Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love1)

(Indfasning af eldrevne og brændselscelledrevne køretøjer i grøn ejerafgift og registreringsafgift m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 29 af 10. januar 2014, som ændret ved § 1 i lov nr. 1503 af 23. december 2014 og § 24 i lov nr. 1532 af 27. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, nr. 14, affattes således:

»14) brændselscelledrevne motorkøretøjer, hvis køretøjet er anmeldt til registrering inden udgangen af 2018,«.

2. I § 2, stk. 1, nr. 18, ændres »regering,« til: »regering og«.

3. I § 2, stk. 1, nr. 19, ændres »adgang, og« til: »adgang.«

4. § 2, stk. 1, nr. 20, ophæves.

5. I § 3 a, stk. 8, ændres »§ 4« til: »§§ 4-5 d«.

6. I § 3 b, stk. 10, ændres »§§ 4, 5, 5 a, 6, 6 a eller 6 b« til: »§§ 4-5 d«.

7. § 4, stk. 2-4, affattes således:

»Stk. 2. For benzindrevne og dieseldrevne personbiler gives et fradrag i registreringsafgiften efter stk. 1, nr. 2, der opgøres på baggrund af bilens energieffektivitet. Fradraget for benzindrevne personbiler udgør 4.000 kr. for hver kilometer, som bilen tilbagelægger ud over 16 km pr. liter brændstof. Fradraget for dieseldrevne personbiler udgør 4.000 kr. for hver kilometer, som bilen tilbagelægger ud over 18 km pr. liter brændstof. For øvrige personbiler fastsættes fradraget som for benzindrevne personbiler, hvis det beregnede brændstofforbrug, jf. stk. 4, 3. og 4. pkt., opgøres i liter benzin pr. kilometer, eller som for dieseldrevne personbiler, hvis det beregnede brændstofforbrug, jf. stk. 4, 3. og 4. pkt., opgøres i liter diesel pr. kilometer.

Stk. 3. For benzindrevne og dieseldrevne personbiler gives et tillæg i registreringsafgiften efter stk. 1, nr. 2, der opgøres på baggrund af bilens energieffektivitet. Tillægget for benzindrevne personbiler udgør 1.000 kr. for hver kilometer, som bilen tilbagelægger mindre end 16 km pr. liter brændstof. Tillægget for dieseldrevne personbiler udgør 1.000 kr. for hver kilometer, som bilen tilbagelægger mindre end 18 km pr. liter brændstof. For øvrige personbiler fastsættes tillægget som for benzindrevne personbiler, hvis det beregnede brændstofforbrug, jf. stk. 4, 3. og 4. pkt., opgøres i liter benzin pr. kilometer, eller som for dieseldrevne personbiler, hvis det beregnede brændstofforbrug, jf. stk. 4, 3. og 4. pkt., opgøres i liter diesel pr. kilometer.

Stk. 4. Brændstofforbruget efter stk. 2 og 3 opgøres for benzindrevne og dieseldrevne personbiler som bilens brændstofforbrug efter Rådets direktiv 80/1268/EØF af 16. december 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motordrevne køretøjers brændstofforbrug eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer. Brændstofforbruget omregnes til kilometer pr. liter og afrundes med én decimal. For personbiler, for hvilke der ikke opgøres et brændstofforbrug som angivet i 1. pkt., omregnes bilens energiforbrug til et forbrug af benzin eller diesel som angivet i brændstofforbrugsafgiftslovens § 3, stk. 2-9. Det beregnede brændstofforbrug omregnes til kilometer pr. liter og afrundes med én decimal.«

8. I § 4, stk. 7, og § 5, stk. 8, indsættes efter »§ 3, stk. 2,«: »§ 5 b, stk. 2, § 5 c, stk. 3,«.

9. § 4, stk. 10, ophæves.

Stk. 11 og 12 bliver herefter stk. 10 og 11.

10. I § 4, stk. 12, der bliver stk. 11, ændres »stk. 11« til: »stk. 10«.

11. § 5, stk. 4-6, affattes således:

»Stk. 4. For benzindrevne og dieseldrevne varebiler gives et fradrag i registreringsafgiften efter stk. 1, der opgøres på baggrund af varebilens energieffektivitet. Fradraget for benzindrevne varebiler udgør 4.000 kr. for hver kilometer, som varebilen tilbagelægger ud over 16 km pr. liter brændstof. Fradraget for dieseldrevne varebiler udgør 4.000 kr. for hver kilometer, som varebilen tilbagelægger ud over 18 km pr. liter brændstof. For øvrige varebiler fastsættes fradraget som for benzindrevne varebiler, hvis det beregnede brændstofforbrug, jf. stk. 6, 3. og 4. pkt., opgøres i liter benzin pr. kilometer, eller som for dieseldrevne varebiler, hvis det beregnede brændstofforbrug, jf. stk. 6, 3. og 4. pkt., opgøres i liter diesel pr. kilometer.

Stk. 5. For benzindrevne og dieseldrevne varebiler gives et tillæg i registreringsafgiften efter stk. 1, der opgøres på baggrund af varebilens energieffektivitet. Tillægget for benzindrevne varebiler udgør 1.000 kr. for hver kilometer, som varebilen tilbagelægger mindre end 16 km pr. liter brændstof. Tillægget for dieseldrevne varebiler udgør 1.000 kr. for hver kilometer, som bilen tilbagelægger mindre end 18 km pr. liter brændstof. For øvrige varebiler fastsættes tillægget som for benzindrevne varebiler, hvis det beregnede brændstofforbrug, jf. stk. 6, 3. og 4. pkt., opgøres i liter benzin pr. kilometer, eller som for dieseldrevne varebiler, hvis det beregnede brændstofforbrug, jf. stk. 6, 3. og 4. pkt., opgøres i liter diesel pr. kilometer.

Stk. 6. Brændstofforbruget efter stk. 4 og 5 opgøres for benzindrevne og dieseldrevne varebiler som bilens brændstofforbrug efter Rådets direktiv 80/1268/EØF af 16. december 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motordrevne køretøjers brændstofforbrug eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer. Brændstofforbruget omregnes til kilometer pr. liter og afrundes med én decimal. For varebiler, for hvilke der ikke opgøres et brændstofforbrug som angivet i 1. pkt., omregnes bilens energiforbrug til et forbrug af benzin eller diesel som angivet i brændstofforbrugsafgiftslovens § 3, stk. 2-9. Det beregnede brændstofforbrug omregnes til kilometer pr. liter og afrundes med én decimal.«

12. I § 5, stk. 12, indsættes som 6. pkt.:

»Nedsættelserne efter 2.-4. pkt. kan ikke overstige den afgift, der oprindelig er betalt.«

13. I § 5 a, stk. 4, indsættes som 3. pkt.:

»Nedsættelsen efter 2. pkt. kan ikke overstige den afgift, der oprindelig er betalt.«

14. Efter § 5 a indsættes før overskriften før § 7:

»§ 5 b. For eldrevne køretøjer beregnes afgiften, jf. dog stk. 2:

1) Ved køretøjets anmeldelse til registrering i 2016 som 20 pct. af registreringsafgiften efter §§ 4, 5 eller 5 a.

2) Ved køretøjets anmeldelse til registrering i 2017 som 40 pct. af registreringsafgiften efter §§ 4, 5 eller 5 a.

3) Ved køretøjets anmeldelse til registrering i 2018 som 65 pct. af registreringsafgiften efter §§ 4, 5 eller 5 a.

4) Ved køretøjets anmeldelse til registrering i 2019 som 90 pct. af registreringsafgiften efter §§ 4, 5 eller 5 a.

Stk. 2. Ved køretøjets registrering i 2016 og 2017 gives et fradrag i registreringsafgiften efter stk. 1 på 10.000 kr. Fradraget kan dog maksimalt udgøre afgiften efter stk. 1.

§ 5 c. For biler, der drives af el i kombination med benzin, diesel, naturgas eller biogas, og hvor opladningen af køretøjet kan ske ved hjælp af en ekstern strømforsyning, beregnes registreringsafgiften efter §§ 4 eller 5 med et brændstofforbrug efter § 4, stk. 2 og 3, og § 5, stk. 4 og 5, der opgøres efter § 8, nr. 1, i lov nr. 1353 af 21. december 2012.

Stk. 2. I tillæg til registreringsafgiften efter stk. 1 beregnes følgende afgift:

1) Ved bilens anmeldelse til registrering i 2016 beregnes 20 pct. af differencen mellem registreringsafgiften efter §§ 4 eller 5 og registreringsafgiften efter stk. 1.

2) Ved bilens anmeldelse til registrering i 2017 beregnes 40 pct. af differencen mellem registreringsafgiften efter §§ 4 eller 5 og registreringsafgiften efter stk. 1.

3) Ved bilens anmeldelse til registrering i 2018 beregnes 65 pct. af differencen mellem registreringsafgiften efter §§ 4 eller 5 og registreringsafgiften efter stk. 1.

4) Ved bilens anmeldelse til registrering i 2019 beregnes 90 pct. af differencen mellem registreringsafgiften efter §§ 4 eller 5 og registreringsafgiften efter stk. 1.

Stk. 3. Ved bilens registrering i 2016 og 2017 gives et fradrag i registreringsafgiften efter stk. 2 på 10.000 kr. Fradraget kan dog maksimalt udgøre afgiften efter stk. 2.

§ 5 d. For brændselscelledrevne køretøjer beregnes afgiften:

1) Ved køretøjets anmeldelse til registrering i 2019 som 20 pct. af registreringsafgiften efter §§ 4, 5 eller 5 a.

2) Ved køretøjets anmeldelse til registrering i 2020 som 40 pct. af registreringsafgiften efter §§ 4, 5 eller 5 a.

3) Ved køretøjets anmeldelse til registrering i 2021 som 65 pct. af registreringsafgiften efter §§ 4, 5 eller 5 a.

4) Ved køretøjets anmeldelse til registrering i 2022 som 90 pct. af registreringsafgiften efter §§ 4, 5 eller 5 a.«

15. I § 7 b, stk. 1, ændres »§§ 4, 5, 5 a, 6,« til: »§§ 4-5 d,«.

16. I § 7 b, stk. 2, indsættes som nr. 5:

»5) For køretøjer afgiftsberigtiget efter §§ 5 b-5 d som afgiften efter §§ 5 b-5 d.«

17. I § 8, stk. 3, 2. pkt., ændres »1.000 kr.« til: »400 kr.«

18. § 8, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

19. I § 8, stk. 3, 3. pkt., der bliver 2. pkt., udgår »endvidere«.

20. I § 27, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 5 eller § 5 a, stk. 1 og 2,« til: »§ 5, § 5 a, stk. 1 og 2, eller §§ 5 b-5 d,«.

§ 2

I brændstofforbrugsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 40 af 16. januar 2014, som ændret ved § 1 i lov nr. 1386 af 21. december 2009, § 2 i lov nr. 1503 af 23. december 2014 og § 3 i lov nr. 1532 af 27. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Indtil den 31. december 2018 omfatter afgiftspligten efter stk. 1 ikke biler, der alene anvender brændselsceller som drivmiddel.«

2. § 2 affattes således:

»§ 2. Bilens brændstofforbrug efter Rådets direktiv 80/1268/EØF af 16. december 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motordrevne køretøjers brændstofforbrug eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer omregnes til kilometer pr. liter og afrundes med én decimal.«

3. § 3, stk. 3 og 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. Af natur- og biogasdrevne biler betales afgift som af dieseldrevne biler, jf. stk. 1, litra B. Foreligger der oplysning om bilens udledning af CO2 målt i gram pr. kilometer, omregnes denne udledning til liter diesel pr. 100 km. Omregningen foretages ved at dividere den oplyste udledning af CO2 målt i gram pr. kilometer med en fast faktor på 26,5. Foreligger der ikke oplysning om udledningen af CO2, betales afgift efter den i stk. 2, 2. pkt., foretagne omregning.

Stk. 4. Af eldrevne biler betales afgift som af benzindrevne biler, jf. stk. 1, litra A. Foreligger der oplysning om bilens forbrug af Wh pr. kilometer, omregnes dette forbrug til antal kilometer pr. liter benzin. Omregningen fra energiforbrug målt i Wh pr. kilometer til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km foretages ved at dividere det oplyste energiforbrug målt i Wh pr. kilometer med en fast faktor på 91,25. Foreligger der ikke oplysning om energiforbruget målt i Wh pr. kilometer, fastsættes energiforbruget i liter benzin pr. 100 km som summen af et fast element på 0,1 l pr. 100 km og et variabelt element udtrykt i liter benzin pr. 100 km, der beregnes som 0,1 pct. af bilens egenvægt i kilogram.

Stk. 5. Af biler, der drives af el i kombination med benzin, og hvor opladning kan ske ved hjælp af en ekstern strømforsyning, betales afgift som af benzindrevne biler, jf. stk. 1, litra A. Foreligger der oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og benzinforbrug målt i liter pr. 100 km, foretages en omregning til et samlet benzinforbrug målt i liter pr. 100 km. Ved denne omregning beregnes energiforbruget målt i Wh pr. kilometer til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km ved at dividere det oplyste energiforbrug målt i Wh pr. kilometer med en fast faktor på 91,25. Foreligger der ikke oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og benzinforbrug pr. kilometer, betales afgift efter den i stk. 2, 1. pkt., foretagne omregning.

Stk. 6. Af biler, der drives af el i kombination med diesel, og hvor opladning kan ske ved hjælp af en ekstern strømforsyning, betales afgift som af benzindrevne biler, jf. stk. 1, litra A. Foreligger der oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og dieselforbrug målt i liter pr. kilometer, foretages en omregning til et samlet benzinforbrug målt i liter pr. 100 km. Ved denne omregning beregnes energiforbruget målt i Wh pr. kilometer til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km ved at dividere det oplyste energiforbrug målt i Wh pr. 100 km med en fast faktor på 91,25. Bilens dieselforbrug målt i liter pr. 100 km omregnes til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km ved at gange med bilens dieselforbrug målt i liter pr. 100 km med en fast faktor på 1,092. Foreligger der ikke oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og bilens dieselforbrug pr. kilometer, betales afgift efter den i stk. 2, 1. pkt., foretagne omregning.

Stk. 7. Af biler, der drives af el i kombination med natur- og biogas, og hvor opladning kan ske ved hjælp af en ekstern strømforsyning, betales afgift som af benzindrevne biler, jf. stk. 1, litra A. Foreligger der oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og bilens udledning af CO2 målt i gram pr. kilometer, foretages en omregning til et samlet benzinforbrug målt i liter pr. 100 km. Ved denne omregning beregnes energiforbruget målt i Wh pr. kilometer til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km ved at dividere det oplyste energiforbrug målt i Wh pr. kilometer med en fast faktor på 91,25. Bilens udledning af CO2 målt i gram pr. kilometer omregnes til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km ved at dividere den målte udledning af CO2 målt i gram pr. kilometer med en fast faktor på 24. Foreligger der ikke oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og bilens udledning af CO2 målt i gram pr. kilometer, betales afgift efter den i stk. 2, 1. pkt., foretagne omregning.

Stk. 8. Af brændselscelledrevne biler betales afgift som af benzindrevne biler, jf. stk. 1, litra A. Foreligger der oplysning om bilens forbrug af Wh pr. kilometer, omregnes forbruget til antal kilometer pr. liter benzin. Omregningen fra energiforbrug målt i Wh pr. kilometer til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km foretages ved at dividere det oplyste energiforbrug målt i Wh pr. kilometer med en fast faktor på 91,25. Foreligger der ikke oplysning om energiforbruget målt i Wh pr. kilometer fastsættes energiforbruget i liter benzin pr. 100 km som summen af et fast element på 0,1 l pr. 100 km og et variabelt element udtrykt i liter benzin pr. 100 km, der beregnes som 0,1 pct. af bilens egenvægt i kilogram.

Stk. 9. Af biler, der ikke omfattes af stk. 1-8, betales afgift som af dieseldrevne biler efter den i stk. 2, 2. pkt., foretagne omregning.«

Stk. 5-8 bliver herefter stk. 10-13.

4. I § 3, stk. 8, der bliver stk. 13, ændres »stk. 5 og den i stk. 6« til: »stk. 10 og den i stk. 11«.

§ 3

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014, som ændret ved § 2 i lov nr. 745 af 25. juni 2014, § 3 i lov nr. 1503 af 23. december 2014, § 30 i lov nr. 1532 af 27. december 2014 og § 6 i lov nr. 540 af 29. april 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, ændres »samt indtil den 31. december 2015 køretøjer, der alene anvender el eller brint som drivmiddel« til: »samt indtil den 31. december 2018 køretøjer, der alene drives ved hjælp af brændselsceller«.

2. I § 2, stk. 2, indsættes efter »benzin«: »og elektricitet«.

3. I § 2 b indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for dieseldrevne varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg, der er registreret første gang før den 18. marts 2009. Tillægget efter 1. pkt. udgør dog 400 kr. i 2017 og 600 kr. i 2018.«

4. § 15, stk. 1, nr. 7, ophæves.

5. I § 15, stk. 3, indsættes efter »satserne i«: »§ 2 b, stk. 1,«.

§ 4

I lov nr. 1353 af 21. december 2012 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love og om ophævelse af lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer (Godtgørelse af elafgift for el forbrugt til opladning af batterier til registrerede elbiler, lempelse vedrørende komfortkøling, dagsbeviser for varebiler samt teknisk justering af energiafgifter m.v. og ophævelse af reglerne om fritagelse for afgift af visse typer af affald fra egen cementproduktion) foretages følgende ændring:

1. I § 21, stk. 2, 3. pkt., ændres »2015« til: »2016«.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2016, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 18 og 19, og § 3, nr. 3, træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 3. Registreringsafgiftslovens § 5 b som affattet ved denne lovs § 1, nr. 14, har ikke virkning for eldrevne køretøjer, for hvilke der er underskrevet en bindende købsaftale mellem forhandler og slutbruger senest den 8. oktober 2015, og som i perioden fra den 1. januar 2016 til den 1. juli 2016 anmeldes til registrering. Disse køretøjer fritages fortsat for registreringsafgift. Anmeldelse til registrering kan alene ske ved henvendelse til told- og skatteforvaltningen. Dokumentation for, at der er underskrevet en bindende købsaftale mellem forhandler og slutbruger senest den 8. oktober 2015, skal indsendes til told- og skatteforvaltningen senest i forbindelse med anmeldelse til registrering.

Stk. 4. Registreringsafgiftslovens § 5 c som affattet ved denne lovs § 1, nr. 14, har ikke virkning for køretøjer, der drives af el i kombination med diesel, benzin, naturgas eller biogas, hvis opladning kan ske ved hjælp af en ekstern strømforsyning, for hvilke der er underskrevet en bindende købsaftale mellem forhandler og slutbruger senest den 8. oktober 2015, og som i perioden fra den 1. januar 2016 til den 1. juli 2016 anmeldes til registrering. For disse køretøjer betales registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens §§ 4 eller 5, hvor brændstofforbruget, der indregnes efter registreringsafgiftslovens § 4, stk. 2 og 3, og § 5, stk. 4 og 5, opgøres efter § 8, nr. 1, i lov nr. 1353 af 21. december 2012. Anmeldelse til registrering kan alene ske ved henvendelse til told- og skatteforvaltningen. Dokumentation for, at der er underskrevet en bindende købsaftale mellem forhandler og slutbruger senest den 8. oktober 2015, skal indsendes til told- og skatteforvaltningen senest i forbindelse med anmeldelse til registrering.

Givet på Marselisborg Slot, den 29. december 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.