Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Indsamlingsnævnets afgørelse i sag nr. 15-9230-00006

I orden at en husindsamler retter henvendelse ved en privat persons ejendom, når indsamler har tilladelse til at foretage en husindsamling

En indsamlingsorganisation foretog en hus- og gadeindsamling i hele landet. Organisationen havde fået tilladelse fra Indsamlingsnævnet. I forbindelse med husindsamlingen foretog organisationen indsamling hos en privat person ved dennes hus. For at komme hen til huset skulle den frivillige fra indsamlingsorganisationen passere en låge. Ved indgangen til haven var der opsat et skilt ”Pas på hundene”, ligesom der var en ringeklokke ved siden af skiltet. Indsamler var ikke trådt ind over dørtærsklen til huset.

Personen klagede over, at en frivillig fra indsamlingsorganisationen havde krænket privatlivets fred og dermed tilsidesat god indsamlingsskik, da indsamleren gik ind i klagers have, trods skiltet og ringeklokken.

Indsamlingsnævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik. Nævnet fandt, at formålet med skiltet var at informere personer, der henvender sig til ejendommen, om at der er hunde på ejendommen. Indsamler havde ikke krænket privatlivets fred ved at henvende sig på klagers ejendom.

Klager: [Person A]

Indklagede: [Indsamlingsorganisation B]

Sagens indhold (kort resumé):

[Person A] har klaget til Indsamlingsnævnet over at en frivillig indsamler fra [Indsamlingsorganisation B] den [indsamlingsdato] har krænket privatlivets fred, idet han mener, at god indsamlingsskik er tilsidesat.

[Person A] finder, at indsamleren har overtrådt retningslinjerne for god indsamlingsskiks punkt 5.1. om respekt for privatlivets fred, idet indsamleren gik ind i [Person A]s have og derved ignorerede et skilt, hvoraf fremgår ”Pas på hundene” samt en ringeklokke ved siden af skiltet.

1. Sagsfremstilling

Den [indsamlingsdato] foretog [Indsamlingsorganisation B] hus- og gadeindsamling i hele landet.

[Indsamlingsorganisation B] havde tilladelse til at foretage indsamlingen den pågældende dag.

[Indsamlingsorganisation B] har i den forbindelse foretaget indsamling hos [Person A].

På [Person A]s ejendom, [adresse], ses (ifølge screenprint fra Google.map) en havelåge i forbindelse med en carport. Inde i carporten ses der et hegn med en låge. For at komme hen til huset, skal man passere lågen.

2. Parternes synspunkter

2.1 [Person A]s synspunkt

[Person A] har gjort gældende, at [Indsamlingsorganisation B] har handlet i strid med retningslinjerne for god indsamlingsskik.

[Person A] har til støtte herfor gjort gældende, at indsamleren fra [Indsamlingsorganisation B] har overtrådt retningslinjerne for god indsamlingsskiks punkt 5.1., idet indsamleren gik ind i [Person A]s have og derved ignorerede et skilt, hvoraf fremgår ”Pas på hundene” samt en ringeklokke ved siden af skiltet.

[Person A] har ligeledes ønsket oplyst, om han kan blive fritaget for fremtidige besøg fra indsamlere, uanset hvilken organisation der er tale om.

2.2 [Indsamlingsorganisation B]s synspunkt

[Indsamlingsorganisation B] har påstået klagen afvist.

[Indsamlingsorganisation B] har til støtte herfor gjort gældende, at den frivillige indsamler handlede i god tro, idet han opfattede skiltet ”Pas på hundene”, som en servicemeddelelse og ikke som et signal om, at der var ingen adgang.

[Indsamlingsorganisation B] har anført, at de fremover vil undgå at foretage indsamling hos [Person A].

3. Indsamlingsnævnets afgørelse

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Christian Lundblad, Robert Hinnerskov, Tina Donnerborg, Rasmus Larsen Lindblom og Benedicte Federspiel.

Indsamlingsnævnet træffer afgørelse i sager om overtrædelse af god indsamlingsskik, jf. indsamlingslovens § 10, stk. 3, nr. 3, jf. § 8.

Indsamlinger, der er omfattet af indsamlingsloven, skal foregå i overensstemmelse med god indsamlingsskik, jf. lovens § 8, stk. 1.

Indsamlingsnævnet har pr. 14. juli 2014 udarbejdet retningslinjer for god indsamlingsskik i henhold til indsamlingsbekendtgørelsens § 19, stk. 2.

Det fremgår af retningslinjerne for god indsamlingsskik vedrørende husindsamling, at indsamlers repræsentant skal respektere privatlivets fred, og at indsamlers repræsentant ikke uden bidragsyders accept må træde ind over dørtærsklen, jf. punkterne 5.1. og 5.2.

En husindsamling defineres som en indsamling, hvor en indsamler opsøger personer personligt på deres private bopæl eller foretager telefoniske henvendelser til personer med opfordring til at yde et bidrag til et formål, jf. forarbejderne til indsamlingsloven. En organisation kan efter ansøgning meddeles tilladelse for 3 år ad gangen til at foretage én årlig landsdækkende eller geografisk afgrænset husindsamling, jf. indsamlingslovens § 5, stk. 2.

Sådan som sagen er oplyst for nævnet, lægges det til grund, at [Indsamlingsorganisation B]s repræsentant i forbindelse med indsamlingen har henvendt sig til [Person A] på dennes ejendom i anledning af husindsamlingen. Det lægges videre til grund, at indsamler har åbnet lågen i hegnet og er gået ind i haven og hen til ejendommen med det formål at rette personlig henvendelse til beboerne i ejendommen med opfordring til at yde et bidrag; indsamler er derimod ikke trådt ind over dørtærsklen til den pågældende ejendom.

Videre lægger Indsamlingsnævnet til grund, at formålet med ”Pas på hundene”-skilte er, at informere personer, der henvender sig til ejendommen om, at der er hunde på ejendommen.

Indsamlingsnævnet finder på denne baggrund ikke, at [Indsamlingsorganisation B], der havde tilladelse til at foretage husindsamling den pågældende dag, har krænket privatlivets fred ved at henvende sig på [Person A]s ejendom, jf. retningslinjerne for god indsamlingsskik.

Indsamlingsnævnet finder ikke, at den omhandlede skiltning signalerer, at det generelt ikke er tilladt for udefrakommende at passere forbi skiltet og gå ind i haven for at ringe på husets dørklokke for at komme i kontakt med beboerne. Det forhold, at der er opsat en ringeklokke ved siden af skiltet, kan ikke føre til en ændret vurdering.

Der er i øvrigt ikke andre oplysninger i sagen, der indikerer, at indsamleren har overtrådt retningslinjerne for god indsamlingsskik.

Indsamlingsnævnet finder herefter ikke grundlag for at udtale kritik.

Indsamlingsnævnet bemærker, at [Person A] henvises til at tage kontakt til de organisationer, der foretager husindsamlinger, såfremt [Person A] fremover ikke ønsker henvendelser af denne karakter på sin ejendom. Det fremgår af Indsamlingsnævnets hjemmeside, hvilke organisationer, der er tale om.

Afgjort den 17. juni 2015.

Redaktionel note
  • www.indsamlingsnaevnet.dk