Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0036
 
32006L0123
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kunstig sædoverføring på pelsdyr1)

I medfør af § 30, stk. 1 og 3, § 41, § 42, § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekedendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigels i henhold til § 7, nr. 1, og § 10, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Sæd, der benyttes til kunstig sædoverføring på andres pelsdyr, skal enten hidrøre fra dyr, der på sædopsamlingstidspunktet er anbragt på en pelsdyrstation, jf. § 2, eller være importeret i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser for import af sæd fra husdyr.

§ 2. Ved en pelsdyrstation forstås en virksomhed, hvor der holdes pelsdyr, hvis sæd kunstigt overføres til andres pelsdyr.

§ 3. En pelsdyrstation skal godkendes af Fødevarestyrelsen, inden den tages i brug.

Stk. 2. En virksomhed, der modtager og opbevarer sæd med henblik på videre fordeling, skal godkendes af Fødevarestyrelsen, inden den tages i brug.

Stk. 3. Ansøgning om godkendelse efter stk. 1-2 indsendes til Fødevarestyrelsen. Godkendelse meddeles i hvert enkelt tilfælde efter forhandling med Dansk Pelsdyravlerforening og på vilkår, der fastsættes efter forhandling med foreningen.

§ 4. Pelsdyrstationer, samt de i § 3, stk. 3, nævnte virksomheder, skal være under sundhedsmæssigt tilsyn af en af Fødevarestyrelsen dertil godkendt dyrlæge.

Stk. 2. Virksomhedens ejer eller den, som på hans vegne er ansvarlig for pelsdyrene, skal straks underrette den tilsynsførende dyrlæge, såfremt nogen af virksomhedens pelsdyr viser tegn på smitsomme sygdomme eller lidelser med tilknytning til pelsdyrenes kønsorganer, samt når sæden har et fra det normale væsentligt afvigende udseende.

Stk. 3. Såfremt dyrlægen finder, at der blandt virksomhedens pelsdyr optræder smitsomme sygdomme eller sygdomstilfælde, der efter deres antal og art må mistænkes for at være af smitsom natur, skal de pågældende dyr holdes adskilt fra de øvrige dyr.

Stk. 4. De af dyrlægen givne instruktioner vedrørende isolation, behandling m.m. af syge dyr eller dyr, der er mistænkt for sygdom, skal efterkommes. I disse tilfælde må sæd kun anvendes, når den tilsynsførende dyrlæge har givet tilladelse dertil.

§ 5. Fødevarestyrelsen fører i fornødent omfang tilsyn med pelsdyrstationer samt med de i § 3, stk. 3, nævnte virksomheder, herunder med dyrenes sundhedstilstand.

§ 6. Pelsdyr, der holdes på en pelsdyrstation, må ikke anvendes til naturlig bedækning.

Stk. 2. I en pelsdyrstations stalde og dertil knyttede lokaler må ikke findes andre husdyr end pelsdyr.

§ 7. Fødevarestyrelsen fastsætter efter forhandling med Dansk Pelsdyravlerforening de nærmere regler for udtagning, behandling og opbevaring af sæd samt for inseminering.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen fastsætter endvidere efter forhandling med Dansk Pelsdyravlerforening de sundhedsmæssige og kvalitetsmæssige krav, der skal stilles til dyr, der holdes eller ønskes indsat på en pelsdyrstation samt regler for pelsdyrstationens indretning.

§ 8. Inseminering på pelsdyr må kun foretages af autoriserede dyrlæger og af pelsdyrinseminører.

Stk. 2. Ved pelsdyrinseminør forstås en person, som:

1) af Fødevarestyrelsen har fået tilladelse til at foretage inseminering på pelsdyr på grundlag af at have fulgt et kursus og bestået en prøve, der er godkendte af Fødevarestyrelsen,

2) med henblik på etablering i Danmark som pelsdyrinseminør har fået Fødevarestyrelsens fulde anerkendelse af sine erhvervsmæssige kvalifikationer efter reglerne i direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. bekendtgørelse nr. 1263 af 17. november 2015 anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for inseminering af levende dyr, eller

3) til Fødevarestyrelsen har anmeldt, at den pågældende midlertidigt eller lejlighedsvist agter at inseminere pelsdyr i Danmark, og som opfylder kravene hertil i direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. bekendtgørelse nr. 1263 af 17. november 2015 anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for inseminering af levende dyr.

Stk. 3. Ved tjenestemodtager forstås enhver fysisk eller juridisk person, som anvender eller ønsker at anvende en tjenesteydelse.

§ 9. Fødevarestyrelsen træffer afgørelse om tilladelse til at foretage inseminering på pelsdyr som nævnt i § 8, stk. 2, nr. 1, senest 4 uger efter modtagelse af ansøgning.

Stk. 2. Fristen i stk. 1 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Fødevarestyrelsen begrunder forlængelsen og varigheden af forlængelsen og meddeler dette til ansøgeren inden udløbet af fristen i stk. 1.

Stk. 3. Ansøgeren må ikke udføre opgaver som inseminør, før vedkommende er godkendt hertil af Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Når Fødevarestyrelsen har modtaget en ansøgning om godkendelse og alle nødvendige dokumenter, sender styrelsen en kvittering til ansøgeren med oplysning om:

1) Sagsbehandlingsfristen, jf. stk. 1 og 2,

2) at ansøgeren ikke må udføre opgaver som inseminør, før vedkommende er godkendt hertil af Fødevarestyrelsen, og

3) klagemuligheder.

§ 10. Inseminører skal oplyse tjenestemodtager om

1) deres erhvervsmæssige titel og EU/EØS-landet, hvor tilladelsen til anvendelsen af titlen er givet,

2) navn og adresse på den kompetente tilsynsmyndighed i etableringslandet hvis inseminørvirksomheden dér er omfattet af en godkendelsesordning, eller kontaktoplysninger på Fødevarestyrelsen,

3) de brancheorganisationer, som vedkommende er medlem af, og

4) eventuelle forsikringer til dækning af erhvervsansvar.

Stk. 2. Hvis tjenestemodtager en anmoder tjenesteyderen om det, skal denne oplyse om de regler der gælder for udførelsen af erhvervet, og hvordan tjenestemodtageren får adgang her.

§ 11. Udgifter som skal afholdes i medfør af denne bekendtgørelse er det offentlige uvedkommende.

§ 12. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 1, § 3, stk. 1-3, og § 4, § 6 § 8, stk. 1, § 9, stk. 3, eller § 10, eller

2) tilsidesætter vilkår eller regler, der er fastsat efter § 3, stk. 4, eller § 7.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået forsætligt eller groft uagtsomt, og hvis der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørele nr. 515 af 9. oktober 1984 om kunstig sædoverføring på pelsdyr ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 7. januar 2016

P.D.V.
Per S. Henriksen

/ Marianne Marer

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 255, side 22, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 354, side 132 og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EF-Tidende 2006, nr. L 376, side 6.