Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven

(Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1081 af 7. september 2015, som ændret ved lov nr. 997 af 30. august 2015 og § 5 i lov nr. 1574 af 15. december 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 9 C, stk. 9, 2. pkt., ændres »90 kr.« til: »110 kr.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2016 og har virkning fra og med indkomståret 2016.

Stk. 2. Ved opgørelsen af en kommunes slutskat og kirkeskat for indkomståret 2016 efter § 16 i lov om kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for kommuneskat og kirkeskat for 2016, der følger af ændringerne i ligningslovens § 9 C, stk. 9, 2. pkt., i denne lovs § 1, nr. 1.

Stk. 3. Den beregnede korrektion af kommunens slutskat og kirkeskat efter stk. 2 fastsættes af social- og indenrigsministeren på grundlag af de oplysninger vedrørende indkomståret 2016, der foreligger pr. 1. maj 2018.

Givet på Marselisborg Slot, den 29. december 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen