Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love1)

(Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1637 af 26. december 2013 og § 1 i lov nr. 554 af 2. juni 2014 og senest ved § 3 i lov nr. 578 af 4. maj 2015, foretages følgende ændringer:

1. I fodnote 1 til lovens titel ændres »og Rådets direktiv 2013/43/EU af 22. juli 2013« til: »Rådets direktiv 2013/43/EU af 22. juli 2013«, og efter »som kan være udsat for svig, EU-Tidende 2013, nr. L 201, side 4-6« indsættes: », og Rådets direktiv 2013/61/EU af 17. december 2013 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF hvad angår de franske regioner i den yderste periferi og særlig Mayotte, EU-Tidende 2013, nr. L 353, side 5-6«.

2. § 45, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Der ydes godtgørelse af afgift, som fremmede staters herværende ambassader og personale, der er diplomatisk anmeldt, har betalt ved indkøb af varer og ydelser her i landet. Der ydes godtgørelse af afgift, som fremmede staters herværende konsulære repræsentationer med udsendt og konsulært anmeldt personale og det udsendte og konsulært anmeldte personale har betalt ved indkøb af varer og ydelser her i landet. Der ydes godtgørelse af afgift, som herværende internationale organisationer og tilknyttet personale, der i henhold til den enkelte organisations værtskabsaftale er omtalt som godtgørelsesberettiget, eller som ifølge aftale med NATO er udsendt til tjeneste i et af alliancens medlemslande, har betalt ved indkøb af varer og ydelser her i landet. Tilsvarende kan der ydes afgiftsgodtgørelse af fremmede staters herværende honorære konsulers indkøb, i det omfang de indkøbte varer og ydelser skal anvendes fuldt ud i forbindelse med den konsulære tjeneste.«

3. I § 45 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Der ydes ikke godtgørelse efter stk. 2 af afgiften ved køb af antikviteter, løsøre købt på auktion, brugt løsøre, gavekort og gavemærker, broafgifter, entrébilletter til underholdning, medlemskaber af klubber og foreninger, medicin, ammunition og våben.

Stk. 4. Fremmede staters herværende ambassader m.v., internationale organisationer og tilknyttet personale efter stk. 2 kan her i landet afgiftsfrit indkøbe teleydelser samt varer fra punktafgiftsregistrerede virksomheder, i samme omfang som disse varer kan købes punktafgiftsfrit.

Stk. 5. Godtgørelsesordningen efter stk. 2, 1.-3. pkt., administreres af Udenrigsministeriet, jf. dog stk. 6. Udenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvortil henvendelser til og fra Udenrigsministeriet i relation til godtgørelse skal foretages, herunder at henvendelser til og fra Udenrigsministeriet skal være i elektronisk form (digital kommunikation), og fravige formkrav i lovgivningen, der er til hinder for digital kommunikation. Udenrigsministeren kan dispensere fra kravet om digital indberetning, hvis særlige omstændigheder taler herfor. Udenrigsministeren kan endvidere fastsætte regler om udstedelse af dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde, således at et sådant dokument i retlig henseende sidestilles med et personligt underskrevet dokument. Skatteforvaltningslovens §§ 31 og 32 finder anvendelse ved Udenrigsministeriets genoptagelse og ændring af en ydet godtgørelse.

Stk. 6. Godtgørelse af afgift til NATO og NATOʾs tilknyttede personale, som efter aftale med NATO er udsendt til tjeneste i et af alliancens medlemslande, administreres af Forsvarsministeriet. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvortil henvendelser til og fra Forsvarsministeriet i relation til godtgørelse skal foretages, herunder at henvendelser til og fra Forsvarsministeriet skal være i elektronisk form (digital kommunikation), og herunder fravige formkrav i lovgivningen, der er til hinder for digital kommunikation. Forsvarsministeren kan dispensere fra kravet om digital indberetning, hvis særlige omstændigheder taler herfor. Forsvarsministeren kan endvidere fastsætte regler om udstedelse af dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde, således at et sådant dokument i retlig henseende sidestilles med et personligt underskrevet dokument. Skatteforvaltningslovens §§ 31 og 32 finder anvendelse ved Forsvarsministeriets genoptagelse og ændring af en ydet godtgørelse.

Stk. 7. Told- og skatteforvaltningen administrerer godtgørelsesordningen efter stk. 2, 4. pkt., for honorære konsuler.

Stk. 8. Klager over afgørelser truffet af Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet kan påklages til Landsskatteretten, medmindre andet følger af regler udstedt i medfør af skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 3.

Stk. 9. For at opnå godtgørelse af afgift efter stk. 2 skal det enkelte køb mindst udgøre et grundbeløb på 1.432 kr. inklusive moms (2010-niveau) og fremgå af én regning eller faktura og være betalt i én transaktion. Godtgørelsen opgøres pr. kvartal, og anmodning skal være indgivet senest den 20. i måneden efter kvartalets udløb. Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet kan dog vælge at behandle en anmodning om momsgodtgørelse, som er indgivet efter fristens udløb, hvis særlige omstændigheder taler herfor. Anmodningen skal underskrives af chefen for den pågældende ambassade, konsulat eller internationale organisation eller en person, som er bemyndiget af denne til at underskrive anmodninger om momsgodtgørelse.

Stk. 10. Beløbsgrænsen nævnt i stk. 9 gælder ikke for leverancer af elektricitet, bygas, naturgas, vand, fyringsolie, fjernvarme, renovation og kloakydelser.

Stk. 11. Det i stk. 9 nævnte beløb reguleres efter personskattelovens § 20.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 12-15.

4. I § 75 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. Told- og skatteforvaltningen kan, hvis det har væsentlig betydning for kontrol af afgiftsgrundlaget, med Skatterådets tilladelse pålægge udbydere af betalingstjenester at levere oplysninger om betalinger til brug for kontrol af

1) varer, der sælges ved fjernsalg, og

2) elektronisk leverede ydelser solgt til ikkeafgiftspligtige personer.

Stk. 6. De i stk. 5 omhandlede oplysninger skal anonymiseres, hvad angår oplysninger, der vedrører købere af de omfattede varer og ydelser.«

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 7-9.

5. I § 75, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 9, 1. pkt., ændres »stk. 1-4« til: »stk. 1-5«.

6. I § 77, 1. pkt., ændres »§ 75, stk. 7« til: »§ 75, stk. 9«.

7. I § 81, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 75, stk. 1, 2, 3, 4 eller 5« til: »§ 75, stk. 1, 2, 3, 4 eller 7«.

§ 2

I lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 12. marts 2007, som ændret ved § 8 i lov nr. 1344 af 19. december 2008 og § 20 i lov nr. 1532 af 27. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v. (motoransvarsforsikringsafgiftsloven)«.

2. To steder i § 1 ændres »svares« til: »betales«.

3. § 2 affattes således:

»§ 2. Afgiften betales af de forsikringsvirksomheder, der tegner de i § 1 nævnte ansvarsforsikringer.

Stk. 2. Forsikringsvirksomheder etableret i Danmark og forsikringsvirksomheder etableret i et andet EU-land, i et land omfattet af den nordiske bistandsaftale eller i et EØS-land, som ikke skal lade sig repræsentere ved en herboende repræsentant, jf. stk. 3, og som ikke vælger at lade sig repræsentere ved en herboende repræsentant, jf. stk. 5, betegnes i det følgende forsikringsvirksomheder.

Stk. 3. Afgiftspligtige forsikringsvirksomheder efter stk. 1 etableret i et land uden for EU, som ikke er omfattet af den nordiske bistandsaftale, eller i et EØS-land, med hvilket Danmark ikke har en aftale om gensidig bistand til inddrivelse, der svarer til reglerne inden for EU, skal registreres ved en herboende repræsentant, jf. stk. 4.

Stk. 4. Med en herboende repræsentant forstås i denne lov en person, der er bosiddende her i landet, eller en virksomhed, der er etableret her i landet, som afgiftspligtige forsikringsvirksomheder efter stk. 1 lader sig repræsentere af. Disse personer og virksomheder betegnes i det følgende repræsentanter.

Stk. 5. Afgiftspligtige forsikringsvirksomheder efter stk. 1 etableret i et andet EU-land, i et land omfattet af den nordiske bistandsaftale eller i et EØS-land, med hvilket Danmark har en aftale om gensidig bistand til inddrivelse, der svarer til reglerne inden for EU, kan lade sig registrere ved en herboende repræsentant, jf. stk. 4.

Stk. 6. Forsikringsvirksomhederne og repræsentanterne for afgiftspligtige virksomheder, jf. stk. 2-5, skal anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen, der udsteder et bevis for registreringen.«

4. I § 3, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 3. pkt., § 7, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, § 8 og § 16, stk. 1, ændres »selskaberne« til: »forsikringsvirksomhederne«.

5. I § 3, stk. 3, 1. pkt., og § 5 a, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., ændres »Selskaber« til: »Forsikringsvirksomheder«.

6. I § 4, stk. 1 og 2, og § 5, stk. 1, 1. pkt., ændres »Selskaberne« til: »Forsikringsvirksomhederne«.

7. I § 5, stk. 1, 2. pkt., § 5 a, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 9, stk. 2, ændres »selskabets« til: »forsikringsvirksomhedens«.

8. I § 6, 4. pkt., to steder i § 9, stk. 1, og i § 9, stk. 2, ændres »selskabet« til: »forsikringsvirksomheden«.

9. I § 7, stk. 1, 1. pkt., ændres »selskabernes« til: »forsikringsvirksomhedernes«.

10. I § 9, stk. 1, ændres »et selskab« til: »en forsikringsvirksomhed«.

11. I § 10, stk. 1, litra b, ændres »§ 2, stk. 2« til: »§ 2, stk. 6«.

§ 3

I lov om afgift af lystfartøjsforsikringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1082 af 10. november 2005, som ændret ved § 84 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 9 i lov nr. 1394 af 23. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om afgift af lystfartøjsforsikringer (lystfartøjsforsikringsafgiftsloven)«.

2. I § 1, 1. pkt., og § 4, stk. 2, ændres »svares« til: »betales«.

3. § 2, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

4. § 3 affattes således:

»§ 3. Afgiften betales af de forsikringsvirksomheder, der tegner de i § 1 nævnte forsikringer, jf. dog stk. 7.

Stk. 2. Forsikringsvirksomheder etableret i Danmark og forsikringsvirksomheder etableret i et andet EU-land, i et land omfattet af den nordiske bistandsaftale eller i et EØS-land, som ikke skal lade sig repræsentere ved en herboende repræsentant, jf. stk. 3, og som ikke vælger at lade sig repræsentere ved en herboende repræsentant, jf. stk. 5, betegnes i det følgende forsikringsvirksomheder.

Stk. 3. Afgiftspligtige forsikringsvirksomheder efter stk. 1 etableret i et land uden for EU, som ikke er omfattet af den nordiske bistandsaftale, eller i et EØS-land, med hvilket Danmark ikke har en aftale om gensidig bistand til inddrivelse, der svarer til reglerne inden for EU, skal registreres ved en herboende repræsentant, jf. stk. 4.

Stk. 4. Med en herboende repræsentant forstås i denne lov en person, der er bosiddende her i landet, eller en virksomhed, der er etableret her i landet. Disse personer og virksomheder betegnes i det følgende repræsentanter.

Stk. 5. Afgiftspligtige forsikringsvirksomheder efter stk. 1 etableret i et andet EU-land, i et land omfattet af den nordiske bistandsaftale eller i et EØS-land, med hvilket Danmark har en aftale om gensidig bistand til inddrivelse, der svarer til reglerne inden for EU, kan lade sig registrere ved en herboende repræsentant, jf. stk. 4.

Stk. 6. Forsikringsvirksomhederne og repræsentanterne for afgiftspligtige virksomheder, jf. stk. 2-5, skal anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen, der udsteder et bevis for registreringen.

Stk. 7. Afgiften af forsikringer for her i landet hjemmehørende lystfartøjer, jf. § 1, der er tegnet hos forsikringsvirksomheder etableret uden for EØS, betales af forsikringstageren, jf. stk. 8.

Stk. 8. Forsikringstageren er den, der lader fartøjet forsikre, jf. stk. 7.«

5. I § 5 indsættes efter »regnskaber«: », jf. dog § 7«.

6. I § 5 og § 8, stk. 1, 1. pkt., ændres »selskabernes« til: »forsikringsvirksomhedernes«.

7. I § 6, stk. 1, 1. pkt., ændres »Selskaberne« til: »Forsikringsvirksomhederne«.

8. I § 6, stk. 1, 4. pkt., og § 10, stk. 2, ændres »selskabets« til: »forsikringsvirksomhedens«.

9. Som § 7 indsættes:

»§ 7. Forsikringstageren, jf. § 3, stk. 8, skal, inden 8 dage efter at forsikringen er tegnet, oplyse told- og skatteforvaltningen om forsikringens art og omfang, forsikringssummen og præmiens størrelse og forsikringsvirksomhedens navn og hjemsted.

Stk. 2. Forsikringstageren skal efter udgangen af den måned, hvori præmien forfalder til betaling, og senest den 15. i den følgende måned til told- og skatteforvaltningen angive størrelsen af forsikringssummen og afgiften heraf. Afgiften af forsikringssummen beregnes forholdsmæssigt for den samme periode, som den forfaldne forsikringspræmie vedrører, jf. § 4, stk. 2.

Stk. 3. Agenter el.lign., jf. stk. 4, der medvirker til, at her i landet hjemmehørende lystfartøjer forsikres hos forsikringsvirksomheder uden for EØS, skal efter udløbet af hvert kalenderår og senest den 15. januar give told- og skatteforvaltningen meddelelse om de forsikringer, der er tegnet i det forløbne år, med oplysning om forsikringstagernes navne og adresser.

Stk. 4. Med en agent el.lign. forstås i denne lov enhver, der medvirker til formidling eller vejledning af ejerne i forbindelse med tegning af forsikringer i lande uden for EU og EØS, herunder forhandlere af lystfartøjer, der formidler eller medvirker ved forsikringstegning.

Stk. 5. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse på lystfartøjsforsikringer, der inden den 1. juli 1992 er tegnet i et andet EU-land, hvis forsikringsvirksomheden ikke lader sig repræsentere her i landet.«

10. I § 8, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, og §§ 9 og 17 ændres »selskaberne« til: »forsikringsvirksomhederne«.

11. I § 10, stk. 1, ændres »et selskab eller en repræsentant« til: »en forsikringsvirksomhed, en repræsentant eller en forsikringstager, jf. § 3, stk. 8,«.

12. To steder i § 10, stk. 1, ændres »selskabet eller repræsentanten« til: »forsikringsvirksomheden, repræsentanten eller forsikringstageren, jf. § 3, stk. 8,«.

13. I § 10, stk. 2, ændres »selskabet« til: »forsikringsvirksomheden«.

14. I § 11, stk. 1, litra b, ændres »§ 3, stk. 2« til: »§ 3, stk. 6«, og efter »§ 6, stk. 1,« indsættes: »§ 7,«.

§ 4

I lov om registrering af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 16 af 9. januar 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 2, nr. 2, indsættes efter »handle med«: », reparere«.

2. I § 15, stk. 8, indsættes som nr. 3:

»3) Forsikringsvirksomheder til at registrere reparation eller genopbygning af skadet køretøj.«

§ 5

I arbejdsmarkedsbidragsloven, lov nr. 471 af 12. juni 2009, som ændret ved § 3 i lov nr. 1278 af 16. december 2009, § 4 i lov nr. 1382 af 28. december 2011 og § 4 i lov nr. 1500 af 18. december 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 1, nr. 2, ændres »stk. 6« til: »stk. 5«.

§ 6

I boafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 12. januar 2015, som ændret ved § 2 i lov nr. 540 af 29. april 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 2, ændres »litra f« til: »litra g«.

§ 7

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1081 af 7. september 2015, som ændret ved lov nr. 997 af 30. august 2015 og § 5 i lov nr. 1574 af 15. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, nr. 9, udgår »ydelser efter § 28 a, stk. 4, i integrationsloven, andre ydelser efter integrationsloven, i det omfang disse ydelser beregnes på grundlag af hjælp ydet efter integrationslovens § 28 a, stk. 4,«.

2. I § 9, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »stk. 1,«: »§ 9 A,«.

3. I § 9, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Udgifter som nævnt i 2. pkt., der vedrører udførelse af arbejde, hvorfra indtægten er undtaget fra skattepligt, kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.«

4. I § 9, stk. 6, 1. pkt., ændres »§ 142, stk. 1 og 2,« til: »§ 66 a, stk. 1 og 2,«.

5. I § 9, stk. 6, 2. pkt., ændres »§ 142, stk. 8,« til: »§ 66 a, stk. 8,«.

6. I § 16, stk. 4, 13. pkt., ændres »efter § 2« til: »efter § 2 a«.

7. I § 16, stk. 8, indsættes som 3. og 4. pkt.:

»Værdien af privat brug af Marienborg medregnes kun til statsministerens skattepligtige indkomst, såfremt statsministeren tager bopæl på Marienborg. Tilsvarende gælder for et andet medlem af regeringen, som råder over Marienborg.«

§ 8

I pensionsafkastbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 10. oktober 2014, som ændret ved § 2 i lov nr. 1531 af 27. december 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 4, 6. pkt., ændres »stk. 6,« til: »stk. 7,«.

§ 9

I pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1088 af 3. september 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 38, stk. 1, 1. pkt., ændres »stk. 6« til: »stk. 7«.

2. I § 38, stk. 7, 4. pkt., ændres »Stk. 2 og 3« til: »Stk. 2-4«.

3. I § 49 A, stk. 8, 4. pkt., og § 49 B, stk. 8, 4. pkt., udgår »og 7«.

§ 10

I personskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1163 af 8. oktober 2015, som ændret ved § 6 i lov nr. 1574 af 15. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, nr. 15, indsættes efter »stk. 9,«: »og«.

2. I § 4, stk. 1, nr. 16, ændres »§ 40 C, og« til: »§ 40 C.«

§ 11

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2014, som ændret senest ved § 18 i lov nr. 1532 af 27. december 2014, foretages følgende ændring:

1. I fodnoten til lovens titel ændres »og Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 1992/12/EØF, EU-Tidende 2009, nr. L 9, side 12« til: »Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 1992/12/EØF, EU-Tidende 2009, nr. L 9, side 12, og Rådets direktiv 2013/61/EU af 17. december 2013 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF hvad angår de franske regioner i den yderste periferi og særlig Mayotte, EU-Tidende 2013, nr. L 353, side 5-6«.

§ 12

I spiritusafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1239 af 22. oktober 2007, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 1361 af 8. december 2010 og senest ved § 26 i lov nr. 1532 af 27. december 2014, foretages følgende ændring:

1. I fodnoten til lovens titel ændres »og Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 1992/12/EØF, EU-Tidende 2009, nr. L 9, side 12« til: »Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 1992/12/EØF, EU-Tidende 2009, nr. L 9, side 12, og Rådets direktiv 2013/61/EU af 17. december 2013 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF hvad angår de franske regioner i den yderste periferi og særlig Mayotte, EU-Tidende 2013, nr. L 353, side 5-6«.

§ 13

I tobaksafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 379 af 1. april 2014, som ændret ved § 9 i lov nr. 1174 af 5. november 2014 og § 28 i lov nr. 1532 af 27. december 2014, foretages følgende ændring:

1. I fodnoten til lovens titel ændres »og Rådets direktiv 2011/64/EU af  21. juni 2011 om  punktafgiftsstrukturen og -satserne for forarbejdet tobak, EU-Tidende 2011, nr. L 176, side 24« til: »Rådets direktiv 2011/64/EU af 21. juni 2011 om punktafgiftsstrukturen og  -satserne for forarbejdet tobak, EU-Tidende 2011, nr. L 176, side 24, og Rådets direktiv 2013/61/EU af 17. december 2013 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF hvad angår de franske regioner i den yderste periferi og særlig Mayotte, EU-Tidende 2013, nr. L 353, side 5-6«.

§ 14

I lov om afgift af vejbenyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 896 af 15. august 2011, som ændret ved § 29 i lov nr. 1532 af 27. december 2014, foretages følgende ændring:

1. Som fodnote til lovens titel indsættes:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 1999/62/EF af 17. juni 1999 om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer, EU-Tidende 1999, nr. L 187, side 42, dele af Rådets direktiv 2006/38/EF af 17. maj 2006 om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer, EU-Tidende 2006, nr. L 157, side 8, og dele af Rådets direktiv 2011/76/EU om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer, EU-Tidende 2011, nr. L 269, side 1.«

§ 15

I øl- og vinafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1062 af 26. august 2013, som ændret ved § 15 i lov nr. 1634 af 26. december 2013 og § 32 i lov nr. 1532 af 27. december 2014, foretages følgende ændring:

1. I fodnoten til lovens titel ændres »og Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 1992/12/EØF, EU-Tidende 2009, nr. L 9, side 12« til: »Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 1992/12/EØF, EU-Tidende 2009, nr. L 9, side 12, og Rådets direktiv 2013/61/EU af 17. december 2013 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF hvad angår de franske regioner i den yderste periferi og særlig Mayotte, EU-Tidende 2013, nr. L 353, side 5-6«.

§ 16

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Køb, jf. § 1, nr. 2 og 3, foretaget før den 1. januar 2016, som søges godtgjort fra og med den 1. januar 2016, vil være omfattet af de regler, som gælder til og med den 31. december 2015.

Stk. 3. § 7, nr. 3, har virkning fra og med indkomståret 2016.

Stk. 4. § 7, nr. 7, har virkning fra og med den 11. november 2015.

Stk. 5. Bekendtgørelse nr. 812 af 28. juni 2010 om momsgodtgørelse for ambassader m.v., internationale organisationer og tilknyttet personale og bekendtgørelse nr. 14 af 7. januar 1994 om afgift af lystfartøjsforsikringer tegnet i udlandet ophæves.

Givet på Marselisborg Slot, den 29. december 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.