Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32008L0120
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bekendtgørelsens område mv.
Kapitel 2 Krav til gulvarealer
Kapitel 3 Almindelige bestemmelser
Kapitel 4 Særlige bestemmelser vedrørende orner
Kapitel 5 Særlige bestemmelser vedrørende søer og gylte
Kapitel 6 Særlige bestemmelser vedrørende pattegrise
Kapitel 7 Særlige bestemmelser vedrørende fravænnede grise, avls- og slagtesvin
Kapitel 8 Instruktion af personale
Kapitel 9 Indførsel fra tredjelande
Kapitel 10 Straf
Kapitel 11 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beskyttelse af svin1)

I medfør af § 4, stk. 1, § 4 a, stk. 1, § 12, stk. 1, § 14, stk. 3, § 24 a og § 28, stk. 5 og 7, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1150 af 12. september 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område mv.

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på bedrifter med svin, der holdes indelukket med henblik på avl og opfedning.

§ 2. De relevante bestemmelser i bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr finder anvendelse ved siden af reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Svin: Et svin i enhver alder, uanset om det opdrættes til avl eller opfedning.

2) Orne: Et handyr efter kønsmodning, bestemt til avl.

3) Gylt: Et hundyr efter kønsmodning og inden faring.

4) So: Et hundyr efter første faring.

5) Diegivende so: Et hundyr fra tidspunktet for faring til fravænning af pattegrisene.

6) Goldso og drægtig so: En so mellem fravænning og faring.

7) Pattegris: En gris fra fødsel til fravænning.

8) Fravænnet gris: En gris fra fravænning og indtil 10 uger.

9) Avls- og slagtesvin: Et svin fra 10 uger indtil slagtning eller avlsbrug.

Kapitel 2

Krav til gulvarealer

§ 4. Der skal være frit gulvareal til hver fravænnet gris eller hvert avls- og slagtesvin, der opdrættes i flok, på mindst:

1) 0,15 m2 til svin med en gennemsnitsvægt på 10 kg eller derunder,

2) 0,20 m2 til svin med en gennemsnitsvægt på mellem 10 kg og 20 kg,

3) 0,30 m2 til svin med en gennemsnitsvægt på mellem 20 kg og 30 kg,

4) 0,40 m2 til svin med en gennemsnitsvægt på mellem 30 kg og 50 kg,

5) 0,55 m2 til svin med en gennemsnitsvægt på mellem 50 kg og 85 kg,

6) 0,65 m2 til svin med en gennemsnitsvægt på mellem 85 kg og 110 kg, og

7) 1,00 m2 til svin med en gennemsnitsvægt på over 110 kg.

§ 5. Når der anvendes fuldspaltegulve af beton til svin i flok, må bredden af spalteåbningen ikke være over

1) 11 mm for pattegrise,

2) 14 mm for fravænnede grise,

3) 18 mm for avls- og slagtesvin, og

4) 20 mm for gylte efter løbning og søer.

Stk. 2. Bjælkebredden skal mindst være

1) 50 mm for pattegrise og fravænnede grise, og

2) 80 mm for avls- og slagtesvin, gylte efter løbning og søer.

Kapitel 3

Almindelige bestemmelser

§ 6. Opbinding af svin er forbudt.

§ 7. I den del af bygningen, hvor der holdes svin, skal følgende undgås:

1) Vedvarende støjniveauer så høje som 85 decibel.

2) Konstant eller pludselig støj.

§ 8. Svin skal holdes i en belysning, der følger en 24-timers rytme og har sammenhængende perioder på mindst 8 timer pr. dag med henholdsvis lys og mørke. Lyset skal have en lysintensitet på mindst 40 lux.

§ 9. Alle svin skal tilses mindst én gang daglig af den ansvarlige for dyreholdet.

Stk. 2. Der skal være fri adgang til inspektion af hvert enkelt svin.

§ 10. Hvis svinene er opstaldet flokvis, skal der træffes foranstaltninger til at forhindre slagsmål, der går ud over normal adfærd.

Stk. 2. Svin, der udviser vedholdende aggressivitet over for andre dyr, eller som er ofre for denne aggressivitet, skal midlertidigt isoleres eller holdes på afstand af flokken.

Stk. 3. Stien, hvor dyret opstaldes, skal være udformet således, at hvert dyr let kan vende sig, hvis dette ikke er i modstrid med specifik veterinærrådgivning.

§ 11. Når svin flyttes fra et staldsystem til et andet, skal det foregå under opsyn.

§ 12. Svin, som skal holdes i flok, men som er syge eller skadede, kan opstaldes midlertidigt i sygestier, herunder i individuelle stier. § 10, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 13. Der skal være et tilstrækkeligt antal sygestier, således at der altid er mindst én sygesti klar til brug til svin, der er syge eller skadede, jf. § 12, 1. pkt. Når en sygesti er fyldt op, skal producenten straks gøre mindst én yderligere sygesti klar til brug.

Stk. 2. Det samlede antal sygestier skal udgøre mindst 2,5 pct. af det samlede antal indendørs stipladser til løsgående drægtige søer.

Stk. 3. Hvis søer og gylte holdes i en sygesti, skal der være mindst 2,8 m2 frit tilgængeligt stiareal pr. dyr, dog skal der i den enkelte sti være mindst 3,5 m2 frit tilgængeligt stiareal. I sygestien må der anbringes op til tre dyr.

Stk. 4. Hvis smågrise, avls- og slagtesvin holdes i en sygesti, skal der være et frit tilgængeligt stiareal på mindst

1) 0,36 m2 pr. svin, der vejer fra 7 kg op til 15 kg, dog skal der i den enkelte sti være mindst 0,41 m2 frit tilgængeligt stiareal,

2) 0,58 m2 pr. svin, der vejer fra 15 kg op til 30 kg, dog skal der i den enkelte sti være mindst 0,69 m2 frit tilgængeligt stiareal,

3) 0,91 m2 pr. svin, der vejer fra 30 kg op til 60 kg, dog skal der i den enkelte sti være mindst 1,14 m2 frit tilgængeligt stiareal,

4) 1,29 m2 pr. svin, der vejer fra 60 kg op til 100 kg, dog skal der i den enkelte sti være mindst 1,70 m2 frit tilgængeligt stiareal,

5) 1,53 m2 pr. svin, der vejer fra 100 kg op til 130 kg, dog skal der i den enkelte sti være mindst 2,05 m2 frit tilgængeligt stiareal, og

6) 1,69 m2 pr. svin, der vejer fra 130 kg op til 150 kg, dog skal der i den enkelte sti være mindst 2,28 m2 frit tilgængeligt stiareal.

Stk. 5. I sygestier skal der være afkølingsfaciliteter og varmekilde, således at dyrenes kropstemperatur kan reguleres. Sygestier skal være indrettet, så træk i sygestien undgås.

Stk. 6. I sygestier skal mindst 2/3 af det samlede minimumsgulvareal, jf. stk. 3 og 4, være med et blødt underlag. Underlaget kan bestå af en gummimåtte eller strøelse i en tilstrækkelig mængde, så dyrene ikke er i direkte kontakt med gulvet.

§ 14. Svinestaldene skal være indrettet således, at hvert svin kan lægge sig samt hvile og rejse sig uden besvær.

Stk. 2. Svin skal have adgang til et fysisk og temperaturmæssigt behageligt lejeareal, der er tilstrækkeligt drænet og rent, og som gør det muligt for alle dyrene at ligge ned samtidig.

Stk. 3. Ethvert svin skal kunne se andre svin med undtagelse af svin, der holdes isoleret på grund af sygdom eller tilskadekomst.

§ 15. Alle procedurer, der har til formål at foretage indgreb med andre end terapeutiske eller diagnostiske formål eller til identificering af svin, og som resulterer i beskadigelse eller tab af en følsom del af kroppen eller ændring af knoglestrukturen, er forbudt, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. Orners hjørnetænder må slibes efter reglerne i § 24, stk. 3.

Stk. 3. Pattegrises hjørnetænder må slibes efter reglerne i § 34.

Stk. 4. Halekupering og kastration må foretages efter reglerne i bekendtgørelse om halekupering og kastration af dyr.

Stk. 5. Næseringning må foretages efter reglerne i dyreværnslovens § 16.

Stk. 6. Øremærkning af svin må kun foretages af personer, som har de fornødne faglige forudsætninger herfor.

§ 16. Brug af instrumenter, der giver svin elektrisk stød, er forbudt.

§ 17. Hvis der anvendes bindsler, må disse ikke skade svinene, og de skal kontrolleres jævnligt og om nødvendigt reguleres for at sidde bekvemt. Hvert bindsel skal være langt nok til, at svinene kan bevæge sig i overensstemmelse med § 14, stk. 1. Bindslerne skal være udformet således, at der så vidt muligt ikke er risiko for, at svinene kan blive kvalt eller komme til skade.

§ 18. Stalde, stier, inventar og redskaber til svin skal regelmæssigt rengøres og desinficeres for at forebygge tilstedeværelse af sygdomsbærende organismer.

Stk. 2. Gødning, urin og spildfoder skal fjernes så ofte som nødvendigt for at forhindre lugt og for at forhindre, at fluer, rotter, mus og andre skadedyr tiltrækkes.

§ 19. Gulvene må hverken være glatte eller ujævne, så der er risiko for, at svinene kommer til skade, og de skal være udformet, konstrueret og vedligeholdt således, at svin, der står eller ligger på dem, ikke kommer til skade eller udsættes for lidelse. De skal være tilpasset svinenes størrelse og vægt og danne en hård, jævn og stabil overflade.

Stk. 2. Hvis der udlægges strøelse, skal dette være rent, tørt og uskadeligt for svinene.

§ 20. Alle svin skal have adgang til foder, der passer til deres alder, vægt, adfærdsmæssige og fysiologiske behov af hensyn til deres velfærd og sundhed.

§ 21. Alle svin skal fodres mindst én gang daglig. Hvis svinene opdrættes flokvis og ikke fodres efter ædelyst eller ved hjælp af automatisk fodringssystem, der fodrer dyrene individuelt, skal hvert dyr have adgang til foder på samme tid som de andre i flokken.

Stk. 2. Dyrene skal endvidere fodres ved hjælp af et system, der sikrer, at hvert dyr kan få tilstrækkeligt foder, også når der er konkurrenter til foderet til stede.

§ 22. Svin på over to uger skal have permanent adgang til frisk vand i tilstrækkelig mængde.

§ 23. Ud over de foranstaltninger, der normalt træffes for at forhindre halebidning og andre uvaner, samt for at svinenes adfærdsmæssige behov skal kunne tilfredsstilles, skal alle svin, jf. dog stk. 2, have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale, der kan opfylde deres behov for beskæftigelses- og rodemateriale.

Kapitel 4

Særlige bestemmelser vedrørende orner

§ 24. Ornestier skal være placeret og konstrueret således, at ornen kan vende sig, høre, lugte og se andre svin. Ornen skal have et rent, tørt og bekvemt lejeareal.

Stk. 2. Stien til en voksen orne skal have et frit gulvareal på mindst 6 m2. Hvis stien også anvendes til naturlig bedækning, skal det frie gulvareal for en voksen orne være på mindst 10 m2, og der må ikke være nogen hindringer i stien.

Stk. 3. Orners hjørnetænder kan om nødvendigt slibes ensartet for at undgå beskadigelse af andre dyr eller af sikkerhedsgrunde. Slibning må kun foretages af en dyrlæge eller en person, der er uddannet heri, og som har erfaring med at udføre slibning af hjørnetænder med passende midler og under hygiejniske forhold. Efter § 15, stk. 1, er klipning af hjørnetænderne forbudt.

Kapitel 5

Særlige bestemmelser vedrørende søer og gylte

§ 25. Løsgående søer og gylte skal holdes i stabile grupper eller flokke, der skal blandes mindst muligt. Hvis grupper eller flokke af søer og gylte blandes, skal det foregå under opsyn.

Stk. 2. Der skal træffes foranstaltninger til at minimere aggressioner blandt søer og gylte.

§ 26. Drægtige søer og gylte skal om nødvendigt behandles mod eksterne og interne parasitter. Drægtige søer og gylte skal gøres rene, når de anbringes i farestien.

§ 27. I ugen før det forventede faretidspunkt og under faring kan drægtige søer og gylte uanset § 14, stk. 3, holdes uden for synsvidde af artsfæller.

Stk. 2. Drægtige søer og gylte skal indsættes i farestier senest 3 dage før forventet faring.

§ 28. Søer og gylte skal have rent, veldrænet og bekvemt lejeareal.

Stk. 2. I ugen før det forventede faretidspunkt skal søer og gylte have passende redebygningsmateriale i tilstrækkelig mængde, medmindre dette teknisk ikke kan lade sig gøre med det gyllesystem, der anvendes på bedriften.

§ 29. Der skal være et frit areal bag ved soen eller gylten for at lette naturlig faring eller faring, hvortil der kræves hjælp.

§ 30. Farestier, hvor søer holdes løse, skal være forsynet med en beskyttelsesanordning til pattegrisene, som f.eks. farebøjler.

§ 31. De krav til det frit tilgængelige stiareal, som følger af § 6, stk. 1, i lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte, gælder også for andre søer, der holdes i flok.

Kapitel 6

Særlige bestemmelser vedrørende pattegrise

§ 32. En så stor del af det samlede gulvareal, at alle pattegrisene kan hvile på det samtidig, skal være fast gulv eller dækket med en måtte eller strøet med halm eller andet passende materiale. Lejet skal endvidere være tørt og bekvemt og adskilt fra soen.

Stk. 2. Der skal endvidere om nødvendigt være en varmekilde.

§ 33. Hvis der anvendes en fareboks, skal pattegrisene have tilstrækkelig plads til at die uden vanskelighed.

§ 34. Slibning af pattegrises hjørnetænder må ikke foretages rutinemæssigt.

Stk. 2. Pattegrises hjørnetænder kan slibes inden for dyrets 4 første levedøgn, hvis der er dokumentation for, at der på bedriften er sket skader på søers patter eller på andre svins hoveder, herunder ører, som følge af, at slibning ikke er foretaget. Hjørnetænderne skal slibes ensartet.

Stk. 3. Slibning af hjørnetænder må kun foretages af en dyrlæge eller en person, der er uddannet heri, og som har erfaring med at udføre slibning af hjørnetænder med passende midler og under hygiejniske forhold.

Stk. 4. Inden slibning af hjørnetænder foretages, skal der være forsøgt foranstaltninger for at forhindre de i stk. 2 nævnte skader under hensyntagen til miljøet og belægningsgraden. Utilstrækkelige staldforhold eller driftsledelsessystemer skal ændres.

Stk. 5. Efter § 15, stk. 1, er klipning af hjørnetænderne forbudt.

§ 35. Pattegrise må ikke vænnes fra soen, før de er mindst 28 dage gamle, medmindre det ellers ville gå ud over moderdyrets eller pattegrisenes velfærd eller sundhed.

Stk. 2. Pattegrise kan dog fravænnes indtil 7 dage tidligere, hvis de flyttes til specialiserede stalde, der tømmes og renses og desinficeres grundigt inden anbringelsen af en ny gruppe, og som er adskilte fra stalde, hvor der holdes søer, for at minimere overførelsen af sygdomme til pattegrisene.

Kapitel 7

Særlige bestemmelser vedrørende fravænnede grise, avls- og slagtesvin

§ 36. Svinene skal holdes i stabile flokke og blandes så lidt som muligt.

Stk. 2. Hvis svin, der ikke kender hinanden, skal blandes, skal det ske i en så ung alder som muligt, fortrinsvis inden eller indtil en uge efter fravænning. Når svin blandes, skal de have tilstrækkelige muligheder for at flygte fra og skjule sig for andre svin. Blanding af svin skal foregå under opsyn.

Stk. 3. Når der viser sig tegn på alvorlige kampe, skal årsagerne hertil straks undersøges, og der skal træffes passende foranstaltninger, f.eks. ved om muligt at give dyrene rigeligt med halm eller andet rodemateriale.

Kapitel 8

Instruktion af personale

§ 37. Svineproducenter, der beskæftiger eller ansætter personer til pasning af svin, skal sikre sig, at disse personer har modtaget instruktion og vejledning om lovgivningen om beskyttelse af svin.

Kapitel 9

Indførsel fra tredjelande

§ 38. For at kunne indføre svin fra tredjelande til Danmark, skal dyrene ledsages af et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land, hvorved det attesteres, at de mindst har fået en lige så god behandling som den, der er foreskrevet i Rådets direktiv 2008/120/EF af 18. december 2008 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin.

Kapitel 10

Straf

§ 39. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der overtræder §§ 4-38.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 11

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 40. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin ophæves.

Stk. 3. For anlæg, der er taget i brug før den 1. januar 2011, finder bekendtgørelsens § 13, stk. 2, først anvendelse fra den 1. januar 2021.

Fødevarestyrelsen, den 7. januar 2016

P.D.V.
Per S. Henriksen

/ Kirsten Sejlstrup

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2008/120/EF af 18. december 2008 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin, EF-Tidende 2009, nr. L 47, side 5.