Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 93-15 om hjælpemidler - servicehund - psykisk funktionsnedsættelse - væsentlighed

Resumé:

En borger med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få støtte til hjælpemidler, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet.

En servicehund til en person med en psykisk funktionsnedsættelse kan være et hjælpemiddel. Afgørelsen heraf beror på en konkret og individuel vurdering af, hvorvidt en servicehund i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet.

Ved vurderingen af om væsentlighedskriteriet er opfyldt, kan der lægges vægt på blandt andet helbredsmæssige forhold, sociale forhold, hjælpemidlets betydning for muligheden for at leve et liv som andre på samme alder og i samme livssituation, og om der eventuelt kan findes andre måder at kompensere for funktionsnedsættelsen på.

Har kommunen iværksat andre former for hjælp eller støtte, skal virkningen heraf vurderes, forinden der træffes afgørelse om bevilling af en servicehund til en person med psykisk funktionsnedsættelse.

I sag nr. 1 og 2 vurderede Ankestyrelsen, at en servicehund ikke i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kunne lette den daglige tilværelse i hjemmet. Væsentlighedskravet var ikke opfyldt, da der i begge sager var iværksat andre former for hjælp og støtte, som det endnu ikke var muligt at vurdere virkningen af.

I sag nr. 3 vurderede Ankestyrelsen, at en servicehund i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne. Ansøger havde passet en hund for et familiemedlem, hvilket havde gjort en stor forskel for ansøger. Kommunen anerkendte denne effekt, og væsentlighedskriteriet var opfyldt, idet ansøger med en servicehund ved sin side kunne opholde sig alene i sin lejlighed samt færdes i det offentlige rum.

Lovgivning:

Lov om social service – lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015 - § 112, stk. 1, nr. 1 og 2.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet tre sager principielt for at afklare, hvornår en person med en psykisk funktionsnedsættelse har ret til en servicehund som hjælpemiddel efter servicelovens § 112.

2. Reglerne

Lov om social service § 112, stk. 1 og 2, fastslår, at kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet.

3. Andre principafgørelser

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

58-09: En servicehund kan i særlige tilfælde sidestilles med et produkt, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Ankestyrelsen lagde i den konkrete sag vægt på, at ansøger primært benyttede hunden til at bære en taske i forbindelse med varetagelsen af sit arbejde, og vurderede, at en servicehund, der kunne bære ansøgers taske, var nødvendig, for at ansøger kunne udøve sit erhverv som jurist.

4. De konkrete afgørelser

Sag 1, j.nr. 2015-2140-08129:

Ankestyrelsen har i møde behandlet din klage over A Kommunes afgørelse truffet den 19. december 2014 om en servicehund.

Resultatet er:

Du har ikke ret til en servicehund som hjælpemiddel.

Det betyder, at afgørelsen fra kommunen stadig gælder.

Der var enighed på mødet.

Begrundelse for afgørelsen

Ankestyrelsen vurderer, at en servicehund til en person med en psykisk funktionsnedsættelse kan være et hjælpemiddel.

Vi finder dog ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at en servicehund ikke i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kan lette din daglige tilværelse i hjemmet. Du opfylder derfor ikke betingelserne for bevilling af en servicehund som hjælpemiddel.

Vi lægger vægt på, at du er i et terapiforløb, som er særdeles effektivt og udfordrende for dig. Du bliver i terapien aktiveret på flere niveauer, blandt andet med fysiske udfordringer, i ugens løb.

Vi lægger også vægt på, at du fungerer som frivillig ved en køkkenskole, hvor du går praktisk til hånde. Vi lægger i denne forbindelse vægt på, at X fra holdet bag køkkenskolen ikke har andet end ros tilovers for dig.

Vi lægger desuden vægt på, at du indtil for nylig er mødt op i et supermarked på faste dage, og dette tilbud står fortsat åbent for dig.

Vi lægger endelig vægt på, at dit liv er bygget op omkring et godt og solidt netværk af venner og familie.

Det følger af servicelovens § 112, at der kan ydes støtte til hjælpemidler, der i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet.

Vi vurderer på den baggrund, at du ikke opfylder betingelserne for bevilling af en servicehund som hjælpemiddel.

Sag nr. 2, j.nr. 2015-2140-15697:

Ankestyrelsen har i møde behandlet din klage over A Kommunes afgørelse truffet den 6. marts 2015 om en servicehund til din datter.

Resultatet er:

Din datter har ikke ret til en servicehund som hjælpemiddel.

Det betyder, at afgørelsen fra kommunen stadig gælder.

Der var enighed på mødet.

Begrundelse for afgørelsen

Ankestyrelsen vurderer, at en servicehund til en person med en psykisk funktionsnedsættelse kan være et hjælpemiddel.

Vi finder dog ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at en servicehund ikke i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet. Din datter opfylder derfor ikke betingelserne for bevilling af en servicehund som hjælpemiddel.

Vi lægger vægt på, at din datter den 12. november 2014 er startet i et behandlingstilbud, som tilbyder faglig, kvalitativ og struktureret undervisning og behandling, som tilrettelægges ud fra den enkelte unges behov i samarbejde med behandlingstilbuddets psykolog og psykiater. Din datter skriver i sin ansøgning om en servicehund, at de i behandlingstilbuddet gerne skulle kunne hjælpe hende videre.

Det fremgår endvidere af opfølgningen i henhold til servicelovens § 70, at behandlingstilbuddets lærere og pædagoger har etableret gode relationer til din datter, og hun desuden skal have en tredjepart i behandlingstilbuddet at tale fortroligt med.

Vi lægger herefter vægt på, at der, grundet din datters problemer i forhold til at møde op i behandlingstilbuddet, kommer en terapeut hjem til din datter, har samtaler med hende og foretager en smule undervisning.

Vi lægger endvidere vægt på oplysningerne fra opfølgningen om, at din datter har svært ved at sove om natten, og der skal laves en god aftensrutine for at afhjælpe, at din datter ikke sover om natten.

Vi lægger herudover vægt på, at kommunen har henvist jer til at kontakte din datters sagsbehandler i Handicap- og Børnefamilieenheden med henblik på råd og vejledning om, hvilken hjælp der i øvrigt kan ydes efter den sociale lovgivning.

Vi er opmærksomme på, at din datter er meget motiveret for at indgå i et samarbejde med hensyn til at komme ud, når hun kan gå tur med en hund, men dette kan ikke føre til en anden vurdering.

Det følger af servicelovens § 112, at der kan ydes støtte til hjælpemidler, der i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet.

Vi vurderer på den baggrund, at din datter ikke opfylder betingelserne for bevilling af en servicehund som hjælpemiddel.

Sag 3, j.nr. 2015-2140-22064:

Ankestyrelsen har i møde behandlet din klage over A Kommunes afslag af den 11. november 2014 på en servicehund.

Resultatet er:

Du har ret til en servicehund som hjælpemiddel.

Vi ændrer således kommunens afgørelse.

Der var enighed på mødet.

Begrundelse for afgørelsen

Ankestyrelsen vurderer, at en servicehund i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kan lette din daglige tilværelse i hjemmet. Du opfylder derfor betingelserne for bevilling af en servicehund som hjælpemiddel.

Det fremgår, at du er i behandling med antipsykotisk, antidepressiv og stemningsstabiliserende medicin. Du bor på et bosted og har faste kontaktpersoner der. Du har igennem årene haft psykotiske oplevelser, og som følge af din udviklingshæmning har du haft behov for støtte og guidning i dagligdagen, ligesom du i perioder, ofte det meste af tiden, har haft frygt for at færdes ude blandt andre mennesker og været angst for at være alene. Det anføres, at du i en periode har haft en lånehund, og dette har medført en klar bedring i dine evner til at færdes ude og i forhold til din angst.

Det fremgår endvidere, at du har kontakttider på bostedet, men meget af tiden er du alene, bliver angst og hører stemmer, ligesom du ikke har mulighed for ledsagelse til små daglige gøremål udenfor dit hjem.

Vi er således ikke enige med kommunen i, at du er afhjulpet ved den pædagogiske hjælp på bostedet og ledsagelsen bevilget efter servicelovens § 97.

Vi lægger herefter vægt på udtalelsen fra bostedet af 11. februar 2015, hvoraf det fremgår, at det har en positiv effekt på dig at have en hund i din hverdag. Du har påtaget dig et stort ansvar i forhold til hunden og gået tur med hunden minimum 3 gange om dagen. Førhen havde du svært ved at gå ud alene især efter mørkets frembrud. Det fremgår endvidere, at du for første gang i et års tid har sovet i dit soveværelse med hunden på gulvet ved siden af dig. Når du bliver grebet af angst, og det gør du stadig, bliver du beroliget og afledt, når hunden er ved din side. Det fremgår endelig, at det gør en stor forskel for dig, at du har en hund i din hverdag, som kan hjælpe dig med at skabe struktur og finde ro.

Vi lægger desuden vægt på, at kommunen, ved at anbefale at du fortsat passer lånehunden, anerkender, at hunden har haft en positiv effekt på din hverdag. Vi lægger herved vægt på, at du ikke kan beholde lånehunden, da den skal tilbage til sin ejer, som bor langt væk.

Vi lægger endelig vægt på, at du har et godt netværk, som kan hjælpe med at passe en servicehund, hvis du bliver indlagt eller på anden måde fungerer så dårligt, at du ikke er i stand til at varetage pasningen af hunden.

Det følger af servicelovens § 112, at der kan ydes støtte til hjælpemidler, der i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet.

Vi vurderer på den baggrund, at du opfylder betingelserne for bevilling af en servicehund som hjælpemiddel, idet en servicehund i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kan lette din daglige tilværelse i hjemmet.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 19. september 2018, idet den er erstattet af principafgørelse 49-18.