Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Følgende produkter med de anførte drivhusgasser er undtaget fra forbuddet i § 2
Bilag 2 Følgende anvendelser af de anførte drivhusgasser er undtaget fra forbuddet i § 3
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser1)

I medfør af § 30, § 45, stk. 1, og § 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 45, stk. 1:

Bekendtgørelsens område

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter hydrofluorcarboner (HFC-er), perfluorcarboner (PFC-er) og svovlhexafluorid (SF6).

Anvendelsesbegrænsninger m.v.

§ 2. Import, salg og anvendelse af nye produkter indeholdende de omfattede drivhusgasser er forbudt.

Stk. 2. Uanset stk. 1, er import, salg og anvendelse af nye produkter, som er anført i bilag 1, og som indeholder de nævnte drivhusgasser tilladt.

§ 3. Import, salg og anvendelse af de omfattede drivhusgasser, nye og genvundne, er forbudt.

Stk. 2. Uanset stk. 1, er import, salg og anvendelse for de anvendelser, som er anført i bilag 2 af de angivne drivhusgasser tilladt.

Stk. 3. Industriel anvendelse af de anførte drivhusgasser er ikke omfattet af bekendtgørelsen, bortset fra beskyttelsesgas i letmetalstøberier og produktion af fleksibelt skumplast. Ved industriel anvendelse forstås anvendelse til produktion af en vare, hvor drivhusgassen ikke findes i det færdige produkt.

Administrative bestemmelser

§ 4. Tilsyn og kontrol med overholdelse af reglerne i bekendtgørelsen udøves af Miljøstyrelsen, jf. lovens kap. 10.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde tillade, at reglerne i bekendtgørelsen fraviges.

Stk. 3. Miljøstyrelsens afgørelser efter stk. 2 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Straf og ikrafttræden

§ 5. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder bekendtgørelsens §§ 2 og 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2016

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1474 af 25. november 2015 om regulering af visse industrielle drivhusgasser ophæves.

Miljøstyrelsen, den 7. januar 2016

Michel Schilling

/ Peter Østergård Have


Bilag 1

Følgende produkter med de anførte drivhusgasser er undtaget fra forbuddet i § 2

Produkt
Drivhusgas
højspændingsanlæg (spændinger over 1 kV)
SF6
køleanlæg, varmepumper, airconditionanlæg (komfortkøling) og affugtere med fyldninger mellem 0,15 kg og 10 kg
HFC-er
kølesystemer til varmegenvinding, og som primært er samlet ved svejsning eller lodning i et kompakt kabinet færdigsamlet fra fabrik, og med en fyldning mindre end eller lig 50 kg
HFC-er
vaccinekølere
HFC-er
mobile køleanlæg
HFC-er
aircondition i køretøjer samt fly
HFC-er
lavtemperaturfrysere (temperaturer under – 50° C)
HFC-er
medicinske spraydåser
HFC-er
laboratorieudstyr
alle
testfaciliteter til afprøvning af køleudstyr
HFC-er
automatik (termostater, ventiler m.v.)
alle
produkter til militær anvendelse
alle
produkter til anvendelse ombord på skibe
alle


Bilag 2

Følgende anvendelser af de anførte drivhusgasser er undtaget fra forbuddet i § 3

Anvendelse
Drivhusgas
servicering af køleanlæg, airconditionanlæg, varmepumper, affugtere
HFC-er
servicering af airconditionanlæg i køretøjer og fly
HFC-er
servicering af højspændingsanlæg (spændinger over 1 kV)
SF6
servicering af laboratorieudstyr
alle
militær anvendelse
alle
anvendelse ombord på skibe
alle

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.