Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2016 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

I medfør af § 8 c, stk. 2 og 3, og § 9 a, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, og efter anmodning og indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsættes:

Garantibidrag

§ 1. Efter fradrag af et beløb til finansiering af dødsfaldsydelser, jf. § 16 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, opdeles bidraget i et garantibidrag og et bonusbidrag, jf. § 8 c, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. I 2016 udgør garantibidraget 80 pct.

Stk. 2. I 2016 fratrækkes der 120 kr. til finansiering af dødsfaldsydelsen efter lovens § 14 b og 90 kr. til finansiering af dødsfaldsydelsen efter lovens § 14 e.

Tarif

§ 2. Fastsættelse af tariffen for bidrag vedrørende 2016 sker i henhold til bekendtgørelse om fastsættelse af maksimalt garantibidrag og tarif i Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Ved fastsættelse af tariffen for 2016 er anvendt en markedsværdibaseret optjeningsrente. Den markedsværdibaserede optjeningsrente er fastlagt som en markedsrentekurve pr. 30. september 2015. Markedsrentekurven er bestemt som en nulkuponrentestruktur.

Stk. 3. Markedsrentekurven, jf. stk. 2, og de aktuarmæssige formler for fastsættelse af tariffen for 2016 fremgår af ATP’s pensions- og hensættelsesgrundlag, som er tilgængeligt på www.borger.dk.

Stk. 4. For hver 100 kr. i garantibidrag vedrørende 2016 optjener medlemmer født i nedennævnte perioder følgende årlige livsvarige pension:

   
Medlem født
Pensionsret v/ pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension
1951
5,52 kr.
1952
5,60 kr.
1953
5,70 kr.
1.1.1954 – 30.6.1954
5,94 kr.
1.7.1954 – 31.12.1954
6,17 kr.
1.1.1955 – 30.6.1955
6,42 kr.
1.7.1955 – 31.12.1955
6,68 kr.
1956
6,77 kr.
1957
6,89 kr.
1958
7,01 kr.
1959
7,13 kr.
1960
7,26 kr.
1961
7,39 kr.
1962
7,52 kr.
1963
8,15 kr.
   

Stk. 5. For hver 100 kr. i garantibidrag vedrørende 2016 optjener medlemmer født i nedennævnte perioder følgende årlige livsvarige pension baseret på forrentning frem til 2031:

   
Medlem født
Pensionsret v/ pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension
1964
6,65 kr.
1965
6,63 kr.
1966
6,60 kr.
1967
6,58 kr.
1968
6,55 kr.
1969
6,52 kr.
1970
6,49 kr.
1971
6,46 kr.
1972
6,43 kr.
1973
6,40 kr.
1974
6,37 kr.
1975
6,34 kr.
1976
6,31 kr.
1977
6,28 kr.
1978
6,25 kr.
1979
6,22 kr.
1980
6,18 kr.
1981
6,15 kr.
1982
6,12 kr.
1983
6,09 kr.
1984
6,06 kr.
1985
6,03 kr.
1986
6,00 kr.
1987
5,97 kr.
1988
5,94 kr.
1989
5,91 kr.
1990
5,89 kr.
1991
5,86 kr.
1992
5,83 kr.
1993
5,80 kr.
1994
5,77 kr.
1995
5,75 kr.
1996
5,72 kr.
1997
5,69 kr.
1998
5,67 kr.
1999
5,64 kr.
2000
5,62 kr.
   

Stk. 6. I år 2031 opskrives den i stk. 5 anførte pensionsret med forrentning for en ny periode. En tidsbegrænset periode vil blive efterfulgt af endnu en periode. Ved sidste opskrivning inden opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, er forrentningsperioden livslang. Ved opskrivninger af pensionsretten anvendes den rente, som fastsættes i ATP’s pensions- og hensættelsesgrundlag.

Tarif for indbetalte bidrag for medlemmer efter opnået pensionsalder

§ 3. For medlemmer, hvor der sker indbetaling i 2016 efter opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, vil der for hver 100 kr. i garantibidrag erhverves følgende årlige livsvarige pensionsret:

   
Medlem født
Pensionsret
1916 eller før
52,52 kr.
1917
48,54 kr.
1918
44,96 kr.
1919
41,41 kr.
1920
38,18 kr.
1921
35,33 kr.
1922
32,63 kr.
1923
30,14 kr.
1924
27,85 kr.
1925
25,76 kr.
1926
23,85 kr.
1927
22,10 kr.
1928
20,50 kr.
1929
19,05 kr.
1930
17,72 kr.
1931
16,51 kr.
1932
15,41 kr.
1933
14,40 kr.
1934
13,48 kr.
1935
12,64 kr.
1936
11,87 kr.
1937
11,17 kr.
1938
10,53 kr.
1939
9,94 kr.
1940
9,40 kr.
1941
8,91 kr.
1942
8,45 kr.
1943
8,04 kr.
1944
7,65 kr.
1945
7,30 kr.
1946
6,97 kr.
1947
6,67 kr.
1948
6,39 kr.
1949
6,13 kr.
1950
5,89 kr.
1951
5,66 kr.
   

Tarif ved udskydelse af udbetaling af pension

§ 4. Medlemmer, der udskyder udbetalingen af pensionen til udover opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, får forhøjet den årlige pension for hver måned udbetalingen af pensionen udskydes. I 2016 forhøjes den årlige pension til følgende beløb for hver 100 kr. i årlig pension:

           
Antal måneder
Medlem født i
Medlem født i
Medlem født i
Medlem født i
Medlem født i
pensionen er
1941
1942
1943
1944
1945
udskudt
         
1
100,74 kr.
100,70 kr.
100,67 kr.
100,64 kr.
100,61 kr.
2
101,49 kr.
101,41 kr.
101,34 kr.
101,28 kr.
101,22 kr.
3
102,24 kr.
102,13 kr.
102,02 kr.
101,92 kr.
101,84 kr.
4
103,00 kr.
102,85 kr.
102,71 kr.
102,57 kr.
102,46 kr.
5
103,77 kr.
103,57 kr.
103,40 kr.
103,23 kr.
103,08 kr.
6
104,54 kr.
104,30 kr.
104,09 kr.
103,89 kr.
103,71 kr.
7
105,31 kr.
105,03 kr.
104,79 kr.
104,55 kr.
104,34 kr.
8
106,10 kr.
105,77 kr.
105,49 kr.
105,22 kr.
104,97 kr.
9
106,88 kr.
106,52 kr.
106,19 kr.
105,89 kr.
105,61 kr.
10
107,68 kr.
107,27 kr.
106,91 kr.
106,56 kr.
106,25 kr.
11
108,48 kr.
108,02 kr.
107,62 kr.
107,24 kr.
106,90 kr.
12
109,28 kr.
108,79 kr.
108,34 kr.
107,92 kr.
107,55 kr.

Medlem født i
Medlem født i
Medlem født i
Medlem født i
Medlem født i
Medlem født i
1946
1947
1948
1949
1950
1951
100,58 kr.
100,56 kr.
100,53 kr.
100,51 kr.
100,49 kr.
100,47 kr.
101,17 kr.
101,11 kr.
101,07 kr.
101,02 kr.
100,98 kr.
100,95 kr.
101,75 kr.
101,68 kr.
101,61 kr.
101,54 kr.
101,48 kr.
101,42 kr.
102,34 kr.
102,24 kr.
102,15 kr.
102,06 kr.
101,98 kr.
101,90 kr.
102,94 kr.
102,81 kr.
102,69 kr.
102,58 kr.
102,48 kr.
102,38 kr.
103,54 kr.
103,38 kr.
103,24 kr.
103,10 kr.
102,98 kr.
102,86 kr.
104,14 kr.
103,96 kr.
103,79 kr.
103,63 kr.
103,49 kr.
103,35 kr.
104,74 kr.
104,53 kr.
104,34 kr.
104,16 kr.
103,99 kr.
103,84 kr.
105,35 kr.
105,12 kr.
104,90 kr.
104,69 kr.
104,51 kr.
104,33 kr.
105,96 kr.
105,70 kr.
105,45 kr.
105,23 kr.
105,02 kr.
104,82 kr.
106,58 kr.
106,29 kr.
106,02 kr.
105,76 kr.
105,53 kr.
105,31 kr.
107,20 kr.
106,88 kr.
106,58 kr.
106,31 kr.
106,05 kr.
 
           

Kapitaliseringsgrænse

§ 5. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension har for medlemmer, der bliver pensioneret i 2016, jf. § 9, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, fastsat følgende grænse for, om pensionen udbetales som en løbende månedlig pension eller som et kapitaliseret engangsbeløb:

1) Hvis den årlige pension med tillæg af bonuspension er beregnet til 2.800 kr. eller derunder, udbetales der et engangsbeløb beregnet som kapitalværdien af alle de fremtidige egenpensionsrettigheder.

2) Hvis den årlige pension med tillæg af bonuspension er beregnet til over 2.800 kr., udbetales den i månedlige rater.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016 og finder anvendelse for bidrag, der vedrører 2016.

Stk. 2. Kapitaliseringsgrænsen, jf. § 5, finder anvendelse for medlemmer, der bliver pensioneret i 2016.

Beskæftigelsesministeriet, den 23. december 2015

Jørn Neergaard Larsen

/ Andrew Crichton