Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00867

Klage over udvælgelse af læserbreve

Enhedslisten i Ringsted havde klaget over, at Lokalbladet Ringsted og Ringsted Weekend generelt havde ændret retningslinjer for optagelse af læserbreve. Ifølge Sjællandske Medier afhang optagelsen af omfanget af kommunens annoncering.

Nævnet udtalte ikke kritik af det konkrete tilfælde.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

God presseskik

Det fremgår af de ”Grundlæggende synspunkter” i indledningen til de vejledende regler for god presseskik, at under brud på god presseskik henhører også hindring af berettiget offentliggørelse af informationer af væsentlig betydning for offentligheden, samt eftergivenhed over for udenforståendes krav om indflydelse på mediernes indhold, hvis eftergivenheden kan medføre tvivl om mediernes frie og uafhængige stilling.

Det følger videre af de vejledende regler, at der bør opretholdes en klar skillelinje mellem annoncering og redaktionelt indhold. Tekst, lyd og billeder foranlediget af direkte eller indirekte kommercielle interesser bør kun bringes, hvis et klart journalistisk kriterium taler for offentliggørelse, jf. punkt B. 4.

Pressenævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at Sjællandske Medier i det konkrete tilfælde ved at undlade at offentliggøre Enhedslisten Ringsteds pressemeddelelse ”Enhedslisten ude af budget 2016” af 20. september 2015 i ugeaviserne Lokalbladet Ringsted og Ringsted Weekend har hindret en offentliggørelse af informationer af væsentlig betydning.

Pressenævnet har lagt vægt på pressemeddelelsens indhold samt det forhold, at redaktøren af ugeaviserne som følge af det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet kan beslutte, hvad der skal bringes i aviserne.

Nævnet udtaler derfor ikke kritik, men bemærker, at det i en situation som den foreliggende må påhvile redaktøren en skærpet opmærksomhed med henblik på at sikre, at kommercielle interesser ikke får indflydelse på ugeavisernes redaktionelle indhold, jf. punkt B. 4 i de presseetiske regler.

Enhedslisten Ringsted har ved afdelingsbestyrelsesmedlem og byrådsmedlem [Person A] og i henhold til fuldmagt fra afdelingsbestyrelsesmedlem og kontaktperson [Person B] klaget over, at Sjællandske Medier har afvist at bringe organisationens pressemeddelelse ”Enhedslisten ude af budget 2016” af 20. september 2015 i de to gratis ugeaviser Lokalbladet Ringsted og Ringsted Weekend, idet organisationen mener, at god presseskik derved er tilsidesat.

Sagen er behandlet sammen med sag nr. 15-70-00876, der vedrører en anmodning til Pressenævnet om af egen drift at behandle Sjællandske Mediers ændrede praksis vedrørende optagelse af læserbreve af egen drift.

1 Sagsfremstilling

Den 20. september 2015 sendte Enhedslisten Ringsted følgende pressemeddelelse til blandt andet DAGBLADET Ringsted og ugeaviserne Lokalbladet Ringsted og Ringsted Weekend med henblik på offentliggørelse:

Enhedslisten ude af budget 2016

- Borgerne skal betale for, at erhvervslivet vil have fjernet dækningsafgiften, konkluderer Enhedslisten om de budgetforhandlinger, man ikke længere er med i.

- Vi har prøvet at gå positivt ind i forhandlingerne, og selvom det nok vækker jubel hos erhvervslivet, at det borgerlige flertal vil fjerne afgiften på erhvervsejendomme, så synes vi, det er både asocialt og skændigt, når man satser så hårdt på at tilgodese erhvervslivet i en tid, hvor nedskæringer hagler ned over alle andre grupper.

- Det er uforståeligt for os, når det ser ud til, at SF og Socialdemokraterne også går med i et sådant forlig, siger [Person A], der er byrådsmedlem for Enhedslisten og har deltaget i forhandlingerne.

- Vi ser det som et problem, at uanset hvordan man vælger at finansiere den udgift på ca. 20 mio. kr., så er det penge, der kunne være givet bedre ud på folkeskole, ældrepleje, beskæftigelsesindsats osv.

- Der er mange huller i den kommunale økonomi, men en hellig alliance mellem erhvervsliv og borgerlige partier modvirker, at der bliver rettet op på det.

- Regeringen er yderligere i færd med at lave kommunerne om til projekter. Vi fik i år i forbindelse med kommuneaftalen 32 mio. kr. Det kan vi ikke tage for givet, at vi får til næste år, og det forhindrer os i at planlægge. Pengene bliver brugt til akutte huller – og uden plan.

- Dækningsafgiften er ikke det eneste problem, vi ser i et kommende forlig. Man leger med ledige stillinger i kommunen, hvor man regner med en stor besparelse, når nogen fratræder. Konsekvensen er, at man kan risikere i en afdeling at skulle vente i 3 måneder, før der kommer en ny medarbejder.

- Heller ikke Enhedslistens forslag om en borgerrådgiver, der kan støtte borgere i sociale sager, kunne man finde plads til i budgettet. Vi er nu endnu mere bekymret for, om retssikkerheden bliver holdt.

- På den baggrund mener vi, det er rene borgerlige takter, der slås an af Venstre og Dansk Folkeparti, som desværre også har såkaldte sociale partier med i heppekoret.

- De løber fra deres sociale ansvar og underordner sig ren borgerlig politik, konstaterer Enhedslisten. ”

Ved mail af 21. september 2015 afviste Sjællandske Mediers redaktør, Torben Dalby Larsen, at bringe indlægget i Lokalbladet Ringsted og Ringsted Weekend og svarede følgende:

”Hej [Person A]

Jeg har bedt ugeavisredaktionen maile din pressemeddelelse til DAGBLADETs redaktion og dermed også sn.dks redaktion.

DAGBLADETs og sn.dks redaktionelle linje er uændret.

Ringsted Kommunes økonomiudvalg har besluttet at reducere brugen af byens gratisomdelte ugeaviser til det mindst mulige, medmindre der er lovkrav.

Af indstillingen fremgår, at økonomiudvalget satser på kommunens hjemmeside og sociale medier. Dette er naturligvis en hel legal beslutning.

Denne klare melding – og dermed stilling til ugeavisernes manglende betydning for Ringsted Kommune - har vi naturligvis taget konsekvensen af.

Vore ugeaviser vil – med mindst uændret engagement – dække liv og virke i kommunen på alle områder, hvor man prioriterer og ønsker at bruge 100 % annoncefinansierede ugeaviser, f.eks. handel, erhvervsliv, foreninger, kultur, TMS Ringsted, Ringsted Kongrescenter o.s.v. Borgerne kan selvfølgelig også komme til orde.

Ugeaviser udkommer som bekendt kun så længe, at annoncørgrupper finder det værd at bruge det medium, der takket være Post Danmark-omdelingen når flest husstande i Ringsted. ”

Betalingsavisen DAGBLADET Ringsted bragte den 25. september 2015 debatindlægget ”Enhedslisten og ugeaviserne” skrevet af [Person A]. Heraf fremgår følgende:

”RINGSTED: Enhedslisten har modtaget en mail fra chefredaktør ved Sjællandske Medier, Torben Dalby. Han fortæller, at da Ringsted kommune har begrænset sine køb af annoncer i selskabets annonceaviser, får politiske partier ikke længere omtale i disse.

Ejere af en avis kan naturligvis træffe den beslutning, men det er ikke nødvendigvis klogt at forlange køb af annoncer for at komme til orde.

- Det kan kun ske, fordi Sjællandske Medier ejer både Lokalbladet og Ringsted Weekend - altså har monopol. Når borgerne kun får betalt information om kommunens liv i annonceaviserne, bliver aviserne uinteressante, og annoncørerne forsvinder.

Aviserne lukker over en årrække. Det går ud over både medarbejdere og Sjællandske Mediers forretning.

Enhedslisten vil bruge sociale medier mere fremover og samtidig blive mere synlige i kommunen. Vi finder altså nye måder at meddele os på. Både vi, medarbejdere på annonceaviserne og chefredaktøren må indstille os på, at annonceaviserne mister deres rolle, når man ikke ønsker at påtage sig en public service-funktion.

Foreløbig ved vi ikke, hvor drastisk "forbuddet" bliver. Kan man så f.eks. ikke få et læserbrev i en avis, hvis man skriver for et parti? Forsøgene på at tage os som gidsler i et økonomisk spil ændrer ikke vores holdning til, hvordan kommunen bruger sine kroner på formidling. Dette kommer mest til at gå ud over andre partier. Venstrefløjen har jo hele tiden vidst, at penge styrer mulighederne for at komme til orde - at demokrati i dén sammenhæng kun er flotte ord.

[Person A]

Byrådsmedlem for Enhedslisten i Ringsted”

I forlængelse af indlægget bragte avisen følgende svar fra redaktør Torben Dalby Larsen:

”SVAR: De gratisomdelte ugeaviser i Ringsted - Lokalbladet og Ringsted Weekend - fortæller med glæde om liv og aktivitet i Ringsted by og kommune - i den forløbne uge bl.a. om TMS Ringsteds bestyrelses afgang og om byens torv. Dette er emner, som interesserer mange borgere. De gratisomdelte ugeaviser bringer naturligvis også indlæg fra kommunens borgere, når pladsen tillader dette.

Ugeaviserne er en lokal "opslagstavle". De er 100 procent finansieret af de mange annoncører, som ser en fordel i at benytte ugeaviserne. Jo flere annoncer, des flere sider. Dette gælder for enhver gratisomdelt ugeavis i Danmark - uanset om Sjællandske Medier eller andre medieselskaber er udgiver. Uden annoncer, ingen ugeavis, Ringsted Kommune har besluttet at reducere den fortløbende kommunale information via annoncer i Lokalbladet til det mindst mulige, f. eks. lovpligtig information eller om helt særlige forhold.

Ringsted Kommune henviser til, at borgerne fremadrettet kan benytte kommunens hjemmeside. Dette er overraskende, fordi de færreste borgere en gang eller to om ugen kigger på kommunens hjemmeside, men naturligvis en legal beslutning. Vi har måttet drage konsekvensen. Ugeavisernes sidetal muliggør ikke længere gratis at optage den løbende strøm af kommunens pressemeddelelser, herunder byrådsmedlemmernes ditto, inklusiv Enhedslistens.

DAGBLADETs abonnenter, løssalgskøbere og e-avislæsere orienteres løbende om Enhedslistens og alle andre partiers synspunkter, senest i forbindelse med Ringsted byråds aftaler om budget 2016. DAGBLADET følger ganske uændret byrådets beslutninger og debatter.

DAGBLADET bringer også alle relevante læserbreve og meget andet, inklusiv Enhedslistens input.

Venlig hilsen

Torben Dalby Larsen

Chefredaktør”

2 Parternes synspunkter

2.1 Enhedslisten Ringsteds synspunkter

Enhedslisten Ringsted har anført, at man den 21. september 2015 modtog redaktør Torben Dalby Larsens mail. Konsekvensen for Enhedslisten af Sjællandske Mediers beslutning er, at det fremover ikke vil være muligt at få journalistisk omtale baseret på pressemeddelelser optaget i de lokale ugeaviser Lokalbladet Ringsted og Ringsted Weekend. Ifølge Enhedslisten tilsidesætter Sjællandske Medier i væsentlig grad Enhedslistens mulighed for at komme til orde i ugeaviserne.

Enhedslisten har henvist til indledningen til de vejledende regler for god presseskik, hvoraf det blandt andet fremgår, at ”under brud på god presseskik henhører også hindring af berettiget offentliggørelse af informationer af væsentlig betydning for offentligheden, samt eftergivenhed over for udenforståendes krav om indflydelse på mediernes indhold, hvis eftergivenhed kan medføre tvivl om mediernes frie og uafhængige stilling” samt punkt B. 4.

Af punkt B. 4 fremgår det, at annoncering eller tredjeparts annoncering (Ringsted Kommune) ikke bør sammenblandes med mulighederne for at komme til orde gennem pressemeddelelser eller læserbreve.

Enhedslisten Ringsted problematiserede Sjællandske Mediers beslutning i et læserbrev, der blev optaget i DAGBLADET Ringsted den 25. september 2015 sammen med et svar fra redaktøren.

2.2 Sjællandske Mediers synspunkter

Sjællandske Medier har vedrørende Sjællandske Mediers udgivelser i Ringsted oplyst, at de udgiver DAGBLADET Ringsted og de gratisomdelte aviser Lokalbladet Ringsted og Ringsted Weekend. Derudover har Sjællandske Medier hjemmesiden sn.dk, hvor der er gratis adgang til Lokalbladet Ringsteds og Ringsted Weekends e-avis. Der er adgang til DAGBLADET Ringsteds e-avis mod betaling.

For så vidt angår Enhedslisten Ringsteds klage, har Sjællandske Medier anført, at der er en vidtgående og historisk praksis for, at pressemeddelelser fra Ringsted Kommune og byrådets politiske partier bliver optaget i Lokalbladet. Denne praksis er ændret efter, at Ringsted Kommunes Økonomiudvalg har besluttet at opsige den faste aftale om informationsannoncer samt reducere kommunal annoncering til det mindst mulige, således at kommunen alene annoncerer ved lov- og myndighedskrav samt ved særlige lejligheder. Kommunen har henvist til, at pengene, der spares ved ikke at annoncere, skal investeres i kommunens hjemmeside og i sociale medier samt bidrage til kommunale besparelser.

Ugeavisernes ændrede praksis for optagelse af læserbreve har givet anledning til en del debat. Der er henvist til artiklerne ”Ugeaviserne skærer ned på byrådspolitik” bragt på TV 2 ØSTs hjemmeside tveast.dk den 5. oktober 2015 og ”Enhedslisten klager til Pressenævnet over Sjællandske Medier” bragt på journalisten.dk den 14. oktober 2015.

Ifølge Sjællandske Medier har en gratisavis som Lokalbladet Ringsted én indtægtskilde, nemlig annoncer. Og en gratisomdelt ugeavis’ redaktionelle spalteplads er, målt over en periode, en fast procentdel af annoncemængden. Jo færre annoncer, jo mindre redaktionel spalteplads.

Sjællandske Medier har taget Ringsted Kommunes beslutning til efterretning og har besluttet at prioritere i lyset af, at den fremadrettede redaktionelle spalteplads vil blive mindre. Der bliver derfor plads til langt færre pressemeddelelser, men ugeaviserne bringer fortsat kommunale nyheder, som redaktionen prioriterer. Der er henvist til artiklerne ”Butikker i fælles fodslag” og ”Byrådspolitikere fastholder torveprojekt” af 1. oktober 2015, Byrådet fastholder planer for Torvet” og ”Handler Torveprojektet om Torvet” af 6. oktober 2015 samt ”Mange mødte op til workshop om ådalen” af 27. oktober 2015.

Betalingsavisen DAGBLADET Ringsteds dækning af kommunalt stof forbliver derimod uændret, ligesom hjemmesiden sn.dk/ringsted forbliver uændret.

Som følge af den justerede linje har Lokalbladet afvist at optage den fremsendte pressemeddelelse af 20. september 2015. Sjællandske Medier har i den forbindelse anført, at hverken Lokalbladet Ringsted eller andre medier har pligt til at optage en pressemeddelelse.

Ugeaviserne bringer fortsat læserbreve. Der er i den forbindelse henvist til debatindlæggene ”Er superlyntogene kommet nærmere stop i Ringsted” skrevet af et byrådsmedlem for Dansk Folkeparti og debatindlægget ”Brug os ikke som gidsler” blandt andet skrevet af [Person A]. Begge er bragt den 6. oktober 2015 i Dagbladet Ringsted.

Ugeavisernes og DAGBLADET Ringsteds redaktioner har ikke modtaget hverken læserbreve eller pressemeddelelser fra Enhedslisten Ringsted efter pressemeddelelserne om budget 2016 (af 20. september 2015) og klagen til Pressenævnet.

Redaktøren har prioriteret den redaktionelle spalteplads, der fremadrettet skønnes at være til rådighed. Det er redaktørens ret og pligt.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Hanne Schmidt, Jesper Rothe, Inger Bach, Dorthe Carlsen, Lene Sarup, Ulrik Holmstrup, Marianne Druedahl og John Meinert Jacobsen.

God presseskik

Det fremgår af de ”Grundlæggende synspunkter” i indledningen til de vejledende regler for god presseskik, at under brud på god presseskik henhører også hindring af berettiget offentliggørelse af informationer af væsentlig betydning for offentligheden, samt eftergivenhed over for udenforståendes krav om indflydelse på mediernes indhold, hvis eftergivenheden kan medføre tvivl om mediernes frie og uafhængige stilling.

Det følger videre af de vejledende regler, at der bør opretholdes en klar skillelinje mellem annoncering og redaktionelt indhold. Tekst, lyd og billeder foranlediget af direkte eller indirekte kommercielle interesser bør kun bringes, hvis et klart journalistisk kriterium taler for offentliggørelse, jf. punkt B. 4.

Pressenævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at Sjællandske Medier i det konkrete tilfælde ved at undlade at offentliggøre Enhedslisten Ringsteds pressemeddelelse ”Enhedslisten ude af budget 2016” af 20. september 2015 i ugeaviserne Lokalbladet Ringsted og Ringsted Weekend har hindret en offentliggørelse af informationer af væsentlig betydning.

Pressenævnet har lagt vægt på pressemeddelelsens indhold samt det forhold, at redaktøren af ugeaviserne som følge af det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet kan beslutte, hvad der skal bringes i aviserne.

Nævnet udtaler derfor ikke kritik, men bemærker, at det i en situation som den foreliggende må påhvile redaktøren en skærpet opmærksomhed med henblik på at sikre, at kommercielle interesser ikke får indflydelse på ugeavisernes redaktionelle indhold, jf. punkt B. 4 i de presseetiske regler.

Afgjort den 18. december 2015