Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af integrationsloven og lov om planlægning

(Midlertidig indkvartering af flygtninge)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7. oktober 2014, som ændret ved § 66 i lov nr. 1482 af 23. december 2014, § 2 i lov nr. 1488 af 23. december 2014 og § 3 i lov nr. 1000 af 30. august 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 12 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. Udlændinge-, integrations- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om anvisning af et midlertidigt opholdssted til flygtninge efter stk. 6.«

Stk. 7 bliver herefter stk. 8.

§ 2

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015, som ændret ved § 8 i lov nr. 1631 af 26. december 2013 og § 1 i lov nr. 179 af 24. februar 2015, foretages følgende ændringer:

1. § 5 u, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Etableres der midlertidige opholdssteder til flygtninge efter stk. 1-3 på et støjbelastet areal, kan kommunalbestyrelsen stille vilkår om etablering af afskærmningsforanstaltninger.«

2. § 5 u, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Erhvervs- og vækstministeren kan i særlige tilfælde meddele kommunalbestyrelsen tilladelse til, at regler eller beslutninger efter §§ 3 og 5 j eller offentliggjorte forslag til regler efter §§ 3 og 5 j, jf. § 22 a, stk. 1, ikke finder anvendelse på arealer, hvor kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation efter stk. 1 eller tilladelse efter stk. 1-3.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedtagelse.

Givet i København, den 21. december 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg