Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse i sag 51.2015

afsagt af Tvistighedsnævnet den 18.december 2015

A

v/forhandlingssekretær Pia Maul Andersen, 3F Industrigruppen

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), chefkonsulent Lise E. Bardenfleth (DA) og advokat Jesper Schäfer Munk (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget chefadvokat Michael Lund-Nielsen, udpeget af Dansk Mode og Tekstil, og forhandlingssekretær Hanne Holgaard, udpeget af 3F.

Mellem klageren, A, født den 22. oktober 1988, og indklagede, B, blev den 29. januar 2014 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter eleven skulle uddannes som beklædningshåndværker, tekstil- og beklædningsassistent, med uddannelsesperiode fra den 3. februar 2014 til den 28. oktober 2014.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn.

A har ved sin faglige organisation, 3F – Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 24. september 2015, indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede skal betale i alt 32.036,51 kr., herunder 18.287,79 kr. til elevens pensionsordning, med renter fra de enkelte ydelsers forfaldsdag.

Påstanden er opgjort som 6.125,65 kr. i efterbetaling af lønforskellen mellem 150 timer og 160,33 timer for marts til juli 2015, 6.059,73 kr. i overtidsbetaling for perioden 27. februar til 24. marts 2014, 1.563,34 kr. i manglende beløb til fritvalgskonto og 18.287,79 kr. i pension for hele uddannelsesperioden.

Indklagede har ikke givet møde under den mundtlige forhandling i Tvistighedsnævnet den 15. december 2015. Indklagede har som årsag hertil angivet sygdom i forretningen, hvilket ikke er anset som lovligt forfald. Sagen er derfor fremmet i medfør af bekendtgørelse om Tvistighedsnævnet § 22.

Sagsfremstilling

Indklagede er ikke medlem af en arbejdsgiverorganisation. Den for uddannelsesområdet gældende overenskomst er Textil & Beklædningsoverenskomsten indgået mellem Dansk Mode og Tekstil og 3F – Fagligt Fælles Forbund.

Det fremgår af elevens lønsedler, at hun i perioden fra marts til juli 2014 kun modtog løn for 150 arbejdstimer, mens hun fra august 2014 modtog løn for 160,33 arbejdstimer. Hun har under sin ansættelse ikke fået pension eller beløb til fritvalgskonto.

Eleven har opgjort sit overarbejde til 31 timer og 25 minutter i perioden fra den 27. februar til den 24. marts 2014.

Indklagede har i mail af 15. december 2015 til Tvistighedsnævnet anført bl.a.:

”Vi har sendt følgende indsigelser til 3F…. . .

Så lykkedes det at få fremskaffet de sidste materialer. Her er vores kommentarer.

1) Vi vedkender at vi aldrig har betalt arbejdsmarkedspension til A. Vi er aldrig blevet gjort opmærksomme på dette og ingen andre ansatte i firmaet får pension. . . .

2) A har været ansat på 37 timer om ugen inkl. frokost. Hvilket giver 34,5 timer om måneden, hvilket svarer til 149,5 timer om måneden. Dette står også i hendes uddannelsesaftale fra 27. februar 2014.

3) A har arbejdet 150 timer hver måned i den periode hun har været ansat i B.

4) Vi har checket log ind på alarm systemet i vores butik og dette stemmer ikke overens med de timer, som A har skrevet på som overarbejde.

5) A har selv valgt at besvare mails uden for butikkens åbningstid og retfærdiggør ikke overarbejdstimer. . . . . Hun har svaret på fem mails. A kunne have svaret på de fem mails inden for butikkens åbningstid. ”

Retsgrundlag

Af erhvervsuddannelseslovens § 55 fremgår bl.a.:

”Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af aftalen.

Stk. 2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. ”

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at 3F i juli 2014 fortalte hende, at hun efter overenskomsten havde krav på løn for 160,33 timer. Dette sagde hun til indklagede, der svarede, at når hun gik på skole, så de ikke noget problem heri. De rettede herefter lønudbetalingen fra august 2014, men ikke for de forudgående måneder. Overarbejdet blev pålagt hende i forbindelse med, at hendes mester, N1, var på ferie i 4 uger. Hun besvarede herunder mails i weekenden, men det skete ikke på hendes eget initiativ. Forud for ansættelsen hos indklagede var hun i et år i lære i N2 som er et skrædderi med tilretning og reparationer, og de indbetalte pension til hendes pensionsordning i Pension Danmark.

Procedure

Klager har til støtte for påstanden anført bl.a., at arbejdstiden efter den for uddannelsesområdet gældende overenskomst er 160,33 timer, og at der derfor skal betales løn for dette timetal også forud for den 1. august 2014. Efter elevens forklaring sammenholdt med de fremlagte opgørelser må det lægges til grund, at eleven har krav på overarbejdsbetaling i den 4 ugers periode, hvor hendes mester havde ferie. Hun havde forud for ansættelsen hos indklagede optjent de 9 måneders anciennitet, der efter overenskomsten kræves for at opnå krav på pensionsbetaling.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af klager, finder Tvistighedsnævnet, at eleven er berettiget til det fremsatte krav på efterbetaling af løn og pension, idet bemærkes, at kravet er opgjort i overensstemmelse med den for uddannelsesområdet gældende overenskomst. De synspunkter, der er nævnt i indklagedes mail til Tvistighedsnævnet af 15. december 2015, kan ikke føre til et andet resultat.

T h i b e s t e m m e s:

B skal inden 14 dage betale 13.748,72 kr. til A og 18.287,79 kr. til hendes pensionsordning med renter fra de enkelte ydelsers forfaldsdag.