Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0083
 
32003L0040
 
32009L0054
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om naturligt mineralvand, kildevand og emballeret drikkevand1)

I medfør af § 7, § 16, § 17, stk. 1, § 49, stk. 1, og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter fremstilling, behandling, kvalitetskrav, mærkning m.v. af naturligt mineralvand, kildevand og emballeret drikkevand.

Stk. 2. Bekendtgørelsen vedrører ikke vand, som er et lægemiddel i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler, eller naturligt mineralvand, der anvendes ved kilden til helbredende formål i kurbade og vandkuranstalter.

Naturligt mineralvand

§ 2. Ved naturligt mineralvand forstås bakteriologisk sundt vand, der hidrører fra et underjordisk grundvandsspejl eller vandlag, og som kommer fra en kilde, der udnyttes ved ét eller flere naturlige eller kunstige udspring.

Stk. 2. Naturligt mineralvand karakteriseres ved:

1) sin naturlige beskaffenhed, der er kendetegnet ved vandets indhold af mineraler, mikronæringsstoffer eller andre bestanddele samt i givet fald ved at have visse virkninger og

2) sin naturlige renhed.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte karakteristika er bevaret som følge af den underjordiske oprindelse af det naturlige mineralvand, som har været beskyttet mod enhver risiko for forurening.

§ 3. Vand, der indvindes fra undergrunden i en medlemsstat af EU, må kun markedsføres som naturligt mineralvand, hvis det opfylder betingelserne i bilag 1, afsnit 1, samt overholder maksimumsgrænserne for naturligt forekommende bestanddele i bilag 3, og hvis udnyttelsen af kilden og aftapning af vandet derfra sker i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 2. Kilden skal tillige være godkendt af den pågældende medlemsstats ansvarlige myndighed.

Stk. 2. Vand må kun markedsføres som naturligt mineralvand, hvis det er godkendt af Fødevarestyrelsen, og hvis det

1) indvindes fra undergrunden i Danmark med henblik på salg inden for EU eller

2) indvindes fra undergrunden i et land uden for EU og indføres til Danmark med henblik på salg inden for EU, jf. dog § 4.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen offentliggør meddelelse af godkendelse i henhold til stk. 1 eller tilbagekaldelse heraf i Statstidende.

§ 4. Naturligt mineralvand indvundet fra undergrunden i et land uden for EU, jf. § 3, stk. 2, nr. 2, kan kun godkendes, hvis den kompetente myndighed i indvindingslandet har attesteret, at vandet er i overensstemmelse med § 2, bilag 1, afsnit 1, og at der løbende føres kontrol med overholdelsen af bestemmelserne i bilag 2.

Stk. 2. Attestationen fra indvindingslandets myndighed, jf. stk. 1, kan højest gælde for fem år ad gangen. Hvis attestationen ikke fornyes inden udløb af gyldighedsperioden, skal en ny godkendelse indhentes.

§ 5. Naturligt mineralvand, som det forekommer ved kildeudspringet, må kun underkastes følgende behandling og tilsætning:

1) Udskillelse af ubestandige stoffer som jern- og svovlforbindelser ved filtrering eller dekantering. Udskillelse kan eventuelt ske efter forudgående iltning, såfremt denne behandling ikke medfører nogen ændring i vandets sammensætning, for så vidt angår de væsentlige bestanddele, der er bestemmende for vandets egenskaber.

2) Behandling med ozonberiget luft, hvis behandlingen kan begrundes i vandets sammensætning af jern-, mangan-, svovl-, og arsenforbindelser. Behandlingen skal være effektiv og uskadelig og skal forud for anvendelsen være anmeldt til Fødevarestyrelsen. Desuden skal de betingelser, der er fastsat i bilag 5, være overholdt.

3) Fuldstændig eller delvis fjernelse af fri kulsyre ved udelukkende fysiske processer.

4) Optagelse eller genoptagelse af kulsyre på de betingelser, der er fastsat i bilag 1, afsnit 3.

Stk. 2. Enhver desinficerende behandling uanset midlet er forbudt. Dette gælder også tilsætning af bakteriostatiske stoffer og enhver anden behandling, der kan ændre det naturlige mineralvands indhold af mikroorganismer, jf. dog stk. 1.

§ 6. Ved udspringet skal naturligt mineralvands samlede indhold af udviklingsdygtige mikroorganismer, jf. bilag 1, afsnit 2, nr. 1.3.3., svare til vandets normale indhold af mikroorganismer, jf. bilag 1, afsnit 1, nr. 2, og vidne om effektiv beskyttelse af kilden mod enhver forurening.

Stk. 2. Efter aftapning må indholdet af mikroorganismer ikke overstige 100 pr. ml ved 20-22ºC efter 72 timer på agar-agar eller en agar-gelatineblanding og 20 pr. ml ved 37ºC efter 24 timer på agar-agar. Dette indhold skal måles inden for 12 timer efter aftapningen, idet vandet i dette tidsrum skal holdes på 4ºC +/- 1ºC.

§ 7. Ved udspringet og ved salg skal naturligt mineralvand være fri for:

1) parasitter og patogene mikroorganismer,

2) Escherichia coli eller andre colibakterier samt Enterococcus faecalis,

3) sporebærende sulfitreducerende anaerobe bakterier og

4) Pseudomonas aeruginosa.

Stk. 2. Analyser af de i stk. 1 nævnte mikrobiologiske forhold skal foretages i overensstemmelse med kriterierne i bilag 1, afsnit 2, nr. 1.3.

§ 8. Ved salg må det samlede indhold af udviklingsdygtige mikroorganismer i naturligt mineralvand kun hidrøre fra den normale udvikling af vandets bakterieindhold ved udspringet, jf. dog §§ 6 og 7 samt de i bilag 2 fastsatte betingelser for indvinding. Endvidere skal det naturlige mineralvand være fejlfrit i organoleptisk henseende.

§ 9. Såfremt det under indvindingen konstateres, at det naturlige mineralvand er forurenet og ikke længere svarer til de bakteriologiske karakteristika, der er fastsat i §§ 6-8, skal den virksomhed, der har indvindingstilladelsen, straks indstille al aktivitet i forbindelse med indvindingen, især aftapningen, indtil årsagen til forureningen er fjernet, og vandet igen er i overensstemmelse med §§ 6-8.

Stk. 2. Virksomheden skal underrette Fødevarestyrelsen om forhold, der er omfattet af stk. 1.

§ 10. De beholdere, der anvendes til opbevaring af naturligt mineralvand, skal være forsynet med en sådan lukkeanordning, at enhver mulighed for forurening og forfalskning undgås.

§ 11. Varebetegnelsen for naturligt mineralvand skal være »naturligt mineralvand«. Såfremt det drejer sig om kulsyreholdigt naturligt mineralvand, jf. bilag 1, afsnit 3, er varebetegnelsen alt efter omstændighederne:

1) »naturligt mineralvand med naturligt kulsyreindhold«,

2) »naturligt mineralvand tilsat kulsyre fra kilden« eller

3) »naturligt mineralvand tilsat kulsyre«.

Stk. 2. For naturligt mineralvand, hvor kulsyre er fjernet, jf. § 5, stk.1, nr. 3, skal varebetegnelsen alt efter omstændighederne suppleres med teksten:

1) »kulsyre fuldstændig fjernet« eller

2) »kulsyre delvist fjernet«.

§ 12. Mærkning af naturligt mineralvand skal indeholde følgende angivelser:

1) Angivelse af den analytiske sammensætning, herunder opregning af de karakteristiske bestanddele.

2) Stedet hvor kilden udnyttes, og kildens navn.

Stk. 2. Naturligt mineralvand med en fluorkoncentration på over 1,5 mg/l skal endvidere mærkes med følgende angivelse: »Indeholder over 1,5 mg/l fluor – bør ikke regelmæssigt indtages af spædbørn og børn under 7 år«. Angivelsen skal stå med klart synlige typer i umiddelbar nærhed af salgsbetegnelsen. Det faktiske fluorindhold anføres i forbindelse med den fysisk-kemiske sammensætning af de karakteristiske bestanddele, jf. stk. 1, nr. 1.

Stk. 3. Naturligt mineralvand, der er behandlet med ozonberiget luft, skal yderligere i nærheden af angivelsen af den analytiske sammensætning af de karakteristiske bestanddele indeholde følgende angivelse: »Vand behandlet med en godkendt oxideringsmetode (ozonberiget luft)«.

§ 13. Et stednavn, landsby- eller lokalnavn kan indgå i handelsnavnet for naturligt mineralvand, når det henviser til naturligt mineralvand, hvis kilden udnyttes på det sted, der angives ved dette handelsnavn, og på betingelse af at anvendelsen af dette navn ikke er vildledende med hensyn til stedet for kildens udnyttelse.

Stk. 2. Såfremt de etiketter eller påskrifter, der anbringes på beholdere, i hvilke det naturlige mineralvand udbydes til salg, indeholder et handelsnavn, der adskiller sig fra navnet på kilden eller på stedet for kildens udnyttelse, skal navnet på stedet eller kilden eller en tilsvarende hævdvunden betegnelse være anført med bogstavtyper, der er mindst halvanden gang så høje og brede som højden og bredden af den største bogstavtype, der er anvendt til angivelse af handelsnavnet.

Stk. 3. I en hvilken som helst form for reklame for naturligt mineralvand skal der være det samme forhold som i stk. 2 mellem den betydning, der tillægges handelsbetegnelsen, og den betydning, der tillægges kildens navn eller navnet på det sted, hvor den udnyttes.

Stk. 4. Naturligt mineralvand fra én og samme kilde må ikke markedsføres under flere forskellige handelsnavne.

§ 14. Angivelserne i bilag 4 er tilladt, såfremt:

1) de overholder de i bilaget fastsatte kriterier, og

2) de er udarbejdet på grundlag af fysiske og kemiske analyser eller om nødvendigt farmakologiske, fysiologiske og kliniske undersøgelser, der er gennemført efter anerkendte videnskabelige metoder i overensstemmelse med bilag 1, afsnit 1, nr. 1.

§ 15. Læskedrikke fremstillet af naturligt mineralvand må ikke markedsføres under varebetegnelsen naturligt mineralvand. Dog må betegnelsen naturligt mineralvand gerne anføres i ingredienslisten.

Kildevand

§ 16. Udtrykket »kildevand« er forbeholdt vand, der opfylder

1) fremstillingsbetingelserne i § 5,

2) de mikrobiologiske krav i §§ 6-9,

3) bestemmelserne om mærkning i § 12, stk. 1, nr. 2, og stk. 3, § 13 og § 15,

4) indvindings- og markedsføringsbetingelserne i bilag 2, og

5) kravene i bilag 1, del B og C, samt bilag 3 til Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand. .

Emballeret drikkevand

§ 17. Drikkevand, som ikke er naturligt mineralvand, kildevand eller vand af dansk vand-typen, og som enten ubehandlet eller efter behandling er beregnet til drikkebrug, og som sælges i flasker eller anden emballage, skal overholde kravene i denne bekendtgørelses bilag 6, for så vidt angår mikrobiologiske grænseværdier. Desuden skal det opfylde kvalitetskravene angivet for drikkevand ved forbrugers taphane fastsat i bilag 1a-1c i Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1310 af 25. november 2015 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, for så vidt angår kravene til drikkevandets hovedbestanddele, uorganiske sporstoffer og organiske mikroforureninger.

Stk. 2. Grænseværdierne fastsat i denne bekendtgørelses bilag 6 samt kravene ved forbrugers taphane fastsat i bilag 1a-1c i Miljøstyrelsens bekendtgørelse, som nævnt i stk. 1, skal overholdes på det sted, hvor vandet aftappes på flaske eller i anden emballage.

§ 18. For så vidt angår aftappet drikkevand, der ikke opfylder bestemmelserne om naturligt mineralvand i § 2, må der ikke på emballage, etiket eller i nogen form for reklame være angivelser, benævnelser, fabrikations- eller varemærker, billeder eller andre tegn, figurative eller ej, der kan give anledning til forveksling med naturligt mineralvand. Især må angivelsen »mineralvand« ikke benyttes.

Egenkontrol

§ 19. Foruden den egenkontrol, der skal gennemføres på fødevarevirksomheder, jf. art. 17, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, og art. 4, stk. 2, og art. 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, skal virksomheder, der emballerer kildevand og drikkevand, gennemføre supplerende egenkontrol, der opfylder betingelserne i bilag 7.

Straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 20. Med bøde straffes den, der overtræder § 3, § 4, stk. 2, eller §§ 5-19.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1015 af 10. december 2003 om naturligt mineralvand, kildevand og emballeret drikkevand ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 12. januar 2016

Esben Egede Rasmussen

/ Lisbet V. Nordly


Bilag 1

Afsnit 1 1)

KARAKTERISTIKA OG SAMMENSÆTNING AF NATURLIGT MINERALVAND

1. Naturligt mineralvands karakteristika skal være blevet bedømt:

 
a)
1) geologisk og hydrologisk
2) fysisk, kemisk og fysisk-kemisk,
3) mikrobiologisk samt
4) om nødvendigt farmakologisk, fysiologisk og klinisk,
 
b)
efter de i afsnit 2 anførte kriterier, og
 
c)
efter metoder, der er anerkendt af Fødevaredirektoratet.

2. Det naturlige mineralvands sammensætning, temperatur og øvrige væsentlige karakteristika skal være konstante inden for rammerne af naturlige udsving og må ikke ændres som følge af eventuelle variationer i vandføringen.

I § 6, stk. 1, forstås ved normalt indhold af mikroorganismer i naturligt mineralvand den stort set konstante bakterieflora, der er konstateret ved udspringet, inden der er foretaget noget indgreb, og hvis kvalitative og kvantitative sammensætning, som tages i betragtning ved godkendelsen af dette vand, kontrolleres ved regelmæssige analyser.

Afsnit 2 2)

FORSKRIFTER OG KRITERIER FOR UNDERSØGELSER I HENHOLD TIL AFSNIT 1

1.1. Forskrifter for de geologiske og hydrologiske undersøgelser

Der kræves følgende oplysninger:

1.1.1. indvindingsstedets nøjagtige beliggenhed bestemt ved dets højde over havet og topografisk ved et kort med en målestok på højst 1:1000,

1.1.2. en detaljeret geologisk rapport om jordbundens oprindelse og art,

1.1.3. det hydrologiske lags stratigrafi (en beskrivelse af de hydrologiske lags kronologiske opbygning),

1.1.4. en beskrivelse af indvindingen samt

1.1.5. bestemmelse af det område eller andre forhold, der beskytter kilden mod forurening.

1.2. Forskrifter for de fysiske, kemiske og fysisk-kemiske undersøgelser

Disse undersøgelser omfatter bestemmelse af:

1.2.1. kildens vandføring,

1.2.2. vandtemperaturen ved udspringet og den omgivende temperatur,

1.2.3. forholdet mellem jordbundens art og mineralindholdets art og type,

1.2.4. tørstof bestemt ved tørring ved 180ºC og 260ºC,

1.2.5. elektrisk ledningsevne eller modstand med angivelse af temperaturen ved målingen,

1.2.6. pH,

1.2.7. anioner og kationer,

1.2.8. ikke-ioniserende grundstoffer,

1.2.9. mikronæringsstoffer,

1.2.10. naturlige radioaktive stoffer (actinoider) ved udspringet,

1.2.11. i givet fald det relative isotopforhold mellem vandets bestanddele, oxygen (16O –18O) og hydrogen (protium, deuterium, tritium) samt

1.2.12. toksiciteten af visse af vandets bestanddele under hensyntagen til de for hver af disse bestanddele fastsatte grænser.

1.3. Kriterier for de mikrobiologiske undersøgelser ved udspringet

Disse undersøgelser skal omfatte:

1.3.1. påvisning af, at der ikke er parasitter eller patogene mikroorganismer til stede,

1.3.2. kvantitativ bestemmelse af udviklingsdygtige mikroorganismer som tegn på fækal kontamination:

a) ingen Escherichia coli og andre colibakterier i 250 ml ved 37º C og 44,5º C,

b) ingen Enterococcus faecalis i 250 ml,

c) ingen sporebærende sulfitreducerende anaerobe bakterier i 50 ml og

d) ingen Pseudomonas aeruginosa i 250 ml og

1.3.3. bestemmelse af det samlede antal udviklingsdygtige mikroorganismer pr. ml vand:

a) ved 20-22º C efter 72 timer på agar-agar eller en agar-gelatineblanding og

b) ved 37º C efter 24 timer på agar-agar.

1.4. Forskrifter for de farmakologiske, fysiologiske og kliniske undersøgelser

1.4.1. Undersøgelser, der skal foretages efter videnskabeligt anerkendte metoder, skal være tilpasset det naturlige mineralvands særlige karakteristika og dets virkninger på den menneskelige organisme, såsom diurese, mave- og tarmfunktion og kompensation for mangel på mineraler.

1.4.2. En konstatering af, at et stort antal kliniske observationer har givet konstante og overensstemmende resultater, kan i givet fald erstatte de under 1.4.1. omhandlede undersøgelser. I egnede tilfælde kan de kliniske undersøgelser erstatte de under 1.4.1. omhandlede undersøgelser på betingelse af, at regelmæssigheden af og overensstemmelsen mellem et stort antal observationer gør det muligt at nå samme resultater.

Afsnit 3 3)

YDERLIGERE KVALIFIKATIONER MED HENSYN TIL NATURLIGT KULSYRE-HOLDIGT MINERALVAND

Naturligt kulsyreholdigt mineralvand frigør ved udspringet eller efter aftapning spontant og klart synligt kulsyre under normale temperatur- og trykforhold. Det kan opdeles i tre kategorier, som forbeholdes følgende betegnelser:

a) »Naturligt mineralvand med naturligt kulsyreindhold« betegner vand med et kulsyreindhold, der stammer fra kilden, og som efter en eventuel dekantering og aftapning er det samme som ved udspringet. I givet fald tages hensyn til genoptagelse af en mængde kulsyre fra samme vandspejl eller vandlag svarende til den mængde kulsyre, der er frigjort under disse processer og med forbehold af sædvanlige tekniske tolerancer.

b) »Naturligt mineralvand tilsat kulsyre fra kilden« betegner vand med et kulsyreindhold, der stammer fra samme vandspejl eller vandlag, og som efter en eventuel sedimentering og aftapning er større end det ved udspringet konstaterede indhold.

c) »Naturligt mineralvand tilsat kulsyre« betegner vand, der er tilsat kulsyre af anden oprindelse end det vandspejl eller det vandlag, hvorfra vandet hidrører.

1) Jf. § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, § 14, nr. 2, og § 18.

2) Jf. § 6, stk. 1 og § 7, stk. 2.

3) Jf. § 5, stk. 1 og § 11, stk. 1.


Bilag 2

Betingelser for indvinding og markedsføring af naturligt mineralvand 1)

Indvindingsanlæggene bør være konstrueret således, at enhver mulighed for forurening undgås, og at de egenskaber, som vandet besidder ved udspringet, og som svarer til dets betegnelse bevares. Med henblik herpå skal

a) kilden eller selve udspringet beskyttes mod fare for forurening,

b) opsamlingsanordninger, rørledninger og beholdere være fremstillet af materialer, som er egnede til vand, og på en sådan måde, at enhver fysisk-kemisk og bakteriologisk ændring af dette vand forhindres,

c) betingelserne for indvinding og især rensnings- og aftapningsanlæggene opfylde en række hygiejnekrav, og beholderne skal især være behandlet eller fremstillet således, at de ikke ændrer det naturlige mineralvands bakteriologiske og kemiske egenskaber,

d) transport af naturligt mineralvand i andre beholdere end dem, der er tilladt til levering til den endelige forbruger, forbydes.

Litra d) gælder dog ikke for naturligt mineralvand og kildevand, der indvindes og markedsføres her i landet.

1) Jf. § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, § 8 og § 16, nr. 4.


Bilag 3

Maksimumsgrænser for naturligt forekommende bestanddele i naturligt mineralvand ved aftapning 1)

Bestanddele
Maksimumsgrænser (mg/l)
Antimon
0,0050
Arsen
0,010 (As i alt)
Barium
1,0
Cadmium
0,003
Chrom
0,050
Kobber
1,0
Cyanider
0,070
Fluorider
5,0
Bly
0,010
Mangan
0,50
Kviksølv
0,0010
Nikkel
0,020
Nitrat
50
Nitrit
0,1
Selen
0,010

1) Jf. § 3, stk. 1, § 12, stk. 1 og 2.


Bilag 4

Angivelser og kriterier fastsat i § 14 1)

Angivelser
Kriterier
Let mineralholdigt…………………
Indholdet af mineralsalte beregnet som tørringsrest er ikke over 500 mg/l
Meget let mineralholdigt…………….
Indholdet af mineralsalte beregnet som tørringsrest er ikke over 50 mg/l
Stærkt mineralholdigt………………
Indholdet af mineralsalte beregnet som tørringsrest er over 1.500 mg/l
Hydrogencarbonatholdigt……………
Indholdet af hydrogencarbonat er over 600 mg/l
Sulfatholdigt…………………………
Indholdet af sulfat er over 200 mg/l
Chloridholdigt……………………….
Indholdet af chlorid er over 200 mg/l
Calciumholdigt………………………
Indholdet af calcium er over 150 mg/l
Magnesiumholdigt…………………. .
Indholdet af magnesium er over 50 mg/l
Fluorholdigt………………………….
Indholdet af fluor er over 1 mg/l
Jernholdigt…………………………. .
Indholdet af divalent jern er over 1
mg/l
Kulsyreholdigt……………………….
Indholdet af fri kulsyre er over 250 mg/l
Natriumholdigt………………………
Indholdet af natrium er over 200 mg/l
Egnet til natriumfattig kost…………. .
Indholdet af natrium er under 20 mg/l

1) Jf. § 14.


Bilag 5

Betingelser for anvendelse af ozonberiget luft til behandling af naturligt mineralvand samt maksimumsgrænser for reststoffer 1)

Følgende betingelser for anvendelse af behandlingen skal være overholdt:

a) Det naturlige mineralvands fysisk-kemiske sammensætning af de karakteristiske bestanddele må ikke ændres af behandlingen.

b) Det naturlige mineralvand skal inden behandlingen overholde de mikrobiologiske kriterier i §§ 6 og 7, jf. bilag 1, afsnit 2, nr. 1.3.

c) Behandlingen må ikke medføre, at der dannes reststoffer, der kan udgøre en risiko for folkesundheden, eller som forekommer i koncentrationer, der overstiger følgende maksimumsgrænser:

Reststoffer fra behandling
Maksimumsgrænser (µg/l)
Ozon
50
Bromater
3
Bromoform
1

1) Jf. § 5, stk. 1, nr. 2, og § 12, stk. 3.


Bilag 6

Mikrobiologiske grænseværdier for emballeret drikkevand 1)2)

Parameter
Parameterværdi
Escherichia coli (E. coli)
0/250 ml
Enterokokker
0/250 ml
Pseudomonas aeruginosa
0/250 ml
Kimtal ved 22°C
100/ml
Kimtal ved 37°C
20/ml
Patogene mikroorganismer
Ikke påvist
Coliforme bakterier
0/250 ml
Clostridium perfringens (herunder sporer)
0/100 ml

1) Jf. § 17.

2) Clostridium perfringens skal kun måles, hvis vandet hidrører fra eller påvirkes af overfladevand.


Bilag 7

Supplerende egenkontrolbestemmelser for kildevand og emballeret drikkevand

Virksomheden skal udføre egenkontrol, der omfatter:

1. Mindste hyppighed for prøveudtagning og analyse1)

Produceret vandmængde m³ pr. dag (beregnes som gns. over et kalenderår) /NREF/SN502/2)/ med henblik på salg i flasker eller anden emballage
Løbende kontrol.
Antal prøver pr. år
Efterprøvningskontrol.
Antal prøver pr. år
≤10
1
1
> 10 ≤60
12
1
> 60
1 for hver påbegyndt 5 m³ af den samlede mængde
1 for hver påbegyndt 100 m³ af den samlede mængde

2. Parametre som skal analyseres

A. Løbende kontrol

Formålet med den løbende kontrol er at tilvejebringe regelmæssige oplysninger om kildevandets eller det emballerede drikkevands organoleptiske og mikrobiologiske kvalitet for at bedømme, om drikkevandet overholder de tilsvarende parameterværdier i bilag 6 til bekendtgørelse om naturligt mineralvand, kildevand og emballeret drikkevand samt bilag 1a-1c i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Følgende parametre skal kontrolleres løbende:

Aluminium2)

Ammonium

Farve

Ledningsevne

Clostridium perfringens (herunder sporer)3)

Escherichia coli (E. coli)

Brintionkoncentration

Jern4)

Nitrit5)

Lugt

Pseudomonas aeruginosa

Smag

Kimtal ved 22 °C og 37 °C

Coliforme bakterier

Turbiditet

B. Efterprøvningskontrol

Formålet med efterprøvningskontrol, for så vidt angår kildevand, er at tilvejebringe de nødvendige oplysninger for at afgøre, om alle parameterværdier i Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand, bilag 1, del B og C, overholdes.

Formålet med efterprøvningskontrol, for så vidt angår emballeret drikkevand, er at tilvejebringe de nødvendige oplysninger for at afgøre, om parameterværdierne angivet for forbrugers taphane vedrørende kravene til drikkevands hovedbestanddele, uorganiske sporstoffer samt organiske mikroforureninger i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, bilag 1 a, overholdes.

1) Analyserne skal foretages efter de af Miljøstyrelsen anviste metoder. Prøver udtages på det sted, hvor vandet aftappes på flaske eller i anden emballage.

2) Kun nødvendigt, hvis anvendt som flokuleringsmiddel.

3) Kun nødvendigt, hvis vandet hidrører fra eller påvirkes af overfladevand.

4) Kun nødvendigt, hvis anvendt som flokuleringsmiddel.

5) Kun nødvendigt, når der er foretaget en chloraminbehandling som desinfiktion.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/54/EF af 18. juni 2009 om udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand, EU-Tidende 2009, nr. L 164, side 45, Kommissionens direktiv 2003/40/EF af 16. maj 2003 om listen over, grænserne for koncentrationer af og angivelse i mærkningen af bestanddele i naturligt mineralvand samt om betingelserne for anvendelse af ozonberiget luft til behandling af naturligt mineralvand og kildevand, EU-Tidende 2003, nr. L 126, side 34, og dele af Rådets direktiv 1998/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand, EU-Tidende 1998, nr. L 330, side 32, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 596/2009/EF af 18. juni 2009 om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol, EU-tidende 2009, nr. L 188, side 26.