Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00876

Ingen egen drift-sag om udvælgelse af læserbreve

Pressenævnet havde modtaget en anmodning om af egen drift at behandle Lokalbladet Ringsted og Ringsted Weekends ændrede retningslinjer for optagelse af læserbreve, der ifølge medierne afhang af omfanget af kommunens annoncering. Nævnet afviste at behandle sagen.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnet kan i medfør af medieansvarslovens § 44, stk. 2, optage en sag til behandling, hvis sagen er af væsentlig eller principiel betydning. Bestemmelsens ordlyd er gentaget i § 7, stk. 2, i nævnets forretningsorden (bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsorden for Pressenævnet).

Det fremgår af indledningen til de vejledende regler for god presseskik, ”Grundlæggende synspunkter”, at under brud på god presseskik hører også hindring af berettiget offentliggørelse af informationer af væsentlig betydning for offentligheden, samt eftergivenhed over for udenforståendes krav om indflydelse på mediernes indhold, hvis eftergivenheden kan medføre tvivl om mediernes frie og uafhængige stilling.

Pressenævnet bemærker, at indledningen i de vejledende regler for god presseskik, ”Grundlæggende synspunkter”, kan finde anvendelse ved behandlingen af klagesager såvel som de øvrige punkter i de vejledende regler for god presseskik.

Det fremgår videre af de vejledende regler, at der bør opretholdes en klar skillelinje mellem annoncering og redaktionelt indhold. Tekst, lyd og billeder foranlediget af direkte eller indirekte kommercielle interesser bør kun bringes, hvis et klart journalistisk kriterium taler for offentliggørelse, jf. punkt B. 4.

Sjællandske Mediers redaktør har den 25. september 2015 i DAGBLADET Ringsted meddelt, at de to gratis ugeaviser Lokalbladet Ringsted og Ringsted Weekend ikke længere har mulighed for løbende at optage ”kommunens pressemeddelelser, herunder byrådsmedlemmernes ditto”, efter at Ringsted Kommune har besluttet at annoncere mindst muligt i aviserne. Ifølge Sjællandske Medier er beslutningen om begrænsningen i optagelse af læserbreve og pressemeddelelser begrundet i en prioritering, da spaltepladsen bliver mindre, når kommunen ikke i samme omfang annoncerer i avisen.

Pressenævnet træffer afgørelse i konkrete klagesager. [Klager] har i sin anmodning til Pressenævnet ikke henvist til konkrete eksempler på, at pressemeddelelser skulle være blevet afvist af Lokalbladet Ringsted eller Ringsted Weekend, eller at den øvrige redaktionelle omtale skulle være foranlediget af økonomiske interesser. Hertil kommer, at redaktøren af et medie som udgangspunkt er berettiget til at beslutte, hvad der skal bringes i et medie.

Som sagen foreligger oplyst, finder nævnet ikke, at der er grundlag for at vurdere, hvorvidt redaktøren af Sjællandske Medier ved den ændrede praksis skulle have overskredet rammerne for redigeringsretten eller i øvrigt valgt at redigere ugeavisernes indhold i strid med god presseskik. Nævnet finder på denne baggrund ikke grundlag for at tage sagen op til behandling, men bemærker, at det i en situation som den foreliggende må påhvile redaktøren en skærpet opmærksomhed med henblik på at sikre, at kommercielle interesser ikke får indflydelse på ugeavisernes redaktionelle indhold, jf. punkt B. 4 i de presseetiske regler.

Anmodningen afvises.

[Klager] har anmodet Pressenævnet om at tage en sag op til behandling af egen drift i medfør af medieansvarslovens § 44, stk. 2. Anmodningen vedrører Sjællandske Mediers ændrede praksis for at optage pressemeddelelser i de gratisomdelte ugeaviser Lokalbladet Ringsted og Ringsted Weekend.

Sagen er behandlet sammen med sag nr. 15-70-00867, Enhedslisten Ringsted mod Sjællandske Medier, der også vedrører Sjællandske Mediers praksis for at optage læserbreve i ugeaviserne Lokalbladet Ringsted og Ringsted Weekend.

1 Sagsfremstilling

Sjællandske Mediers betalingsavis, DAGBLADET Ringsted, bragte den 25. september 2015 debatindlægget ”Enhedslisten og ugeaviserne” skrevet af byrådsmedlem Jan Jakobsen fra Enhedslisten Ringsted. Heraf fremgår følgende:

”RINGSTED: Enhedslisten har modtaget en mail fra chefredaktør ved Sjællandske Medier, Torben Dalby. Han fortæller, at da Ringsted kommune har begrænset sine køb af annoncer i selskabets annonceaviser, får politiske partier ikke længere omtaler i disse.

Ejere af en avis kan naturligvis træffe den beslutning, men det er ikke nødvendigvis klogt at forlange køb af annoncer for at komme til orde.

- Det kan kun ske, fordi Sjællandske Medier ejer både Lokalbladet og Ringsted Weekend - altså har monopol. Når borgerne kun får betalt information om kommunens liv i annonceaviserne, bliver aviserne uinteressante, og annoncørerne forsvinder.

Aviserne lukker over en årrække. Det går ud over både medarbejdere og Sjællandske Mediers forretning.

Enhedslisten vil bruge sociale medier mere fremover og samtidig blive mere synlig i kommunen. Vi finder altså nye måder at meddele os på. Både vi, medarbejdere på annonceaviserne og chefredaktøren må indstille os på, at annonceaviserne mister deres rolle, når man ikke ønsker at påtage sig en public service-funktion.

Foreløbig ved vi ikke, hvor drastisk "forbuddet" bliver. Kan man så f.eks. ikke få et læserbrev i en avis, hvis man skriver for et parti? Forsøgene på at tage os som gidsler i et økonomisk spil, ændrer ikke vores holdning til, hvordan kommunen bruger sine kroner på formidling. Dette kommer mest til at gå ud over andre partier. Venstrefløjen har jo hele tiden vidst, at penge styrer mulighederne for at komme til orde - at demokrati i dén sammenhæng kun er flotte ord.

Jan Jakobsen

Byrådsmedlem for Enhedslisten i Ringsted”

I forlængelse af indlægget bragte avisen følgende svar fra redaktør Torben Dalby Larsen:

”SVAR: De gratisomdelte ugeaviser i Ringsted - Lokalbladet og Ringsted Weekend - fortæller med glæde om liv og aktivitet i Ringsted by og kommune - i den forløbne uge bl.a. om TMS Ringsteds bestyrelses afgang og om byens torv. Dette er emner, som interesserer mange borgere. De gratisomdelte ugeaviser bringer naturligvis også indlæg fra kommunens borgere, når pladsen tillader dette.

Ugeaviserne er en lokal "opslagstavle". De er 100 procent finansieret af de mange annoncører, som ser en fordel i at benytte ugeaviserne. Jo flere annoncer, des flere sider. Dette gælder for enhver gratisomdelt ugeavis i Danmark - uanset om Sjællandske Medier eller andre medieselskaber er udgiver. Uden annoncer, ingen ugeavis, Ringsted Kommune har besluttet at reducere den fortløbende kommunale information via annoncer i Lokalbladet til det mindst mulige, f. eks. lovpligtig information eller om helt særlige forhold.

Ringsted Kommune henviser til, at borgerne fremadrettet kan benytte kommunens hjemmeside. Dette er overraskende, fordi de færreste borgere en gang eller to om ugen kigger på kommunens hjemmeside, men naturligvis en legal beslutning. Vi har måttet drage konsekvensen. Ugeavisernes sidetal muliggør ikke længere gratis at optage den løbende strøm af kommunens pressemeddelelser, herunder byrådsmedlemmernes ditto, inklusiv Enhedslistens.

DAGBLADETs abonnenter, løssalgskøbere og e-avislæsere orienteres løbende om Enhedslistens og alle andre partiers synspunkter, senest i forbindelse med Ringsted byråds aftaler om budget 2016. DAGBLADET følger ganske uændret byrådets beslutninger og debatter.

DAGBLADET bringer også alle relevante læserbreve og meget andet, inklusiv Enhedslistens input.

Venlig hilsen

Torben Dalby Larsen

Chefredaktør”

2 Klagers synspunkter

[Klager] har anmodet Pressenævnet om at træffe afgørelse om, hvorvidt redaktøren af Lokalbladet Ringsted og Ringsted Weekend har tilsidesat reglerne for god presseskik ved som princip at undlade at optage pressemeddelelser fra byrådet i Ringsted og dets medlemmer.

Til støtte for anmodningen til Pressenævnet har han blandt andet anført, at der næppe er nogen, der har retlig interesse i at bringe sagen frem for Pressenævnet. Der er ingen, der er ”hængt ud”. Han har derfor anmodet Pressenævnet om at tage sagen op til behandling af egen drift, da den er væsentlig og principiel.

Redaktør Torben Dalby Larsen skrev i DAGBLADET Ringsted, at ”Ugeavisernes [Lokalbladet Ringsted og Ringsted Weekends] sidetal muliggør ikke længere gratis at optage den løbende strøm af kommunens pressemeddelelser, herunder byrådsmedlemmers ditto, inklusive Enhedslistens”.

[Klager] har henvist til de ”Grundlæggende synspunkter” i de vejledende regler for god presseskik, hvoraf det fremgår, at ”under brud på god presseskik henhører også hindring af berettiget offentliggørelse af informationer af væsentlig betydning for offentligheden”.

[Klager] har anført, at klagen ikke rummer en påstand om, at alle pressemeddelelser for Ringsted Kommune eller byrådsmedlemmerne i Ringsted skal bringes. Redaktøren har naturligvis redaktionel frihed til at vælge, hvad han vil bringe i sine ugeaviser. Bruddet på god presseskik består i, at en bestemt gruppe af nyheder på forhånd og som princip er udelukket. En del pressemeddelelser fra byråd og dets medlemmer er ubetvivleligt ”information af væsentlig betydning” for borgerne og vælgerne i Ringsted og dermed for offentligheden. Redaktøren har ved sin beslutning hindret, at de informationer kommer til borgernes kendskab gennem ugeaviserne.

Ifølge [Klager] har denne sag stor betydning, idet den ikke alene angår alle borgere og vælgere i Ringsted, men også gør det muligt at få klarlagt, om præamblen i de vejledende regler for god presseskik kan anvendes i klagesager.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Hanne Schmidt, Jesper Rothe, Dorthe Carlsen, Inger Bach, Lene Sarup, Ulrik Holmstrup, Marianne Druedahl og John Meinert Jacobsen.

Pressenævnet kan i medfør af medieansvarslovens § 44, stk. 2, optage en sag til behandling, hvis sagen er af væsentlig eller principiel betydning. Bestemmelsens ordlyd er gentaget i § 7, stk. 2, i nævnets forretningsorden (bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsorden for Pressenævnet).

Det fremgår af indledningen til de vejledende regler for god presseskik, ”Grundlæggende synspunkter”, at under brud på god presseskik hører også hindring af berettiget offentliggørelse af informationer af væsentlig betydning for offentligheden, samt eftergivenhed over for udenforståendes krav om indflydelse på mediernes indhold, hvis eftergivenheden kan medføre tvivl om mediernes frie og uafhængige stilling.

Pressenævnet bemærker, at indledningen i de vejledende regler for god presseskik, ”Grundlæggende synspunkter”, kan finde anvendelse ved behandlingen af klagesager såvel som de øvrige punkter i de vejledende regler for god presseskik.

Det fremgår videre af de vejledende regler, at der bør opretholdes en klar skillelinje mellem annoncering og redaktionelt indhold. Tekst, lyd og billeder foranlediget af direkte eller indirekte kommercielle interesser bør kun bringes, hvis et klart journalistisk kriterium taler for offentliggørelse, jf. punkt B. 4.

Sjællandske Mediers redaktør har den 25. september 2015 i DAGBLADET Ringsted meddelt, at de to gratis ugeaviser Lokalbladet Ringsted og Ringsted Weekend ikke længere har mulighed for løbende at optage ”kommunens pressemeddelelser, herunder byrådsmedlemmernes ditto”, efter at Ringsted Kommune har besluttet at annoncere mindst muligt i aviserne. Ifølge Sjællandske Medier er beslutningen om begrænsningen i optagelse af læserbreve og pressemeddelelser begrundet i en prioritering, da spaltepladsen bliver mindre, når kommunen ikke i samme omfang annoncerer i avisen.

Pressenævnet træffer afgørelse i konkrete klagesager. [Klager] har i sin anmodning til Pressenævnet ikke henvist til konkrete eksempler på, at pressemeddelelser skulle være blevet afvist af Lokalbladet Ringsted eller Ringsted Weekend, eller at den øvrige redaktionelle omtale skulle være foranlediget af økonomiske interesser. Hertil kommer, at redaktøren af et medie som udgangspunkt er berettiget til at beslutte, hvad der skal bringes i et medie.

Som sagen foreligger oplyst, finder nævnet ikke, at der er grundlag for at vurdere, hvorvidt redaktøren af Sjællandske Medier ved den ændrede praksis skulle have overskredet rammerne for redigeringsretten eller i øvrigt valgt at redigere ugeavisernes indhold i strid med god presseskik. Nævnet finder på denne baggrund ikke grundlag for at tage sagen op til behandling, men bemærker, at det i en situation som den foreliggende må påhvile redaktøren en skærpet opmærksomhed med henblik på at sikre, at kommercielle interesser ikke får indflydelse på ugeavisernes redaktionelle indhold, jf. punkt B. 4 i de presseetiske regler.

Anmodningen afvises.

Afgjort den 18. december 2015