Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie

(Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 12. august 2015, som ændret ved § 1 i lov nr. 742 af 1. juni 2015, § 34 i lov nr. 994 af 30. august 2015 og § 5 i lov nr. 1569 af 15. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. For sygemeldte med livstruende, alvorlig sygdom med ret til sygedagpenge efter § 24 a, stk. 6, eller § 24 b, stk. 1, anvendes reglerne i § 10 a.«

2. Efter § 10 indsættes:

»§ 10 a. For sygemeldte med ret til sygedagpenge efter § 24 a, stk. 6, eller § 24 b, stk. 1, tilrettelægges opfølgningen således, at kommunen i disse sager hverken skal indhente

1) et oplysningsskema efter § 11, hvis sagen er tilstrækkeligt belyst i forhold til kommunens visitation og opfølgning, eller

2) en lægeattest efter § 11 a med lægens vurdering af den sygemeldtes muligheder for at arbejde og eventuelle skånebehov, hvis sagen er tilstrækkeligt lægeligt belyst, eller hvis der alene er behov for lægelige oplysninger om, hvorvidt der er tale om en livstruende, alvorlig sygdom.«

3. I § 13 b, stk. 4, indsættes efter nr. 1 som nye numre:

»2) den sygemeldte forventes at være fuldt raskmeldt og på vej tilbage i arbejde inden for 4 uger,

3) den sygemeldte forventes at gå på barsel inden for 4 uger,«.

Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 4 og 5.

4. I § 24 a, stk. 1, indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », jf. dog stk. 6«.

5. I § 24 a indsættes som stk. 6 og 7:

»Stk. 6. I perioden fra den 1. januar 2016 til og med den 31. december 2017 kan en person, der er omfattet af stk. 1, i stedet for et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse vælge at modtage sygedagpenge fra kommunen, hvis en læge vurderer, at personen har en livstruende, alvorlig sygdom.

Stk. 7. Retten til sygedagpenge efter stk. 6 indtræder for lønmodtagere efter reglerne i § 33. For selvstændige erhvervsdrivende indtræder retten til sygedagpenge fra første fraværsdag.«

6. Efter § 24 a indsættes:

»§ 24 b. I perioden fra den 1. januar 2016 til og med den 31. december 2017 kan en person, der er i jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, vælge at overgå til at modtage sygedagpenge fra kommunen, hvis en læge vurderer, at personen har en livstruende, alvorlig sygdom, og personen opfylder beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge, jf. §§ 32, 34 eller 42, på det tidspunkt, hvor det vurderes, at uarbejdsdygtigheden, jf. § 7, skyldes en livstruende, alvorlig sygdom.

Stk. 2. Retten til sygedagpenge fra kommunen efter stk. 1 indtræder den dag, hvor en læge vurderer, at personen har en livstruende, alvorlig sygdom. Det er dog en betingelse, at personen anmoder om sygedagpenge senest 8 uger efter den lægelige vurdering. Indgives anmodningen senere, indtræder retten til sygedagpenge fra den dag, hvor anmodningen indgives.

§ 24 c. Kommunen træffer afgørelse om ophør af udbetaling af sygedagpenge efter § 24 a, stk. 6, eller § 24 b, stk. 1, når en læge har vurderet, at personen ikke længere har en livstruende, alvorlig sygdom. Den sygemeldte har ved fortsat uarbejdsdygtighed på grund af sygdom, der ikke er livstruende og alvorlig, ret til at få et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det samme gælder for personer, der efter den 31. december 2017 fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om beregningen af sygedagpenge for personer, der har ret til sygedagpenge efter § 24 a, stk. 6, og § 24 b, stk. 1.«

7. § 30, stk. 5, ophæves.

8. § 42, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ved vurdering af, om beskæftigelseskravet efter stk. 1 er opfyldt, ses bort fra perioder på indtil 2 år, hvor der er ydet godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 og plejevederlag efter § 120 i lov om social service eller dagpenge til forældre med alvorligt syge børn efter barselsloven.«

§ 2

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 1. juli 2015, som ændret ved § 35 i lov nr. 994 af 30. august 2015 og § 2 i lov nr. 1000 af 30. august 2015, foretages følgende ændringer:

1. § 2, nr. 11, affattes således:

»11) personer, der som led i et ressourceforløb efter kapitel 12 a modtager ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a i lov om aktiv socialpolitik, herunder personer, der ikke får udbetalt ressourceforløbsydelsen under ressourceforløb på grund af fradrag for indtægter,«.

2. I § 2, nr. 14, indsættes efter »lov om aktiv socialpolitik«: », herunder personer, der ikke får udbetalt ressourceforløbsydelsen under jobafklaringsforløb på grund af fradrag for indtægter«.

3. I § 68 a, stk. 9, indsættes som 3. pkt.:

»Der kan alene gives ressourceforløb frem til det tidspunkt, hvor personen når folkepensionsalderen.«

4. I § 68 d, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»En person, som fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, men hvis ret til sygedagpenge ophører efter § 24 c, stk. 1, i lov om sygedagpenge, har ret til at få et jobafklaringsforløb ved ophør af sygedagpengene.«

5. I § 68 d, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »Stk. 2 finder ikke anvendelse,«: »når fuld raskmelding forventes inden 8 uger regnet fra tidspunktet for overgang til jobafklaringsforløb, eller«.

6. I § 68 d, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Et jobafklaringsforløb ophører på det tidspunkt, hvor personen når folkepensionsalderen.«

7. I § 68 d indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Et jobafklaringsforløb ophører, når en person overgår til at modtage sygedagpenge efter § 24 b, stk. 1, i lov om sygedagpenge.«

8. I § 68 f indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Forventes fuld raskmelding inden 8 uger regnet fra tidspunktet for overgang til jobafklaringsforløb, og er der ikke allerede iværksat en tværfaglig indsats som led i sygedagpengeforløbet, kan kommunen ud fra en konkret vurdering beslutte, om der skal gives en beskæftigelsesrettet indsats med tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 eller virksomhedspraktik efter kapitel 11.«

§ 3

I lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. foretages følgende ændring:

1. I § 9, stk. 2, indsættes efter »sager om jobafklaringsforløb,«: »når borgeren forventes fuldt raskmeldt inden 8 uger regnet fra tidspunktet for overgang til jobafklaringsforløb, eller«.

§ 4

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved § 33 i lov nr. 994 af 30. august 2015, § 1 i lov nr. 1000 af 30. august 2015 og § 6 i lov nr. 1569 af 15. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 4, indsættes efter »§ 69, stk. 4 og 5,«: »§ 69 k, stk. 4,«.

2. I § 68 a, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Indtægter, der udbetales for en periode, der ligger, før modtageren af ressourceforløbsydelse er begyndt i et ressourceforløb, medfører ikke fradrag i ressourceforløbsydelsen. Tilsvarende gælder for udbetaling af indtægter for en periode, der ligger efter tidspunktet for ophør i et ressourceforløb.«

3. I § 69 j, stk. 5, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Indtægter, der udbetales for en periode, der ligger, før modtageren af ressourceforløbsydelse er begyndt i et jobafklaringsforløb, medfører ikke fradrag i ressourceforløbsydelsen. Tilsvarende gælder for udbetaling af indtægter for en periode, der ligger efter tidspunktet for ophør i et jobafklaringsforløb.«

4. I § 69 j, stk. 9, ændres »indtil lønindtægten« til: »indtil den samlede lønindtægt inklusive pension«.

§ 5

I lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 34 b, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »kontantydelse,«: »ressourceforløbsydelse, uddannelseshjælp,«.

§ 6

Loven træder i kraft den 1. januar 2016.

§ 7

§ 24 b, stk. 1, i lov om sygedagpenge som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6, finder anvendelse for en person i et jobafklaringsforløb, som før den 1. januar 2016 af en læge har fået konstateret en livstruende, alvorlig sygdom, hvis personen den 1. januar 2016 opfylder beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra kommunen, jf. §§ 32, 34 eller 42 i lov om sygedagpenge, og af en læge vurderes fortsat at have en livstruende, alvorlig sygdom. Personen skal anmode om sygedagpenge senest den 1. marts 2016 for at overgå til at modtage sygedagpenge med virkning fra den 1. januar 2016.

Givet på Marselisborg Slot, den 29. december 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Jørn Neergaard Larsen