Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0156
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om omsætning af hovdyr1)

I medfør af § 4, § 8, § 34, § 35, § 37, § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1, og § 10, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Hovdyr: Husdyr eller vildtlevende dyr af hestearten - herunder også zebraer - eller æselarter eller dyr, der er fremkommet ved krydsning heraf.

2) Registrerede hovdyr: Stambogsførte hovdyr og hovdyr, der er registreret af en avlsorganisation eller af en organisation, der administrerer konkurrence- eller væddeløbsheste.

3) Slagtedyr: Hovdyr, som med henblik på slagtning føres direkte eller over et godkendt marked eller samlingssted til et slagtested.

4) Hovdyr til avl og brug: Andre hovdyr end de under nr. 2 og 3, nævnte.

5) Bedrift: En landbrugs- eller træningsvirksomhed, et anlæg, et lokale eller en stald, hvor hovdyr på sædvanlig måde holdes eller opdrættes.

6) Embedsdyrlæge: En dyrlæge, der er udpeget af den kompetente centrale myndighed i et EU-medlemsland eller et tredjeland.

7) Tredjeland, der er fri for hestepest: Ethvert tredjeland, på hvis område der ikke er noget klinisk, serologisk (hos dyr, der ikke er vaccineret) eller epidemiologisk tegn på, at der er forekommet hestepest i løbet af de sidste to år, og hvor der ikke er blevet vaccineret mod denne sygdom i løbet af de sidste 12 måneder.

8) Samhandel: Handel mellem EU-medlemsstaterne.

Omflytning og omsætning (samhandel) i EU

§ 2. Registrerede hovdyr kan frit omflyttes i Danmark, når de er ledsaget af et gyldigt identifikationsdokument (hestepas), udstedt af en i § 1, nr. 2, omhandlet organisation.

Stk. 2. Registrerede hovdyr, som er fri for hestepest, kan frit flyttes og omsættes inden for Unionen (EU-medlemsstaterne), når de er ledsaget af det i stk. 1 anførte identifikationsdokument og en attest med oplysning om sundhedstilstanden, udstedt af en embedsdyrlæge inden for de sidste 48 timer eller senest sidste arbejdsdag inden afsendelsen.

Stk. 3. Den i stk. 2 omhandlede attest skal være udformet efter de af EU fastsatte bestemmelser.

Stk. 4. Identifikationsdokumentet er ikke gyldigt, såfremt dyrene eller oprindelsesbedriften er underkastet veterinære restriktioner på grund af optræden af hestepest, dourine, infektiøs anæmi, vesikulær stomatitis, rabies eller miltbrand.

§ 3. Hovdyr til avl eller brug som slagtedyr skal være ledsaget af et sundhedscertifikat udformet efter de af EU fastsatte bestemmelser og være underskrevet af en embedsdyrlæge inden for den i § 2, stk. 2, fastsatte frist.

Stk. 2. Certifikatet, der består af et enkelt blad, er gyldigt i 10 dage, og skal foreligge på det officielle sprog i såvel afsendelsesstaten som modtagelsesstaten.

Stk. 3. Det er en betingelse for gyldigheden af certifikatet, at dyrene ikke inden for en frist af 15 dage før kontrollen har haft kontakt med andre hovdyr, der er angrebet af smitsomme sygdomme, og at de ikke hidrører fra bedrifter, der er pålagt veterinære restriktioner på grund af de i § 2, stk. 4, nævnte sygdomme.

Stk. 4. Der skal foreligge mindst et certifikat for hver sending hovdyr til avl eller brug eller som slagtedyr.

Stk. 5. Hovdyr til avl eller brug skal være mærket eller identificeret ved signalement.

Indførsel fra tredjelande

§ 4. Indførsel af hovdyr fra tredjelande kan kun finde sted i overensstemmelse med Fællesskabets liste over tredjelande eller områder i tredjelande, der er godkendt til udførsel af heste til EU-medlemslandene (Tredjelandslisten), og når følgende betingelser er opfyldt:

1) Landet er fri for hestepest.

2) Landet har i mindst 2 år været fri for venezuelansk encephalomyelitis (VEE).

3) Landet skal i 6 måneder have været fri for dourine og snive.

§ 5. Det er en betingelse for dyrenes indførsel, at

1) de uafbrudt har opholdt sig i et på Tredjelandslisten godkendt land eller område, eller i et EU-land, i 3 måneder forud for afsendelsen,

2) de kommer fra en bedrift, der er underlagt dyrlægekontrol,

3) de har gennemgået et sundhedseftersyn uden anmærkninger,

4) de i øvrigt opfylder de sundhedsmæssige krav, der er anført i § 3, stk. 3, og

5) de opfylder de betingelser, som til enhver tid stilles fra EU's side for indførsel af hovdyr fra det pågældende tredjeland.

§ 6. Hovdyr, der indføres fra tredjelande, der ikke i 6 måneder har været fri for vesikulær stomatitis, skal komme fra en bedrift, der i 6 måneder har været fri for denne sygdom, og have reageret negativt på en serologisk prøve for sygdommen.

Stk. 2. Hingste, som indføres fra tredjelande, der ikke i 6 måneder har været fri for viral arteritis (EVA), skal have reageret negativt ved en serologisk prøve eller anden af EØF godkendt undersøgelse for sygdommen.

§ 7. Hovdyr, der indføres fra tredjelande, skal være mærket eller identificeret ved signalement.

Stk. 2. Ved indførslen skal hovdyrene være ledsaget af et certifikat udstedt af embedsdyrlægen i udførselslandet. Certifikatet skal:

1) være udstedt på afsendelsesdagen,

2) være udfærdiget mindst på modtagermedlemsstatens sprog og på det officielle sprog i den EU-medlemsstat, hvor den veterinære importkontrol gennemføres,

3) bekræfte, at betingelserne for indførsel af hovdyr fra det pågældende tredjeland er opfyldt, og

4) bestå af et enkelt blad.

§ 8. Personer, selskaber og foreninger m.v., kan kun indføre eller transitere hovdyr fra tredjelande, når der er sket registrering hos Fødevarestyrelsen med angivelse af navn, adresse og telefonnummer.

Stk. 2. I forbindelse med indførsel eller transit skal importøren gøre optegnelse over de pågældende dyr. Optegnelsen skal omfatte:

1) datoen for ankomst og afgang,

2) oplysninger, som gør det muligt at identificere dyret, og

3) angivelse af navn og adresse på den person, det selskab m.m., hvor importøren har købt dyret, samt navn og adresse på den person, det selskab m.m., hvortil dyret er overdraget af importøren.

Stk. 3. De i stk. 2 anførte optegnelser skal opbevares i mindst 5 år fra registreringstidspunktet og skal på begæring forevises veterinærmyndighederne.

Generelle bestemmelser

§ 9. Hovdyr skal sendes hurtigst muligt fra den bedrift, hvor de opholder sig, enten direkte eller via et godkendt marked eller opsamlingssted, til bestemmelsesstedet ved hjælp af transportmidler og transportkasser, der forud for transporten er rengjort og desinficeret. Transportkøretøjerne skal være indrettet på en sådan måde, at gødning, strøelse eller foder ikke tabes under transporten. Transporten skal endvidere foregå på en sådan måde, at dyrenes sundhedstilstand sikres effektivt.

§ 10. Slagtedyr skal straks efter ankomsten til Danmark føres til slagteri, enten direkte eller via et marked eller opsamlingssted. Slagtningen skal finde sted senest 5 dage efter afsendelsen fra oprindelsesbedriften.

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 11. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 2-10 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter regleren i straffelovens 5. kapitel.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 269 af 22. april 1992 om omsætning af hovdyr ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 7. januar 2016

P.D.V.
Per S. Henriksen

/ Marianne Marer

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2009/156/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande, EU-Tidende 2010, nr. L 192, side 1, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/20/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 234.