Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31996L0059
 
32006L0123
 
Links til øvrige EU dokumenter
32001D0068
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bekendtgørelsens definitioner og område
Kapitel 2 Salg, import, anvendelse, vedligeholdelse, opbevaring og mærkning
Kapitel 3 Afgivelse af oplysninger
Kapitel 4 Bortskaffelse og dekontaminering
Kapitel 5 Egenkontrol og analyser
Kapitel 6 Tilsyn og håndhævelse
Kapitel 7 Administrative bestemmelser
Kapitel 8 Straf og ikrafttræden m.v.
Bilag 1 Dekontamineret apparat indeholdende PCB, jf. § 15, stk. 2, nr. 4
Bilag 2 Analysemetode, jf. § 18, stk. 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor1)

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, § 7 a, stk. 1, § 44, stk. 1, § 45, stk. 2, § 80, stk. 2, og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015, og § 22, stk. 4, § 23, § 30, stk. 1 og 3, § 43, § 45, stk. 1, § 47 og § 59, stk. 4 og 5, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens definitioner og område

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) PCB:

a) Polychlorbiphenyler.

b) Polychlorterphenyler.

c) Monomethyltetrachlordiphenylmethan, monomethyldichlordiphenylmethan og monomethyldibromdiphenylmethan.

d) Blandinger med et samlet indhold på mere end 0,005 vægtprocent af ovennævnte stoffer.

2) Apparater indeholdende PCB: Apparater eller udstyr, der indeholder eller har indeholdt PCB, og som ikke er dekontamineret. Apparater af en type, der kan indeholde PCB, betragtes som indeholdende PCB, medmindre det ved hjælp af en analyse godtgøres, at apparatet ikke indeholder PCB, jf. § 18.

3) Brugt PCB: PCB, der betragtes som affald efter bekendtgørelse om affald.

4) Indehaver: Den fysiske eller juridiske person, der er i besiddelse af PCB, brugt PCB eller apparater indeholdende PCB.

5) Dekontaminering: Alle operationer hvorved apparater, genstande, materialer eller væsker, der er kontamineret med PCB, kan genbruges, genvindes eller bortskaffes sikkert herunder evt. udskiftning, dvs. alle operationer, hvorved PCB udskiftes med en egnet væske, der ikke indeholder PCB.

6) Bortskaffelse: Bortskaffelse i overensstemmelse med reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter følgende vedrørende PCB og apparater indeholdende PCB, jf. § 1:

1) Salg, import, anvendelse, vedligeholdelse, opbevaring og mærkning.

2) Afgivelse af oplysninger.

3) Bortskaffelse og dekontaminering.

4) Egenkontrol og analyser.

§ 3. Bekendtgørelsens regler finder ikke anvendelse på PCB og apparater indeholdende PCB, som er fremstillet i udlandet, og som kun føres gennem landet som transitgods, og som ikke er genstand for behandling eller bearbejdning. Dette gælder dog ikke, hvis transporten er omfattet af Miljø- og Fødevareministeriets lovgivning vedrørende import og eksport af affald.

§ 4. Medmindre andet følger af denne bekendtgørelse, finder den øvrige lovgivning om håndtering af affald anvendelse, herunder bekendtgørelse om affald.

Kapitel 2

Salg, import, anvendelse, vedligeholdelse, opbevaring og mærkning

§ 5. Salg og import af PCB samt apparater, der indeholder PCB, er forbudt.

§ 6. Anvendelse af transformatorer eller kondensatorer, der indeholder PCB, og som har en total vægt på 1 kg og opad eller en effekt på mere end eller lig med 2 kVAr, er forbudt.

Stk. 2. Anvendelse af monomethyltetrachlorodiphenylmethan (CAS nr. 76253-60-6), monomethyldichlordip-henylmethan (CAS nr. ukendt) eller monomethyldibromdiphenylmenthan (CAS nr. 99688-47-8) eller anvendelse af blandinger indeholdende disse stoffer er forbudt.

Stk. 3. Apparater indeholdende monomethyltetrachlordiphenylmethan (CAS nr. 76253-60-6), der var i brug den 18. juni 1994, kan anvendes og vedligeholdes indtil udløbet af deres levetid.

Stk. 4. Transformatorer og kondensatorer, der indeholder PCB, men som ikke er omfattet af stk. 1, må anvendes indtil udløbet af deres levetid.

§ 7. Apparater indeholdende PCB, der er omfattet af § 6, stk. 3 og 4, kan fortsat vedligeholdes, indtil de dekontamineres eller bortskaffes efter denne bekendtgørelse. Dette forudsætter dog, at det indeholdte PCB overholder de tekniske regler og specifikationer for dielektrisk kvalitet, og at apparaterne er i god stand og helt tætte.

§ 8. PCB kan uanset bestemmelsen i § 5 og § 6, stk. 1, sælges, importeres og anvendes til forskning på laboratorieniveau eller som referencestandard.

§ 9. PCB skal holdes adskilt fra brandbare stoffer.

Stk. 2. Transformatorer og kondensatorer omfattet af § 6, stk. 1, skal opbevares fritliggende eller i en ubrændbar bygning, der alene indeholder ikke olieholdigt el-udstyr. Dog kan placeringen ske i en adskilt brandsektion, der er konstrueret til at modstå brand i 60 minutter, og som ligeledes alene indeholder ikke olieholdigt el-udstyr.

§ 10. Apparater, herunder transformatorer og kondensatorer med et PCB-indhold på mere end 5 dm3, skal mærkes.

Stk. 2. Mærkningen skal være tydelig og skal angive, at apparatet indeholder PCB, og at der ved brand udvikles sundhedsskadelige dampe.

Stk. 3. Den i stk. 1 nævnte mærkning skal efter apparatets dekontaminering erstattes med den mærkning, der er angivet i bilag 1, jf. § 15, stk. 2, nr. 4.

§ 11. Bygninger og lokaler, hvor apparater som nævnt i § 8 befinder sig, samt alle indgange til sådanne bygninger og lokaler skal mærkes.

Stk. 2. Mærkningen skal være tydelig og skal bestå i synlige skilte, der angiver, at der findes apparater med PCB i bygningen eller lokalet, og at der ved brand udvikles sundhedsskadelige dampe.

§ 12. Indehaveren af PCB og apparater indeholdende PCB er ansvarlig for overholdelse af reglerne i §§ 5-11 i dette kapitel.

Kapitel 3

Afgivelse af oplysninger

§ 13. Indehaveren af PCB og indehaveren af apparater indeholdende PCB meddeler de i stk. 2 nævnte oplysninger til Miljøstyrelsen på anmodning.

Stk. 2. Følgende oplysninger skal meddeles, jf. stk. 1:

1) Indehaverens navn og adresse.

2) Beskrivelse af mængden af PCB, hvordan det opbevares, hvad det anvendes til, og hvor det findes.

3) Beskrivelse af apparatet og angivelse af hvor det befinder sig.

4) Mængden af PCB i apparatet.

5) Dato for behandling eller udskiftning, der er udført eller planlagt.

6) Angivelse af behandlingsmetode eller udskiftning, der er udført eller planlagt.

7) Datoen for modtagelse af den i § 17 nævnte dokumentation (dokumentation for bortskaffelse).

Stk. 3. Indehaveren af de i stk. 1 nævnte apparater meddeler Miljøstyrelsen eventuelle ændringer i de allerede meddelte oplysninger.

Kapitel 4

Bortskaffelse og dekontaminering

§ 14. Indehaveren af transformatorer og kondensatorer indeholdende PCB, der er omfattet af anvendelsesforbuddet i § 6, stk. 1, skal drage omsorg for, at disse PCB bortskaffes hurtigst muligt og senest 1. januar 2000.

Stk. 2. Indehaveren af de i § 6, stk. 2, nævnte erstatningsstoffer skal drage omsorg for, at disse erstatningsstoffer bortskaffes hurtigst muligt og senest 1. januar 2000.

Stk. 3. Indehavere af apparater herunder transformatorer og kondensatorer med et PCB-indhold på mere end 5 dm3, skal drage omsorg for, at disse bortskaffes hurtigst muligt og senest den 1. januar 2000.

Stk. 4. Indehavere af apparater med PCB, der er omfattet af § 6, stk. 3 og 4, skal drage omsorg for, at disse bortskaffes ved udløbet af deres levetid.

Stk. 5. Indehavere af PCB i øvrigt og genstande indeholdende PCB skal drage omsorg for, at dette bortskaffes hurtigst muligt efter endt brug.

§ 15. Indehavere af transformatorer, der indeholder mere end 0,05 vægtprocent PCB skal sikre, at disse hurtigst muligt dekontamineres.

Stk. 2. Den, der udfører dekontamineringen, skal sikre, at følgende betingelser opfyldes:

1) Formålet med dekontamineringen skal være at nedbringe PCB til under 0,05 %.

2) Den ikke-PCB-holdige erstatning skal medføre klart færre risici.

3) Udskiftningen må ikke bringe den efterfølgende bortskaffelse af PCB i fare.

4) Mærkningen af transformatoren skal efter dekontamineringen erstattes med den mærkning, der er angivet i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 16. Indehavere af transformatorer, der indeholder mellem 0,05 og 0,005 vægtprocent PCB, skal sikre, at disse hurtigst muligt dekontamineres eller skal drage omsorg for, at disse bortskaffes ved udløbet af deres levetid.

Stk. 2. Den, der udfører dekontamineringen, skal sikre, at de betingelser, der er opregnet i § 15, stk. 2, nr. 2, 3 og 4, opfyldes.

§ 17. Kommunalbestyrelsen eller den godkendte virksomhed, der modtager brugt PCB til bortskaffelse, skal udlevere dokumentation for arten og mængden af den indleverede PCB til indehaveren.

Kapitel 5

Egenkontrol og analyser

§ 18. Indehaveren af PCB, herunder brugt PCB og apparater indeholdende PCB, der er omfattet af denne bekendtgørelses kapitel 2, skal være i besiddelse af dokumentation for, at disse PCB opfylder bekendtgørelsens krav. Dokumentationen herfor skal efter anmodning udleveres til tilsynsmyndigheden.

Stk. 2. Analyser af PCB skal følge analysemetoden i bilag 2.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at analyser skal foretages på laboratorier, der er akkrediteret under den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Kapitel 6

Tilsyn og håndhævelse

§ 19. For tilsyn og håndhævelse gælder reglerne i lov om miljøbeskyttelse.

Stk. 2. Tilsyn og håndhævelse vedrørende overholdelse af reglerne i kapitel 2 om salg, import, anvendelse, vedligeholdelse, opbevaring og mærkning og tilsynet med overholdelse af reglerne i kapitel 3 om afgivelse af oplysninger udøves dog af Miljøstyrelsen, jf. lov om kemikalier.

Kapitel 7

Administrative bestemmelser

§ 20. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, herunder miljø- og fødevareministeren.

Kapitel 8

Straf og ikrafttræden m.v.

§ 21. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder forbuddet om salg og import i § 5,

2) overtræder forbuddet mod anvendelse i § 6,

3) overtræder reglerne om vedligeholdelse i § 7,

4) overtræder reglerne om opbevaring i § 9,

5) overtræder reglerne om mærkning i § 10 og § 11,

6) undlader at meddele oplysninger efter § 13,

7) undlader at meddele ændringer i eller rettelser til oplysninger efter § 13, stk. 3,

8) overtræder reglerne om bortskaffelse i § 14 og § 16,

9) overtæder reglerne om dekontaminering i § 15 og § 16 eller

10) overtræder reglerne om egenkontrol og analyser i § 18.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 925 af 13. december 1998 om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 12. januar 2016

P.M.V.
Paolo Perotti
Kontorchef

/ Claus Torp


Bilag 1

Dekontamineret apparat indeholdende PCB, jf. § 15, stk. 2, nr. 4

Den PCB-holdige væske blev udskiftet
med . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (erstatningsvæskens betegnelse)
den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (dato)
af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (virksomhed)
PCB-koncentrationen
i den gamle væske: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vægtprocent
i den nye væske: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vægtprocent


Bilag 2

Analysemetode, jf. § 18, stk. 2

Som referencemetode til bestemmelse af PCB i olieprodukter og olieaffald benyttes europæiske standard EN 12766-1 og prEN 12766-2 og efterfølgende reviderede udgaver heraf.

Som referencemetode til bestemmelse af PCB i transformerolie o. lign. benyttes europæisk standard IEC 61619 og efterfølgende reviderede udgaver heraf.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT), EF-Tidende 1996, nr. L 243, side 31, Kommissionens beslutning 2001/68/EF af 16. januar 2001 om fastsættelse af referencemetoder til måling af PCB i medfør af artikel 10, litra a), i Rådets direktiv 96/59/EF om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT), EF-Tidende 2001, nr. L 23, side 31 og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36. Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.