Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Almindelige bestemmelser
Kapitel 2 Mærkning
Kapitel 3 Registrering
Kapitel 4 Regnskab og revision m.v.
Kapitel 5 Straf og ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde1)

I medfør af § 1, stk. 2, og § 12, stk. 6, i lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 76 af 21. januar 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 14, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015, om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§ 1. Besidderen af en hund født efter den 1. januar 1993 skal sørge for, at hunden er mærket og anmeldt til registrering i Dansk Hunderegister, senest når den er 8 uger gammel.

Stk. 2. Ved indførsel af en hund, der er over 8 uger gammel, påhviler det den, der indfører hunden her i landet, at sørge for, at hunden inden 4 uger efter indførslen er mærket og anmeldt til registrering.

Stk. 3. Besidderen af en hund, der er over 8 uger gammel, skal opbevare dokumentation for, at hunden er registreret, jf. § 12, stk. 4 og § 13, stk. 4.

Stk. 4. Ved efterfølgende overdragelse og ved hundens død finder §§ 14 og 15 anvendelse.

§ 2. Dansk Hunderegister er ansvarlig for registrering af hunde efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Dansk Hunderegister er en forening stiftet af: Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark, Dansk Kennel Klub, Dyrenes Dags Komité og Den Danske Dyrlægeforening.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen godkender ændringer i foreningens vedtægter.

§ 3. For anmeldelse til registrering af en hund betales til Dansk Hunderegister 125 kr. til dækning af foreningens omkostninger ved registreringen.

Stk. 2. Anmeldelse efter §§ 14 og 15 er gratis.

§ 4. Dansk Hunderegister udarbejder blanketter til brug for mærkning og registrering, jf. §§ 12-14.

Stk. 2. Blanketter til brug ved anmeldelse til registrering og senere ændringer af registrerede oplysninger udleveres gratis ved henvendelse til Dansk Hunderegister. Dansk Hunderegisters adresse og telefonnummer er: Lyngbyvej 11, 2100 København Ø, tlf. 70 27 74 77.

Kapitel 2

Mærkning

§ 5. Mærkning skal foretages ved øre- eller lysketatovering eller ved injektion af en elektronisk chip efter et system, der er godkendt af Dansk Hunderegister.

Stk. 2. En mærkning (identifikationsnummer (ID-nummer)) består af en kombination af tal eller af en kombination af tal og bogstaver, der udelukkende skal sikre en entydig identifikation. ID-nummersystemet administreres af Dansk Hunderegister.

Stk. 3. Dansk Hunderegister skal anvende en af Fødevarestyrelsen godkendt nummerserie til mærkning ved brug af en elektronisk chip efter stk. 1.

§ 6. Mærkning må kun foretages af de dyrlæger og ID-mærkere, der er registreret i Dansk Hunderegister.

Stk. 2. Udgifterne til mærkning afholdes af besidderen af hunden, og er ikke indeholdt i gebyret efter § 3, stk. 1.

§ 7. Dansk Hunderegister skal gennemføre registreringen af dyrlæger og ID-mærkere senest 3 måneder efter, at ansøgningen om registrering og alle nødvendige oplysninger er modtaget.

Stk. 2. Fristen efter stk. 1 kan forlænges én gang, hvis det på grund af sagens karakter ikke er muligt at gennemføre registreringen inden fristens udløb. Hvis fristen forlænges, gives ansøgeren inden udløbet af fristen efter stk. 1 meddelelse herom og om, hvornår registreringen senest gennemføres. Det skal fremgå af meddelelsen, hvad begrundelsen er for forlængelsen og for den herved fastsatte frist. Hvis fristen herefter overskrides, anses ansøgningen om registrering for imødekommet.

Stk. 3. Der skal hurtigst muligt efter modtagelsen af en ansøgning sendes en bekræftelse til ansøgeren på modtagelsen af ansøgningen. Bekræftelsen skal indeholde oplysninger om fristen efter stk. 1 og om adgangen til at forlænge fristen efter stk. 2.

§ 8. Den ID-mærker eller dyrlæge, der foretager mærkningen, skal give besidderen af hunden kontaktoplysninger vedrørende Dansk Hunderegister. Oplysningerne skal gives eller gøres tilgængelige, inden der indgås aftale om mærkning af hunden.

Stk. 2. Oplysningerne efter stk. 1 gives eller gøres tilgængelige på den måde, som ID-mærkeren eller dyrlægen finder mest egnet. Oplysningerne kan herunder gøres tilgængelige ad elektronisk vej via en adresse oplyst af den pågældende eller ved, at oplysningerne er tilgængelige der, hvor mærkningen foretages.

§ 9. Dansk Hunderegister udarbejder en vejledning om bestilling af ID-nummer og om mærkningens gennemførelse.

Kapitel 3

Registrering

§ 10. Besidderen skal ved anmeldelse af en hund til registrering give følgende oplysninger:

1) Navn, adresse, fødselsdato samt telefonnummer.

2) Hundens stambogs- eller kaldenavn, ID-nummer, fødselsdato, køn, race og farve. Hvis hunden har både et stambogs- og et kaldenavn, skal begge disse navne registreres.

Stk. 2. Besidderen kan vælge at oplyse sin e-mailadresse.

§ 11. Dansk Hunderegister skal registrere følgende oplysninger:

1) Besidderens navn, adresse, fødselsdato samt telefonnummer.

2) Hundens stambogs- eller kaldenavn, ID-nummer, fødselsdato, køn, race og farve. Hvis hunden har både et stambogs- og et kaldenavn, skal begge disse navne registreres.

3) Dyrlægen eller ID-mærkerens navn, adresse og telefonnummer.

4) Registreringstidspunkt.

Stk. 2. Dansk Hunderegister kan registrere en besidders e-mailadresse.

Stk. 3. Dansk Hunderegister må ikke registrere andre oplysninger end de i stk. 1 og 2 nævnte.

§ 12. Dansk Hunderegister kan indgå aftale med foreninger eller organisationer, hvor dyrlæger eller registrerede ID-mærkere er organiserede, således at både mærkning, indberetning af oplysninger og betaling af registreringsgebyr kan ske via foreningen eller organisationen.

Stk. 2. Ved mærkning, indberetning af oplysninger og betaling af registreringsgebyr efter § 3 skal dyrlægen eller ID-mærkeren inden 1 uge efter mærkningen meddele den forening eller organisation, som dyrlægen eller den registrerede ID-mærker er tilknyttet, de oplysninger, der er nævnt i § 10, stk. 1, og § 11, stk. 1, nr. 3. Foreningen eller organisationen sender senest 10 hverdage efter mærkningen oplysningerne fra dyrlægen eller ID-mærkeren til Dansk Hunderegister.

Stk. 3. Ved mærkningen af hunden, udleverer den dyrlæge eller ID-mærker, der i henhold til § 6 mærker hunden, et midlertidigt registreringsbevis til besidderen.

Stk. 4. Dansk Hunderegister registrerer oplysningerne og sender hundens besidder en registreringsattest.

Stk. 5. Aftaler indgået mellem Dansk Hunderegister og foreninger eller organisationer som nævnt i stk. 1 sendes til Justitsministeriet til orientering.

Stk. 6. Indberetning af oplysninger til Dansk Hunderegister kan ske elektronisk.

§ 13. Uanset bestemmelsen i § 12 kan besidderen vælge selv at sende en udfyldt registreringsformular, der indeholder de oplysninger, der er nævnt i § 10, stk. 1, og § 11, stk. 1, nr. 3, og samtidig indbetale registreringsgebyret til Dansk Hunderegister.

Stk. 2. Ved mærkningen af hunden, udleverer den dyrlæge eller ID-mærker, der i henhold til § 6 mærker hunden, et midlertidigt registreringsbevis til besidderen.

Stk. 3. Dyrlægen eller ID-mærkeren skal inden 1 uge efter mærkningen sende de oplysninger, der er nævnt i § 10, stk. 1, og § 11, stk. 1, nr. 3, til Dansk Hunderegister.

Stk. 4. Dansk Hunderegister registrerer oplysningerne og sender hundens besidder en registreringsattest.

§ 14. Såfremt der sker ændringer i de registrerede oplysninger, skal besidderen af hunden inden 4 uger foretage anmeldelse herom til Dansk Hunderegister, jf. dog stk. 2 samt § 15.

Stk. 2. Såfremt en hund skifter ejer, påhviler pligten efter stk. 1 erhververen af hunden.

§ 15. Besidderen af en hund kan endvidere foretage anmeldelse om hundens død til Dansk Hunderegister.

§ 16. Dansk Hunderegister er forpligtet til at slette oplysninger om registrering af en hund i Dansk Hunderegister 18 år efter den pågældende hunds fødselsdato.

Stk. 2. Dansk Hunderegister skal endvidere foretage sletning, hvis der indgives anmeldelse efter § 15.

Stk. 3. Ved registrering af ændringer slettes de oplysninger, som anmeldelsen om ændring vedrører, bortset fra oplysninger om tidligere ejere. Disse oplysninger slettes i overensstemmelse med stk. 1 og 2.

Kapitel 4

Regnskab og revision m.v.

§ 17. Dansk Hunderegister udarbejder hvert år inden 1. oktober et budget for det kommende regnskabsår, der er kalenderåret.

Stk. 2. Budgettet indsendes til Fødevarestyrelsen til godkendelse. Såfremt Fødevarestyrelsen ikke kan godkende budgettet, fastsætter Fødevarestyrelsen foreningens budget.

§ 18. Dansk Hunderegister skal foretage bogføring og udarbejde årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og noter efter reglerne i eller fastsat i henhold til bogføringsloven. Der skal endvidere udarbejdes en årsberetning.

Stk. 2. Årsregnskabet skal udarbejdes, således at det foreligger senest 4 måneder efter regnskabsperiodens udløb. Årsregnskabet indsendes til Fødevarestyrelsen til godkendelse.

§ 19. Dansk Hunderegisters regnskaber er undergivet Rigsrevisionens revision, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Kapitel 5

Straf og ikrafttræden

§ 20. Overtrædelse af § 1, § 6, stk. 1, § 8, § 10, stk. 1, § 11, stk. 3, § 12, stk. 2, § 13, stk. 3, § 14, § 16, § 17, stk. 1, og 2, 1. pkt. og § 18 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1500 af 20. december 2004 om mærkning og registrering af hunde ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 7. januar 2016

P.D.V.
Per S. Henriksen

/ Mette Hulstrøm

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36.