Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love1)

(Nedsættelse af NOx-afgiften, tilretning og senere ophævelse af bundfradraget i NOx-afgiftsloven, indførelse af forbrugsregistrering for afgifterne på affaldsvarme og ændring af visse miljø- og energiafgifter)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om afgift af kvælstofoxider, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 26. august 2013, som ændret ved § 1 i lov nr. 1385 af 28. december 2011, § 6 i lov nr. 555 af 2. juni 2014 og § 16 i lov nr. 1532 af 27. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, affattes således:

»Afgiften udgør 5,0 kr. pr. kg NO2-ækvivalenter udledt til luften ved forbrænding (grundsats i 2015-niveau).«

2. § 2, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. For kalenderår efter 2015 reguleres satserne i stk. 1 og 2 efter § 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.«

3. § 3, stk. 5, ophæves.

Stk. 6 bliver herefter stk. 5.

4. To steder i § 10, stk. 2, indsættes efter »2006«: »eller senere«.

5. I § 10 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Uanset bundfradragene i stk. 2 skal der som minimum betales 20 pct. af den afgift, der skulle have været betalt uden bundfradrag.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

6. § 10, stk. 4, der bliver stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Virksomheder, der opgør afgiften efter § 6, stk. 1, kan beregne et fradrag for fremstilling af grå cement, som er fælles for alle de benyttede brændsler og for alle de benyttede ovn- eller kedelanlæg, og et fradrag for fremstilling af hvid cement, som er fælles for alle de benyttede brændsler og for alle de benyttede ovn- eller kedelanlæg. Fradrag er i begge tilfælde betinget af, at der sker måling, og at ovn- eller kedelanlæggene m.v. befinder sig på samme geografiske sted.«

7. § 10 ophæves.

8. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne lov.

§ 2

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 310 af 1. april 2011, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 625 af 14. juni 2011, § 1 i lov nr. 70 af 30. januar 2013, § 3 i lov nr. 903 af 4. juli 2013, § 1 i lov nr. 555 af 2. juni 2014 og § 7 i lov nr. 1532 af 27. december 2014 og senest ved § 1 i lov nr. 578 af 4. maj 2015, foretages følgende ændringer:

1. § 6 a ophæves.

2. § 11, stk. 2, 3. pkt., ophæves.

3. I § 11, stk. 16, indsættes som 5. pkt.:

»Satserne i 2. og 3. pkt. reguleres efter § 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.«

4. I § 11, stk. 19, 1. og 2. pkt., ændres »stk. 19« til: »stk. 18«.

5. I § 11 b indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Udleveres elektricitet til et aftagenummer, hvorefter elektriciteten helt eller delvis leveres fra land til skibe med en bruttotonnage på mindst 400 t, som ligger ved kaj i havn, godtgøres afgiften af leverancen af elektriciteten til skibene bortset fra 0,4 øre pr. kWh, jf. dog stk. 4. Godtgørelsen ydes til den, som aftagenummeret omfatter.

Stk. 4. Stk. 3 finder ikke anvendelse, i det omfang

1) elektricitetens spænding er under 380 V,

2) elektriciteten ikke forbruges om bord på skibet,

3) elektriciteten forbruges til ikkeerhvervsmæssige formål eller

4) skibet er oplagt eller på anden måde ikke anvendes til søfart.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for opgørelse af og dokumentation for afgiftsgodtgørelsen efter stk. 3 og 4.

Stk. 6. Stk. 3-5 kan dog ikke finde anvendelse efter den 18. juni 2021, jf. Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/993 af 19. juni 2015 om tilladelse til Danmark til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i havn, i henhold til artikel 19 i direktiv 2003/96/EF, jf. dog stk. 7.

Stk. 7. Skatteministeren bekendtgør på baggrund af en ny tilladelse fra Rådet, at stk. 3-5 finder anvendelse indtil tidspunktet for udløbet af den periode, hvori godtgørelse efter reglerne i stk. 3-5 kan ske ifølge den nye tilladelse. Det er en forudsætning for anvendelsen af 1. pkt., at der ikke er en periode mellem den tidligere og den efterfølgende tilladelse, som ikke er omfattet af en tilladelse. Stk. 6 finder ikke anvendelse for en periode, hvori 1. pkt. finder anvendelse.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 8.

§ 3

I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 903 af 4. juli 2013 og senest ved § 6 i lov nr. 1532 af 27. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., ændres »§ 7, stk. 5« til: »§ 7, stk. 8«.

2. I § 7, stk. 2, 5. pkt., ændres »§ 9, stk. 3« til: »§ 9 a, stk. 3«.

3. I § 7 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Virksomheder, som forbruger varme leveret fra en ekstern varmeproducent med tilladelse til udledning af CO2, jf. lov om CO2-kvoter, som indebærer betaling af afgift efter § 2, stk. 1, nr. 14, får godtgørelse for afgiften af den andel af varmen, der anvendes til fremstilling af elektricitet, hvoraf der skal betales afgift efter lov om afgift af elektricitet. Andelen beregnes som forholdet mellem på den ene side energiindholdet i den elektricitet, der er fremstillet i perioden, og på den anden side summen af energiindholdet i den elektricitet og varme, der er fremstillet i perioden.«

§ 4

I lov om afgift af ledningsført vand, jf. lovbekendtgørelse nr. 962 af 27. juni 2013, som ændret ved § 8 i lov nr. 924 af 18. september 2012, § 14 i lov nr. 1634 af 26. december 2013 og § 2 i lov nr. 538 af 29. april 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 7, 2. pkt., indsættes efter »kommunen«: »eller den, som på vegne af kommunen varetager opgaven,«.

2. I § 14, stk. 1, indsættes efter 3. pkt.:

»Kommunen kan bestemme, at almene forsyningsselskaber kan opkræve afgiften.«

3. I § 14, stk. 1, 4. pkt., der bliver 5. pkt., indsættes efter »er kommunen«: »eller den, som på vegne af kommunen varetager opgaven,«.

4. I § 14, stk. 3, udgår »kommunernes«.

§ 5

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2014, som ændret senest ved § 18 i lov nr. 1532 af 27. december 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 1, nr. 6, ændres »Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse« til: »bekendtgørelse nr. 1670 af 14. december 2006«.

§ 6

I lov om afgift af spildevand, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 27. juni 2013, som ændret ved § 1 i lov nr. 522 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 10, indsættes efter »kommunale myndigheder«: »eller fra den, som på vegne af de kommunale myndigheder varetager opgaven med opkrævning af afgifter efter denne lov,«.

2. I § 15, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.:

»Kommunen kan bestemme, at almene forsyningsselskaber kan opkræve afgiften.«

3. I § 15, stk. 2, 3. pkt., der bliver 4. pkt., indsættes efter »er kommunen«: »eller den, som på vegne af kommunen varetager opgaven,«.

4. I § 15, stk. 3, udgår »kommunernes«.

5. I § 15, stk. 3, ændres »stk. 4« til: »stk. 2«.

6. I § 18, stk. 4, ændres »§ 15, stk. 4« til: »§ 15, stk. 2«.

§ 7

I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1080 af 3. september 2015, som ændret ved § 3 i lov nr. 1564 af 21. december 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 4, indsættes efter »omfattet af bilag 1,«: »fra en affaldsforbrændingsvirksomhed registreret efter stk. 2,«.

2. I § 2, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »bilag 1 til denne lov«: »eller fra en affaldsforbrændingsvirksomhed registreret efter stk. 2«.

3. I § 3 udgår »med undtagelse af virksomheder, som alene er registreret efter § 2, stk. 2,« og »efter § 1, stk. 1, nr. 1-4,«.

4. I § 5, stk. 1, 1. pkt., ændres »der udvinder eller fremstiller afgiftspligtige varer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-4« til: »der er registreret efter § 2, stk. 1 eller 3«.

5. I § 5, stk. 15, 1. pkt., indsættes efter »§ 2, stk. 1«: »eller 3«.

6. I § 5, stk. 15, 2. pkt., og stk. 20, to steder i § 5, stk. 21, tre steder i § 5, stk. 22, og i § 5, stk. 23, ændres »kul« til: »varer«.

7. I § 5, stk. 20, indsættes efter »omfattet af bilag 1 til denne lov,«: »en affaldsforbrændingsvirksomhed registreret efter § 2, stk. 2, eller«.

8. I § 5, stk. 21, 1. pkt., indsættes efter »bilag 1 til denne lov«: »eller fra en affaldsforbrændingsvirksomhed registreret efter § 2, stk. 2«.

9. I § 5, stk. 22, 1. pkt., indsættes efter »§ 7, stk. 1«: »eller 5«.

§ 8

I lov om afgift af svovl, jf. lovbekendtgørelse nr. 335 af 18. marts 2015, foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 2, affattes således: »Fuelolie og bitumen.«

§ 9

I lov nr. 578 af 4. maj 2015 om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven (Tilpasninger til engrosmodellen m.v. og indførelse af omvendt betalingspligt på gas- og elmarkedet) foretages følgende ændringer:

1. § 1, nr. 12, ophæves.

2. I § 5, stk. 1, ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 2«.

3. § 5, stk. 3 og 4, ophæves.

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 3 og 4.

4. I § 5, stk. 6, der bliver stk. 4, ændres »stk. 5« til: »stk. 3«.

§ 10

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2016, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 2, nr. 1, 2 og 5, og § 9 træder i kraft den 1. april 2016.

Stk. 3. § 1, nr. 1-3, 7 og 8, træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 4. Loven finder anvendelse på afgiftspligtige varer, der fra tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. stk. 1-3, udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder eller forbruges af registrerede virksomheder.

Givet på Marselisborg Slot, den 29. december 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen


Bilag 1

»Bilag 1: Satser for § 2, stk. 2, i lov om afgift af kvælstofoxider

   
Grundsats i 2015-niveau
Satser ved dagtemperatur
   
1. Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof
øre/l
0,9
2. Anden gas- og dieselolie
øre/l
0,9
3. Svovlfri dieselolie
øre/l
0,9
4. Fuelolie
øre/kg
2,8
5. Fyringstjære
øre/kg
2,6
6. Petroleum, der anvendes som motorbrændstof
øre/l
0,9
7. Anden petroleum
øre/l
0,9
8. Autogas
øre/l
1,7
9. Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie og anvendes som motorbrændstof
øre/kg
3,2
10. Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie
øre/kg
0,9
11. Naturgas, dog ikke til motorer
øre/Nm3
0,8
12. Naturgas til motorer (inklusive stationære)
øre/Nm3
2,8
13. Kul, koks, brunkul, orimulsion og petroleumskoks
kr./GJ
0,5
14. Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l)
øre/l
0,8
15. Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g/l)
øre/l
0,8
16. Kul, koks, brunkul, orimulsion og petroleumskoks
kr./t
15,9
17. Biogas og anden flydende VE til motor i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW
kr./GJ
1,0
18. Biogas og anden flydende VE til andet end motor i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW
kr./GJ
0,3
19. Halm og anden fast biomasse, bortset fra træflis, i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW
kr./t eller
6,7
 
kr./GJ
0,5
20. Træflis i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW
kr./GJ
0,5
     
Satser ved 15 °C
   
1. Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof
øre/l
0,9
2. Anden gas- og dieselolie
øre/l
0,9
3. Svovlfri dieselolie
øre/l
0,9
4. Fuelolie
øre/kg
 
5. Fyringstjære
øre/kg
 
6. Petroleum, der anvendes som motorbrændstof
øre/l
0,9
7. Anden petroleum
øre/l
0,9
8. Autogas
øre/l
 
9. Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie og anvendes som motorbrændstof
øre/kg
 
10. Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie
øre/kg
 
11. Naturgas, dog ikke til motorer
øre/Nm3
 
12. Naturgas til motorer (inklusive stationære)
øre/Nm3
 
13. Kul, koks, brunkul, orimulsion og petroleumskoks
kr./GJ
 
14. Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l)
øre/l
0,8
15. Blyfri benzin (blyindhold højest 0,013 g/l)
øre/l
0,8
16. Kul m.v.
kr./t
 
17. Biogas og anden flydende VE til motor i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW
kr./GJ
 
18. Biogas og anden flydende VE til andet end motor i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW
kr./GJ
 
19. Halm og anden fast biomasse, bortset fra træflis, i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW
kr./t eller kr./GJ
 
20. Træflis i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW
kr./GJ
 

«

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.