Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31990L0427
 
31994L0028
 
Links til øvrige EU dokumenter
31992D0353
 
31992D0354
 
31993D0623
 
31996D0078
 
31996D0079
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Betingelser for officiel anerkendelse af avlsorganisationer og -foreninger, der fører eller opretter stambøger for hovdyr
Bilag 2 Metoder til beregning af den genetiske værdi af hovdyr
Bilag 3 Kriterier for indførelse af hovdyr i stambøger
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om avlsmæssige betingelser for omsætning af hovdyr1)

I medfør af §§ 21-23, § 58, stk. 1, § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1, og § 10, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Hovdyr: Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse.

2) Racerene hovdyr: Hovdyr, som er fremkommet ved parringer mellem avlsdyr, som er anerkendt af den pågældende officielt anerkendte avlsorganisation eller -forening.

3) Registreret hovdyr: Hovdyr, som er registreret, eller som kan registreres i en stambog i henhold til bestemmelserne i §§ 6 og 7, eller hovdyr, som er registreret af en organisation, der administrerer konkurrence- eller væddeløbsheste, og som er identificeret i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/262 af 17. februar 2015 om metoder til identifikation af dyr af hestefamilien, jf. Rådets direktiv 90/427/EØF og 2009/156/EF (hestepasforordningen) og bekendtgørelse om identifikation af dyr hestefamilien.

4) Stambog: Enhver bog, ethvert register, kartotek eller database:

a) som føres af en avlsorganisation eller -forening, der er officielt godkendt af den EU-medlemsstat, hvori avlsorganisationen eller -foreningen er oprettet, eller af en officiel tjeneste i den pågældende medlemsstat, og

b) hvori hovdyr indføres eller registreres med angivelse af deres afstamning,

5) Identifikationsdokument (hestepas): Dokument som omfattet af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/262 af 17. februar 2015 om metoder til identifikation af dyr af hestefamilien, jf. Rådets direktiv 90/427/EØF og 2009/156/EF (hestepasforordningen), artikel 7, stk. 1 og artikel 43, stk. 1.

Officiel anerkendelse

§ 2. En avlsorganisation eller -forening vedrørende hovdyr med hjemsted i Danmark, som fører eller opretter stambøger, og som ønsker at blive anerkendt officielt, skal ansøge Fødevarestyrelsen herom.

Stk. 2. Officiel anerkendelse meddeles den pågældende avlsorganisation eller -forening, såfremt organisationen eller foreningen opfylder bestemmelserne i bilag 1.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan dog afslå anerkendelse af en organisation eller forening, hvis der i Danmark allerede findes en officielt anerkendt avlsorganisation eller -forening for den pågældende race eller avlsretning, og

1) Fødevarestyrelsen skønner, at anerkendelse af en ny avlsorganisation eller -forening vil udgøre en fare for racens bevarelse eller skade gennemførelsen af en eksisterende avlsorganisations eller -forenings avlsprogram, eller

2) hvis hovdyr af den pågældende race eller avlsretning kan indføres eller registreres i et særligt afsnit af en stambog, der føres af en organisation eller forening, som for det afsnits vedkommende opfylder pkt. 3 c) i bilag 1.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan tilbagekalde en godkendelse meddelt i overensstemmelse med stk. 2, hvis organisationen eller foreningen ikke længere opfylder betingelserne i bilag 1.

§ 3. Den organisation eller forening, der er officielt anerkendt til at føre stambog, og som fører den oprindelige stambog for racen, skal sørge for et snævert samarbejde med andre organisationer og foreninger inden for Den Europæiske Union, der fører stambøger eller stambogsafsnit for samme race.

Afprøvning, godkendelse og stambogsføring

§ 4. Officielt anerkendte organisationer eller foreninger skal anvende metoder som angivet i bilag 2 ved individprøver og bedømmelse af avlsdyrs genetiske værdi.

§ 5. Hovdyr kan af den officielt anerkendte organisation eller forening godkendes til avlsbrug, og der kan ske udnyttelse af deres sæd, samt befrugtede og ubefrugtede æg, såfremt betingelserne i bilag 3 er opfyldt.

Stk. 2. Enhver registreret hingst, som opfylder betingelserne i bilag 3, kan af den officielt anerkendte avlsorganisation eller -forening godkendes til naturlig bedækning.

Stk. 3. Enhver registreret hingst kan af officielt anerkendte avlsorganisationer eller -foreninger underkastes afprøvning i overensstemmelse med de i bilag 2 angivne metoder.

Stk. 4. En officielt anerkendt avlsorganisation eller -forening kan beslutte, at kun hingste, der har været underkastet afprøvning, jf. § 4, og har gennemført afprøvningen med et af organisationen eller foreningen godkendt resultat, kan godkendes til avlsbrug.

Stk. 5. Officielt anerkendte avlsorganisationer eller -foreninger skal godkende registrerede hingste til naturlig bedækning og kunstig sædoverføring, såfremt hingstene efter afprøvning i overensstemmelse med kriterierne i bilag 2 er godkendt i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union.

Stk. 6. Anvendelse af registrerede hingste eller sæd herfra til avl, jf. stk. 4, er dog betinget af, at hingste født efter 1. januar 1994 er identificerede i form af bekræftet forældreskabsattest på baggrund af blodtypebestemmelse eller efter anden af Fødevarestyrelsen godkendt metode.

§ 6. Indførelse eller registrering af hovdyr i officielt anerkendte stambøger skal ske i overensstemmelse med kriterierne i bilag 3.

§ 7. Hovdyr, der opfylder kriterierne i bilag 3, skal på begæring indføres eller registreres i vedkommende races stambog, der føres af en her i landet officielt anerkendt avlsorganisation eller -forening.

Stk. 2. Der kan ikke stilles krav om medlemsskab af den stambogsførende avlsorganisation eller -forening til ejere af hovdyr som betingelse for indførelse eller registrering i pågældende stambog.

§ 8. En officielt anerkendt eller godkendt avlsorganisation eller -forening udarbejder på begæring identifikationsdokument (hestepas) med stamtavle for hovdyr som dokumentation for, at dyret og dets afstamning er optaget i stambogen for den pågældende race.

Stk. 2. En avlsorganisation eller -forening har til enhver tid ret til at foretage kontrol af dyr, for hvilke der, jf. stk. 1, er begæret udstedt identifikationsdokument (hestepas) med stamtavle.

Stk. 3. Sæd og befrugtede eller ubefrugtede æg af registrerede hovdyr skal ved afsendelse til en anden medlemsstat i Den Europæiske Union ledsages af et identifikationsdokument på en formular, der er godkendt af Fødevarestyrelsen.

§ 9. Ved indførsel fra en anden medlemsstat i Den Europæiske Union skal hovdyr, der er registreret i en officielt anerkendt stambog i afsendelsesmedlemsstaten, registreres eller indføres i den relevante officielt anerkendte stambog i Danmark under samme navn med angivelse af fødselslandets landeforkortelse i overensstemmelse med internationale aftaler, medmindre de pågældende to organisationer eller foreninger har aftalt andet.

Stk. 2. Hvis avlsorganisationens eller -foreningens vedtægter tillader det, kan et andet navn, også et foreløbigt navn, foran- eller efterstilles dyrets oprindelige navn, hvis det oprindelige navn anføres i parentes i hele dyrets levetid, og dets fødselsland angives ved den i internationale aftaler anerkendte landeforkortelse.

Indførsel af hovdyr fra tredjelande

§ 10. Racerene hovdyr skal for at kunne indføres fra tredjelande

1) være indført eller registreret i en stambog eller et register, der føres af en instans, der står på en liste udfærdiget af Den Stående Zootekniske Komité,

2) være ledsaget af et zooteknisk afstamningscertifikat udfærdiget af Den Stående Zootekniske Komité, og

3) være ledsaget af et bevis for, at de vil blive indført eller registreret i en stambog i en medlemsstat i Den Europæiske Union efter nærmere bestemmelser fastsat af Den Stående Zootekniske Komité.

Stk. 2. Indtil de i stk. 1 nævnte foranstaltninger er gennemført, skal racerene hovdyr ved indførsel fra tredjelande være ledsaget af et afstamningscertifikat, hvori en officielt anerkendt avlsorganisation eller -forening attesterer, at dyret er indført i tredjelandets stambog.

§ 11. Sæd fra racerene hovdyr skal for at kunne indføres fra tredjelande

1) stamme fra et dyr, der er indført eller registreret i en stambog eller et register, der føres af en instans, som findes på en liste udfærdiget af Den Stående Zootekniske Komité og

2) stamme fra dyr, der har været underkastet kontrol med individprøver efter metoder fastsat af Den Stående Zootekniske Komité.

Stk. 2. Indtil de i stk. 1 nævnte foranstaltninger er gennemført, skal sæd fra racerene hovdyr være ledsaget af et afstamningscertifikat, hvori en officielt anerkendt avlsorganisation eller -forening attesterer, at sæden stammer fra racerene hovdyr.

§ 12. Befrugtede og ubefrugtede æg fra racerene hovdyr skal for at kunne indføres fra tredjelande

1) stamme fra et dyr, der er indført eller registreret i en stambog eller et register, der føres af en instans, som findes på en liste udfærdiget af Den Stående Zootekniske Komité og

2) være ledsaget af et zooteknisk afstamningscertifikat udfærdiget af Den Stående Zootekniske Komité.

Stk. 2. Indtil de i stk. 1 nævnte foranstaltninger er gennemført skal befrugtede eller ubefrugtede æg fra racerene hovdyr være ledsaget af et afstamningscertifikat, hvori en officielt anerkendt avlsorganisation eller -forening attesterer, at de befrugtede eller ubefrugtede æg stammer fra racerene hovdyr.

Betaling, oplysning, kontrol og straf

§ 13. Omkostninger i forbindelse med indførelse eller registrering i stambøger og udstedelse af identifikationsdokumenter eller stamtavler er det offentlige uvedkommende.

Stk. 2. Der kan ikke kræves betaling af særafgift for indførelse eller registrering i stambøger af hovdyr, der allerede er indført eller registreret i en stambog, der føres af en anerkendt avlsorganisation eller -forening i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union.

Stk. 3. En stambogsførende avlsorganisation eller -forening kan ikke af personer, der ikke er medlemmer af organisationen eller foreningen, kræve betaling af særafgift for indførelse eller registrering i stambøger af hovdyr eller for udstedelse af identifikationsdokumenter.

§ 14. Alle oplysninger, der fremkommer i forbindelse med afprøvning af racerene hovdyr, jf. § 4, skal være tilgængelige for Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. De endelige resultater, der fremkommer i forbindelse med officielt anerkendte avlsorganisationers eller -foreningers afprøvning, jf. stk. 1, skal være offentligt tilgængelige.

§ 15. Fødevarestyrelsen fører kontrol med overholdelsen af bekendtgørelsen.

Stk. 2. Officielt anerkendte avlsorganisationer eller -foreninger har pligt til at stille alle nødvendige oplysninger til rådighed for Fødevarestyrelsen i forbindelse med den i stk. 1 nævnte kontrol.

§ 16. Overtrædelse af bestemmelserne i § 4, § 5, stk. 5, §§ 6 eller 7, § 8, stk. 1 og stk. 3, § 9, stk. 1 §§ 10-14 eller § 15, stk. 2, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 566 af 5. juli 1999 om avlsmæssige betingelser for omsætning af hovdyr ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 7. januar 2016

P.D.V.
Per S. Henriksen

/ Kirsten Sejlstrup


Bilag 1

Betingelser for officiel anerkendelse af avlsorganisationer og -foreninger, der fører eller opretter stambøger for hovdyr

For at kunne anerkendes officielt må avlsorganisationer og -foreninger, der fører eller opretter stambøger for registrerede hovdyr:

1) have status som juridisk person,

2) over for Fødevarestyrelsen godtgøre:

a) kvaliteten og effektiviteten af deres virksomhed,

b) at de kan udøve den nødvendige kontrol med føring af stambøger,

c) at de har en tilstrækkelig stor bestand af hovdyr til at kunne gennemføre et forbedrings- og udvælgelsesprogram eller til at sikre racens bevarelse, hvis dette anses for ønskeligt,

d) at de er i stand til at stille de oplysninger til rådighed, f.eks. om præstationer, som er nødvendige for gennemførelsen af et forbedrings- eller avlsprogram eller for racens bevarelse,

e) at de overholder de principper, der er opstillet af den organisation eller forening, som fører den oprindelige stambog for racen, hvis det drejer sig om en organisation eller forening, der ikke fører den oprindelige stambog.

3) have regler, der:

a) omfatter et registreringssystem for afstamning,

b) omfatter et system for udlevering af oplysninger, f.eks. om præstationer, der kan anvendes til at bedømme hovdyr med henblik på racens forbedring, avl eller bevarelse,

c) for så vidt det drejer sig om en avlsorganisation eller -forening, som fører den oprindelige stambog for racen, omfatter

i) en definition af racens eller racernes karakteristika eller af den population, der omfattes af stambogen,

ii) et basissystem for identifikation af dyrene,

iii) en definition af det grundlæggende avlsmål,

iv) inddeling af stambogen i flere afsnit, hvis der er forskellige betingelser for dyrenes optagelse i stambogen, eller hvis der er forskellige fremgangsmåder ved klassificering af dyr, der indskrives i bogen,

v) bestemmelse om forældre og bedsteforældre fra en eller flere andre stambøger, hvis dette er nødvendigt.

4) have vedtægter eller en forretningsorden, der bl.a. foreskriver, at der ikke må forekomme forskelsbehandling af opdrætterne.

5) Hvis der for den samme race på Unionens område findes flere avlsorganisationer eller -foreninger, der dækker hele dette område, kan det i en organisations eller forenings vedtægter fastsættes, at hovdyr skal være født på et bestemt område eller i et bestemt land for at kunne indføres i stambogen på grundlag af identifikationsdokumentet. Denne begrænsning gælder ikke for indførsel til avl.


Bilag 2

Metoder til beregning af den genetiske værdi af hovdyr

Den genetiske værdi af et hovdyr kan beregnes ved hjælp af en af nedenstående metoder eller en kombination heraf.

I. Individprøver

1) Individprøver på en station

a) Navnet på det kontor eller den myndighed, der er ansvarlig for stationen, og som refererer til den officielt godkendte organisation eller forening, og navnet på det kontor eller den myndighed, der forestår udregninger og offentliggørelse af resultater, oplyses.

b) Afprøvningsplan og eventuelt antal dyr, der indgår i afprøvningen, anføres.

c) Følgende oplysninger gives

- betingelser for optagelse på stationen,

- længden af afprøvningsperioden på stationen,

- beskrivelse af træningens form og omfang,

- foderplan

d) De registrerede egenskaber, som er udtryk for præstationsevnen og dyrenes eksteriøre værdi samt andre relevante oplysninger, anføres.

e) Metoden til vurdering af avlsværdien skal være uvildig. Den genetiske værdi skal udtrykkes som en avlsværdi eller som en sammenligning med jævnaldrende dyr for hver af de afprøvede egenskaber.

2) Lokale individprøver og -bedømmelser samt prøver på væddeløbsbaner

Individprøver kan udføres på lokale pladser og væddeløbsbaner, forudsat at en avlsværdi kan beregnes ved prøvens afslutning på grundlag af anerkendte avls- og beregningsprincipper og de under pkt. 1, litra a og d nævnte oplysninger anføres.

II. Afkomsprøver

1)

a) Navnet på det kontor eller den myndighed, der er ansvarlig for stationen, og som refererer til den officielt godkendte organisation eller forening, og navnet på det kontor eller den myndighed, der forestår udregninger og offentliggørelse af resultater, oplyses.

b) Afprøvningsplan og eventuelt antal dyr, der indgår i afprøvningen, anføres.

c) Følgende oplysninger gives:

- betingelser for optagelse på stationen,

- længden af afprøvningsperioden på stationen,

- beskrivelse af træningens form og omfang,

- foderplan

d) De registrerede egenskaber, som er udtryk for præstationsevnen og dyrenes eksteriøre værdi samt andre relevante oplysninger, anføres.

e) Metoden til vurdering af avlsværdien skal være uvildig. Den genetiske værdi skal udtrykkes som en avlsværdi eller som en sammenligning med jævnaldrende dyr for hver af de afprøvede egenskaber.

2) Avlsdyrets genetiske værdi skal beregnes ud fra præstations- og eksteriøregenskaber hos et passende antal dyr, som er afkom og/eller søskende til dyret, og på følgende grundlag:

a) prøvemetoden skal være detaljeret beskrevet, eller der skal være henvist til den,

b) afkom og/eller søskende må ikke behandles selektivt,

c) tre typer afkomsprøver anerkendes:

- central afprøvning på en station for afprøvning af afkom,

- planlagt afprøvning af afkom på lokale pladser og væddeløbsbaner. Afkom bør være fordelt, så der kan foretages en holdbar sammenligning af dyrene,

- oplysninger opsamlet om identificerede dyr fra konkurrencebaner.

3) Alle relevante optegnelser skal anvendes ved vurderingen af avlsdyrenes genetiske værdi. Faktorer, der ikke vedrører den genetiske værdi, skal elimineres ved hjælp af passende procedurer, når avlsværdien beregnes.


Bilag 3

Kriterier for indførelse af hovdyr i stambøger

I. Hovedafsnittet i stambogen

For at kunne indføres i hovedafsnittet i sin races officielt godkendte stambog skal hovdyr:

1) stamme fra forældre, bedsteforældre og oldeforældre, der alle er indført i en stambog for samme race, eller i en stambog for en race, der er godkendt til krydsning,

2) være identificeret efter fødslen ifølge stambogens regler og

3) have en afstamning, der er fastlagt ifølge stambogens regler.

4) Uanset nr. 1) kan et dyr indføres i hovedafsnittet med henblik på deltagelse i et krydsningsprogram, som avlsorganisationen eller -foreningen har godkendt i henhold til den pågældende stambogs regler. Krydsningsprogrammet bør indeholde angivelse af de racer, der må deltage.

II. Opdeling af stambogens hovedafsnit i flere klasser

Hovedafsnittet i stambogen kan opdeles i flere klasser, afhængigt af dyrenes kvalitet. Kun hovdyr, der opfylder kriterierne efter punkt I, kan indføres i en af disse klasser.

III. Indførelse af hundyr i bilag til stambogen

1) En avlsorganisation eller -forening, der fører en stambog, kan beslutte, at et hundyr, der ikke opfylder kriterierne efter punkt I, kan indføres i et supplerende afsnit i stambogen. Som forudsætning herfor skal hundyret:

a) være identificeret efter fødslen ifølge de regler, der er fastsat i stambogen,

b) være bedømt som værende i overensstemmelse med racens standard og

c) opfylde minimumskriterierne for karakteristika ifølge de regler, der er fastsat i stambogen.

Avlsorganisationen- eller foreningen bør fastsætte regler, der åbner mulighed for, at sådanne hovdyrs afkom kan indføres i hovedafsnittet.

IV. Opdeling i klasser

Omfatter stambogen flere klasser, skal hovdyr, der kommer fra en anden medlemsstat i Den Europæiske Union, indføres i stambogen i den klasse, som det opfylder kriterierne for.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 90/427/EØF af 26. juni 1990 om zootekniske og genealogiske betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med enhovede dyr, EF-Tidende 1990, nr. L 224, s. 55, Kommissionens beslutning 92/353/EØF af 11. juni 1992 om kriterierne for godkendelse eller anerkendelse af organisationer og foreninger, der fører eller opretter stambøger for registrerede enhovede dyr, EF-Tidende 1992, nr. L 192, s. 63, Kommissionens beslutning 92/354/EØF af 11. juni 1992 om visse regler for samordning mellem organisationer og foreninger, der fører eller opretter stambøger for registrerede enhovede dyr, EF-Tidende 1992, nr. L 192, s. 66, Kommissionens beslutning 93/623/EØF af 20. oktober 1993 om et identifikationsdokument (pas), der skal ledsage registrerede hovdyr, EF-Tidende 1993, nr. L 298, s. 45, Rådets direktiv 94/28/EF af 23. juni 1994 om principperne for de zootekniske og genealogiske betingelser for import af dyr og deres sæd, æg og embryoner fra tredjelande og om ændring af direktiv 77/504/EØF om racerent aviskvæg, EF-Tidende 1994, nr. L 178, s. 66, Kommissionens beslutning 96/78/EF af 10. januar 1996 om kriterierne for indførelse og registrering af avlshovdyr i stambøger (Tekst af betydning for EØS), EF-Tidende 1996, nr. L 19, s. 39 og Kommissionens beslutning 96/79/EF af 12. januar 1996 om zootekniske certifikater for sæd, æg og embryoner fra registrerede hovdyr (Tekst af betydning for EØS), EF-Tidende 1996, nr. L 19, s. 41.