Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0111
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Udarbejdelse af særskilte regnskaber
Kapitel 3 Intern udveksling af ydelser mv.
Kapitel 4 Overførsel af kapital mellem public service-virksomhed og anden virksomhed
Kapitel 5 Dokumentation mv.
Kapitel 6 Ikrafttræden mv.
Bilag 1 Eksempler på fordeling af aktiviteter på hhv.public service-virksomhed og anden virksomhed, jf. §§ 3 og 4
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR's, TV 2 DANMARK A/S' og de regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed og anden virksomhed1)

I medfør af § 14, stk. 4 og 5, § 33, stk. 5 og 6, og § 38 g i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse omhandler DR’s, TV 2 DANMARK A/S’ og de regionale TV 2-virksomheders regnskabsmæssige adskillelse mellem på den ene side stationernes public service-virksomhed og på den anden side stationernes anden virksomhed, herunder anden programvirksomhed, samt prisfastsættelse af anden virksomhed.

Kapitel 2

Udarbejdelse af særskilte regnskaber

§ 2. DR, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheder skal som en del af årsregnskabet offentliggøre et særskilt regnskab for public service-virksomheden og et særskilt regnskab for anden virksomhed, herunder anden programvirksomhed, der udøves i eget regi.

Stk. 2. De særskilte regnskaber opstilles efter samme principper som det samlede årsregnskab og skal afstemmes med dette.

Stk. 3. Kravet om udarbejdelse af særskilte regnskaber, jf. stk. 1 og 2, gælder ikke, hvis omsætningen for anden virksomhed samlet udgør mindre end 5 % af omsætningen og samtidig ikke overstiger 3 mio.kr. årligt.

Stk. 4. Udarbejdelse af særskilte regnskaber sker første gang på grundlag af åbningsbalancer for hhv. public service-virksomheden og anden virksomhed pr. 1. januar det pågældende regnskabsår. Åbningsbalancerne revideres bortset fra åbningsbalancerne fra TV 2 DANMARK A/S og TV SYD A/S af Rigsrevisionen. Efterfølgende særskilte regnskaber udarbejdes med udgangspunkt heri.

Stk. 5. Såfremt DR etablerer dattervirksomheder eller associerede virksomheder med henblik på udøvelse af anden virksomhed, jf. lovens § 14, stk. 3, udarbejdes koncernregnskab efter årsregnskabslovens bestemmelser herom. Koncernregnskabet revideres af Rigsrevisionen.

Stk. 6. Såfremt de regionale TV 2-virksomheder etablerer associerede virksomheder med henblik på udøvelse af anden virksomhed, jf. lovens § 33, stk. 3 og 4, kan der udarbejdes koncernregnskab efter årsregnskabslovens bestemmelser herom. Eventuelle koncernregnskaber revideres bortset fra koncernregnskabet for TV SYD A/S af Rigsrevisionen.

Fordeling af aktiviteter på hhv. public service-virksomhed og anden virksomhed

§ 3. DR, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheder skal for samtlige aktiviteter foretage en vurdering af, om der er tale om public service-virksomhed eller anden virksomhed.

Stk. 2. Til public service-virksomhed henregnes for DR og de regionale TV 2-virksomheder den virksomhed, der er omfattet af de til enhver tid gældende public service kontrakter med kulturministeren i medfør af lovens § 12, stk. 2, og § 31, stk. 4, og for TV 2 DANMARK A/S den virksomhed, der er omfattet af den af kulturministeren meddelte tilladelse til at udøve public service programvirksomhed i medfør af lovens § 38 a, jf. i øvrigt eksemplerne i bilag 1.

Stk. 3. Til anden virksomhed henregnes den virksomhed, som fremgår af lovens §§ 14 og 33, jf. i øvrigt eksemplerne i bilag 1.

Stk. 4. Anden virksomhed kan udøves i eget regi og/eller i selskabsform.

Stk. 5. Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende stk. 1-4 skal forelægges Kulturministeriet.

§ 4. DR’s, TV 2 DANMARK A/S’ og de regionale TV 2-virksomheders regnskabssystemer skal tilrettelægges, så det er muligt at henføre omkostninger og indtægter samt balanceposter til hhv. public service-virksomhed og anden virksomhed.

Kapitel 3

Intern udveksling af ydelser mv.

§ 5. Udveksling af ydelser mv. mellem hhv. public service-virksomhed og anden virksomhed inden for den enkelte virksomhed kan ske ved omkostningsfordeling, jf. § 7.

Stk. 2. Udveksling af ydelser mv. kan ligeledes ske til markedspris, det vil sige til den pris, hvortil ydelsen afsættes til 3. part, jf. § 8. Er der tale om en ydelse mv., der ikke afsættes til 3. part, skal prisen mindst give dækning for de langsigtede gennemsnitsomkostninger ved ydelsen mv.

Indbyrdes udveksling af ydelser mv. mellem DR, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheder

§ 6. Ved indbyrdes udveksling af ydelser mv. mellem DR, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheder, herunder ydelser, der indgår i delregnskabet for public service-virksomheden, skal den modtagende virksomhed betragtes som 3. part, og prisen fastsættes som anført i § 8. Dog kan de regionale TV 2-virksomheder indbyrdes aftale særlige vilkår, herunder pris, for udveksling af nyheds- og aktualitetsprogrammer og -indslag, der udsendes som led i public service-virksomheden hos såvel den modtagende som den leverende regionale TV 2-virksomhed.

Principper for indtægts- og omkostningsfordeling

§ 7. DR, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheder skal ved fordeling af indtægter og omkostninger på hhv. public service-virksomhed og anden virksomhed i det omfang, der ikke sker intern afregning til markedspris mellem de to former for virksomhed, anvende en almindeligt anerkendt metode til fordeling af såvel indtægter som de fulde omkostninger på de enkelte aktiviteter/aktivitetsområder.

Stk. 2. Indtægts- og omkostningsfordeling på de enkelte aktiviteter/aktivitetsområder under hhv. public service-virksomhed og anden virksomhed foretages med baggrund i regnskabskontering, transaktionsregistrering, tidsstudier, statistik, stikprøver og/eller skøn. Fordelingen skal resultere i et retvisende billede af indtægter og udgifter/ressourceforbrug forbundet med de enkelte aktiviteter/aktivitetsområder under hhv. public service-virksomhed og anden virksomhed.

Stk. 3. Principper for indtægts- og omkostningsfordeling i stk. 1 og 2 finder anvendelse uafhængigt af om omsætningen for anden virksomhed samlet udgør mindre end 5 % af omsætningen og samtidig ikke overstiger 3 mio.kr. årligt, jf. § 2, stk. 3.

Prisfastsættelse

§ 8. Prisen for den enkelte vare eller tjenesteydelse, som DR, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheder afsætter som led i deres anden virksomhed, skal fastsættes på grundlag af markedsmæssige vurderinger, idet der ikke må ske konkurrenceforvridning over for private eller offentlige konkurrenter.

Stk. 2. Ved prisfastsættelsen skal der samtidig sikres dækning for de langsigtede gennemsnitsomkostninger forbundet med anden virksomhed som helhed samt en rimelig avance. Ved beregningen af de langsigtede gennemsnitsomkostninger for anden virksomhed som helhed skal indgå såvel direkte som indirekte omkostninger, også på sigt, forbundet med produktionen af de varer og tjenesteydelser, der produceres eller afsættes som led i anden virksomhed.

Stk. 3. Principper for indtægts- og omkostningsfordeling i stk. 1 og 2 finder anvendelse uafhængigt af om omsætningen for anden virksomhed samlet udgør mindre end 5 % af omsætningen og samtidig ikke overstiger 3 mio.kr. årligt, jf. § 2, stk. 3.

Kapitel 4

Overførsel af kapital mellem public service-virksomhed og anden virksomhed

§ 9. DR, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheder kan overføre kapital fra public service-virksomheden til anden virksomhed, herunder anden virksomhed i selskabsform, forudsat, at der ikke er tale om licensmidler, og forudsat, at overførslen sker på markedsøkonomiske vilkår i overensstemmelse med det markedsøkonomiske investorprincip. Kapitaloverførsel skal godkendes af bestyrelsen for den pågældende virksomhed.

Stk. 2. Overførsel af materielle anlægsaktiver mellem public service-virksomhed og anden virksomhed (herunder anden virksomhed i selskabsform), jf. stk. 1, skal ske til markedspris, dog minimum til bogført værdi.

§ 10. DR og de regionale TV 2-virksomheder skal af årets overskud fra anden virksomhed overføre en andel svarende til den til enhver tid gældende selskabsskatteprocent til det særskilte public service-regnskab.

Stk. 2. Principper for indtægts- og omkostningsfordeling i stk. 1 finder anvendelse uafhængigt af om omsætningen for anden virksomhed samlet udgør mindre end 5 % af omsætningen og samtidig ikke overstiger 3 mio.kr. årligt, jf. § 2, stk. 3.

Kapitel 5

Dokumentation mv.

§ 11. DR, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheder skal til enhver tid over for Rigsrevisionen og Kulturministeriet kunne redegøre for, hvilke konkrete aktiviteter, der henregnes som public service-virksomhed og hvilke konkrete aktiviteter, der henregnes som anden virksomhed.

Stk. 2. DR, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheder skal endvidere kunne dokumentere de anvendte principper for omkostningsfordeling og prisfastsættelse.

Kapitel 6

Ikrafttræden mv.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. januar 2016 og har virkning for regnskabsåret 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1055 af 1. september 2010 om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR’s, TV 2/DANMARK A/S’ og de regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed og anden virksomhed ophæves.

Kulturministeriet, den 11. januar 2016

Bertel Haarder

/ Lars M. Banke


Bilag 1

Eksempler på fordeling af aktiviteter på hhv. public service-virksomhed og anden virksomhed, jf. §§ 3 og 4

Eksempler på aktiviteter, der skal henregnes til public service-virksomhed, jf. § 3, stk. 2:

Public service-virksomhed i form af programmer og tjenester via fjernsyn, tekst tv, radio eller lignende.

DR’s og de regionale TV 2-virksomheders public service online virksomhed (udsendelse og tilrådighedsstillelse af indhold på nettet).

DR’s ensemblers virksomhed, inkl. billetindtægter herfra.

De regionale TV 2-virksomheders salg af nyheds- eller aktualitetsprogrammer/-indslag til TV 2 DANMARK A/S til udsendelse på den landsdækkende public service-kanal TV 2.

Salg af klip af egenproduceret indhold til personer, der har medvirket i en udsendelse, bestemt til visning på en public service-kanal, eller som anser sig for krænket gennem omtale i en bestemt udsendelse eller gennem offentlig omtale af en bestemt udsendelse.

Eksempler på aktiviteter, der skal henregnes til anden virksomhed:

Anden programvirksomhed.

DR’s, TV 2 DANMARK A/S’ og de regionale TV 2-virksomheders salg/videresalg af programmer m.v. bortset fra de regionale TV 2-virksomheders salg af nyheds- eller aktualitetsprogrammer/-indslag til TV 2 DANMARK A/S til udsendelse på den landsdækkende public service-kanal TV 2.

Sekundær udnyttelse af programrettigheder og kommerciel medierelateret virksomhed.

TV 2 DANMARK A/S’ online virksomhed.

Udlejning af faciliteter (studier, lokaler, herunder DR’s koncertsale, OB-vogn/transmissioner, ENG, redigering, SNG mv.)

Konsulentbistand.

Kommerciel udnyttelse af sendemuligheder og sendenet mm.

Salg af arkivklip med undtagelse af salg af klip af egenproduceret indhold til personer, der har medvirket i en udsendelse, bestemt til visning på en public service-kanal, eller som anser sig for krænket gennem omtale i en bestemt udsendelse eller gennem offentlig omtale af en bestemt udsendelse.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/111/EF af 16. november 2006 om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder og om den finansielle gennemskuelighed i bestemte virksomheder, EU-Tidende 2006, nr. L 318, s. 17.