Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 110-15 om merudgifter - forhøjet husleje - boligskift

Resumé:

En kommune skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Forhøjet husleje som følge af nedsat funktionsevne kan dækkes som en nødvendig merudgift.

Behovet for merudgifter vurderes i forhold til ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation.

Flytning begrundet i den nedsatte funktionsevne

Når borgeren er nødt til at flytte fra sin bolig til en dyrere bolig på grund af en nedsat funktionsevne, skal der ved beregningen af merudgifter til husleje tages udgangspunkt i, hvad andre personer uden funktionsnedsættelse på samme alder og i samme livssituation har af udgifter til husleje. Beregningen af merudgifterne til husleje skal ikke tage udgangspunkt i de huslejeudgifter som borgeren havde, før borgeren blev nødt til at flytte som følge af sin funktionsnedsættelse.

Alder, beskæftigelse, uddannelse og lokalt prisniveau er elementer, der skal inddrages. Kommunen skal tage udgangspunkt i det lokale prisniveau sted, hvor borgeren boede, før borgeren fik behov for at flytte som følge af sin nedsatte funktionsevne. Kommunen skal sammenholde dette med de udgifter, som borgeren nu har til husleje på grund af sin nedsatte funktionsevne.

Det er kun udgifter til husleje, som ligger udover det beløb, som andre personer uden funktionsnedsættelse på samme alder og i samme livsituation har, som kan dækkes som merudgifter. Det er endvidere alene den huslejeforhøjelse, som skyldes den nedsatte funktionsevne, som kan bevilges som en merudgift.

Flytning som ikke er begrundet i den nedsatte funktionsevne

Når borgeren ville være flyttet fra sin tidligere bolig uanset sin nedsatte funktionsevne, f.eks. når en ung person flytter hjemmefra, kan der alene bevilges merudgifter til husleje, hvis det på grund af den nedsatte funktionsevne er nødvendigt for borgeren at bosætte sig i en bolig, hvor huslejen er dyrere end hvad andre på samme alder og i samme livssituation uden funktionsnedsættelse betaler.

Alder, beskæftigelse, uddannelse og lokalt prisniveau er elementer, der skal inddrages. Kommunen skal tage udgangspunkt i forholdene det sted, hvor borgeren bosætter sig.

Boligstøtte

Det forhold, at der i reglerne om individuel boligstøtte er særlige regler for beregning af boligstøtte, når borgeren er visiteret til en bolig efter almenboligloven, gør ikke udtømmende op med sådanne personers ret til at modtage tilskud til forhøjede boligudgifter.

Lovgivning:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015 - § 100 ¬

Bekendtgørelse nr. 1434 af 23. december 2012 om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har antaget sagen med henblik på at afklare om højere husleje i forhold til tidligere husleje er en nødvendig merudgift, hvor borgeren er nødsaget til at flytte på grund af sin funktionsnedsættelse.

2. Reglerne

Lov om social service § 100 fastslår, at kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

122-13: Hvis en kommune vil nedsætte en løbende ydelse til merudgifter, i dette tilfælde til husleje, skal den give en fyldestgørende begrundelse for det. Kommunen skal beskrive, hvilke elementer der er lagt vægt på i afgørelsen.

Når kommunen foretager den konkrete vurdering af merudgifter, skal de sammenligne med de udgifter, en ikke-handicappet person på samme alder og i samme livssituation har.

Alder, beskæftigelse, uddannelse og det lokale prisniveau er relevante elementer i den samlede vurdering af udgifter til husleje, der skal sammenlignes med.

Kommunen skal foretage en samlet vurdering af en sammenlignelig situation med en ikke-handicappet på samme alder og i samme livssituation. Alder, beskæftigelse, uddannelse og lokalt prisniveau er elementer, der skal inddrages, da disse er relevante elementer i denne sag om husleje.

Henvisning til en specifik alder kan ikke alene være begrundelse for at ændre væsentligt på merudgiftsydelsen. Kommunen skal beskrive, hvilken betydning alderen har for borgerens merudgiftsniveau.

Kasserede

192-09: Der er hjemmel i servicelovens § 100 til at yde hjælp til forhøjet husleje som merudgift ved flytning til anden lejebolig som følge af nedsat funktionsevne.

Det er alene den huslejeforhøjelse, som skyldes den nedsatte funktionsevne, som kan bevilliges som en merudgift.

Praksis er indarbejdet i denne principafgørelse.

113-13: Når en ung flytter hjemmefra til et botilbud, vil en eventuel forøget husleje kunne dækkes efter merudgiftsreglerne

Dækning af nødvendige merudgifter kan ske uanset boform.

Det forhold, at der i reglerne om individuel boligstøtte er særlige regler for beregning af boligstøtte, når borgeren er visiteret til en bolig efter almen boligloven, gør ikke udtømmende op med sådanne personers ret til at modtage tilskud til forhøjede boligudgifter.

Når en ung flytter hjemmefra til et botilbud, skal kommunen ved vurderingen af boligudgiften foretage en samlet vurdering af en sammenlignelig situation med en ikke-handicappet på samme alder og i samme livssituation. Alder, beskæftigelse, uddannelse og lokalt prisniveau er elementer, der skal inddrages.

Praksis er indarbejdet i denne principafgørelse.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over A Kommunes afgørelse truffet den 21. april 2015 samt revurdering af 11. juni 2015 om dækning af merudgifter til husleje.

Resultatet er

Du har ikke ret til dækning af yderligere merudgifter til husleje.

Det betyder, at vi er enige i kommunens afgørelse, som vi stadfæster.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen finder, at du ikke kan få dækket yderligere merudgifter til husleje end bevilget af kommunen.

Vi vurderer, at dine merudgifter til husleje ikke skal beregnes ud fra udgifterne til din tidligere bolig, som du flyttede fra som følge af din funktionsnedsættelse.

Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.

Vi lægger vægt på, at kommunen har indhentet oplysninger om 5 boliger med udgangspunkt i nærområdet, hvor du bor. Dette med henblik på at vurdere, om du har merudgifter til husleje i forhold til andre på samme alder og i samme livsituation som dig, men som ikke har en funktionsnedsættelse.

Der er taget udgangspunkt i en 1- værelses lejlighed på samme størrelse som din bolig.

Kommunen har herefter beregnet dine merudgifter til husleje fra 2012 – 2015.

Vi er opmærksomme på, at du havde en bolig, der kostede 2.130 kr. om måneden, som du blev nødt til at flytte fra, som følge af, at du havde fået en betydelig funktionsnedsættelse.

Det følger af bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse (merudgiftsbekendtgørelsen) § 5, at der skal tages udgangspunkt i, hvad andre personer uden funktionsnedsættelse på samme alder og i samme livsituation har af udgifter, når det skal vurderes, hvilke udgifter, der kan dækkes efter reglerne om merudgifter.

Alder, beskæftigelse, uddannelse og lokalt prisniveau er elementer, der skal inddrages, når det skal vurderes, hvilke udgifter som personer, uden funktionsnedsættelse på samme alder og i samme livssituation, har.

Merudgiftsbekendtgørelsens § 5 beskriver sammenligningsgrundlaget, når merudgifterne til borgere med nedsat funktionsnedsættelse skal beregnes.

Dine merudgifter til husleje skal derfor ikke beregnes ud fra den husleje, som du havde i din tidligere bolig, men ud fra hvad andre på samme alder og i samme livssituation som dig har af udgifter til husleje.

De udgifter, personer i samme livssituation og på samme alder som dig, har til husleje, kan du ikke få dækket som merudgifter.

Vi finder på den baggrund, at kommunens beregning af dine nødvendige merudgifter til husleje ikke skal tilsidesættes.