Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af sundhedsloven og lov om socialtilsyn

(Øget kvalitet i alkoholbehandlingen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved § 1 i lov nr. 1536 af 27. december 2014, lov nr. 1537 af 27. december 2014, § 6 i lov nr. 523 af 29. april 2015, § 1 i lov nr. 542 af 29. april 2015 og § 7 i lov nr. 742 af 1. juni 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 141 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. Socialtilsynet, jf. lov om socialtilsyn, godkender og fører driftsorienteret tilsyn med alkoholbehandlingssteder, jf. stk. 3. Socialtilsynet skal ved godkendelse af og driftsorienteret tilsyn med alkoholbehandlingssteder benytte sig af den aktuelt bedste faglige viden om metoder og indsatser.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan alene tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling, jf. stk. 1 og 3, på alkoholbehandlingssteder, som er godkendt efter § 5 i lov om socialtilsyn, jf. stk. 5. For behandlingssteder, som en kommunalbestyrelse ikke selv har etableret, gælder endvidere, at behandlingsstedet skal have en aftale med minimum én kommune for at kunne indgå i kommunalbestyrelsens tilbud om alkoholbehandling.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 7 og 8.

§ 2

I lov om socialtilsyn, jf. lovbekendtgørelse nr. 1054 af 8. september 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, 1. pkt., indsættes efter »lov om social service«: »og kapitel 40 i sundhedsloven«.

2. I § 2, stk. 1, 1. pkt., ændres »sociale tilbud, jf. § 4« til: »tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1«.

3. I § 3, stk. 1, nr. 1, ændres »eller socialfaglige« til: », socialfaglige eller sundhedsfaglige«.

4. I § 4, stk. 1, 1. pkt., udgår »sociale«.

5. I § 4, stk. 1, indsættes som nr. 4:

»4) Alkoholbehandlingssteder efter sundhedslovens § 141.«

6. I § 5, stk. 1, ændres »sociale tilbud m.v., jf. § 4,« til: »tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1,«.

7. I § 5, stk. 2, ændres »tilbuddet« til: »tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1-3,«.

8. I § 5 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Socialtilsynets godkendelse efter stk. 1 er en betingelse for, at kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling på behandlingssteder, som er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 4, jf. § 141, stk. 6, i sundhedsloven.«

Stk. 3-8 bliver herefter stk. 4-9.

9. I § 5, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »tilbud, som« til: »tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1-3, og som«.

10. I § 6, stk. 1, ændres »sociale tilbud« til: »tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1«.

11. I § 7, stk. 1, 1. pkt., ændres »sociale tilbud« til: »tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1,«.

12. I § 7, stk. 2, nr. 2, ændres »§ 12, stk. 3,« til: »§ 12, stk. 4,«.

13. I § 7, stk. 2, nr. 3, ændres »om tilbuddet« til: »om tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1-3,«, og »område, og« ændres til: »område,«.

14. I § 7, stk. 2, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4) indhente oplysninger om tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 4, fra de kommuner, som har visiteret borgere til behandlingsstedet i henhold til sundhedslovens § 141, stk. 1, og«.

Nr. 4 bliver herefter nr. 5.

15. I § 10 indsættes efter »tilbud,«: »som er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1-3,«.

16. I § 10 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Bliver socialtilsynet opmærksomt på bekymrende forhold på et behandlingssted, som er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 4, skal socialtilsynet underrette de kommuner, som har visiteret borgere til behandlingsstedet i henhold til sundhedslovens § 141, stk. 1.«

17. I § 12, stk. 2, nr. 2, ændres »tilbuddet« til: »tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1-3«, og »område, og« ændres til: »område,«.

18. I § 12, stk. 2, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3) efter anmodning give socialtilsynet oplysninger om, hvilke kommuner der i henhold til sundhedslovens § 141, stk. 1, har visiteret borgere til behandlingsstedet, og«.

Nr. 3 bliver herefter nr. 4.

19. I § 12 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Sundhedspersoner, jf. sundhedslovens § 6, skal efter anmodning give socialtilsynet oplysninger om borgere i sundhedsfaglig behandling, jf. sundhedslovens § 5, på tilbud omfattet af § 4, stk. 1, i lov om socialtilsyn, når de er nødvendige, for at socialtilsynet kan udføre det driftsorienterede tilsyn.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

20. I § 12, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »§ 4, stk. 1, nr. 2 og 3,« til: »§ 4, stk. 1, nr. 2-4,«.

21. I § 12, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1-4«.

22. I § 16, stk. 1, og § 18, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 4, stk. 1, nr. 2 og 3,« til: »§ 4, stk. 1, nr. 2-4,«.

23. I § 23, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 4, stk. 1, nr. 2 og 3« til: »§ 4, stk. 1, nr. 2-4«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Alkoholbehandlingssteder som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 4, i lov om socialtilsyn, som var optaget på Tilbudsportalen ved lovens ikrafttræden, skal godkendes efter reglerne i lov om socialtilsyn inden den 1. januar 2018. Godkendelsen skal ske på socialtilsynets eget initiativ eller efter ansøgning fra det enkelte alkoholbehandlingssted.

Stk. 3. Alkoholbehandlingssteder, der er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 4, i lov om socialtilsyn, er underlagt driftsorienteret tilsyn, jf. § 7 i lov om socialtilsyn, fra lovens ikrafttræden. Den besigtigelse, der finder sted i forbindelse med godkendelse af behandlingssteder efter reglerne i lov om socialtilsyn i perioden fra lovens ikrafttræden indtil den 1. januar 2018, indebærer, at der ikke skal gennemføres et tilsynsbesøg i det pågældende år, jf. § 7, stk. 3, i lov om socialtilsyn.

Givet på Marselisborg Slot, den 29. december 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Sophie Løhde