Den fulde tekst

Lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, statsskatteloven og forskellige andre love

(Skattemæssig behandling af negative renter, forrentning af pensionsafkastskat og renter vedrørende visse pensionsordninger m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I kursgevinstloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1113 af 18. september 2013, som ændret ved § 20 i lov nr. 268 af 25. marts 2014, § 3 i lov nr. 1375 af 16. december 2014 og § 2 i lov nr. 202 af 27. februar 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 22, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »1. pkt.,«: »eller en refinansiering af et lån«.

2. I § 22, stk. 1, 4. pkt., indsættes efter »værdi på«: »refinansierings- eller«.

3. Efter § 22 indsættes:

»§ 22 A. En skattepligtig gevinst omfattet af § 22, stk. 1, beskattes efter reglerne i stk. 2, hvis

1) lånet er ydet af et selskab, en person eller et dødsbo, der driver næringsvirksomhed ved finansiering, med sikkerhed i fast ejendom eller skibe,

2) lånet er inkonverterbart og direkte baseret på obligationer optaget til handel på et reguleret marked,

3) lånets rente ved stiftelsen udgør 0 pct. og

4) lånets rente ikke i obligationernes løbetid kan blive mindre end 0 pct.

Stk. 2. Debitor skal for hvert indkomstår, indtil debitor bliver frigjort fra gælden, medregne en renteindtægt svarende til, at gevinsten udgjorde en fast negativ rente på lånet i perioden fra lånets stiftelse til det førstkommende tidspunkt af enten obligationernes udløb eller lånets udløb. Renteindtægten beregnes ud fra den aftalte afdragsprofil ved stiftelsen. Har debitor i perioder afdragsfrihed, foretages beregningen med denne forudsætning, hvis perioderne er fastlagt ved stiftelsen.

Stk. 3. Indberettes den skattepligtige renteindtægt efter stk. 2 ikke efter skattekontrollovens § 8 P for det indkomstår, hvori lånet er stiftet, kan debitor vælge, at beskatningen af gevinsten omfattet af stk. 1 i stedet skal ske efter § 22, stk. 1.«

§ 2

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1081 af 7. september 2015, som ændret ved lov nr. 997 af 30. august 2015 og § 5 i lov nr. 1574 af 15. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, 1. pkt., udgår »vedr. gæld«.

2. I § 5 C, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »rentebærende fordringer«: »eller gæld«.

3. I § 5 C, stk. 1, 4. pkt., ændres »renter medregnes« til: »renter medregnes henholdsvis fradrages«.

4. I § 5 C, stk. 1, indsættes som 5. pkt.:

»Tilsvarende gælder vederlag for provisioner og præmier m.v. omfattet af § 8, stk. 3, litra a og b.«

5. I § 5 C, stk. 3, ændres »kan ikke fradrages, såfremt renteindtægter af fordringen eller gevinster på fordringen« til: »eller gæld kan ikke fradrages, såfremt renteindtægter eller gevinster«.

6. I § 5 C, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Tilsvarende gælder vederlag for provisioner og præmier m.v. omfattet af § 8, stk. 3, litra a og b.«

7. I § 5 F, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Tilsvarende gælder renteudgifter m.v. på en fordring, hvis renteindtægter eller gevinster omfattet af kursgevinstloven som følge af en dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst vedrørende lånet.«

8. I § 6 B, stk. 1, 1. pkt., udgår »af gæld«, »renter af anden gæld« ændres til: »andre renter«, og »af gælden« udgår.

9. § 6 B, stk. 2, ophæves.

10. I § 16 C, stk. 5, nr. 1, 1. pkt., ændres »Tab på fordringer omfattet af« til: »Tab og renteudgifter på fordringer omfattet af«.

§ 3

I pensionsafkastbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 10. oktober 2014, som ændret ved § 2 i lov nr. 1531 af 27. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, indsættes efter »jf. dog stk. 2«: »og 3«.

2. I § 7 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget tillægges negativt formueafkast, der overføres til pensionsordninger og forsikringer som nævnt i stk. 2.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

3. I § 17, stk. 6, 1. pkt., ændres »den af Finanstilsynet offentliggjorte diskonteringsrentekurve« til: »den diskonteringsrentekurve med tillæg af volatilitetsjustering, som Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensioner (EIOPA) offentliggør,«.

4. I § 17, stk. 6, indsættes efter 1. pkt.:

»Renten efter 1. pkt. kan ikke blive mindre end 0 pct.«

5. I § 17, stk. 6, 2. pkt., der bliver stk. 6, 3. pkt., ændres »7. pkt.« til: »8. pkt.«

6. I § 17, stk. 6, 4. og 5. pkt., der bliver stk. 6, 5. og 6. pkt., ændres »3. pkt.« til: »4. pkt.«

7. I § 18 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Er den overdragende institution skattepligtig efter § 7 og den fortsættende institution skattepligtig efter § 8, kan der kun succederes efter stk. 2 i værdier, der indgår i opgørelsen af beskatningsgrundlaget for den fortsættende institution. Aktiver og passiver i den overdragende institution, hvori der ikke succederes efter 1. pkt., anses for afstået til handelsværdien af den overdragende institution. Afståelsessummen for driftsmidler omfattet af afskrivningslovens § 5 D forhøjes ikke med 15. pct., jf. afskrivningslovens § 5 D, stk. 4. For driftsmidler omfattet af afskrivningslovens § 5 D opgøres en skatteforpligtelse svarende til skatteværdien af 15 pct. af afståelsessummen efter 3. pkt. Skatteværdien beregnes med den skatteprocent, der i henhold til § 2 gælder for det indkomstår, hvor omdannelsen m.v. har virkning. Skatteforpligtelsen medregnes i skatten for det indkomstår, hvor driftsmidlet afstås. Skatteforpligtelsen bortfalder den 1. januar 2018.«

8. § 21, stk. 1, 8.-10. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Renten efter 2. og 6. pkt. svarer til den rente, der er nævnt i § 27, stk. 5, 6. pkt., for året efter indkomståret. Renten efter 7. pkt. svarer til den rente, der er nævnt i § 27, stk. 5, 4. pkt., for året efter indkomståret.«

9. I § 21, stk. 2, 5. pkt., ændres »§ 27, stk. 5, 2. pkt.,« til: »§ 27, stk. 5, 6. pkt.,«.

10. I § 22, stk. 1, 6. pkt., ændres »§ 27, stk. 5,« til: »§ 27, stk. 5, 6. pkt.,«.

11. § 23, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Renten svarer til den rente, der er nævnt i § 27, stk. 5, 6. pkt.«

12. I § 24, stk. 1, 3. pkt., ændres »et værdipapir« til: »aktiver og passiver«.

13. § 24, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Renten vedrørende overskydende skattebeløb svarer til renten i § 27, stk. 5, 4. pkt., og renten vedrørende skyldige skattebeløb svarer til renten i § 27, stk. 5, 6. pkt.«

14. § 27, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Ændres et skattebeløb, der er indbetalt efter §§ 21 eller 24 af et pensionsinstitut, forrentes forskelsbeløbet fra den 20. februar i året efter indkomståret, til betaling sker. Ændres et skattebeløb, der er indbetalt efter § 22 af et pengeinstitut, et kreditinstitut eller en kapitalpensionsfond, forrentes forskelsbeløbet fra den 8. januar i året efter indkomståret, til betaling sker. Ændres et skattebeløb, der er indbetalt efter §§ 23, 23 a eller 24, forrentes forskelsbeløbet fra de frister for indbetaling af skatten, der er nævnt i § 23, stk. 1, 2. pkt., eller § 23 a, stk. 1, 2. pkt., eller for ændring af skattebeløb for det løbende indkomstår fra sidste rettidige betalingsdag, jf. § 24, stk. 1, 1. og 2. pkt., til betaling sker. Renten vedrørende overskydende skattebeløb for det indkomstår, som forrentningen vedrører, fastsættes en gang årligt og beregnes som den gennemsnitlige 3-måneders-CITA-renteswapreferencerente for alle bankdage fra og med den 1. september til og med den 30. november, der offentliggøres af NASDAQ OMX, i det foregående kalenderår afrundet til én decimal. Renten efter 4. pkt. kan dog ikke overstige 5 pct. Renten vedrørende skyldige skattebeløb for det indkomstår, som forrentningen vedrører, fastsættes en gang årligt og beregnes som et simpelt gennemsnit af den af Danmarks Nationalbank opgjorte kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber i månederne juli, august og september i det foregående kalenderår afrundet til én decimal. Renten efter 6. pkt. kan dog ikke overstige 10 pct. Forskelsbeløb som nævnt i 1.-3. pkt. forrentes med renten for skyldige skattebeløb efter 6. pkt. Betales den yderligere skat efter den frist, der er fastsat i stk. 4, beregnes renten dog kun til sidste rettidige betalingsdag.«

15. I § 27 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Told- og skatteforvaltningen offentliggør renterne vedrørende henholdsvis overskydende skattebeløb og skyldige skattebeløb som anført i stk. 5 senest den 15. december forud for det til indkomståret svarende kalenderår.«

§ 4

I pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1088 af 3. september 2015, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ved lige store løbende ydelser forstås, at beregningsgrundlaget ved påbegyndelsen af udbetalingen forventes at medføre lige store ydelser over hele ordningens udbetalingsperiode. Ved beregningen af ydelserne kan der dog maksimalt benyttes en rente svarende til det langsigtede afkast af obligationer og pantebreve, der fremgår af de til Finanstilsynet senest meddelte samfundsforudsætninger for pensionsfremskrivninger, plus 1,5 procentpoint og herfra fradraget produktet af det nævnte afkast inklusive procenttillægget og skattesatsen ifølge pensionsafkastbeskatningslovens § 2. Ved genberegning af ydelserne i udbetalingsperioden kan der maksimalt benyttes en rente som nævnt i 2. pkt. opgjort på tidspunktet for genberegningen af ydelserne, jf. dog 4. pkt. Sættes udbetalingen af en livsvarig alderspension helt eller delvis i bero, kan der ved genberegning af ydelserne altid benyttes den rente, der er anvendt ved beregningen af ydelserne umiddelbart før berostillelsen. For ordninger med ret til rentebonus kan grundlagsrenten anvendes i stedet for den maksimale rente som nævnt i 2. pkt., hvis grundlagsrenten overstiger den maksimale rente. For ordninger, der er tilknyttet investeringsfonde, jf. lov om finansiel virksomhed, bilag 8, III, kan ydelserne vælges beregnet efter principperne i § 11 A, stk. 2.«

2. § 11 A, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Som amortisationsrente anvendes maksimalt en rente svarende til det langsigtede afkast af obligationer og pantebreve, der fremgår af de til Finanstilsynet senest meddelte samfundsforudsætninger for pensionsfremskrivninger, plus 1,5 procentpoint og herfra fradraget produktet af det nævnte afkast inklusive procenttillægget og skattesatsen ifølge pensionsafkastbeskatningslovens § 2.«

§ 5

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 926 af 18. september 2012 og senest ved § 4 i lov nr. 739 af 1. juni 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 H, stk. 1, 1. pkt., udgår »til forrentning«, og »ydede eller godskrevne renter eller andet afkast« ændres til: »ydede, tilskrevne eller opkrævede renter og andet afkast«.

2. I § 8 O, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »og som er«: »ydet,«.

3. I § 8 P, stk. 1, 1. pkt., udgår »mod forrentning«.

4. I § 8 P, stk. 2, nr. 2, indsættes efter »renter«: »og den beregnede renteindtægt efter kursgevinstlovens § 22 A«.

§ 6

I statsskatteloven, lov nr. 149 af 10. april 1922, som ændret bl.a. ved § 22 i lov nr. 190 af 31. maj 1968 og senest ved § 64 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 6, litra e, 1. pkt., udgår »af prioriteter og anden gæld«.

§ 7

I lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. august 2013, som ændret ved § 13 i lov nr. 649 af 12. juni 2013, § 1 i lov nr. 1635 af 26. december 2013 og § 1 i lov nr. 1535 af 27. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 44, stk. 1, udgår »i form af videreførelse af vurderingen pr. 1. oktober 2011«.

2. I § 44, stk. 3, udgår »i form af videreførelse af vurderingen pr. 1. oktober 2012«.

3. I § 44, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »pr. 1. oktober 2011« og »pr. 1. oktober 2012«: »eller en senere vurdering«.

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. § 1, nr. 1 og 2, og § 2, nr. 5-7, har virkning for fordringer og gæld, som stiftes den 10. november 2015 eller senere.

Stk. 3. § 1, nr. 3, har virkning for skattepligtige gevinster efter kursgevinstlovens § 22, stk. 1, når stiftelsen, refinansieringen eller overtagelsen sker den 1. januar 2016 eller senere.

Stk. 4. § 2, nr. 2-4, har virkning for fordringer eller gæld, som overdrages den 1. januar 2016 eller senere.

Stk. 5. § 2, nr. 10, har virkning for opgørelse af minimumsindkomsten for investeringsinstitutter med minimumsbeskatning fra og med indkomståret 2015.

Stk. 6. § 3, nr. 4-6, har virkning fra og med indkomståret 2015.

Stk. 7. § 3, nr. 7, har virkning for omdannelser m.v. med overdragelsesdato den 1. januar 2016 eller senere.

Stk. 8. § 3, nr. 8-11 og 13-15, har virkning for forrentning af overskydende og skyldige skattebeløb vedrørende ansættelsesændringer for pensionsafkast, der vedrører indkomståret 2016 og senere indkomstår, og for forrentning af overskydende og skyldige skattebeløb, der sker fra og med den 1. januar 2016.

Stk. 9. § 3, nr. 12, har virkning fra og med indkomståret 2016.

Stk. 10. Told- og skatteforvaltningen offentliggør renterne efter denne lovs § 3, nr. 15, for 2016 senest den 6. januar 2016.

Stk. 11. For pensionsordninger, der er påbegyndt udbetalt senest den 24. april 2012, kan en anvendt beregningsrente, der overstiger 4,6585 pct., fastholdes. Ændres den anvendte beregningsrente senere, finder reglerne i pensionsbeskatningslovens § 2, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 4, nr. 1, om beregning af ydelsernes størrelse anvendelse.

Givet på Marselisborg Slot, den 29. december 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen