Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0125
 
32010L0030
 
32010L0031
 
32012L0027
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, lov om energimærkning af energirelaterede produkter, lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om fjernkøling og lov om fremme af besparelser i energiforbruget1)

(Skærpet håndhævelse af dokumentationskrav til ecodesign og energimærkning af energirelaterede produkter, justering af forpligtelsen til at lade udarbejde energimærkning for bygninger med ejerlejligheder, lettelse af vilkårene for godkendelse som bedre bolig-rådgiver og faktureringsoplysninger til fjernkølingskunder m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1068 af 15. september 2010, som ændret ved § 29 i lov nr. 455 af 18. maj 2011, § 27 i lov nr. 580 af 18. juni 2012 og § 25 i lov nr. 86 af 28. januar 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 11 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan udstede forbud mod markedsføring eller erhvervsmæssig ibrugtagning af et energirelateret produkt over for den ansvarlige efter § 4, hvis denne ikke stiller dokumentation til rådighed efter § 8.

Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan tillige påbyde, at en virksomhed, som markedsfører et energirelateret produkt, tager de fornødne skridt til at trække produktet tilbage fra markedet, hvis virksomheden ikke stiller dokumentation til rådighed efter § 8.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 6.

2. I § 11, stk. 4, der bliver stk. 6, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1-5«.

3. I § 12, stk. 1, ændres »§ 11, stk. 1-3« til: »§ 11, stk. 1-5«.

4. I § 15, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 11, stk. 1-3« til: »§ 11, stk. 1-5«.

§ 2

I lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærkning af energirelaterede produkter foretages følgende ændringer:

1. I § 14 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan over for leverandøren udstede forbud mod, at et energirelateret produkt bringes i omsætning eller ibrugtages, hvis leverandøren ikke overholder § 5, stk. 4.

Stk. 6. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan i tilfælde som nævnt i stk. 5 tillige påbyde, at den leverandør, der har bragt produktet i omsætning eller har ibrugtaget det, skal tage de fornødne skridt til at trække produktet tilbage fra markedet.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 7.

2. I § 14, stk. 5, der bliver stk. 7, ændres »stk. 2-4« til: »stk. 2-6«.

3. I § 15, stk. 1, ændres »§ 14, stk. 1-4« til: »§ 14, stk. 1-6«.

4. I § 22, nr. 7, ændres »§ 14, stk. 1-4« til: »§ 14, stk. 1-6«.

§ 3

I lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 636 af 19. juni 2012, som ændret ved lov nr. 1346 af 3. december 2013, § 5 i lov nr. 345 af 8. april 2014, § 44 i lov nr. 401 af 28. april 2014 og § 68 i lov nr. 526 af 28. maj 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Forpligtelsen efter stk. 1, 2. pkt., gælder ikke for ejerforeningen, hvis ejerlejligheden skal energimærkes, som var det én bygning, efter regler udstedt i medfør af § 4, stk. 1. Forpligtelsen påhviler i det tilfælde den til enhver tid værende ejer af ejerlejligheden.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

2. I § 6 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Forpligtelsen efter stk. 2-4 gælder ikke for ejerforeningen, hvis ejerlejligheden skal energimærkes, som var det én bygning, efter regler udstedt i medfør af § 4, stk. 1. Forpligtelsen påhviler i det tilfælde den til enhver tid værende ejer af ejerlejligheden.«

3. I § 7, stk. 2, ændres »§ 6, stk. 2 og 3« til: »§ 6, stk. 2, 3 og 5«.

4. I § 8 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Forpligtelsen efter stk. 2-4 gælder ikke for boligfællesskabet, hvis boligenheden skal energimærkes, som var det én bygning, efter regler udstedt i medfør af § 4, stk. 1. Forpligtelsen påhviler i det tilfælde den til enhver tid værende ejer af boligenheden.«

5. I § 15 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ejerens eller rådighedshaverens forpligtelse til at opsætte energimærkning efter stk. 1, 1. pkt., omfatter ikke energimærkningens energiplan, jf. § 3, stk. 3, nr. 2.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

6. I § 20 indsættes efter 1. pkt.:

»Ejerens eller rådighedshaverens forpligtelse til at opsætte energimærkning efter 1. pkt. omfatter ikke energimærkningens energiplan, jf. § 3, stk. 3, nr. 2.«

7. § 24 f, stk. 1, affattes således:

»Energi-, forsynings- og klimaministeren godkender efter regler fastsat i medfør af § 24 g virksomheder til at levere

1) kortlægning af en bygnings energibesparelses- og renoveringsmuligheder, herunder afdækning af en energirenoverings konsekvenser for komfort og indeklima i bygningen, og udarbejdelse af en plan for energibesparelsesmuligheder og renovering, herunder udfyldelse af et standarddokument, eller

2) ydelser omfattet af nr. 1 og tilbudsindhentning og projektstyring vedrørende gennemførelse af energibesparelses- og renoveringstiltag.«

§ 4

I lov om fjernkøling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1190 af 10. november 2014, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften før § 1 indsættes efter »definition«: »m.v.«

2. I § 1 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Ved fjernkølingskunder forstås fysiske eller juridiske personer, der køber fjernkøling til eget brug, og som har et direkte kundeforhold til fjernkølingsleverandøren.«

3. Efter § 1 indsættes før overskriften før § 2:

»§ 1 a. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler eller træffe bestemmelser med henblik på at gennemføre eller anvende EU-regler om forhold, der er omfattet af denne lov.«

4. Efter § 6 indsættes før overskriften før § 7:

»Faktureringsoplysninger m.v. til fjernkølingskunder

§ 6 a. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om fakturering og faktureringsoplysninger til fjernkølingskunder og om disse kunders adgang til forbrugsoplysninger.«

§ 5

I lov om fremme af besparelser i energiforbruget, jf. lovbekendtgørelse nr. 1065 af 12. november 2012, som ændret ved § 1 i lov nr. 345 af 8. april 2014 og § 6 i lov nr. 1498 af 23. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 3, indsættes efter »gas,«: »fjernkøling,«, og efter »forbrugsoplysninger« indsættes: », herunder regler til opfyldelse af Danmarks forpligtelser i henhold til EU-retten.«

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2016, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. §§ 4 og 5 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Marselisborg Slot, den 29. december 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lars Christian Lilleholt

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (omarbejdning), EU-Tidende 2009, nr. L 285, side 10, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger (omarbejdning), EU-Tidende 2010, nr. L 153, side 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU af 19. maj 2010 om bygningers energimæssige ydeevne (omarbejdning), EU-Tidende 2010, nr. L 153, side 13, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF, EU-Tidende 2012, nr. L 315, side 1.