Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Indsamlingsnævnets afgørelse i sag nr. 15-9230-00005

Indsamling med baggrund i private forhold var ikke i strid med god indsamlingsskik

En person klagede til Indsamlingsnævnet over, at en indsamler havde oprettet en indsamling på www.caremaker.dk, idet klager fandt at god indsamlingsskik var tilsidesat.

Klager fandt, at historien, som lå til grund for indsamlingen, handlede om ham, hvilket stødte ham. Han mente i øvrigt, at historien var noget opdigtet. I forbindelse med, at indsamler startede indsamlingen, rettede indsamler henvendelse via Facebook til klager med henblik på godkendelse af indsamlingens hensigt og oplyste klager om indsamlingen, herunder den historie, som lå til grund for indsamlingen.

Sådan som sagen forelå oplyst for Indsamlingsnævnet, fandt nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik. Nævnet bemærkede, at der ikke er mulighed for egentlig bevisførelse for nævnet.

Klager: [Person B]

Indklagede: [Person A]

Sagens indhold (kort resumé):

[Person B] har klaget til Indsamlingsnævnet over, at [Person A] den [dato] har oprettet en indsamling på www.caremaker.dk, idet han mener, at god indsamlingsskik er tilsidesat.

[Person B] finder, at historien, som ligger til grund for indsamlingen, handler om ham, hvilket støder ham. Han mener i øvrigt, at historien er noget opdigtet.

1. Sagsfremstilling

Den [dato] påbegyndte [Person A] indsamlingen [Indsamlingsnavn] på www.caremaker.dk. I forbindelse med indsamlingen ses anført en længere tekst, hvor [Person B] skildrer sin nærmeste families liv gennem flere år. Indsamlingen ses at løbe i en lang periode.

Anmeldelsen ses endnu ikke anmeldt til Indsamlingsnævnet.

Det fremgår af indsamlingsteksten, at midlerne fra indsamlingen skal anvendes til fordel for [Person A]s moder, der har en gæld på over en million kroner. Gælden er ifølge indsamlingsteksten blandt andet opstået i forbindelse med en enkeltmandsvirksomhed, som moderen startede, da hun levede sammen med [Person B], som er moderens tidligere partner. Hverken moderens navn eller [Person B]s navn ses anført i indsamlingsteksten. Derimod ses navne på forskellige geografiske områder i Danmark angivet i indsamlingsteksten.

I forbindelse med at [Person A] startede indsamlingen, rettede hun henvendelse via Facebook til [Person B] med henblik på godkendelse af indsamlingens hensigt, og oplyste ham om indsamlingen, herunder den historie, der var skrevet for at belyse [Person A]s moders liv.

Af den af [Person A] fremsendte korrespondance mellem [Person B] og [Person A] i relation til [Person A]s tekst i forbindelse med indsamlingen fremgår, at [Person A] blandt andet skrev følgende til [Person B]:

”[…]Der står også om nogle af jeres stridigheder, og af dette er ikke ment noget ”ondt” tilbage på dig, men jeg har været nødt til at tage nogle ting med, som kan være hårde at læse. Der skete meget i den tid i var sammen, og det kan ingen lave om på, og jeg er ked af, hvis du føler dig meget stødt og hårdt ramt af dette, men det er på ingen måde min hensigt at såre dig! […]”.

Det fremgår videre af korrespondancen, at [Person B] den 19. februar 2015 svarede: ”Det er helt i orden min pige”.

Herudover fremgår det af hjemmesiden www.caremaker.dk (kommentarsporet til indsamlingen), at der er flere kommentarer via Facebook til indsamlingen fra forskellige personer, herunder flere kommentarer fra [Person B].

[Kommentarer fra Person B til indsamlingsteksten via Facebook]

2. Parternes synspunkter

2.1 [Person B]s synspunkt

[Person B] har gjort gældende, at [Person A] har handlet i strid med retningslinjerne for god indsamlingsskik.

[Person B] har til støtte herfor gjort gældende, at historien, som ligger til grund for indsamlingen, er ”noget” opdigtet, hvilket– selvom han ikke er nævnt med navn – støder ham, da den omhandler ham.

2.2 [Person A]s synspunkt

[Person A] har påstået afvisning af klagen.

[Person A] har til støtte herfor blandt andet gjort gældende, at historien er skrevet ud fra, hvordan hun har oplevet den og har fået den fortalt. Emner og områder i historien er desuden bekræftet af [Person A]s moder.

[Person A] har endvidere oplyst, at hun forinden indsamlingens start via Facebook informerede [Person B] om indsamlingen og dens indhold. [Person A] har vedlagt korrespondancen mellem hende og [Person B] af [dato]. [Person B] fik ikke tilsendt indsamlingshistorien, men han bad heller ikke herom. Derudover forstod [Person A] [Person B]s svar af [dato] således, at [Person B] syntes, at det var i orden, at [Person A] startede indsamlingen.

[Person A] finder, at historien er pænt skrevet, og at der ikke er anført noget direkte krænkende eller ondt om [Person B].

[Person A] gør endelig gældende, at [Person B] har været aktiv på indsamlingens kommentarspor. Han er derfor ikke længere passiv.

3. Indsamlingsnævnets afgørelse

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Christian Lundblad, Robert Hinnerskov, Tina Donnerborg, Rasmus Larsen Lindblom og Benedicte Federspiel.

Indsamlingsnævnet træffer afgørelse i sager om overtrædelse af god indsamlingsskik, jf. indsamlingslovens § 10, stk. 3, nr. 3, jf. § 8.

Indledningsvist skal nævnet bemærke, at nævnet finder, at den omhandlede indsamling er anmeldelsespligtig efter reglerne i indsamlingslovens § 3. Der er således ikke tale om en privat indsamling, der er undtaget loven. Det forhold, at indsamlingen endnu ikke anmeldt til Indsamlingsnævnet, ændrer ikke herved. Nævnet behandler herefter klagen.

Indsamlinger, der er omfattet af indsamlingsloven, skal foregå i overensstemmelse med god indsamlingsskik, jf. lovens § 8, stk. 1.

Indsamlingsnævnet har pr. 14. juli 2014 udarbejdet retningslinjer for god indsamlingsskik i henhold til indsamlingsbekendtgørelsens § 19, stk. 2.

Det følger af Retningslinjerne for god indsamlingsskik, pkt. 10.2, at der ikke må anvendes manipulation, pression eller lignende ved indsamlinger.

Det følger videre af Retningslinjerne for god indsamlingsskik, pkt. 15.1, at information fra indsamler eller dennes repræsentant hverken direkte eller indirekte må være vildledende gennem unøjagtigheder, tvetydighed, overdrivelse, omgåelse eller lignende.

Herudover følger det af Retningslinjerne for god indsamlingsskik, pkt. 23.1, at relevant, sandfærdig og let forståelig information om formålet med de indsamlede midlers anvendelse, skal være offentlig tilgængelig.

Det lægges til grund, at [Person B] er omtalt i [Person A]s indsamling [Indsamlingsnavn] på www.caremaker.dk [Person B] fremstår ikke umiddelbart anført med navn eller andet, der kan identificere ham for udenforstående.

Derudover lægger nævnet til grund, at [Person A] rettede henvendelse til [Person B] og gjorde ham opmærksom på, at hun ville starte indsamlingen og i den forbindelse fortælle om stridighederne mellem [Person B] og [Person A]s moder. [Person B] svarede, at dette var i orden. Endvidere har [Person B] skrevet flere kommentarer i kommentarsporet til indsamlingen. I den forbindelse fremgår [Person B]s navn.

Der er ikke mulighed for egentlig bevisførelse for nævnet. Nævnet kan derfor ikke tage stilling til, hvilken forklaring, der er den rigtige i forhold til, om det er korrekt, det, som [Person A] har oplyst om [Person B] på indsamlingshjemmesiden i forbindelse med sin indsamling. Der er tale om påstand mod påstand, og der ikke er noget i sagen, der støtter den ene forklaring frem for den anden. Det kan således ikke fastlægges, om [Person A] bevidst har overdrevet sin fremlæggelse af historien om hendes mor og [Person B] i forbindelse med indsamlingen.

Sådan som sagen foreligger oplyst for nævnet, jf. ovenfor, finder nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik.

Nævnet lægger vægt på, at nævnet ikke kan afgøre, hvorvidt den omhandlede indsamlingstekst er vildledende eller ikke sandfærdig, og at hverken moderens eller [Person B]s navne fremgår af indsamlingsteksten, ligesom teksten på tydelig vis fremstår som [Person A]s opfattelse af sit og moderens liv igennem flere år på forskellige geografiske steder i Danmark. Det forhold, at [Person B] efterfølgende i kommentarspor til indsamlingsteksten via Facebook har skrevet kommentarer i sit navn, ændrer ikke herpå.

Afgjort den 17. juni 2015

Redaktionel note
  • www.indsamlingsnaevnet.dk