Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for godkendelse og syn m.m. af transportmateriel til letfordærvelige levnedsmidler (ATP)

I medfør af § 45, stk. 1-4 og 9, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, som ændret ved lov nr. 1882 af 29. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens beføjelser:

§ 1. ATP-materielkontrollen, Gregersensvej 9, 2630 Tåstrup, opkræver betaling for godkendelse og syn af isoleret transportmateriel i henhold til bekendtgørelse nr. 1140 af 20. september 2013 om international transport af letfordærvelige levnedsmidler (ATP-bekendtgørelsen).

§ 2. For udstedelse af certifikat betales 2.605 kr.

§ 3. Ved ændring af et certifikat ved f.eks. ejerskifte eller bortkomst betales 946 kr.

§ 4. Ved syn af materiel og samtidig udstedelse af certifikat betales 3.382 kr.

§ 5. Rejseudgifter i forbindelse med opgaver omfattet af ATP-bekendtgørelsen godtgøres materielkontrollen efter statens takster. Ved planlagte inspektionsrejser bortfalder denne betaling.

Stk. 2. Sker afprøvningen af en kuldekasses isoleringsevne eller et kulde- eller varmeanlæg efter materielkontrollens anvisning i et særligt afprøvningsrum, skal udgifter til lokaleleje, lys, opvarmning, rengøring og andre med benyttelsen forbundne udgifter godtgøres materielkontrollen efter regning.

§ 6. Hvis godkendelse af materiel eller køleanlæg ikke opnås, bringes taksterne i denne bekendtgørelse ikke i anvendelse. Dog skal der betales udgifter som nævnt i § 5, stk. 2, for de af materielkontrollen afholdte rejseudgifter samt 831 kr. for hver påbegyndt arbejdstime, som materielkontrollen har anvendt i de foretagne undersøgelser.

Stk. 2. Det efter stk. 1 fremkomne beløb kan ikke overstige det beløb, som skulle have været betalt, hvis godkendelse var blevet meddelt.

§ 7. Udgift til identifikationsmærker betales af vedkommende ejer af transportmateriellet.

§ 8. For materielkontrollens rådgivende virksomhed betales efter den i § 6, stk. 1, anførte takst, idet der dog ikke betales for den første time. Endvidere betales for materielkontrollens rejseudgifter efter statens takster.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1590 af 11. december 2015 om betaling for godkendelse og syn m.m. af transportmateriel til letfordærvelige levnedsmidler (ATP) ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 7. januar 2016

Esben Egede Rasmussen

/ Flemming Simonsen