Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

(Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 1. juli 2015, som ændret ved § 35 i lov nr. 994 af 30. august 2015 og § 2 i lov nr. 1000 af 30. august 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 93, 2. pkt., og § 96 c, 2. pkt., ændres »ugentlig kontakt« til: »kontakt en gang hver anden uge«.

2. I § 96 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. En person, der er omfattet af § 2, nr. 3, og som i perioder på grund af personlige forhold ikke aktuelt kan deltage i tilbud efter stk. 2, har ret og pligt til tilbud om mentorstøtte efter kapitel 9 b, indtil personen kan deltage i tilbud efter stk. 2. Tilbud om mentorstøtte skal gives for en periode på 6 måneder, og der skal som minimum være kontakt en gang hver anden uge mellem mentor og personen. Tilbud om mentorstøtte kan kun afbrydes, hvis personen i stedet kan påbegynde et tilbud efter stk. 2. Kan personen efter de 6 måneder fortsat ikke deltage i tilbud efter stk. 2, skal der gives et nyt tilbud om mentorstøtte.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

3. I § 118, stk. 1, ændres »jf. stk. 5,« til: »jf. stk. 6,«.

4. § 118, stk. 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. Der ydes ikke refusion efter stk. 1, nr. 1, for en kommunes udgifter til tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2, for personer omfattet af § 2, nr. 2, og personer omfattet af § 2, nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate.

Stk. 5. Inden for et rådighedsbeløb, jf. stk. 6, refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til mentorstøtte efter kapitel 9 b for personer, der ved indgåelse af aftale om mentorstøtte er omfattet af § 2, nr. 3, 8-10, 12 og 13, og § 31 b, stk. 2.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og 7.

5. I § 118, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »jf. stk. 6,« til: »jf. stk. 7,«.

6. I § 118 a, stk. 1, ændres »som nævnt i stk. 2« til: », jf. stk. 3,«.

7. I § 118 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Inden for et rådighedsbeløb, jf. stk. 3, refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til mentorstøtte efter kapitel 9 b for personer, der ved indgåelse af aftale om mentorstøtte er omfattet af § 2, nr. 4-7.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

8. I § 118 a, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »jf. stk. 3,« til: »jf. stk. 4,«.

9. § 121 a ophæves.

§ 2

I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 24. juni 2013, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 790 af 28. juni 2013, § 7 i lov nr. 895 af 4. juli 2013, § 8 i lov nr. 1610 af 26. december 2013, § 11 i lov nr. 720 af 25. juni 2014, § 6 i lov nr. 1486 af 23. december 2014 og § 30 i lov nr. 174 af 24. februar 2015 og senest ved § 14 i lov nr. 1000 af 30. august 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 14, stk. 2, nr. 5, ændres »kontanthjælps-,« til: »kontanthjælpsmodtagere (ved aktivering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dog kun refusionsberettigede udgifter, jf. § 118 i samme lov), aktivering af«, efter »modtagere af uddannelseshjælp« indsættes: »(ved aktivering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dog kun refusionsberettigede udgifter, jf. § 118 i samme lov)«, og efter »jobrettet uddannelse,« indsættes: »refusionsberettigede udgifter til mentorstøtte, jf. § 118 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 1, finder ikke anvendelse på tilbud om mentorstøtte, der er bevilget før den 1. januar 2016. For sådanne tilbud finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Givet på Marselisborg Slot, den 29. december 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Jørn Neergaard Larsen