Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00899

Klage over produktionsselskab behandles ikke

Der var klaget til Pressenævnet over, at et produktionsselskab havde foretaget optagelser af klageren. Et produktionsselskab offentliggør ikke selv optagelser var derfor ikke omfattet af Pressenævnets kompetence. Pressenævnet kan ikke hindre offentliggørelsen af optagelser, og da optagelserne endnu ikke var offentliggjort i et medie, kunne nævnet ikke behandle klagen.

Pressenævnets formand udtaler:

Pressenævnet træffer afgørelse i klager over medier omfattet af medieansvarsloven. Efter medieansvarslovens § 1 gælder loven for følgende medier:

¬1. Indenlandske periodiske skrifter, herunder billeder og lignende fremstillinger, der trykkes eller på anden måde mangfoldiggøres. ¬2. Lyd- og billedprogrammer, der spredes af DR, TV 2/DANMARK A/S, de regionale TV 2-virksomheder og foretagender, der har tilladelse til eller er registrerede til at udøve radio- eller fjernsynsvirksomhed. ¬3. Tekster, billeder og lydprogrammer, der periodisk udbredes til offentligheden, såfremt de har karakter af en nyhedsformidling, som kan ligestilles med den formidling, der er omfattet af nr. 1 eller 2, jf. dog kravet om anmeldelse i § 8, stk. 1.

STV Productions A/S er et produktionsselskab og producerer udsendelser til tv-stationer. Produktionsselskabet offentliggør ikke selv optagelserne. De påklagede optagelser er efter det oplyste ikke offentliggjort.

Da STV Production A/S ikke er et medie omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, har Pressenævnet ikke kompetence til at behandle klagen. Klagen afvises derfor i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1.

Såfremt produktionsselskabets optagelser offentliggøres, vil Pressenævnet som udgangspunkt kunne behandle en klage over udsendelsen, hvis produktionsselskabets optagelser offentliggøres i et medie, der er omfattet af medieansvarsloven.

Pressenævnet har ikke mulighed for at hindre offentliggørelsen af udsendelsen. Spørgsmålet om, hvorvidt man kan få nedlagt et forbud efter reglerne i retsplejeloven (lovbekendtgørelse nr. 1255 af 16. november 2015), henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over produktionsselskabet STV Production A/S’ adfærd i forbindelse med produktionen til en kommende udsendelse, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

[Klager] har til støtte for klagen bl.a. oplyst, at han gennem nogen tid havde skrevet sammen med en pige, også om mere upassende emner af seksuel karakter. Han havde ikke regnet med, at han nogensinde skulle møde denne pige. Den 20. oktober 2015 kontaktede pigen imidlertid ham med henblik på et møde, og det blev aftalt, at de kort skulle mødes.

Da han ankom til mødestedet, var det en af produktionsselskabets journalister, der mødte ham og stillede spørgsmål. Det var således denne journalist, han har skrevet med gennem længere tid. Med hende var et tv-hold, der filmede mødet. [Klager] ønsker ikke optagelsen offentliggjort.

STV Production A/S har ved brev af 20. oktober 2015 til [Klager] blandt andet oplyst, at optagelserne vil indgå i en tv-udsendelse som produktionsselskabet STV Production A/S er i gang med at producere. Udsendelsen forventes sendt i starten af 2016.

Pressenævnets formand udtaler:

Pressenævnet træffer afgørelse i klager over medier omfattet af medieansvarsloven. Efter medieansvarslovens § 1 gælder loven for følgende medier:

¬1. Indenlandske periodiske skrifter, herunder billeder og lignende fremstillinger, der trykkes eller på anden måde mangfoldiggøres. ¬2. Lyd- og billedprogrammer, der spredes af DR, TV 2/DANMARK A/S, de regionale TV 2-virksomheder og foretagender, der har tilladelse til eller er registrerede til at udøve radio- eller fjernsynsvirksomhed. ¬3. Tekster, billeder og lydprogrammer, der periodisk udbredes til offentligheden, såfremt de har karakter af en nyhedsformidling, som kan ligestilles med den formidling, der er omfattet af nr. 1 eller 2, jf. dog kravet om anmeldelse i § 8, stk. 1.

STV Productions A/S er et produktionsselskab og producerer udsendelser til tv-stationer. Produktionsselskabet offentliggør ikke selv optagelserne. De påklagede optagelser er efter det oplyste ikke offentliggjort.

Da STV Production A/S ikke er et medie omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, har Pressenævnet ikke kompetence til at behandle klagen. Klagen afvises derfor i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1.

Såfremt produktionsselskabets optagelser offentliggøres, vil Pressenævnet som udgangspunkt kunne behandle en klage over udsendelsen, hvis produktionsselskabets optagelser offentliggøres i et medie, der er omfattet af medieansvarsloven.

Pressenævnet har ikke mulighed for at hindre offentliggørelsen af udsendelsen. Spørgsmålet om, hvorvidt man kan få nedlagt et forbud efter reglerne i retsplejeloven (lovbekendtgørelse nr. 1255 af 16. november 2015), henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence.

Afgjort den 21. december 2015