Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven

(Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I tonnageskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 945 af 6. august 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på indkomst ved virksomhed som nævnt i § 8 a.«

2. I § 2, stk. 1, 1. pkt., ændres »§§ 6-8« til: »§§ 6-8 a«.

3. I § 8, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 6« til: »§§ 6 eller 8 a«.

4. I § 8, stk. 1, nr. 3, ændres »moler, broer, olieinstallationer, vindmølleparker eller andre havanlæg, nedlægning af rørledninger på havbunden,« til: »moler og broer samt«.

5. Efter § 8 indsættes før overskriften før § 9:

»§ 8 a. Indkomst af følgende former for virksomhed til søs sidestilles ved beskatning efter denne lov med indkomst ved rederivirksomhed mellem forskellige destinationer som omhandlet i § 6:

1) Vagttjeneste, der ikke er omfattet af § 6.

2) Støtte- og servicefunktioner, der ikke er omfattet af § 6.

3) Bygning, reparation og nedtagning af olieinstallationer, vindmølleparker eller andre havanlæg til søs. For indkomst ved virksomhed med bygning, reparation og nedtagning af olieinstallationer finder 1. pkt. dog alene anvendelse, i det omfang virksomheden er udøvet uden for det danske søterritorium eller kontinentalsokkelområde.

4) Nedlægning, inspektion og reparation af rørledninger eller kabler på havbunden samt rendegravning, der udføres i forbindelse hermed.

5) Ishåndtering, der ikke udgør bugseringsaktiviteter omfattet af § 8, stk. 1, nr. 6.

6) Husning af medarbejdere, reservedele eller værkstedsfaciliteter i forbindelse med offshorearbejder.«

6. I § 10, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Indkomst som nævnt i § 8 a og indkomst, som kan henføres til ydelser i nær tilknytning hertil, jf. stk. 2, omfattes også af tonnageskatteordningen.«

§ 2

I sømandsbeskatningsloven, lov nr. 386 af 27. maj 2005, som ændret bl.a. ved § 12 i lov nr. 343 af 18. april 2007 og senest ved § 2 i lov nr. 622 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. § 5 a, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

2. Efter § 5 a indsættes:

»§ 5 b. § 5 finder uanset tonnageskattelovens bestemmelser ikke anvendelse ved arbejde om bord på skibe, der udfører virksomhed omfattet af tonnageskattelovens § 8 a, nr. 1-3, virksomhed omfattet af tonnageskattelovens § 8 a, nr. 4, med nedlægning, inspektion og reparation af rørledninger på havbunden, herunder rendegravning i den forbindelse, eller virksomhed omfattet af tonnageskattelovens § 8 a, nr. 5 eller 6.«

§ 3

Stk. 1. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Loven har virkning fra og med indkomståret 2016.

Givet på Marselisborg Slot, den 29. december 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen