt.

Stk. 3. Til ansøgning om tilskud til hjælpemidler vedlægges en udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning i skolekommunen. Ved ansøgning om tilskud til hjælpemidler til svagsynede eller blinde elever kan udtalelsen fra pædagogisk-psykologisk rådgivning erstattes af en udtalelse fra en synsfaglig person med viden om kompenserende hjælpemidler i undervisningssammenhæng, eksempelvis en synskonsulent. Ved ansøgning om tilskud til hjælpemidler til elever med læse-stavevanskeligheder kan udtalelsen fra pædagogisk-psykologisk rådgivning erstattes af Ordblindetesten fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Stk. 4. Ansøgning om tilskud til personlig assistance skal være styrelsen i hænde senest den 1. april forud for det kommende skoleår. Ansøgning om tilskud til nye elever eller til elever, hvor behovet for personlig assistance opstår efter ansøgningsfristen, kan dog indgives hele året. Ansøgning om tilskud til hjælpemidler til elever, hvor der er et særligt behov herfor, skal være styrelsen i hænde senest 14 dage efter, at elevens behov er godtgjort.

Stk. 5. Skolen skal omgående skriftligt underrette styrelsen om afbrydelse af og væsentlige ændringer i forhold til ansøgninger om tilskud til personlig assistance, og omgående skriftligt underrette styrelsen, hvis behovet for personlig assistance ophører eller ændres væsentligt efter, at der er bevilget tilskud.

Stk. 6. Skolen skal skriftligt underrette elevens forældre om, at der er bevilget tilskud efter stk. 1.

Stk. 7. Hjælpemidler, hvortil der er ansøgt om tilskud, følger eleven til anden uddannelse, hvortil styrelsen yder tilskud til specialpædagogisk bistand, jf. bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v., til videregående uddannelse omfattet af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser og til undervisning eller uddannelse ved anden institution omfattet af lov om friskoler og private grundskoler m.v., af lov om efterskoler og frie fagskoler eller af lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og højere forberedelseseksamen (hf-kurser).

Stk. 8. Når skolen indskriver en elev, der medbringer et hjælpemiddel bevilget under et tidligere undervisnings- eller uddannelsesforløb jf. stk. 7, skal skolen ansøge om overførsel af bevillingen. Skolen skal oplyse om tidligere støtteforløb i sin ansøgning og skal i sin redegørelse vurdere, om der er behov for ændringer af støtten. Hvis der ikke indstilles ændringer af støtten, kan der ses bort fra dokumentationskravet i stk. 3.

Tilskud til befordringsudgifter for syge elever, nedbringelse af skolepenge, nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordninger, nedbringelse af opholdsudgifter på en kostafdeling og tilskud til de tyske mindretalsskoler

§ 13. Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler administrerer tilskud til skoler efter lovens § 17, stk. 2. Efter kriterier fastsat af Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler kan en skole enten selv etablere en særlig befordringsordning, eventuelt mod en vis betaling fra eleven, eller i ganske særlige tilfælde indgå en aftale med forældrene om, at forældrene mod en vis godtgørelse selv sørger for befordringen.

Stk. 2. Skolen er forpligtet til at sørge for hel eller delvis befordring mellem skolen og hjemmet, såfremt eleven ikke er i stand til at befordre sig selv på grund af sygdom.

Stk. 3. Skolen kan i tvivlstilfælde forlange, at forældrene indhenter en lægeerklæring eller anden sagkyndig erklæring til brug for vurdering af elevens befordringsbehov.

§ 14. Tildeling af opholdsstøtte, fripladstilskud og tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordning efter lovens § 17, stk. 1, administreres af Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler.

Stk. 2. Fripladstilskud kan gives til elever i børnehaveklasse samt på 1.-10. klassetrin. Tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordninger kan gives til elever i børnehaveklasse og 1.-3. klasse. Opholdsstøttetilskud kan gives til elever på 8.-10. klassetrin. Det er en forudsætning for ydelse af fripladstilskud og opholdsstøttetilskud, at eleven ikke er fyldt 18 år ved skoleårets begyndelse. Elever, som fylder 18 år i løbet af et skoleår, kan få tilskud i resten af skoleåret.

Stk. 3. Opholdsstøtte, fripladstilskud og tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordning fordeles til den enkelte skole ud fra forældrenes indkomstgrundlag, jf. stk. 7, opgjort på grundlag af indkomsten for kalenderåret forud for det kalenderår, hvori skoleåret begynder.

Stk. 4. Hvis forældrene er gift med hinanden eller har fælles folkeregisteradresse uden at være gift med hinanden, beregnes støtten ud fra forældrenes samlede indkomstgrundlag.

Stk. 5. Hvis forældrene er skilt, separeret eller ikke gift med hinanden uden at have fælles folkeregisteradresse, beregnes støtten ud fra indkomstgrundlaget hos den af forældrene,

1) der har forældremyndigheden, eller

2) på hvis adresse eleven er tilmeldt folkeregisteret, hvis forældrene har forældremyndigheden i fællesskab.

Stk. 6. Forældrenes samlede indkomstgrundlag, jf. stk. 4, eller den ene af forældrenes indkomstgrundlag, jf. stk. 5, kan nedsættes for hver af elevens søskende, der er under 18 år ved skoleårets begyndelse.

Stk. 7. Forældrenes indkomstgrundlag består af personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog før de deri nævnte bundfradrag og fradrag for grundbeløb samt tillæg af aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 2.

Stk. 8. Skolens fordeling af opholdsstøtte, fripladstilskud og tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordninger til den enkelte elev sker under hensyn til elevens og forældrenes økonomiske forhold og til, hvorvidt bopælskommunen yder tilskud til skolepengene eller opholdet.

Stk. 9. Kriterierne for tildeling af opholdsstøtte, fripladstilskud og tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordning fastsættes af Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler.

§ 15. Det er en betingelse for modtagelse af tilskud i henhold til § 14, at nærmere angivne elevgrupper, herunder børn af skolens bestyrelsesmedlemmer og ansatte, ikke helt eller delvist fritages for elevbetaling.

§ 16. Tilskuddet til de tyske mindretalsskoler, jf. lovens § 14, stk. 1, skal dække det særlige udgiftsbehov, som er nødvendigt for opretholdelse og sikring af det tyske mindretals skolevæsen ved Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig.

§ 17. Tilskud, som Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler skal fordele til skolerne, jf. lovens § 11, stk. 1, nr. 2-3 og 5, og § 17, stk. 1 og 2, og tilskud, som Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig skal fordele til tyske mindretalsskoler, jf. lovens § 11, stk. 1, nr. 6, og § 14, udbetales ved finansårets begyndelse. Renteindtægter m.v. i perioden fra udbetalingen af tilskuddene og til anvendelsen bruges til delvis dækning af fordelingssekretariatets og Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswigs administrationsomkostninger.

Tilskud til ekstraudgifter til befordring af elever med svære handicap og til støtteundervisning i dansk af tosprogede elever

§ 18. Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler administrerer tilskud til ekstraudgifter til befordring af elever med svære handicap og tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever, jf. lovens § 11, stk. 1, nr. 2 og 3. Fordelingssekretariatet fastlægger betingelser for tilskud og for udbetaling af tilskud til skolerne samt procedurer for skolernes ansøgning.

Kapitel 6

Udbetaling af tilskud m.v.

§ 19. Tilskud til de enkelte skoler udbetales månedsvis forud. Tilskud til generelle driftsudgifter, bygningstilskud, inklusion, specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og tilskud til kostafdelinger udbetales med 1/12 af det beregnede årlige tilskud.

Stk. 2. Tilskud for de første 7 måneder af finansåret udbetales endeligt. Hvis antallet af elever pr. 5. september i finansåret er større eller mindre end antallet af elever pr. 5. september året før finansåret, og antallet af årselever, der skal indgå i tilskudsberegningen efter lovens § 10, § 11 og § 13, hermed ændres, tillægges mertilskud eller fratrækkes for meget udbetalt driftstilskud, tilskud til kostelever og inklusionstilskud pr. årselev i de tilskudsudbetalinger, der sker i de sidste 5 måneder.

Stk. 3. Tilskud til skolefritidsordning udbetales med 1/12 af tilskuddet beregnet som elevtallet den 5. september året før finansåret ganget med tilskuddet pr. årselev. Hvis antallet af elever i skolefritidsordning pr. 5. september i finansåret afviger fra antallet af elever pr. 5. september året før finansåret, reguleres i de tilskudsudbetalinger, der sker i de sidste 5 måneder, ud fra tilskuddet pr. årselev, der er fastsat på finansloven, og afvigelsen i antallet af elever. Er antallet af årselever i skolefritidsordningen i det skoleår, der slutter i finansåret, mindre end antallet af elever pr. 5. september året før finansåret, fratrækkes for meget udbetalt tilskud pr. årselev i de tilskudsudbetalinger, der sker i de sidste 5 måneder.

Stk. 4. Hvis det for meget udbetalte tilskud, jf. stk. 2 og 3, er større end tilskudsudbetalingerne i den resterende del af finansåret, fratrækkes det for meget udbetalte tilskud i tilskudsudbetalingerne for næste finansår, indtil det for meget udbetalte tilskud er modregnet fuldt ud.

§ 20. Tilskud til personlig assistance udbetales månedligt med en forholdsmæssig andel af de godkendte beløb. Udgifter til hjælpemidler afholdes af skolen og refunderes af styrelsen mod forevisning af dokumentation for udlæg. Hvis skolen har modtaget tilskud med urette, fratrækkes beløbet i kommende tilskudsudbetalinger.

§ 21. Der kan ikke udbetales tilskud til en nyoprettet skole, før det i forbindelse med indberetningen til tilskudsberegningen pr. 5. september er konstateret, at skolen opfylder mindsteelevtalskravet i lovens § 19. Tilskud udbetales med virkning fra skoleårets begyndelse.

§ 22. Bestyrelsen skal straks underrette Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, når skolen har indgivet begæring om konkurs eller betalingsstandsning, eller når der i øvrigt er fare for, at skolen skal indstille sin virksomhed. Giver underretningen ikke rimelig sikkerhed for skolens fortsættelse, og tilvejebringes sådan sikkerhed ikke inden en af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling fastsat frist, kan yderligere tilskudsudbetaling betinges af, at der stilles garanti af et pengeinstitut.

Kapitel 7

Kommunale bidrag

§ 23. Kommunens bidrag til staten for elever i børnehaveklasse eller 1.-10. klasse og for elever, der er indskrevet ved en skolefritidsordning ved en fri grundskole, beregnes på grundlag af elevtalsopgørelser pr. 5. september i det forudgående finansår.

§ 24. Bidraget betales en gang årligt i det løbende finansår gennem modregning i udbetalingerne i juli måned fra SKAT af indkomstskat, statstilskud m.v.

§ 25. Bidragspligten for en elev i et finansår berøres ikke af, at eleven efter 5. september i det forudgående finansår er flyttet til en anden kommune eller er udmeldt af den pågældende skole eller af, at skolen ikke modtager tilskud i hele skoleåret.

Kapitel 8

Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt sygeundervisning

§ 26. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter reglerne i lovens § 3, stk. 1, nr. 1, følger bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand med de modifikationer, der følger af folkeskolens styrelsesforhold.

§ 27. Elever, der på grund af sygdom eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i deres skole, er berettiget til undervisning efter reglerne i bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler.

Kapitel 9

Forskellige regler

§ 28. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling kan indhente alle oplysninger til brug for en vurdering af, om skolen opfylder lovens og denne bekendtgørelses betingelser for at modtage tilskud, og i særlige tilfælde fastsætte særlige frister for indsendelse af materialet, herunder fravige de frister, der er nævnt i § 2, stk. 1, nr. 2 og 3.

§ 29. Skolerne er undtaget fra bestemmelserne i lov om offentlige betalinger m.v. §§ 1-6, for så vidt angår tilslutning til NemKontoSystemet, § 7, for så vidt angår modtagelse af elektronisk faktura og pligten til at muliggøre elektronisk indbetaling samt § 8, for så vidt angår anvendelsen af Statens Koncernbetalinger (SKB).

Kapitel 10

Ikrafttrædelse

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Beregningsgrundlaget for tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jf. § 10, stk. 1, for perioden 1. august – 31. december 2016 fastsættes som et antal elever på grundlag af den samlede aktivitet for de elever, der i løbet af perioden august – december 2016 opfylder betingelserne i lovens § 11 b, stk. 2. Aktivitet i 5/12 af et år tæller som en elev. En elev indgår i beregning af aktivitet med 1/12 for hver måned, eleven opfylder betingelserne i lovens § 11 b, stk. 2.

Stk. 3. For skoler, der ikke har et beregningsgrundlag for tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i i finansåret 2017, jf. § 10, stk. 1, og som havde et individuelt fastsat beregningsgrundlag for tilskud i perioden august – december 2016, udgør antallet af elever i perioden august – december 2016, der opfylder betingelserne i lovens § 11 b, stk. 2, og som fortsætter på skolen i finansåret 2017, beregningsgrundlaget for finansåret 2017. I beregningen tæller hver elev for en elev.

Stk. 4. Tilskud til specialundervisning og ekstraudgifter til undervisning af svært handicappede elever i perioden 1. august 2015 til 31. juli 2016 udbetales efter hidtil gældende regler månedligt med en forholdsmæssig andel af de godkendte beløb. Udgifter til hjælpemidler afholdes dog af skolen og refunderes af styrelsen mod forevisning af dokumentation for udlæg. Hvis skolen skal tilbagebetale tilskud, fratrækkes beløbet i tilskudsudbetalingerne for følgende måned.

Stk. 5. Tilskud til støtteundervisning i dansk af tosprogede elever samt tilskud til ekstraudgifter til befordring af elever med svære handicap i perioden 1. august 2015 til 31. juli 2016 udbetales efter hidtil gældende regler månedligt med en forholdsmæssig andel af de godkendte beløb. Hvis skolen skal tilbagebetale tilskud, fratrækkes beløbet i tilskudsudbetalingerne for følgende måned. Fra 1. januar 2016 udbetales tilskuddet fra Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler efter reglen i § 18.

Stk. 6. Bekendtgørelse nr. 702 af 30. juni 2008 om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v. ophæves.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, den 18. december 2015

P.M.V.
Arne Eggert

/ Liz Nymann Lausten