Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 111-15 om diabetes - druesukker - lavt blodsukker

Resumé:

Kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Udgifter til hurtigtvirkende kulhydrater til regulering af lavt blodsukker kan efter en konkret vurdering indgå ved beregning af nødvendige merudgifter til en person med diabetes type 1.

Beregning af borgerens nødvendige merudgifter til hurtigtvirkende kulhydrater skal foretages på baggrund af en konkret vurdering af borgerens behov for hurtigtvirkende kulhydrater. Kommunen kan i den forbindelse tage udgangspunkt i prisen for druesukker i pulverform.

I den konkrete sag var borgeren berettiget til dækning af merudgifter, fordi han havde sandsynliggjort samlede merudgifter til blandt andet diabeteskost, egenbetaling til medicin og druesukker i pulverform over bagatelgrænsen.

Lovgivning:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015 - § 100

Bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse - §§ 5 og 7

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, om der ved beregningen af borgerens merudgifter til hurtigtvirkende kulhydrater, kan tages udgangspunkt i prisen for druesukker i pulverform.

2. Reglerne

Lov om social service § 100 fastslår, at kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter § 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov.

Det fremgår af § 5 i bekendtgørelse om nødvendige merudgifter, at der alene ydes tilskud til nødvendige merudgifter, som er en følge af den nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne hos den person, der ansøger. Behovet vurderes i forhold til ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation.

Det fremgår af § 7 i bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse, at tilskud til nødvendige merudgifter efter servicelovens § 100, stk. 3, kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 6.000 kr. pr. år, svarende til 500 kr. pr. måned.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelse er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

46-14: Ved beregning af merudgifter til diabetikere medregnes merudgifter til diabeteskost. Ved diabeteskost forstås den anbefalede kost, som en diabetiker efter de officielle danske diætprincipper for diabetes skal indtage. Merudgiften beregnes ved at sammenligne den anbefalede diabeteskost med den danske gennemsnits-kost. Størrelsen af denne udgift afhænger som udgangspunkt af energibehov og køn, samt om diabetes-kost bliver beregnet med eller uden specialvarer

103-10: Udgifter til druesukker og juice i forbindelse med lavt blodsukker/følingstilfælde skulle efter en konkret vurdering medtages ved beregningen af merudgifter til en person med insulinkrævende diabetes.

Kasserede

Følgende principafgørelse er kasseret og gælder ikke længere. Praksis er indarbejdet i denne principafgørelse:

102-10: Udgifter til druesukker eller juice til regulering af lavt blodsukker skulle efter en konkret vurdering indgå ved beregning af nødvendige merudgifter til en person med insulinkrævende diabetes.

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser om denne problemstilling på området.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har ved brev af 4. november 2015, på baggrund af Rettens dom af 20. oktober 2015, genoptaget behandlingen af din sag om dækning af merudgifter.

Vi har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over A Kommunes afgørelse truffet den 31. oktober 2011.

Resultatet er

Du er berettiget til dækning af merudgifter fra den 21. oktober 2011 til den 31. december 2012, da dine udgifter overstiger bagatelgrænsen.

Kommunen skal træffe afgørelse om, hvorvidt dine merudgifter overstiger bagatelgrænsen fra 1. januar 2013.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse i forhold til dine udgifter fra den 21. oktober 2011 til 31. december 2012.

Kommunen vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Dine udgifter til hurtigtvirkende kulhydrater

Ankestyrelsen vurderer, at du har nødvendige merudgifter til druesukker i pulverform for 283,92 kroner.

Vi lægger ved afgørelsen vægt på, at du har brug for 15 gram druesukker i forbindelse med tilfælde med lavt blodsukker.

Vi lægger ligeledes vægt på, at du vil skulle blande en flaske med vand og druesukker hver morgen.

Vi lægger endvidere vægt på, at druesukker i pulverform kan købes på nettet, hvor fire kilo druesukker i pulverform koster 208 kroner, inkl. levering.

Det følger af servicelovens regler om dækning af merudgifter, at der alene ydes tilskud til nødvendige merudgifter, som er en følge af den nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne hos den person, der ansøger.

Det følger endvidere af vores praksis, at udgifter til druesukker eller juice til regulering af lavt blodsukker efter en konkret vurdering skal indgå ved beregningen af nødvendige merudgifter til en person med insulinkrævende diabetes. Vi henviser til vores principafgørelse 102-10.

På den baggrund vurderer vi, at du vil have udgifter til druesukker i pulverform svarende til 15 gram druesukker om dagen, 7 dage om ugen, 52 uger om året. I alt 283,92 kroner.

Vi bemærker, at det forhold, at du mener, at du skal anvende 20 gram druesukker 8 til 9 gange om ugen ikke kan føre til en ændring af vores vurdering af sagen.

Udgifter over bagatelgrænsen i 2011 og 2012

Udover dine udgifter til druesukker i pulverform havde du, da A Kommune traf afgørelse i sagen i 2011, udgifter til diætkost med specialvarer for 2.112 kroner.

Vi bemærker, at vi ikke har forholdt os nærmere til kommunens vurdering af, at du har udgifter til diætkost med specialvarer.

Vi lægger, på baggrund af Rettens dom af 20. oktober 2015 til grund, at du havde udgifter til egenbetaling til medicin på 3.655 kroner.

Du havde altså den 21. oktober 2011 merudgifter for i alt 6.050,92 kroner.

Det følger af servicelovens regler om dækning af merudgifter, at tilskud til nødvendige merudgifter efter servicelovens § 100, stk. 3, kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 6.000 kr. pr. år, svarende til 500 kr. pr. måned.

På den baggrund finder vi, at du er berettiget til dækning af merudgifter fra din ansøgning af 21. oktober 2011 til den 31. december 2012.

Udgifter over bagatelgrænsen fra 2013 og frem til i dag

Vi finder, at sagen ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan træffe afgørelse om, hvorvidt du har merudgifter over bagatelgrænsen fra 1. januar 2013 og frem til i dag.

Vi lægger vægt på, at kommunen ikke har haft lejlighed til at forholde sig til, hvilke merudgifter du har til diætkost, herunder om du stadig har et behov for specialvarer.

Vi lægger ligeledes vægt på, at kommunen ikke har forholdt sig til, hvilke udgifter til egenbetaling til medicin du har.

Det følger af vores praksis, at der ved beregningen af nødvendige merudgifter alene skal medtages udgifter til specialvarer, hvis det kan dokumenteres, at ansøgeren har behov for at benytte specialvarer, idet vedkommende ikke ved supplering af hurtigvirkende insulin har mulighed for at kompensere for ekstra indtag af kulhydrater. Det skal også være sandsynliggjort, at borgeren rent faktisk anvender specialvarer i det daglige. Vi henviser til vores principafgørelse 46-14.

På den baggrund hjemviser vi sagen til kommunen.

Kommunen skal derfor indhente oplysninger om, hvorvidt du har et dokumenteret behov for specialvarer i perioden fra 2013 og frem.

Kommunen skal ligeledes indhente oplysninger om, hvilke udgifter du har haft til egenbetaling for medicin i perioden fra 2013 og frem.

Kommunen skal herefter træffe en ny afgørelse. Hvis kommunen ikke fuldt imødekommer din ansøgning, skal kommunen i afgørelsen angive de hovedhensyn og de faktiske oplysninger, der er indgået i kommunens vurdering.

Hvis du er uenig i kommunens nye afgørelse, kan du klage til os.