Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

(Ændring af organiseringen og administrationen af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1022 af 23. september 2014, som ændret ved § 67 i lov nr. 1482 af 23. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 ændres »et uafhængigt organ inden for« til: »en del af«.

2. § 8 ophæves.

3. Overskriften før § 10 affattes således:

»Følgegruppen«.

4. § 10 affattes således:

»§ 10. Følgegruppen for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse udpeges af beskæftigelsesministeren og består af 1 formand og følgende andre medlemmer:

1) 1 medlem indstillet af Landsorganisationen i Danmark.

2) 1 medlem fra et medlemsforbund efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark.

3) 1 medlem indstillet af FTF (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd).

4) 1 medlem indstillet af Akademikernes Centralorganisation.

5) 1 medlem indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening.

6) 1 medlem indstillet af Lederne.

7) 1 medlem indstillet af Danske Regioner.

8) 1 medlem indstillet af KL.

9) 1 medlem indstillet af Danske Handicaporganisationer.

Stk. 2. Følgegruppen vejleder om anvendelsen af fondens midler.«

5. §§ 13, 14 og 16 ophæves.

6. Overskriften før § 23 affattes således:

»Administrationen af initiativerne«.

7. § 23 affattes således:

Ȥ 23. Administrationen af initiativerne i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse varetages af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 2. Styrelsen fastsætter retningslinjer for ansøgningers indhold og form og retningslinjer for udbetalinger.«

8. § 24 ophæves.

9. I § 24 a, stk. 1 og 2, ændres »Direktøren for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse« til: »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering«.

10. §§ 31-34 ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2016.

Givet på Marselisborg Slot, den 29. december 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Jørn Neergaard Larsen